Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse

(Beskyttelse af kystområderne)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 383 af 14. juni 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

 • »3) at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig natur- og landskabsressource,».

Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 4 og 5.

2. Efter § 5 indsættes:

»Kapitel 2 a

Planlægning i kystområderne

§ 5 a. Landets kystområder skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed.

Stk. 2. Miljøministeren skal følge udviklingen og anvende beføjelserne i §§ 3, 29 og 59 til at sikre, at nationale planlægningsinteresser i kystområderne varetages efter denne lov.

Stk. 3. Kystnærhedszonen, der omfatter landzonerne og sommerhusområderne i kystområderne, fremgår af kortbilaget til loven. I kystnærhedszonen gælder bestemmelserne i §§ 5 b, 6 a, 11 a, 16, stk. 3 og 5, 29 a og 35, stk. 3.

Stk. 4. For de kystnære dele af byzonerne, der ligger ud til kysterne, eller som indgår i et samspil med kystlandskabet, gælder bestemmelserne i §§ 11 a, stk. 1, 2 og 4, og 16, stk. 4 og 5.

§ 5 b. For planlægningen i kystnærhedszonen gælder,

 • 1) at der kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering,
 • 2) at der bortset fra trafikhavneanlæg og andre overordnede infrastrukturanlæg kun i ganske særlige tilfælde kan planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet eller særlig kystbeskyttelse,
 • 3) at nye sommerhusområder ikke må udlægges, og at eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål,
 • 4) at ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser, og
 • 5) at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges.«

3. Efter § 6 indsættes:

» § 6 a. Amtsrådet skal ved revisionen af regionplanen, jf. § 22, stk. 1, tilvejebringe regionale retningslinjer for kystnærhedszonen i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 5 a, stk. 1, og 5 b.

Stk. 2. Amtsrådet skal i forbindelse hermed gennemgå de allerede godkendte eller vedtagne, uudnyttede arealreservationer i kystnærhedszonen og ophæve de reservationer, der ikke er aktuelle.

Stk. 3. På et kortbilag til redegørelsen efter § 6, stk. 7, skal de eksisterende og planlagte forhold i kystnærhedszonen vises, herunder hvilke områder der friholdes for bebyggelse. Redegørelsen skal endvidere beskrive den fremtidige udvikling i kystnærhedszonen og de tilgrænsende vandområder.«

4. Efter § 11 indsættes:

» § 11 a. Kommunalbestyrelsen skal ved revisionen af kommuneplanen, jf. § 22, stk. 1, foretage de nødvendige ændringer af planen i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 5 a, stk. 1, og 5 b.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse hermed gennemgå de allerede vedtagne, men ikke udnyttede arealreservationer i kommuneplanen, og ophæve de reservationer, der ikke er aktuelle.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal af hensyn til bl.a. turismen og friluftslivet vurdere mulighederne for at forbedre større sammenhængende sommerhusområder.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal for de kystnære dele af byzonerne vurdere de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på

 • 1) at ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed,
 • 2) at der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer,
 • 3) at der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder havne, og
 • 4) at offentligheden sikres adgang til kysten.«

5. I § 16 indsættes som stk. 3-5:

»Stk. 3. I redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen skal der oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,5 m anføres en begrundelse for den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold, der er væsentlige for varetagelsen af natur- og friluftsmæssige interesser.

Stk. 4. I redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, skal der gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor.

Stk. 5. Lokalplanforslag for anlæg, der er omfattet af § 6, stk. 3, nr. 4, er undtaget fra reglerne i stk. 3 og 4.«

6. I § 27, stk. 1, 1. pkt., ændres »§§ 28 og 29« til: »§§ 28, 29 og 29 a.«

7. I § 28, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 29« til: »§§ 29 eller 29 a.«

8. I § 29 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

» Stk. 3. Amtsrådet skal underrette miljøministeren om indsigelser efter stk. 2 og § 29 a. Ophæver amtsrådet en indsigelse, skal miljøministeren ligeledes underrettes.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

9. Efter § 29 indsættes:

» § 29 a. Amtsrådet skal fremsætte indsigelse efter § 28 mod forslag til lokalplaner, kommuneplaner og ændringer til kommuneplaner for arealer i kystnærhedszonen, såfremt planforslaget er i strid med bestemmelserne i §§ 5 a, stk. 1, 5 b og 11 a samt 16, stk. 3. Pligten gælder dog ikke, hvis forholdet er af underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser i kystområderne, jf. § 1.«

10. I § 35 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

» Stk. 3. For arealer i kystnærhedszonen, jf. § 5 a, må tilladelse efter stk. 1 kun meddeles, hvis det ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser i kystområderne, jf. § 1.«

Stk. 3-7 bliver herefter stk. 4-8.

11. I § 51, stk. 2, ændres »§ 35, stk. 3« til: »§ 35, stk. 4«.

12. I § 59 indsættes efter »er«: »miljøministeren og i øvrigt«.

§ 2

I lov nr. 9 af 3. januar 1992 om naturbeskyttelse, som ændret ved § 62 i lov nr. 269 af 6. maj 1993, foretages følgende ændringer:

1. § 8 affattes således:

» § 8. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af klitfredede arealer. Der må ikke etableres hegn, og arealerne må ikke afgræsses. Der må ikke placeres campingvogne og lignende. Der må heller ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.

