Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om afgift af affald og råstoffer

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Råstoffer

Afgiftspligtens omfang

§ 1. Den, der erhvervsmæssigt indvinder eller indfører råstoffer, som er omfattet af råstofloven, skal betale afgift.

§ 2. Afgift skal endvidere betales af den, der erhvervsmæssigt indfører varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter § 1, men som indeholder et eller flere afgiftspligtige råstoffer. Afgiften betales som en dækningsafgift.

Stk. 2. Miljøministeren fastsætter regler om dækningsafgiften, herunder beregning af den afgiftspligtige mængde samt af det afgiftspligtige vareområde.

Afgiftssatser

§ 3. Afgiften udgør 5 kr. pr. m3 af råstoffet.

Registrerede virksomheder

§ 4. Virksomheder, der erhvervsmæssigt indvinder eller indfører afgiftspligtige råstoffer, jf. § 1, skal registreres hos toldvæsenet.

Stk. 2. Registrerede virksomheder er berettiget til at indføre eller modtage afgiftspligtige råstoffer, uden at afgiften er berigtiget.

Opgørelse af den afgiftspligtige mængde

§ 5. Registrerede virksomheder, der udleverer råstoffer, som enten ikke har været bearbejdet eller kun har været underkastet en enkelt bearbejdning, sortering, nedknusning, lufttørring eller lignende simpel bearbejdning, skal opgøre den afgiftspligtige mængde som den mængde råstoffer, der i afgiftsperioden er udleveret fra virksomheden.

Stk. 2. Registrerede virksomheder, der anvender råstoffer i videregående processer, der bortset fra vand kræver tilført andre materialer, opvarmning, brænding og lignende, skal medregne den udtagne mængde råstoffer til udleveringen efter stk. 1.

Stk. 3. I opgørelsen efter stk. 1 fradrages mængden af afgiftspligtige råstoffer, der er blevet udført efter, at de har været underkastet en bearbejdning, eller som er udleveret til anden registreret virksomhed efter § 4, stk. 2.

Stk. 4. Den afgiftspligtige mængde efter stk. 1-3 omregnes til m3 efter regler, der fastsættes af miljøministeren.

Afgiftsfritagelse

§ 6. Miljøministeren kan bestemme, at råstoffer og de i § 2, stk. 1, nævnte varer kan fritages for afgift, når særlige forhold taler herfor.

Afgiftsgodtgørelse

§ 7. Miljøministeren kan, når forholdene taler herfor, bestemme, at virksomheder godtgøres den betalte afgift af råstoffer, som indføres eller leveres fra indvindingsvirksomheder, og som anvendes til særlige formål.

Stk. 2. Ved erhvervsmæssig udførsel af råstoffer, som har været underkastet en bearbejdning, og af varer som nævnt i § 2, stk. 1, godtgøres den betalte afgift.

Indførsel

§ 8. Ved indførsel af varer som nævnt i § 2, stk. 1, skal afgiften betales ved indførslen. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 8.

Kapitel 2

Affald

Afgiftspligtens omfang

§ 9. Der skal betales afgift af affald, der tilføres en registreringspligtig virksomhed.

Afgiftssats

§ 10. Afgiften udgør 130 kr. pr. ton affald. Den afgiftspligtige vægt er affaldets bruttovægt.

Stk. 2. Den afgiftspligtige vægt skal fastsættes ved hjælp af en vægt, der kan godkendes af toldvæsenet.

Registrerede virksomheder

§ 11. Virksomheder, der modtager affald fra kommunale renovationsordninger, herunder affald, der er anvist af kommunalbestyrelsen til deponering eller forbrænding, skal registreres hos toldvæsenet.

Opgørelse af afgiftspligtig vægt

§ 12. Registrerede virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode på grundlag af den mængde affald, der er tilført virksomheden i perioden, fratrukket vægten af den del af det afgiftspligtige affald, der igen er fraført virksomheden i perioden. Hvis vægten af det fraførte affald er større end vægten af det tilførte affald i perioden, overføres den overskydende vægt til fradrag i følgende afgiftsperioder.

Kapitel 3

Registrerede virksomheders regnskabsførelse og afregning m.v.

Regnskab, angivelse m.v.

§ 13. Afgiftsperioden er kvartalet.

§ 14. Registrerede virksomheder skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for afregningen af afgiften og for kontrollen med afgiftens betaling. Regnskabsmateriale skal opbevares i 5 år efter regnskabsårets udløb.

Stk. 2. Virksomheder, der indvinder råstoffer efter kapitel 1, skal føre regnskab over udlevering af råstoffer eller færdigvarer som nævnt i § 5, stk. 2. Endvidere skal føres regnskab over tilgangen af uberigtigede varer.

Stk. 3. Virksomheder, der skal betale afgift efter kapitel 2, skal føre regnskab over tilførsel og fraførsel af affald.

Stk. 4. Registrerede importører skal føre regnskab over tilgangen af uberigtigede og udleveringen af afgiftspligtige varer, stoffer og produkter.

§ 15. Ved overførsel af afgiftspligtige varer mellem registrerede virksomheder, hvor dette efter kapitel 1 og 2 kan ske, uden at afgiften berigtiges, og ved afsætning af varer til afgiftsfrit formål skal der udstedes en faktura med oplysning om modtagerens navn og adresse og den afgiftspligtige mængde eller værdi.

