Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om miljøbeskyttelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 85 af 8. marts 1985, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ved bedømmelsen af omfanget og arten af foranstaltningerne til forebyggelse og imødegåelse af forurening skal der lægges vægt på de ydre omgivelsers beskaffenhed og forureningens virkning på disse.«

2. § 39 affattes således:

»§ 39. Afgørelse om godkendelse i henhold til §§ 35-38 træffes af kommunalbestyrelsen eller af amtsrådet, i hovedstadsområdet af hovedstadsrådet. Miljøministeren fastsætter efter forhandling med de kommunale organisationer nærmere regler herom.

Stk. 2. Såfremt sagen drejer sig om en kommunalbestyrelses virksomhed, træffes afgørelse om godkendelse af amtsrådet eller i hovedstadsområdet af hovedstadsrådet. Såfremt sagen drejer sig om et amtsråds eller hovedstadsrådets virksomhed, træffes afgørelse om godkendelse af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor virksomheden ligger.«

3. § 42 affattes således:

»§ 42. Overtrædes vilkårene for en godkendelse, jfr. §§ 35-38, kan godkendelsesmyndigheden nedlægge forbud mod fortsat drift.«

4. I § 44, stk. 1, ændres »kommunalbestyrelsen« til: »tilsynsmyndigheden, jfr. § 48«.

5. I § 44, stk. 2, ændres »kommunalbestyrelsen« til: »tilsynsmyndigheden«.

6. § 44, stk. 4 og 5, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. I 8 år efter meddelelse af en godkendelse i henhold til §§ 35-38 kan der kun meddeles påbud eller forbud, såfremt:

 • 1) der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
 • 2) forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller
 • 3) forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsen.

Stk. 5. Når der er forløbet mere end 8 år efter godkendelsen, kan tilsynsmyndigheden ændre vilkårene heri, når det er miljømæssigt begrundet, eller hvis der er udviklet bedre rensningsformer eller mindre forurenende produktionsmetoder.

Stk. 6. For nærmere bestemte brancher kan ministeren fastsætte regler om, at den i stk. 4 og 5 omtalte tidsfrist nedsættes, dog ikke til under 4 år.«

7. Efter § 44 indsættes i kapitel 5:

»§ 44 a. Tilsynsmyndigheden kan revidere vilkårene for en virksomheds godkendelse eller tilladelse med henblik på at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening (egenkontrol) eller med henblik på at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. Bestemmelser i påbud kan på tilsvarende måde revideres.«

8. Overskriften til kapitel 7 affattes således: »Tilsyn«.

9. § 48 affattes således:

»§ 48. Kommunalbestyrelsen påser

 • 1) at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, overholdes,
 • 2) at beslutninger om påbud eller forbud efterkommes, og
 • 3) at vilkår fastsat i forbindelse med godkendelser og tilladelser overholdes.

Stk. 2. Miljøministeren kan bestemme, at tilsynet i visse tilfælde skal udføres af andre myndigheder.

Stk. 3. Tilsynet med virksomheder, der er optaget i bilaget til loven, føres af godkendelsesmyndigheden, jfr. § 39.«

10. § 49 affattes således:

»§ 49. Hvis påbud eller forbud ikke efterkommes inden for den fastsatte frist, kan den myndighed, som fører tilsyn efter § 48 (tilsynsmyndigheden), lade foranstaltningen udføre for den ansvarliges regning.

Stk. 2. I tilfælde af overhængende, alvorlig fare for sundheden og i tilfælde, hvor øjeblikkelige indgreb er påkrævet for at afværge væsentlig forurening eller forureningens udbredelse, foretager tilsynsmyndigheden det nødvendige uden påbud og for den ansvarliges regning.

Stk. 3. Politiet yder tilsynsmyndigheden bistand ved udøvelsen af beføjelser efter stk. 1 og 2, når der er fare for væsentlig forurening. Justitsministeren kan efter forhandling med miljøministeren fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på tilsynsmyndighedens meddelelser om at bringe ulovlige forhold til ophør.«

11. § 49 a ophæves.