Stk. 2. Følgende arealer er klitfredede:

 • 1) Strandbredden langs Skagerrak og Vesterhavet i Nordjyllands, Viborg, Ringkøbing og Ribe Amtskommuner og strandbredden på Rømø i Sønderjyllands Amtskommune,
 • 2) arealer inden for 300 m fra den inderste grænse af de strandbredder, der er nævnt i nr. 1, og
 • 3) arealer, der er klitfredede i henhold til den hidtidige lovgivning om sandflugtens bekæmpelse.

Stk. 3. For områder, der er fastlagt som sommerhusområder, er den i stk. 2, nr. 2, nævnte klitfredningslinje 100 m, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. For særligt udpegede områder, der er berørt af bebyggelse og lignende, bestemmer miljøministeren, at klitfredningslinjen forløber nærmere kysten end fastsat i stk. 2, nr. 2, og stk. 3. Hvis der er klitdannelser i området, kan linjen dog ikke fastlægges nærmere end 100 m fra de strandbredder, der er nævnt i stk. 2, nr. 1.

Stk. 5. De grænser, der er nævnt i stk. 2, 3 og 4, skal være afmærket på stedet. Grænserne revideres løbende.

Stk. 6. Forbudet i stk. 1 gælder ikke for

 • 1) foranstaltninger til dæmpning af sandflugt,
 • 2) landbrugsmæssig drift bortset fra tilplantning af arealer, der hidtil lovligt har været udnyttet landbrugsmæssigt,
 • 3) genplantning af skovarealer og beplantning i eksisterende haver,
 • 4) havneanlæg og de landarealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål, og
 • 5) byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugs- eller skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet, og som opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger. Der kræves dog miljøministerens tilladelse, for så vidt angår de nævnte bygningers nærmere beliggenhed og ydre udformning.

Stk. 7. Arealer, der i medfør af § 1, stk. 2, i lov nr. 163 af 11. maj 1935 om tillæg til lov af 29. marts 1867 angående sandflugtens dæmpning m.m. er undtaget fra klitfredning efter de dagældende regler, omfattes ikke af reglerne i stk. 1-6.

Stk. 8. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at stk. 1 ikke skal gælde for diger, høfder, bølgebrydere og andre anlæg, som kræver tilladelse i henhold til lov om kystbeskyttelse.

Stk. 9. Miljøministeren kan fastsætte regler om anvendelse af de klitfredede arealer, herunder forbyde bestemte former for anvendelse.«

2. § 15 og overskriften dertil affattes således:

»Beskyttelse af kystområderne

§ 15. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af strandbredder og af andre kyststrækninger, der ligger i en afstand af 300 m fra begyndelsen af den sammenhængende landvegetation. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende. Der må heller ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.

Stk. 2. For områder, som er fastlagt som sommerhusområder, er den i stk. 1 nævnte strandbeskyttelseslinje 100 m, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. På særligt udpegede områder, der er berørt af bebyggelse og lignende, bestemmer miljøministeren, at strandbeskyttelseslinjen forløber nærmere kysten end fastsat i stk. 1 og stk. 2, eller at strandbeskyttelseslinjen ikke gælder.

Stk. 4. Forbudet i stk. 1, jf. stk. 2, gælder ikke for

 • 1) landbrugsmæssig drift bortset fra tilplantning,
 • 2) gentilplantning af skovarealer og beplantning i eksisterende haver,
 • 3) sædvanlig hegning på jordbrugsejendomme,
 • 4) bestående forsvarsanlæg, der anvendes til forsvarsformål,
 • 5) havneanlæg og de landarealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål,
 • 6) kyststrækninger, der er klitfredede, jf. §§ 8 og 9, og
 • 7) byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugs- eller skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet, og som opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger. Der kræves dog amtsrådets tilladelse, for så vidt angår de nævnte bygningers nærmere beliggenhed og ydre udformning.

Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at stk. 1 og 2 ikke skal gælde for nærmere angivne arter af anlæg, der tillige vedrører søterritoriet. Tilsvarende gælder for diger, høfder, bølgebrydere og andre anlæg, som kræver tilladelse i henhold til lov om kystbeskyttelse.«

3. Efter § 15 indsættes:

»Strandbeskyttelseskommission

§ 15 a. Miljøministeren nedsætter en midlertidig kommission vedrørende strandbeskyttelse.

