Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige miljø- og planlægningslove

(Region- og sektorplanlægning)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I miljøbeskyttelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 85 af 8. marts 1985, som ændret ved lov nr. 329 af 4. juni 1986, foretages følgende ændringer:

1. I §§ 11, stk. 3 og 4, 23 og 24 ændres »§ 21« til: »§ 61 f«.

2. § 11, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 4, 1. pkt., kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

3. I § 20 ændres »§§ 21-33« til: »§§ 23-33«.

4. § 21 ophæves.

5. I § 25, stk. 1, indsættes efter »61 e«: »samt forudsætninger fastsat efter § 64, stk. 2«.

6. § 27, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Grundejerens anlægsbidrag kan efter nærmere af miljøministeren fastsatte regler tidligst opkræves fra det tidspunkt, hvor en plan eller delplan er vedtaget af kommunalbestyrelsen i medfør af § 61 f. Indtil en plan vedtaget efter § 61 f foreligger, kan anlægsbidrag opkræves, når der efter de tidligere gældende bestemmelser foreligger en godkendt plan, delplan eller projekt efter § 27, stk. 5, i lov om miljøbeskyttelse, jf. bekendtgørelse nr. 85 af 8. marts 1985.«

7. Kap. 9 affattes således:

»Kapitel 9

Kortlægning og planlægning

§ 61. Kommunalbestyrelsen foretager en kortlægning af støjforureningen i byzoneområderne inden for kommunen. Amtsrådet foretager en tilsvarende kortlægning af støjforureningen i de områder, som ikke er beliggende i byzone. Kommunalbestyrelsernes og amtsrådets kortlægning samordnes og sammenfattes af amtsrådet til en samlet kortlægning af støjforureningen inden for amtskommunen.

Stk. 2. Kortlægningen efter stk. 1 skal omfatte en registrering af de enkelte støjkilder inden for kommunens eller amtskommunens område og en beregning af den støjforurening, kilderne udsætter omgivelserne for.

§ 61 a. Amtsrådet foretager med bistand fra kommunalbestyrelserne en kortlægning af forureningstilstanden og belastningen fra de enkelte forureningskilder af vandløb, søer og kystvande.

§ 61 b. Amtsrådet foretager i samarbejde med kommunalbestyrelserne en kortlægning af bortskaffelsen af affaldet inden for amtskommunens område. Kortlægningen skal omfatte en registrering af indsamlingen, transporten, behandlingen og slutdisponering, herunder genanvendelse, af affaldet.

§ 61 c. Miljøministeren kan efter forhandling med de kommunale organisationer fastsætte regler om, at amtsrådene og kommunalbestyrelserne foretager en kortlægning af luftforureningen, herunder en kortlægning af forureningskilderne og en beregning af luftkvaliteten.

§ 61 d. Kortlægningen efter §§ 61, 61 a, 61 b og 61 c skal tjene til støtte for planlægningen efter dette kapitel samt for region- og kommuneplanlægningen.

Kvaliteten af vandområder og spildevand

§ 61 e. På grundlag af kortlægningen efter § 61 a gennemfører amtsrådet efter forhandling med kommunalbestyrelserne en planlægning for kvaliteten af vandområderne inden for amtskommunen. Denne planlægning skal indeholde:

 • 1) målsætninger for kvaliteten og anvendelsen af vandløb, søer og kystvande samt angivelse af, hvornår målsætningerne og de dertil hørende kvalitetskrav forudsættes opfyldt,
 • 2) en redegørelse for de forudsætninger om eksisterende og planlagte spildevandsudledninger m.v., som er lagt til grund for opfyldelsen af målsætningerne, og en vurdering af de økonomiske konsekvenser af målsætningerne.

§ 61 f. Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelsen af spildevand i kommunen. Planen skal indeholde oplysninger om:

 • 1) eksisterende og planlagte kloakeringsområder og rensningsforanstaltninger,
 • 2) områder, hvor afledning skal ske til sådanne anlæg, som etableres med tilladelse i henhold til lovens § 11,
 • 3) hvilke anlæg der tænkes tilvejebragt ved kommunal foranstaltning, og hvilke der i øvrigt tænkes tilvejebragt, og
 • 4) på hvilke tidspunkter projekterne til de forskellige anlæg forudsættes at være udarbejdet og anlæggene udført.

