Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om statstilskud til fremme af tilslutning til kulkraftvarme (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Der kan gives statstilskud til fremme af tilslutning til kulbaseret kraftvarme som kompensation for forhøjelsen af kulafgiften efter lov nr. 490 af 30. juni 1993 om ændring af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. (Afgiftsforhøjelser m.v.)

Stk. 2. Tilskuddet gives til forsyningsvirksomheder, som distribuerer kulbaseret kraftvarme, når forbrugerprisen for fjernvarme i de pågældende virksomheder er høj i forhold til tilsvarende forsyningsvirksomheder, som distribuerer kulbaseret kraftvarme.

§ 2. Forsyningsvirksomhederne skal anvende det i § 1 nævnte tilskud til at give kompensation til forbrugere, som tilslutter sig pågældende forsyningsvirksomheder.

Stk. 2. Tilskud gives som faste beløb for boliger i parcelhuse og i flerfamilieejendomme.

Stk. 3. Der kan ikke gives tilskud til kompensation til forbrugere i ejendomme med blokvarmecentraler med en varmekapacitet på mere end 0,25 MW.

§ 3. Kompensationen gives som tilskud til forbrugerens udgifter ved tilslutning til fjernvarme eller som rabat for fjernvarmelevering i op til 5 år.

Stk. 2. Kompensationens størrelse og art specificeres tydeligt i aftalen med forbrugeren om tilslutning til fjernvarme.

§ 4. Energistyrelsen meddeler en gang årligt tilsagn om tilskud til forsyningsvirksomhederne på grundlag af ansøgning herom.

Stk. 2. Energistyrelsen udbetaler tilskud til forsyningsvirksomhederne efter ansøgning bilagt fornøden dokumentation for indgåede aftaler om kompensation.

§ 5. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud bortfalder, hvis forsyningsvirksomheden har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen. Hvis et tilskud er udbetalt i henhold til et sådant tilsagn, kan det kræves tilbagebetalt fra forsyningsvirksomheden.

Stk. 2. Forsyningsvirksomheden skal tilbagebetale tilskud, der ikke videregives til forbrugere. Endvidere skal forsyningsvirksomheden tilbagebetale tilskud i de tilfælde, hvor en forbruger, som har modtaget kompensation, hæver aftalen om levering inden for 5 år.

§ 6. Energistyrelsens afgørelser efter denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 7. Energiministeren kan fastsætte regler om lovens gennemførelse, herunder betingelser for at få tilskud, tilskuddets størrelse, regler om udbetaling, tidsfrister efter § 4 samt nødvendige kontrolforanstaltninger vedrørende anvendelsen af tilskud.

Stk. 2. Energiministeren kan fastsætte regler om udformningen af aftaler med forbrugerne om kompensation.

Stk. 3. Energiministeren fastsætter regler om, i hvilket omfang tilskud efter denne lov kan ydes i forbindelse med statstilskud efter anden lovgivning.

Stk. 4. Energiministeren kan bemyndige Energistyrelsen til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

§ 8. I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 809 af 7. oktober 1993, som senest ændret ved lov nr. 299 af 27. april 1994, foretages følgende ændring:

I § 7 F indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Kompensation i henhold til lov om statstilskud til fremme af tilslutning til kulkraftvarme skal ikke medregnes til forbrugerens skattepligtige indkomst. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for den del af udgifterne, som svarer til kompensation, som er skattefri efter 1. pkt.«

§ 9. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af energiministeren.

Stk. 2. Lovens bestemmelser om kompensation finder anvendelse for forbrugere, som tilslutter sig de omhandlede forsyningsvirksomheder efter denne lovs ikrafttræden.

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 1. juni 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Jann Sjursen

Redaktionel note
  • (* 1) Lov nr. 420 af 1. juni 1994 træder i kraft den 1. oktober 1994, jf. bekendtgørelse nr. 752 af 19. august 1994