Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om tilbudspligt

(Tilbudspligtsloven)

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Ejendomme med et areal på 6.000 m2 eller derover, der ved en byudviklingsplan er udlagt som byzone, skal tilbydes kommunen, forinden ejendommen overdrages til anden side. Kommunen kan erhverve ejendommen efter reglerne i § 4, såfremt kommunalbestyrelsen skønner, at det er af betydning for kommunen at råde over ejendommen til fremme af en hensigtsmæssig byudvikling.

Stk.2. I andre områder, hvor indenrigsministeren skønner at tilbudspligten kan bidrage til den hensigtsmæssig byudvikling, kan indenrigsministeren efter indstilling herom fra kommunalbestyrelsen bestemme, at reglerne i stk. 1 skal finde anvendelse på ejendomme med et areal på 6.000 m2 eller derover. Kommunalbestyrelsen giver meddelelse herom til ejerne af de ejendomme, som omfattes af tilbudspligten.

Stk. 3. Tilbudspligten skal respekteres af indehavere af andre rettigheder over ejendommen, uanset hvornår retten er stiftet.

§ 2. Bestemmelserne om tilbudspligt finder ikke anvendelse ved overdragelse til

1. staten,

2. den hidtidige ejers ægtefælle eller en person, der er beslægtet eller besvogret med den hidtidige ejer i ret op- eller nedstigende linje eller i hans sidelinje så nær som søskende eller disses børn,

3. en person, når den erhvervede ejendom forenes med en eller flere landbrugsejendomme i henhold til bestemmelserne i landbrugsloven, eller når det erhvervede areal sammenlægges med en landbrugsejendom.

§ 3. Tilbudspligten kan ikke gøres gældende, hvis det under hensyn til forholdet mellem ejeren og erhververen, vilkårerne for eller omstændighederne ved overdragelsen vil være ubilligt, at ejendommen skal tilbydes kommunen.

Stk. 2. Finder ejeren, at en overdragelse er omfattet af bestemmelserne i stk. 1, kan han anmode kommunalbestyrelsen om at erklære, at den ønskede overdragelse kan finde sted uden afgivelse af tilbud til kommunen. Er erklæring ikke afgivet af kommunalbestyrelsen inden 4 uger fra anmodningens modtagelse, eller erklærer kommunalbestyrelsen, at den ønsker tilbud indgivet, kan ejeren indbringe spørgsmålet for et nævn til afgørelse af, om tilbudspligten skal finde anvendelse i forbindelse med den ønskede afhændelse.

Stk. 3. Det i stk. 2 omtalte nævn består af en formand, der beskikkes af indenrigsministeren, samt 4 øvrige medlemmer, hvoraf 1 udpeges af De samvirkende danske Landboforeninger og De samvirkende danske Husmandsforeninger i fællesskab, 1 af De danske Grundejeres Landsorganisation, 1 af Den danske Købstadsforening og 1 af De samvirkende Kommunalforeninger og Foreningen Bymæssige Kommuner i fællesskab.

Stk. 4. Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om nævnets virksomhed.

§ 4. Tilbud i henhold til § 1, stk. 1 og 2, skal angive salgssummen og de øvrige salgsvilkår, der skal være af et sådant indhold, at de kan opfyldes af kommunen. Hvis kommunalbestyrelsen vil antage tilbuddet, skal der gives ejeren meddelelse herom inden 6 uger fra tilbuddets modtagelse.

Stk. 2. Inden for den i stk. 1 nævnte frist kan kommunalbestyrelsen meddele, at den ikke antager ejerens tilbud, men tilbyder at erhverve ejendommen for et samtidigt angivet beløb. Ejeren kan herefter inden for en frist af 14 dage fra modtagelsen af kommunens tilbud forlange ejendommen takseret af de i lov om bestyrelse af de offentlige veje omhandlede taksationsmyndigheder. Kommunen skal i få fald overtage ejendommen for det beløb, hvortil ejendommen takseres, såfremt ejeren fremsætter begæring herom inden 14 dage efter modtagelsen af meddelelse om beløbets størrelse. Forlanges ejendommen overtaget af kommunen, bærer denne de udgifter, som er forbundet med taksationen, medens udgifterne i modsat fald dækkes af ejeren.

Stk. 3. Fremsætter kommunalbestyrelsen tilbud i henhold til stk. 2, kan ejeren, uanset om han har begæret taksation, inden for en periode på 8 måneder fra fremsættelsen af sit tilbud over for kommunen overdrage ejendommen til anden side til en pris, der mindst svarer til den pris, der er angivet i hans tilbud til kommunen, og i øvrigt på vilkår, der ikke er lempeligere for køberen end de kommunen tilbudte. Overdragelsesdokument, der angiver salgssum og øvrige salgsvilkår, skal inden periodens udløb indsendes til kommunalbestyrelsen i original eller bekræftet genpart.

Stk. 4. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke antager ejerens tilbud og heller ikke selv fremsætter tilbud, kan ejeren inden for en periode af 8 måneder fra fremsættelsen af tilbuddet over for kommunen frit overdrage ejendommen til anden side. Overdragelsesdokument skal inden periodens udløb indsendes til kommunalbestyrelsen i original eller bekræftet genpart.

Stk. 5. Indtil spørgsmålet om kommunens erhvervelse af ejendommen i henhold til tilbudspligten er afgjort, kan kommunalbestyrelsen lade ejendommen besigtige.

Stk. 6. Efter udløbet af den i stk. 3 og 4 omhandlede periode af 8 måneder eller efter salg inden periodens udløb er ejendommen på ny undergivet tilbudspligt.

§ 5. I de i § 4, stk. 3 og 4, nævnte tilfælde meddeler kommunalbestyrelsen på begæring af ejeren erklæring om, inden for hvilket tidsrum og på hvilke vilkår ejendommen kan sælges til anden side.

§ 6. Ved tvangsauktion over ejendomme, der er omfattet af tilbudspligten, skal fogden give kommunalbestyrelsen underretning i overensstemmelse med retsplejelovens regler.

§ 7. Sager angående tilbudspligt over for kommuner kan anlægges ved den ret, under hvilken ejendommen er beliggende.

§ 8. Hvis bestemmelserne om tilbudspligt søges omgået ved aftaler om brugsforhold eller andre retshandler eller i forbindelse med en panthavers overtagelse af den pantsatte ejendom til brugelighed, kan kommunen kræve ejendommen overdraget til sig mod et vederlag, der i mangel af enighed mellem parterne herom fastsættes ved taksation af de i lov om bestyrelsen af de offentlige veje omhandlede taksationsmyndigheder.

Stk. 2. Tilsvarende retsvirkninger som nævnt under stk. 1 indtræder, når en ejendom er overdraget under tilsidesættelse af reglerne om tilbudspligt.

§ 9. Indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte de nærmere regler om tilbudspligt i henhold til nærværende lov.

§ 10. Kommunalbestyrelsens forhandlinger vedrørende indgivne salgstilbud foregår for lukkede døre. Kommunalbestyrelsens medlemmer og enhver, der deltager i administration af tilbudspligt efter denne lov, har tavshedspligt med hensyn til forhold, de i medfør af tilbudspligten bliver bekendt med.

§ 11. Loven træder i kraft samtidig med loven om by- og landzoner.

Stk. 2. Tilbudspligt i henhold til denne lov respekterer private forkøbsrettigheder og køberettigheder, der er tinglyst før lovens bekendtgørelse i Lovtidende.

§ 12. Denne lov gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg slot, den 18. juni 1969.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

Knud Thestrup.

Officielle noter

Ingen