Stk. 2. En plan efter stk. 1 må ikke stride imod regionplanlægningen og forudsætninger fastsat efter § 64, stk. 2.

Stk. 3. Amtsrådet påser, at den kommunale spildevandsplan er i overensstemmelse med regionplanlægningen og forudsætninger nævnt i stk. 2, sammenholder planens indhold med planlægningen nævnt i § 61 e og planlægningen efter lov om vandforsyning samt vurderer, om planen i øvrigt tilgodeser hensynet til beskyttelsen af vandområder og grundvandet.

Stk. 4. Fremsætter amtsrådet indsigelse efter stk. 3 inden for en frist, der fastsættes af miljøministeren, kan kommunalbestyrelsen ikke vedtage planen endeligt, før der er opnået enighed mellem kommunalbestyrelsen og amtsrådet om de nødvendige ændringer af planen. Kan enighed ikke opnås, afgøres spørgsmålet af miljøministeren.

Stk. 5. Såfremt ejere af mindst halvdelen af de bebyggede ejendomme i et område, der ifølge kommunalbestyrelsens forslag til en plan efter stk. 1 forudsættes kloakeret, fremsætter indsigelse herimod inden for en frist fra planforslagets offentliggørelse, der fastsættes af miljøministeren, optager amtsrådet forhandling med kommunalbestyrelsen om spørgsmålet. Planen kan herefter ikke vedtages endeligt, førend der er opnået enighed mellem amtsrådet og kommunalbestyrelsen om kloakeringens hensigtsmæssighed. Kan enighed ikke opnås, afgøres spørgsmålet af miljøministeren.

Stk. 6. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om, at kloakering af en ejendom i særlige tilfælde kan påklages af grundejeren. Ministeren kan i disse tilfælde bestemme, at kommunalbestyrelsens vedtagelse af spildevandsplanen kan påklages efter § 70, og at reglerne i stk. 5 ikke finder anvendelse.

Affald

§ 62. På grundlag af kortlægningen efter § 61 b udarbejder amtsrådet efter forhandling med kommunalbestyrelserne en redegørelse for bortskaffelsen af affaldet inden for amtskommunens område.

§ 62 a. Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelsen af affaldet i kommunen. Planen skal indeholde oplysninger om:

 • 1) eksisterende og planlagte ordninger for indsamling, transport, behandling og slutdisponering, herunder genanvendelse, af affaldet,
 • 2) afgrænsning af de områder, hvorfra affaldet føres til de enkelte behandlings- og deponeringsanlæg,
 • 3) målsætninger for affaldets fordeling på forskellige behandlings- og bortskaffelsesmetoder,
 • 4) på hvilke tidspunkter de planlagte ordninger forudsættes iværksat, samt
 • 5) omkostninger og finansiering i forbindelse med planens gennemførelse.

Stk. 2. En plan efter stk. 1 må ikke stride imod regionplanlægningen, forudsætninger fastsat efter § 64, stk. 2, eller imod miljøministerens regler om indsamling af genanvendelige materialer og produkter efter lov om genanvendelse og begrænsning af affald.

Stk. 3. Amtsrådet påser, at den kommunale affaldsplan er i overensstemmelse med regionplanlægningen, forudsætninger og regler nævnt i stk. 2 og sammenholder planens indhold med redegørelsen nævnt i § 62.

Stk. 4. Fremsætter amtsrådet indsigelse efter stk. 3 inden for en nærmere af miljøministeren fastsat frist, kan kommunalbestyrelsen ikke vedtage planen endeligt, før der er opnået enighed mellem kommunalbestyrelsen og amtsrådet om de nødvendige ændringer af planen. Kan enighed ikke opnås, afgøres spørgsmålet af miljøministeren.

Stk. 5. Miljøministeren fastsætter regler om kommunale affaldsordninger, herunder om ordninger for erhvervsaffald, haveaffald og bygningsaffald m.v., samt

 • 1) regler om kommunernes pligt til at anvise bortskaffelsesmuligheder for affald fra virksomheder, som ikke omfattes af sådanne ordninger,
 • 2) regler om pligt for virksomhederne til at benytte etablerede ordninger eller anviste bortskaffelsesmuligheder og
 • 3) regler om pligt til at etablere forsorteringsanlæg på lossepladser og forbrændingsanlæg.