12. § 50, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. De opgaver og beføjelser, som efter bestemmelserne i dette kapitel er henlagt til amtsrådet, varetages i hovedstadsområdet af hovedstadsrådet.«

13. I § 50 a indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Hvis en forurenende virksomhed er påbegyndt uden godkendelse eller tilladelse eller er i strid med gældende forbudsbestemmelser eller fastsatte vilkår, kan tilsynsmyndigheden eventuelt forlange virksomheden, anlægget eller indretningen fjernet.«

14. § 56 affattes således:

»§ 56. Miljøministeren fastsætter nærmere regler vedrørende udøvelsen af tilsynsmyndighedernes og miljøstyrelsens tilsynsvirksomhed, herunder om embedslægernes og fiskerikontrollens deltagelse i denne virksomhed.«

15. Efter § 56 indsættes:

»§ 56 a. Miljøministeren kan fastsætte regler om anmeldelse af virksomheder.«

16. I § 62 a ophæves stk. 3, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Miljøministeren fastsætter regler om kommunale affaldsordninger, herunder om ordninger for erhvervsaffald, haveaffald og bygningsaffald m.v. samt

 • 1) regler om kommunernes pligt til at anvise bortskaffelsesmuligheder for affald fra virksomheder, som ikke omfattes af sådanne ordninger,
 • 2) regler om pligt for virksomhederne til at benytte etablerede ordninger eller anviste bortskaffelsesmuligheder, og
 • 3) regler om pligt til at etablere forsorteringsanlæg på lossepladser og forbrændingsanlæg.

Stk. 4. Ministeren kan træffe bestemmelse eller fastsætte regler om kommuners pligt til at oprette eller tilslutte sig fælleskommunale virksomheder på affaldsbortskaffelsesområdet samt om sådanne fælleskommunale virksomheders placering.

Stk. 5. Gebyrer kan fastsættes til dækning af kommunernes udgifter til affaldskortlægning og -planlægning, til affaldsordningerne samt i forbindelse med de i øvrigt i stk. 3 og 4 omtalte foranstaltninger og anlæg.«

17. § 64 ophæves.

18. Efter § 65 indsættes som ny paragraf:

»§ 65 a. En afgørelse, der meddeles skriftligt, skal angive de hvedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen. Redegørelse herfor medfølger ved underretning efter § 65, stk. 2.«

19. I § 71 indsættes som 3. pkt.:

»Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.«

20. § 72, stk. 3 og 4, affattes således:

»Stk. 3. Såfremt udnyttelsen af en godkendelse eller tilladelse efter denne lov eller de i medfør heraf udfærdigede forskrifter forudsætter udførelse af bygge- eller anlægsarbejder, må sådanne arbejder ikke påbegyndes før udløbet af den i § 71, stk. 1, nævnte klagefrist, medmindre den myndighed, der har meddelt tilladelsen eller godkendelsen, giver dispensation hertil.

Stk. 4. Klagemyndigheden kan i forbindelse med behandlingen af en godkendelse eller tilladelse, der er påklaget inden for klagefristen, jfr. § 71, selvstændigt afgøre spørgsmålet om påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder. Klagemyndigheden kan herunder

 • 1) efter begæring meddele tilladelse til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder,
 • 2) bestemme at bygge- og anlægsarbejder, hvortil dispensation er meddelt efter stk. 3, ikke må påbegyndes eller skal standses.

Klagemyndighedens afgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.«

21. I § 72, stk. 6, ændres »stk. 4 og 5« til: »stk. 3-5«.

22. I § 74, stk. 2, indsættes efter nr. 1 som nyt nr.:

 • »2) afgørelser om godkendelse, påbud og forbud efter lovens kapitel 5 for så vidt angår virksomheder, anlæg og indretninger, hvor beføjelsen til at meddele godkendelse i henhold til § 39, stk. 1, er henlagt til kommunalbestyrelsen, efter regler fastsat af miljøministeren.«

Nr. 2-3 bliver herefter nr. 3-4.

23. I § 74 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Danmarks Havfiskeriforening og Dansk Fiskeriforening kan påklage de i stk. 2 nævnte afgørelser for så vidt angår spørgsmål om havforurening.«

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 5-8.

24. I § 76, stk. 2, udgår »§ 39, stk. 3, § 44, stk. 5, og«.

25. I § 80, stk. 2, ændres »§ 74, stk. 2-5« til: »§ 74, stk. 2-6«.

26. I § 81, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»§ 71, 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

27. Efter § 82 indsættes som kapitel 12 a:

»Kapitel 12 a

Affaldsafgifter

§ 82 a. Der svares afgift til miljøministeren af affald, der tilføres en registreringspligtig virksomhed, jfr. § 82 c.

§ 82 b. Afgiften udgør 40 kr. pr. ton affald. Den afgiftspligtige vægt er affaldets bruttovægt.

Stk. 2. Den afgiftspligtige vægt skal fastsættes ved hjælp af en vægt, der kan godkendes af toldvæsenet.

§ 82 c. Virksomheder eller anlæg, der modtager affald fra kommunale renovationsordninger til deponering eller forbrænding, skal anmelde sig hos toldvæsenet til registrering.

