Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om visse Bestemmelser om Parcelsalg. (* 1)

(Parselsalgsloven)

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


§ 1

Enhver, som overfor Offentligheden - gennem Kundgørelse i Blade, ved Opslag, i Cirkulærer, ved Mellemmænd eller paa anden lignende Maade - udbyder ubebyggede Arealer af en samlet Størrelse over 0,2 ha til Salg i Parceller, er pligtig forinden at forelægge en Udparcelleringsplan for vedkommende Kommunalbestyrelse, hvilken i Løbet af en Maaned har at forsyne Planen med sin Erklæring om foreliggende Kendsgerninger med Hensyn til Vej-, Kloak-, Afløbs- og Trafikforhold samt Forsyning med Vand, Gas og Elektricitet, hvorhos Kommunalbestyrelsen kan vedføje Bemærkninger om Sandsynligheden for disse Forholds Ordning og Tidspunktet herfor, samt anføre, om et Andragende om Udstykningstilladelse vil kunne anbefales. Jordsælgeren vil have at gøre Køberen bekendt med Kommunalbestyrelsens Erklæring og med en Panteattest for Sælgerens Ejendom, hvilken Panteattest skal angive alle Behæftelser og Servitutter i Salgsøjeblikket. I enhver Slutseddel eller Købekontrakt vedrørende en af de heromhandlede Parceller indføres en Erklæring om, at Køberen er bekendt med Kommunalbestyrelsens Erklæring og Panteattesten. Skulle Forholdene medføre at Ejeren senere kunde ønske at ændre Udstykningsplanen, vil en saadan ændret Plan paa ny være at tilsende Kommunalbestyrelsen til Erklæring som ovenfor anført. Lovens Bestemmelser kommer dog ikke til Anvendelse ved Salg af Jord i offentligt Eje eller ved Salg af Parceller paa over 5000 kvm hver.

§ 2

Overtrædelse af Bestemmelserne i § 1 straffes med Bøder fra 20 til 2000 Kr., som tilfalder Kommunens Kasse. Politiet kan nedlægge Forbud mod Fortsættelse af Kundgørelser, der ikke indeholder Kommunalbestyrelsens Erklæring og en Angivelse af de paa Ejendommen hvilende Hæftelser og Servitutter. Er Køberen ikke ved Handelens Afslutning gjort bekendt med Kommunalbestyrelsens Erklæring og den paagældende Ejendoms Panteattest, er han berettiget til straks at træde tilbage fra Handelen og kan desuden kræve Erstatning efter almindelige Erstatningsregler.

§ 3

Den, som overtræder denne Lov, er pligtig at omgøre den ved Overtrædelsen skabte retsstridige Tilstand og derhos betale Erstatning efter almindelige Erstatningsregler. Kan Tilstanden ikke omgøres, eller kan Sælgeren ikke udrede Erstatningen, er han, naar Køberen inden 1 Aar efter Handelens Afslutning forlanger det, forpligtet til at lade Handelen gaa tilbage.

§ 4

Denne Lov kommer kun til Anvendelse i Kommuner, hvor Kommunalbestyrelsen derom træffer Beslutning. For de sønderjydske Landsdele og Færøerne kan der ved kongelig Anordning indføres saadanne Lempelser i nærværende Lovs Bestemmelser, som de særlige Forhold maatte gøre ønskelige.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 30. juni 1922.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L.S.)

-------

Kragh.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Indenrigsministeriet. Se Rigsdagstidenden for 1921-22: Landst. Tid. Sp. 191, 381, 1645, 1720, 2503; Folket. Tid. Sp. 6782, 8515, 8619; Till. A. Sp. 4319; Till. B. Sp. 1761, 3623, 3657; Till. C. Sp. 1611, 2481, 2675.