Stk. 6. Ministeren kan træffe bestemmelse eller fastsætte regler om kommuners pligt til at oprette eller tilslutte sig fælleskommunale virksomheder på affaldsbortskaffelsesområdet samt om sådanne fælleskommunale virksomheders placering.

Stk. 7. Gebyrer kan fastsættes til dækning af kommunernes udgifter til affaldskortlægning og -planlægning, til affaldsordningerne samt i forbindelse med de i øvrigt i stk. 5 og 6 omtalte foranstaltninger og anlæg.

Virksomheder og større enkeltanlæg

§ 63. På grundlag af kortlægningen efter §§ 61, 61 a, og 61 c samt kortlægningen efter lov om vandforsyning, gennemfører amtsrådet efter forhandling med kommunalbestyrelserne en planlægning for beliggenheden af virksomheder m.v., hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav. Planlægningen skal omfatte arealer til industri- og forsyningsvirksomheder samt til spildevands- og affaldsanlæg.

Stk. 2. Planlægningen efter stk. 1 skal baseres på hensynet til omgivelsernes sårbarhed over for forurening, hensynet til de enkelte områders fremtidige anvendelsesmuligheder og det samfundsmæssige behov for virksomhedernes placering inden for området.

§ 63 a. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler, hvorefter amtsrådene som led i regionplanlægningen skal tilvejebringe foreløbige undersøgelser og vurderinger af de miljømæssige konsekvenser i forbindelse med etablering af større enkeltanlæg. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at der skal foretages en vurdering af forskellige placeringsmuligheder for sådanne anlæg.

Stk. 2. I regler, der er fastsat af miljøministeren efter stk. 1, kan det bestemmes, at den, der søger et anlæg som nævnt i stk. 1 etableret efter anmodning fra amtsrådet, skal yde dette bistand ved gennemførelsen af undersøgelserne og vurderingerne.

Fælles bestemmelser

§ 64. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om kortlægningen efter §§ 61, 61 a, 61 b og 61 c, om dennes gennemførelse samt om indholdet af planlægningen efter §§ 61 e, 61 f, 62, 62 a og 63.

Stk. 2. Miljøministeren kan bestemme og fastsætte regler om, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund for den i stk. 1 nævnte planlægning. Sådanne forudsætninger skal lægges til grund ved administrationen af denne lov. Miljøministeren kan endvidere fastsætte regler om, at planlægningen efter § 61 e skal lægges til grund ved administrationen af loven, herunder at afgørelser efter loven ikke må stride mod de af amtsrådet vedtagne målsætninger m.v.

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om tidsfrister og procedure i forbindelse med tilvejebringelse af planer efter §§ 61 f og 62 a samt om revision af planerne. Endvidere kan miljøministeren fastsætte regler om fælles kommunale planer.

Stk. 4. Miljøministeren kan bestemme, at flere amtsråd i fællesskab, eller et eller flere amtsråd i fællesskab med Hovedstadsrådet, skal iværksætte undersøgelser, samt hvorledes udgifterne herved skal fordeles.

§ 64 a. Amtsrådet skal mindst een gang i hver valgperiode offentliggøre en redegørelse for planlægningen efter §§ 61 e, 62 og 63. Amtsrådet skal i denne forbindelse tilkendegive, hvilke mål amtsrådet vil søge at opnå gennem planlægningen, samt hvorledes målene agtes opfyldt.

Stk. 2. Efter udløbet af en frist for indsigelser på 8 uger fra offentliggørelsen kan amtsrådet vedtage de målsætninger m.v., der er tilkendegivet efter stk. 1, 2. pkt.

Stk. 3. Ændringer i de vedtagne målsætninger m.v. efter stk. 1, 2. pkt., skal offentliggøres og vedtages efter reglerne i stk. 1 og 2.

Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte regler for offentliggørelsen.

§ 64 b. De opgaver, som efter bestemmelserne i dette kapitel er henlagt til amtsrådet, udføres i hovedstadsområdet af Hovedstadsrådet.«

8. I § 65 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2, 3. pkt., skal organisationer, som må antages at være klageberettiget efter § 74, stk. 2-6, have skriftlig underretning om amtsrådets afgørelser.