Stk. 2. Til de registrerede virksomheder udstedes et bevis for registreringen.

§ 82 d. Afgiftsperioden er kvartalet.

Stk. 2. Registrerede virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode på grundlag af den mængde affald, der er tilført virksomheden i perioden.

Stk. 3. I opgørelsen fradrages vægten af den del af det afgiftspligtige affald, der igen er fraført virksomheden i afgiftsperioden. Hvis vægten af det fraførte er større end den afgiftspligtige vægt i perioden, overføres den overskydende vægt til fradrag i følgende afgiftsperioder.

Stk. 4. Ministeren for skatter og afgifter kan fastsætte nærmere regler om opgørelse efter stk. 2 og fradrag efter stk. 3.

§ 82 e. Registrerede virksomheder skal føre regnskab over tilførsel og fraførsel af affald.

Stk. 2. Toldvæsenet fastsætter nærmere regler om de registrerede virksomheders udstedelse af afregningsbilag og fakturaer samt om deres regnskabsførelse.

Stk. 3. Registrerede virksomheder skal opbevare regnskabsmateriale, herunder afregningsbilag, fakturakopier og opgørelser, i 5 år efter regnskabsårets udløb.

§ 82 f. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode og senest den 15. i den følgende måned til toldvæsenet angive vægten af det affald, hvoraf virksomheden skal svare afgift, jfr. § 82 d, stk. 2 og 4.

Stk. 2. Afgives angivelsen ikke inden udløbet af den i stk. 1 nævnte frist, kan toldvæsenet inddrage registreringen af virksomheden, indtil den manglende angivelse er toldvæsenet i hænde.

§ 82 g. Afgiften for en afgiftsperiode skal indbetales til toldvæsenet inden udgangen af måneden efter afgiftsperiodens udløb.

Stk. 2. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra sidste rettidige betalingsdag, dog mindst 10 kr.

Stk. 3. Ministeren for skatter og afgifter fastsætter de nærmere regler for afgiftens indbetaling.

§ 82 h. Toldvæsenet kan pålægge en virksomhed, der ikke betaler afgiften rettidigt, at afgive den i § 82 f omhandlede angivelse for kortere perioder end et kvartal.

Stk. 2. Toldvæsenet kan endvidere pålægge en virksomhed, der ikke betaler afgiften rettidigt, en kortere betalingsfrist end den, der er nævnt i § 82 g, stk. 1, og kræve, at der stilles sikkerhed for afgiftens betaling.

§ 82 i. Betales forfalden afgift ikke senest den 14. dag efter betalingsfristens udløb, kan toldvæsenet inddrage registreringen af virksomheden, indtil de forfaldne afgifter er betalt.

Stk. 2. Er der efter § 82 h sket forkortelse af afgiftsperioden eller betalingsfristen, og betales afgiften ikke rettidigt, kan registreringen inddrages straks efter betalingsfristens udløb.

§ 82 j. Såfremt det konstateres, at en virksomhed har afgivet urigtig angivelse efter § 82 f, således at virksomheden har betalt for lidt i afgift, afkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 2. Kan størrelsen af det afgiftsbeløb, der påhviler virksomheden, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber m.v., kan toldvæsenet foretage skønsmæssig ansættelse af afgiftstilsvaret. Afgørelsen skal indeholde oplysninger om den i stk. 3 nævnte klageadgang.

Stk. 3. Virksomheden kan indbringe ansættelsen for det nævn, som er nedsat efter § 37 i merværdiafgiftsloven. Begæring om indbringelse for nævnet skal være fremsat over for toldvæsenet senest 4 uger efter, at virksomheden er gjort bekendt med afgørelsen.

Stk. 4. Betales den skyldige afgift ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 10 kr.

§ 82 k. Toldvæsenet har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i den registreringspligtige virksomhed og til at efterse virksomhedens forretningsbøger og øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

Stk. 2. Den, der er ansvarlig for en registreringspligtig virksomhed, samt de personer, der er beskæftiget i virksomheden, skal yde toldvæsenet fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 nævnte eftersyn.

Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på toldvæsenets begæring udleveres eller indsendes til toldvæsenet.

Stk. 4. Personer og virksomheder, som tilfører affald til registreringspligtige virksomheder, skal på begæring meddele toldvæsenet oplysning om de tilførte affaldsmængder.

Stk. 5. Personer og virksomheder, som modtager affald fra registreringspligtige virksomheder, skal på begæring meddele toldvæsenet oplysning om de modtagne affaldsmængder.

