Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v.

(Vandmiljøhandlingsplanen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 85 af 8. marts 1985, som ændret ved lov nr. 329 af 4. juni 1986 og § 17 i lov nr. 925 af 19. december 1986, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Miljøministeren kan efter forhandling med landbrugsministeren fastsætte regler om jordens dyrkningsmæssige anvendelse med henblik på at beskytte vandløb, søer og havet samt grundvandet mod forurening med næringssalte.«

2. Efter § 6 indsættes:

»§ 7. Miljøministeren kan i særlige tilfælde fastsætte regler om, at afgørelser, der er truffet efter loven eller efter regler i medfør af loven, kan ændres, såfremt det er nødvendigt for at formindske forureningen af luft, vand og jord.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, i hvilket omfang virksomhederne skal bidrage med oplysninger til brug for myndighedernes behandling af sager efter regler udstedt i medfør af stk. 1.«

3. I § 48 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Miljøministeren kan efter forhandling med landbrugsministeren bestemme, at tilsynet med regler, der er fastsat med hjemmel i § 6, stk. 2, udføres af Statens Plantetilsyn.«

4. § 55 affattes således:

»§ 55. Amtsrådet fører tilsyn med forureningstilstanden i omgivelserne.«

5. I § 56 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om, at kommunalbestyrelserne og amtsrådene skal indsende indberetninger om deres kortlægnings- og tilsynsvirksomhed, herunder om resultaterne af målinger og undersøgelser, der er foretaget, samt fastsætte regler om indberetningernes form.«

6. I § 83, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »§ 6«: »§ 7«.

§ 2

I lov nr. 16 af 14. januar 1987 om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres »31. december 1989« til: »1. januar 1993«.

2. § 3, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Miljøministeren kan efter forhandling med landbrugsministeren fastsætte regler om betingelserne for at opnå støtte til investeringer, der er påbegyndt efter 1. december 1985.«

3. § 4, stk. 1, affattes således:

»Støtte ydes til investeringer på ansøgerens ejendom, hvis anlægget efter investeringens gennemførelse har en opbevaringskapacitet, der svarer til produktionen af gødning i mindst 9 måneder. Har kommunalbestyrelsen efter regler udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven givet tilladelse til en mindre opbevaringskapacitet end 9 måneder, kan støtte ydes, hvis anlægget efter investeringens gennemførelse har en opbevaringskapacitet på mindst 6 måneder. For ejendomme med mindre end 31 dyreenheder er det dog tilstrækkeligt med en opbevaringskapacitet på mindst 6 måneder. Miljøministeren fastsætter regler om beregning af kapacitet og dyreenheder.«

4. I § 5, stk. 2, ændres »miljøbeskyttelseslovgivningen« til: »bekendtgørelse af reglement om miljøbeskyttelse«.

5. § 7, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For ejendomme med 0-30 dyreenheder udgør støtteprocenten 40, hvis opbevaringskapaciteten svarer til 6-8 måneders gødningsproduktion, og 45, hvis opbevaringskapaciteten svarer til mindst 9 måneders produktion.«

6. § 7, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. For ejendomme med 31-120 dyreenheder udgør støtteprocenten 37 1/2. Har kommunalbestyrelsen givet tilladelse til 6-8 måneders opbevaringskapacitet, er støtteprocenten for disse ejendomme 32 1/2.«

7. § 7, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. For ejendomme med 121 dyreenheder og derover udgør støtteprocenten 30. Har kommunalbestyrelsen givet tilladelse til 6-8 måneders opbevaringskapacitet, er støtteprocenten for disse ejendomme 25.«

8. I § 10, stk. 2, ændres »1990« til: »1993«.

9. § 14, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ved forhåndsvurderingen attesterer kommunalbestyrelsen, at de projekterede anlæg opfylder kapacitetskravene i § 4, stk. 1, samt de krav om indretning af anlæggene, som er fastsat i regler udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller ved afgørelser i henhold hertil. Endvidere træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, hvorvidt der skal ske fradrag i medfør af § 5, stk. 2.«

10. § 14, stk. 3, ophæves.

§ 14, stk. 4-7, bliver herefter § 14, stk. 3-6.

11. I § 14, stk. 4, som bliver stk. 3, affattes 3. pkt. således:

»Investeringen må ikke påbegyndes, før Jordbrugsdirektoratets afgørelse herom foreligger.«

12. § 14, stk. 7, som bliver stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Miljøministeren kan efter forhandling med landbrugsministeren fastsætte en særlig ordning for investeringer, der er påbegyndt efter 1. december 1985, jf. § 3, stk. 4.«

13. I § 15, stk. 3, ændres »den 30. juni 1990« til: »30. juni 1993«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Reglerne i § 2, bortset fra nr. 2 og nr. 12, har virkning for de investeringer, om hvilke forhåndsanmeldelse eller ansøgning om forhåndsvurdering er modtaget af kommunalbestyrelsen efter den 18. maj 1987. Tilsvarende gælder for de investeringer, hvortil Jordbrugsdirektoratet efter dette tidspunkt har meddelt tilladelse til igangsætning.

Stk. 3. Er bindende aftale om levering af et gødningsopbevaringsanlæg indgået inden den 19. maj 1987, kan støtte ydes efter hidtil gældende regler uanset bestemmelsen i stk. 2.

§ 4

Stk. 1. For investeringer, der gennemføres efter hidtil gældende regler, skal ansøgning om støtte være indgivet til kommunalbestyrelsen senest den 31. december 1988.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte overgangsregler og herunder fastsætte, i hvilket omfang regler, der er fastsat i medfør af de hidtil gældende regler, opretholdes.

Givet på Christiansborg slot, den 10. juni 1987

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/CHRISTIAN CHRISTENSEN

Officielle noter

Ingen