Stk. 4. Såfremt afgørelsen strider mod de af amtsrådet vedtagne målsætninger m.v., jf. § 64 a, stk. 1, 2. pkt., skal afgørelsen indeholde oplysninger om dette, jf. dog § 64, stk. 2, 3. pkt.«

9. I § 70 udgår »21, stk. 7,».

10. § 72, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Bygge- og anlægsarbejder, der er nødvendige for at udnytte en godkendelse eller tilladelse, må ikke påbegyndes inden for klagefristen efter § 71. Den myndighed, der træffer afgørelse om godkendelse eller tilladelse, kan dog samtidig bestemme, at bygge- og anlægsarbejder må påbegyndes. Hvis en godkendelse eller tilladelse er påklaget inden for klagefristen, må bygge- og anlægsarbejder ikke påbegyndes, før klagemyndighedens afgørelse foreligger, jf. dog 2. pkt. og stk. 4 og 5. Den myndighed, der har truffet afgørelsen, skal straks give den, som godkendelsen eller tilladelsen er meddelt til, underretning om, at afgørelsen er påklaget.«

11. I § 76, stk. 1, ændres »§ 21, stk. 9« til: »§ 61 f, stk. 6«.

12. I § 83, stk. 3, ændres »§ 62 a, stk. 3« til: »§ 62 a, stk. 5«.

§ 2

I vandforsyningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 337 af 4. juli 1985, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 ændres »godkendte planer« til: »vandforsyningsplaner vedtaget efter § 14 a«.

2. § 10 affattes således:

»§ 10. Amtsrådet foretager med bistand fra kommunalbestyrelserne en kortlægning af vandressourcernes beliggenhed, størrelse, kvalitet og naturlige beskyttelse mod forurening og gennemfører på grundlag heraf undersøgelser og beregninger af de vandmængder, der vil være til rådighed for vandindvinding.«

3. § 11, stk. 1, affattes således:

»På grundlag af kortlægningen og under hensyn til den igangværende og forventede erhvervs- og befolkningsudvikling gennemfører amtsrådet en planlægning for den fremtidige anvendelse af regionens vandressourcer.«

4. § 11, stk. 2 og 3, ophæves.

5. § 13 ophæves.

6. § 14, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

7. I § 14, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »stk. 4« til: »stk. 3«.

8. Efter § 14 indsættes:

»§ 14 a. En vandforsyningsplan efter § 14 må ikke stride imod regionplanlægningen og forudsætninger fastsat efter § 16, stk. 2.

Stk. 2. Amtsrådet påser, at den kommunale vandforsyningsplan efter § 14 er i overensstemmelse med regionplanlægningen og forudsætninger nævnt i stk. 1, sammenholder planens indhold med vandressourceplanlægningen efter § 11 og vurderer, om planen i øvrigt tilgodeser hensynet til beskyttelsen af vandområder og grundvandet.

Stk. 3. Fremsætter amtsrådet indsigelse efter stk. 2 inden for en nærmere af miljøministeren fastsat frist, kan kommunalbestyrelsen ikke vedtage planen endeligt, før der er opnået enighed mellem kommunalbestyrelsen og amtsrådet om de nødvendige ændringer af planen. Kan enighed ikke opnås, afgøres spørgsmålet af miljøministeren.

Stk. 4. Almene vandforsyningsanlæg må ikke anlægge vandledninger i strid med vandforsyningsplaner vedtaget efter stk. 2 og 3.«

9. § 16 affattes således:

»§ 16. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om kortlægningen efter § 10 og dennes gennemførelse samt om indholdet af planlægningen efter §§ 11 og 14.

Stk. 2. Miljøministeren kan bestemme og fastsætte regler om, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund for planlægningen efter §§ 11 og 14. Sådanne forudsætninger skal lægges til grund ved administrationen af denne lov.

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om tidsfrister og procedure i forbindelse med tilvejebringelse af planer efter § 14 samt om revision af planerne.

Stk. 4. Opstår der uenighed om fordelingen af udgifter ved amtsrådets eller kommunalbestyrelsens planlægningsvirksomhed, afgøres spørgsmålet af miljøministeren.«

10. § 17 affattes således:

»§ 17. Amtsrådet skal mindst een gang i hver valgperiode offentliggøre en redegørelse for vandressourceplanlægningen efter § 11. Amtsrådet skal i denne forbindelse tilkendegive, hvilke mål amtsrådet vil søge at opnå gennem planlægningen, samt hvorledes målene agtes opfyldt.