Stk. 6. Den, der er ansvarlig for en virksomhed eller et anlæg, der uden at være registreret, jfr. § 82 c, modtager affald til deponering, forbrænding, oparbejdning eller behandling i øvrigt, skal på begæring meddele toldvæsenet oplysning om de modtagne affaldsmængder.

Stk. 7. Toldvæsenet er berettiget til at foretage eftersyn af regnskaber m.v. hos de i stk. 4-6 omhandlede virksomheder.

§ 82 l. Offentlige myndigheder skal på begæring meddele toldvæsenet enhver oplysning til brug ved registrering af og kontrol med registreringspligtige virksomheder.

Stk. 2. Politiet yder toldvæsenet bistand ved kontrollens gennemførelse. Justitsministeren kan efter forhandling med ministeren for skatter og afgifter fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 3. Ministeren for skatter og afgifter kan fastsætte de bestemmelser om kontrolforanstaltninger, som er nødvendige til gennemførelse af den i dette kapitel omhandlede afgift.

§ 82 m. Det efter § 37 i merværdiafgiftsloven nedsatte nævn har den endelige administrative afgørelse af:

 • 1) Spørgsmål om virksomheders registreringspligt, jfr. § 82 c.
 • 2) Spørgsmål om den afgiftspligtige vægt, jfr. § 82 b, og om afgiftspligt.
 • 3) Klager over skønsmæssige ansættelser af afgiftstilsvaret, jfr. § 82 j, stk. 2.

§ 82 n. For betaling af afgift efter de i dette kapitel indeholdte bestemmelser hæfter den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning.«

28. I § 83, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 42 eller § 44« til: »§ 42, § 44 eller § 50 a, stk. 2,».

29. I § 83 affattes stk. 5 således:

»Stk. 5. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved en overtrædelse af denne lov eller de i medfør af loven udfærdigede bestemmelser, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel, jfr. stk. 2, nr. 2.«

30. § 83, stk. 1, nr. 8 og 9, affattes således:

 • »8) gennemfører bygge- og anlægsarbejder i strid med § 72, stk. 3, eller en afgørelse efter § 72, stk. 4, eller 9) tilsidesætter vilkår knyttet til en dispensation efter § 72, stk. 3 eller 4.«

31. I § 83, stk. 1, nr. 7, ændres »§ 64« til »§ 56 a«.

32. I § 83, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jfr. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.«

33. Efter § 84 indsættes som § 84 a og § 84 b:

»§ 84 a. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

 • 1) Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for kontrollen med den i kapitel 12 a omhandlede afgift.
 • 2) Undlader at benytte en vægt, som kan godkendes af toldvæsenet, jfr. § 82 b, stk. 2.
 • 3) Undlader at anmelde sig til registrering hos toldvæsenet efter § 82 c.
 • 4) Undlader at føre og opbevare regnskab efter § 82 e, stk. 1 og 3.
 • 5) Undlader at angive vægten af afgiftspligtigt affald efter § 82 f, stk. 1.
 • 6) Undlader at efterkomme et påbud, der er meddelt efter § 82 h, stk. 1.
 • 7) Undlader at give oplysninger til toldvæsenet efter § 82 k, stk. 2-6.
 • 8) Fortsætter driften af en registreringspligtig virksomhed, efter at toldvæsenet har inddraget registreringen efter § 82 f, stk. 2, eller § 82 i.

Stk. 2. I regler, der udstedes i medfør af § 82 l, stk. 3, kan der fastsættes straf i form af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelserne.

Stk. 3. Den, der begår en af de i stk. 1 og 2 nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage afgift, straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 4. Begås en af de i stk. 1 og 2 nævnte overtrædelser af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jfr. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 84 b. Skønnes en af de i § 84 a, stk. 1 og 2, nævnte overtrædelser ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan ministeren for skatter og afgifter eller den, han bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsplejeloven om indhold af anklageskrift i politisager tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Stk. 4. Når sager om de i § 84 a, stk. 1 og 2, nævnte overtrædelser indbringes for domstolene, behandles de som politisager. Retsmidlerne i retsplejelovens kapitel 73 kan anvendes i samme omfang som i statsadvokatsager.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1987.

Stk. 2. Reglerne i § 82 c, § 83, stk. 4, 2. pkt., § 84 a, stk. 1, nr. 3, stk. 3 og 4, og § 84 b i lov om miljøbeskyttelse, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 27, 32 og 33, træder dog i kraft den 1. juli 1986.

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte overgangsregler.

Givet på Christiansborg slot, den 4, juni 1986

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Christian Christensen

Officielle noter

Ingen