Stk. 2. Kommissionen gennemgår de danske kyster med henblik på en landsdækkende fastlæggelse af klitfredningslinjen, jf. § 8, stk. 2, nr. 2, stk. 3 og stk. 4, og af strandbeskyttelseslinjen, jf. § 15, stk. 1, 2 og 3. Kommissionen gennemgår herunder de kyststrækninger, der er berørt af bebyggelse og lignende, med henblik på at vurdere, hvor klitfredningslinjen kan fastlægges nærmere kysten end fastsat i § 8, stk. 2, nr. 2, og stk. 3, og hvor strandbeskyttelseslinjen kan fastlægges nærmere kysten end fastsat i § 15, stk. 1 og 2, eller ophæves, jf. stk. 3. Kommissionen fremsætter indstilling herom til miljøministeren, jf. § 15 b, stk. 3.

§ 15 b. Når kommissionen har foretaget den i § 15 a, stk. 2, nævnte gennemgang og vurdering af klitfredningslinjens og strandbeskyttelseslinjens forløb i en amtskommune, foretager kommissionen offentlig bekendtgørelse af, hvor forslaget ligger til gennemsyn. Samtidig tilsendes forslaget de berørte lodsejere.

Stk. 2. Indsigelser imod kommissionens forslag skal fremsættes skriftligt over for vedkommende amtsråd inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Stk. 3. Når kommissionen har vurderet de indkomne indsigelser fra samtlige amtsråd, afgiver denne indstilling til miljøministeren vedrørende fastlæggelsen af klitfredningslinjen og strandbeskyttelseslinjen. Herefter træffer miljøministeren afgørelse om beskyttelseslinjernes endelige forløb.

Stk. 4. Miljøministeren bekendtgør den endeligt fastlagte klitfrednings- og strandbeskyttelseslinje og lader foretage tinglysning på de pågældende ejendomme af, at de er omfattet af § 8 henholdsvis § 15.

Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte nærmere retningslinjer for klitfredningslinjens og strandbeskyttelseslinjens fastlæggelse. Miljøministeren kan endvidere fastsætte nærmere bestemmelser om kommissionens arbejde, herunder om fornødent en forretningsorden for kommissionen.

§ 15 c. Efter indstilling udpeger miljøministeren medlemmer fra særligt berørte interesseorganisationer og myndigheder.

Stk. 2. Miljøministeren udpeger desuden kommissionens formand og viceformand og eventuelt et eller flere yderligere medlemmer.

Stk. 3. Kommissionen bistås af et sekretariat. Amtsrådet yder efter anmodning bistand til kommissionen.

Stk. 4. Når kommissionens arbejde i henhold til § 15 a, stk. 2, er tilendebragt, træffer miljøministeren bestemmelse om nedlæggelse af kommissionen.

§ 15 d. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om, at strandbeskyttelseskommissionen kan gøre undtagelse fra forbudet mod beplantning, jf. § 8, stk. 6, nr. 2, og § 15, stk. 4, nr. 1, når det er af væsentlig betydning for en ejendoms drift som jordbrugsejendom.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om strandbeskyttelseskommissionens administration af sager i medfør af stk. 1 samt regler om, at bestemmelsen i § 66, stk. 2, om forældelse af meddelte tilladelser ikke skal gælde for tilladelser meddelt i medfør af stk. 1.

Stk. 3. Miljøministeren kan bestemme, at strandbeskyttelseskommissionens afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.«

4. I § 25 indsættes som nyt stk. 2:

»Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for arealer, der dyrkes landbrugsmæssigt.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

5. I § 65, stk. 3, indsættes efter »§ 15, stk. 1«: »og stk. 2«, og efter »§ 18, stk. 1« indsættes: », samt fra bestemmelser fastsat i medfør af § 15, stk. 3«.

6. I § 65 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

» Stk. 4. Miljøministeren kan gøre undtagelse fra bestemmelserne i §§ 8 og 15, når det er nødvendigt for at realisere en lokalplan om udbygning med vindmøller i overensstemmelse med region- og kommuneplanlægningen.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

7. I § 69 indsættes som nyt stk. 2:

»Stk. 2. Ministeren kan revidere strandbeskyttelseslinjen, jf. § 15, når der er sket en væsentlig tilbagerykning eller tilvækst af kysten.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 1994, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Miljøministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 2, nr. 1, 2 og 4.

Stk. 3. I bestemmelser fastsat i medfør af stk. 2 bestemmer miljøministeren, at områder, der på ikrafttrædelsestidspunktet er omfattet af en lokalplan, kan udnyttes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser uanset bestemmelserne i § 2, nr. 1 og 2. Dette skal dog ikke gælde for områder med klitdannelser inden for 100 m fra de strandbredder, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens § 8, stk. 2, nr. 1, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1.

Stk. 4. Efter ikrafttrædelsen af § 2, nr. 1 og 2, kan der ikke ske gentilplantning på arealer, hvor der efter den 1. august 1994 er foretaget tilplantning, som ikke er et led i den hidtidige drift.

Stk. 5. Bekendtgørelse nr. 547 af 22. juni 1992 om bygge- og beskyttelseslinjer samt bekendtgørelse nr. 552 af 22. juni 1992 om klitfredning forbliver i kraft, indtil de afløses af bestemmelser udstedt i medfør af denne lov.

Givet på Christiansborg Slot, den 1. juni 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Svend Auken

Bilag

Kortbilag

Officielle noter

Ingen

Sætter i kraft