Stk. 2. Efter udløbet af en frist for indsigelser på 8 uger fra offentliggørelsen kan amtsrådet vedtage de målsætninger m.v., der er tilkendegivet efter stk. 1, 2. pkt.

Stk. 3. Ændringer i de vedtagne målsætninger m.v. efter stk. 1, 2. pkt., skal offentliggøres og vedtages efter reglerne i stk. 1 og 2.

Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte regler for offentliggørelsen.«

11. I § 72 indsættes efter stk. 2:

»Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2, 3. pkt., skal organisationer, som må antages at være klageberettiget efter § 80, stk. 2, have skriftlig underretning om amtsrådets afgørelser.

Stk. 4. Såfremt afgørelsen strider mod de af amtsrådet vedtagne målsætninger m.v., jf. § 17, stk. 1, 2. pkt., skal afgørelsen indeholde oplysninger om dette.«

12. I § 80, stk. 2, udgår »afgørelser efter § 14 om godkendelse af vandforsyningsplaner«.

13. I § 84, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 17, 2. pkt.« til: »§ 14 a, stk. 4«.

§ 3

I lov om naturfredning, jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af 10. oktober 1984, foretages følgende ændringer:

1. I kapitel IV udgår underoverskrifterne »Planlægningsgrundlaget« og »Fredningsplanlægning«.

2. §§ 36 og 37 affattes således:

»§ 36. Amtsrådet, i hovedstadsområdet dog Hovedstadsrådet, forestår på grundlag af det efter § 35 tilvejebragte materiale en planlægning til varetagelse af de i § 1 nævnte interesser.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler for planlægningens indhold. Miljøministeren kan bestemme og fastsætte regler om, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund for den i stk. 1 nævnte planlægning. Sådanne forudsætninger skal lægges til grund ved administrationen af denne lov.

§ 37. Amtsrådet, i hovedstadsområdet dog Hovedstadsrådet, skal mindst een gang i hver valgperiode offentliggøre en redegørelse for planlægningen efter § 36. Amtsrådet skal i denne forbindelse tilkendegive, hvilke mål amtsrådet vil søge at opnå gennem planlægningen, samt hvorledes målene agtes opfyldt.

Stk. 2. Efter udløbet af en frist for indsigelser på 8 uger fra offentliggørelsen kan amtsrådet vedtage de målsætninger m.v., der er tilkendegivet efter stk. 1, 2. pkt.

Stk. 3. Ændringer i de vedtagne målsætninger m.v. efter stk. 1, 2. pkt., skal offentliggøres og vedtages efter reglerne i stk. 1 og 2.

Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte regler for offentliggørelsen.«

3. I § 38 ændres »planens gennemførelse« til: »realisering af planlægningen« og »Planen« til: »Planlægningen«.

4. § 39 ophæves.

5. I § 45, stk. 2, indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Såfremt afgørelsen strider mod de af amtsrådet vedtagne målsætninger m.v., jf. § 37, stk. 1, 2. pkt., skal afgørelsen indeholde oplysning om dette.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

6. I § 58 ophæves stk. 1, og i stedet indsættes:

»Fredningsnævnets afgørelse efter kapitel VI, VII eller IX kan påklages til Overfredningsnævnet af ansøgeren, vedkommende amtsråd, i hovedstadsområdet dog Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkendte foreninger og institutioner, jf. § 8. Afgørelsen kan tillige påklages af miljøministeren.

Stk. 2. Fredningsnævnets afgørelse efter kapitel VIII kan påklages til Overfredningsnævnet af ansøgeren samt af enhver, der under sagens behandling for fredningsnævnet har givet møde for eller rettet henvendelse til fredningsnævnet, vedkommende amtsråd, i hovedstadsområdet dog Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkendte foreninger og institutioner, jf. § 8. Afgørelsen kan tillige påklages af miljøministeren.«

Stk. 2-7 bliver herefter stk. 3-8.

7. I § 58, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »reglen i stk. 5« til: »reglen i stk. 6«.

8. I § 58, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »efter stk. 1 og 2« til: »efter stk. 1-3«.

§ 4

I lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 531 af 10. oktober 1984, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 2, ændres »planer« til: »planlægning«.

2. § 5, stk. 3 og 4, affattes således:

»Stk. 3. Miljøministeren kan for at sikre landets forsyning med råstoffer fastsætte regler for indholdet af den i stk. 2 nævnte planlægning. Miljøministeren kan bestemme og fastsætte regler om, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund for den i stk. 2 nævnte planlægning. Sådanne forudsætninger skal lægges til grund ved administrationen af denne lov.

Stk. 4. Miljøministeren kan på grundlag af den i stk. 1 og 2 nævnte indvindingsplanlægning udarbejde en plan for landets råstofforsyning.«

3. § 5, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Miljøministeren kan bestemme, at de i stk. 4 nævnte planer skal lægges til grund ved behandlingen af sager i henhold til denne lov.«

4. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Amtsrådet, i hovedstadsområdet dog Hovedstadsrådet, skal mindst een gang i hver valgperiode offentliggøre en redegørelse for planlægningen efter § 5, stk. 2. Amtsrådet skal i denne forbindelse tilkendegive, hvilke mål amtsrådet vil søge at opnå gennem planlægningen, samt hvorledes målene agtes opfyldt.

Stk. 2. Efter udløbet af en frist for indsigelser på 8 uger fra offentliggørelsen kan amtsrådet vedtage de målsætninger m.v., der er tilkendegivet i stk. 1, 2. pkt.

Stk. 3. Ændringer i de vedtagne målsætninger m.v. efter stk. 1, 2. pkt., skal offentliggøres og vedtages efter reglerne i stk. 1 og 2.

Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte regler for offentliggørelsen.«

5. I § 11, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Amtsrådet underretter desuden organisationer, der må antages at have en væsentlig interesse i sagens udfald.«

6. I § 11, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Såfremt afgørelsen strider mod de af amtsrådet vedtagne målsætninger m.v., jf. § 5 a, stk. 1, 2. pkt., skal afgørelsen indeholde oplysning om dette.«

7. I § 12, stk. 1, indsættes som nr. 4:

 • »4) organisationer, der må antages at have en væsentlig interesse i sagens udfald.«

8. I § 30, stk. 1, indsættes som nr. 4:

 • »4) organisationer, der må antages at have en væsentlig interesse i sagens udfald.«

9. § 28, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Miljøankenævnet kan ved sin behandling af afgørelser i henhold til denne lov ikke træffe afgørelser, der strider mod en godkendt regionplan eller en kommuneplan. Hvis den påklagede afgørelse er i overensstemmelse med planlægningen efter § 5, stk. 2, kan Miljøankenævnet ikke træffe en afgørelse i strid hermed, medmindre miljøministeren bestemmer andet.«

§ 5

I lov om lands- og regionplanlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 21. december 1982, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Miljøministeren kan bestemme, at forudsætninger efter stk. 1 tillægges retsvirkninger som regionplaner.

Stk. 3. Miljøministeren kan endvidere i særlige tilfælde bestemme, at bygge- og anlægsarbejder, der er et led i en beslutning efter stk. 1, skal kunne iværksættes uden forudgående tilvejebringelse af kommune- og lokalplan, og at reglerne om højdebegrænsninger i lov om kommuneplanlægning samt reglerne om udstykning, bebyggelse og anvendelse af arealer i landzone i lov om by- og landzoner ikke finder anvendelse på sådanne bygge- og anlægsarbejder.«

2. § 6 affattes således:

»§ 6. For hver amtskommune skal der foreligge en regionplan, der opfylder reglerne i denne lov. Regionplanen skal omhandle en periode på 12 år.«

3. I § 7, stk. 1, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

 • »3) detailhandelsstrukturen i regionen, herunder omfanget og beliggenheden af arealer til butiksformål og den maksimale størrelse af de enkelte butiksvirksomheder inden for de forudsatte detailhandelsoplande,».

Nr. 3-10 bliver herefter nr. 4-11.

4. § 7, stk. 1, nr. 9, der bliver nr. 10, affattes således:

 • »10) kvaliteten og anvendelsen af vandløb, søer og kystvande,».

5. I § 7, stk. 1, indsættes efter nr. 9, der bliver nr. 10, som nyt nummer:

 • »11) anvendelsen og beskyttelsen af vandressourcerne,».

Nr. 10 bliver herefter nr. 12.

6. I § 7, stk. 1, nr. 10, der bliver nr. 12, udgår »herunder en rækkefølge for byfornyelsen«.

7. § 8 affattes således:

»§ 8. En regionplan skal ledsages af en redegørelse for planens forudsætninger, herunder den forudsatte rækkefølge for planens gennemførelse. Redegørelsen skal indeholde amtsrådets vurdering af udviklingen, og den skal tillige belyse, hvorledes regionplanen forholder sig til den hidtil udførte planlægning for amtskommunens område og tilgrænsende områder. Forslag til regionplantillæg, der gennemføres i perioden mellem regionplanrevisioner, skal ledsages af en redegørelse for tillæggets forudsætninger og for de regionplanemner, der berøres af de forhold, der ligger til grund for tillægget.«

8. I § 9 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Regionplanmyndighedens udarbejdelse af forslag til regionplan og regionplantillæg skal ske efter forhandling med kommunerne, berørte statslige myndigheder og koncessionerede og tilsvarende virksomheder.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

9. § 10 ophæves.

10. § 11, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

11. § 11, stk. 3, ophæves.

12. § 12 ophæves.

13. § 13 affattes således:

»§ 13. Når amtsrådet har vedtaget et forslag til regionplan, offentliggør amtsrådet dette med ledsagende redegørelse og tager initiativ til en offentlig debat herom.

Stk. 2. Materialet sendes til kommunalbestyrelserne og de myndigheder og virksomheder, fra hvem amtsrådet har modtaget oplysninger efter § 11, med oplysning om, at eventuelle indsigelser eller bemærkninger skal sendes til amtsrådet inden 16 uger. Materialet sendes samtidig til miljøministeren, der vurderer, om miljøministeren skal afgive en udtalelse fra de statslige myndigheder. Afgives en sådan udtalelse ikke, underrettes amtsrådet senest ved offentlighedsperiodens udløb om grunden hertil.

Stk. 3. Når offentlighedsperioden er afsluttet, vedtager amtsrådet ved en fornyet behandling forslaget til regionplan endeligt.

Stk. 4. Forslaget indsendes til miljøministeren ledsaget af de modtagne indsigelser og bemærkninger og amtsrådets vurdering heraf.«

14. § 14, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

15. I § 14 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Har miljøministeren ikke godkendt regionplanforslaget inden 8 uger efter forslagets indsendelse efter § 13, stk. 4, underretter ministeren amtsrådet om grunden hertil.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

16. § 16 ophæves.

17. § 17 affattes således:

»§ 17. Amtsrådet skal hvert 4. år revidere regionplanen. Amtsrådet kan endvidere udarbejde tillæg til en godkendt regionplan. Miljøministeren kan pålægge amtsrådet at udarbejde sådanne tillæg.

Stk. 2. §§ 7-9, 11 og 13-15 finder tilsvarende anvendelse på tillæg til en regionplan, idet miljøministeren dog kan fritage helt eller delvis for overholdelse af bestemmelserne i § 13.

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at regionplantillæg helt eller delvis fritages for overholdelse af bestemmelserne i § 13.«

18. Efter § 18 indsættes:

»§ 18 a. Overlader miljøministeren sine beføjelser til at træffe afgørelser efter loven eller efter bestemmelser fastsat efter loven til en institution under ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for ministeren.«

§ 6

I lov om regionplanlægning i hovedstadsområdet, jf. lovbekendtgørelse nr. 736 af 21. december 1982, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 1 indsættes:

»§ 1 a. Regionplanen skal omhandle en periode på 12 år.«

2. I § 2, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

 • »4) detailhandelsstrukturen i regionen, herunder omfanget og beliggenheden af arealer til butiksformål og den maksimale størrelse af de enkelte butiksvirksomheder inden for de forudsatte detailhandelsoplande,».

Nr. 4-10 bliver herefter nr. 5-11.

3. § 2, stk. 1, nr. 10, der bliver nr. 11, affattes således:

 • »11) kvaliteten og anvendelsen af vandløb, søer og kystvande,».

4. I § 2, stk. 1, indsættes efter nr. 10, der bliver nr. 11:

 • »12) anvendelsen og beskyttelsen af vandressourcerne.«

5. § 2, stk. 3, nr. 2, ophæves, og nr. 1 affattes således:

 • »1) byggeaktiviteten inden for byzonerne.«

Nr. 3 bliver herefter nr. 2.

6. I § 2, stk. 3, nr. 3, der bliver nr. 2, ændres »stk. 1, nr. 4« til: »stk. 1, nr. 5«.

7. § 2, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Regionplanen skal ledsages af en redegørelse for planens forudsætninger. Redegørelsen skal indeholde Hovedstadsrådets vurdering af udviklingen, og den skal tillige belyse, hvorledes regionplanen forholder sig til den hidtil udførte planlægning for hovedstadsområdet og tilgrænsende områder. Forslag til regionplantillæg, der gennemføres i perioden mellem regionplanrevisioner, skal ledsages af en redegørelse for tillæggets forudsætninger og for de regionplanemner, der berøres af de forhold, der ligger til grund for tillægget.«

8. I § 3 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Hovedstadsrådets udarbejdelse af forslag til regionplan og regionplantillæg skal ske efter forhandling med amtskommunerne, kommunerne, berørte statslige myndigheder og koncessionerede og tilsvarende virksomheder.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

9. § 4, stk. 1, affattes således:

»Hovedstadsrådet indhenter oplysninger om foreliggende planer og igangværende planlægning for hovedstadsområdet eller dele deraf.«

10. § 4, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

11. § 5 ophæves.

12. § 6 affattes således:

»§ 6. Når Hovedstadsrådet har vedtaget et forslag til regionplan, offentliggør Hovedstadsrådet dette med ledsagende redegørelse og tager initiativ til en offentlig debat herom.

Stk. 2. Materialet sendes til amtsrådene, kommunalbestyrelserne og de myndigheder og virksomheder, fra hvem Hovedstadsrådet har modtaget oplysninger efter § 4, med oplysning om, at eventuelle indsigelser eller bemærkninger skal sendes til Hovedstadsrådet inden 16 uger. Materialet sendes samtidig til miljøministeren, der vurderer, om miljøministeren skal afgive en udtalelse fra de statslige myndigheder. Afgives en sådan udtalelse ikke, underrettes Hovedstadsrådet senest ved offentlighedsperiodens udløb om grunden hertil.

Stk. 3. Når offentlighedsperioden er afsluttet, vedtager Hovedstadsrådet ved en fornyet behandling forslaget til regionplan endeligt.

Stk. 4. Forslaget indsendes til miljøministeren ledsaget af de modtagne indsigelser og bemærkninger og Hovedstadsrådets vurdering heraf.«

13. § 7, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

14. I § 7 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Har miljøministeren ikke godkendt regionplanforslaget inden 8 uger efter forslagets indsendelse efter § 6, stk. 4, underretter ministeren Hovedstadsrådet om grunden hertil.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

15. § 8 ophæves.

16. § 9 affattes således:

»§ 9. Hovedstadsrådet skal hvert 4. år revidere regionplanen. Hovedstadsrådet kan endvidere udarbejde tillæg til en godkendt regionplan. Miljøministeren kan pålægge Hovedstadsrådet at udarbejde sådanne tillæg.

Stk. 2. §§ 2-4, 6 og 7 finder tilsvarende anvendelse på tillæg til en regionplan, idet miljøministeren dog kan fritage helt eller delvis for overholdelse af bestemmelserne i § 6.

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at regionplantillæg helt eller delvis fritages for overholdelse af bestemmelserne i § 6.«

17. § 13, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Hovedstadsrådet kan pålægge en kommunalbestyrelse inden for en af rådet fastsat frist at tilvejebringe lokalplaner, der er nødvendige for at virkeliggøre regionplanen.«

18. § 16 affattes således:

»§ 16. Der skal gives Hovedstadsrådet lejlighed til at udtale sig, inden en statslig myndighed, et amtsråd eller en kommunalbestyrelse eller en koncessioneret eller tilsvarende virksomhed træffer beslutning om beliggenheden eller udførelsen af større anlæg eller institutioner inden for hovedstadsområdet.«

19. Efter § 18 indsættes:

»§ 18 a. Overlader miljøministeren sine beføjelser til at træffe afgørelser efter loven eller efter bestemmelser fastsat efter loven til en institution under ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for ministeren.«

20. § 21 ophæves.

§ 7

Miljøministeren fastsætter bestemmelser om lovens ikrafttræden.

§ 8

Miljøministeren kan fastsætte overgangsregler, herunder fastsætte, i hvilket omfang regler, der er fastsat i medfør af de hidtil gældende regler, opretholdes.

Givet på Christiansborg slot, den 13. maj 1987

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/CHRISTIAN CHRISTENSEN

Officielle noter

Ingen

Ingen