§ 16. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode og senest den 15. i den følgende måned til toldvæsenet angive den afgiftspligtige mængde, hvoraf der skal betales afgift, samt afgiftsbeløbet.

Stk. 2. Angivelsen, der skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse, skal angives på en særlig blanket, hvori toldvæsenet kan kræve andre oplysninger, der er nødvendige for kontrollen.

Stk. 3. Afgives angivelsen ikke inden den i stk. 1 angivne frist, kan toldvæsenet inddrage registreringen af virksomheden, indtil den manglende angivelse er toldvæsenet i hænde.

Afregning

§ 17. Registrerede virksomheder skal indbetale afgiften for en afgiftsperiode til toldvæsenet inden udgangen af den måned, der følger efter afgiftsperioden.

Stk. 2. Toldvæsenet fastsætter nærmere regler for afgiftens indbetaling.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte regler om gebyr for rykkerskrivelser m.v.

Håndhævelse

§ 18. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra sidste rettidige betalingsdag, dog mindst 50 kr.

§ 19. Toldvæsenet kan pålægge en virksomhed, der ikke betaler en afgift rettidigt, at afgive den i § 16 omhandlede angivelse for kortere perioder end nævnt i § 13. Toldvæsenet kan under samme omstændigheder pålægge en kortere betalingsfrist end den, der er nævnt i § 17, og at der stilles sikkerhed for afgiftens betaling.

§ 20. Betales forfalden afgift ikke senest 14 dage efter betalingsfristens udløb, kan toldvæsenet inddrage registreringen af virksomheden, indtil de forfaldne afgifter er betalt.

Stk. 2. Er der efter § 19 sket forkortelse af afgiftsperioden eller betalingsfristen, og betales afgiften ikke rettidigt, kan registreringen inddrages straks efter betalingsfristens udløb. Registreringen kan endvidere inddrages, hvis virksomheden undlader at stille sikkerhed, når der er fremsat krav herom.

§ 21. Har en virksomhed indgivet urigtig angivelse efter § 16 og således betalt for lidt i afgift, skal det skyldige beløb betales senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 2. Toldvæsenet kan foretage skønsmæssig ansættelse af afgiftstilsvaret, når:

 • 1) Størrelsen af det afgiftsbeløb, der påhviler virksomheden, ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber m.v.
 • 2) En virksomhed ikke fører de påbudte regnskaber eller ikke fører dem på behørig måde.

Stk. 3. Virksomheden kan indbringe en skønsmæssig ansættelse efter stk. 2 for det efter momslovens § 37 nedsatte nævn. Klage skal indgives til toldvæsenet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt virksomheden.

Stk. 4. Betales den skyldige afgift efter stk. 1 og 2 ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

§ 22. Toldvæsenet kan tilbagekalde en i henhold til denne lov meddelt afgiftsfritagelse, såfremt den pågældende overtræder de til afgiftsfritagelsen knyttede betingelser.

Hæftelse, oplysninger, henstand m.v.

§ 23. For betaling af afgift efter loven hæfter den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning.

§ 24. Den, der overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender stoffer, varer eller produkter, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle være betalt efter denne lov, skal betale afgiften.

Stk. 2. Afgiften kan kræves til betaling inden 14 dage.

§ 25. Toldvæsenet har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i registreringspligtige virksomheder og efterse virksomhedens varebeholdning, forretningsbøger og øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

Stk. 2. Den, der er ansvarlig for en registreringspligtig virksomhed, samt de personer, der er beskæftiget i virksomheden, skal yde toldvæsenet fornøden vejledning og hjælp ved de i stk. 1 nævnte eftersyn.

Stk. 3. Politiet yder toldvæsenet bistand ved kontrollens gennemførelse. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte regler herom.

§ 26. Toldvæsenet har endvidere, hvis det skønnes nødvendigt, uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af regnskaber m.v. hos:

 • 1) Leverandører af stoffer, råvarer, materialer og lignende til fremstilling af afgiftspligtige stoffer, varer eller produkter.
 • 2) Personer og virksomheder, der leverer affald til virksomheder, der er registreringspligtige efter kapitel 2.
 • 3) Erhvervsdrivende, herunder virksomheder, der indkøber og forhandler afgiftspligtige stoffer, varer og produkter.
 • 4) Personer og virksomheder, der modtager affald fra en registreret virksomhed efter kapitel 2, eller som uden at være registreret efter kapitel 2 modtager affald til deponering, forbrænding, oparbejdning eller behandling i øvrigt.

Stk. 2. For de i stk. 1, nr. 3, nævnte virksomheder kan toldvæsenet endvidere efterse varebeholdningen.

Stk. 3. § 25, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 27. Det i §§ 25 og 26 nævnte materiale skal på toldvæsenets anmodning udleveres eller indsendes til toldvæsenet.

§ 28. Registrerede virksomheder skal på begæring meddele toldvæsenet enhver oplysning til brug for kontrollen med afgifter m.v., herunder oplysninger om leverancer af varer til ikke afgiftspligtig anvendelse.

Stk. 2. Leverandører som nævnt i § 26, stk. 1, nr. 1, skal på begæring meddele toldvæsenet oplysning om det leverede.

Stk. 3. Personer og virksomheder, der leverer affald til registrerede virksomheder efter kapitel 2, skal på begæring meddele oplysning om den leverede mængde.

Stk. 4. Erhvervsdrivende som nævnt i § 26, stk. 1, nr. 3, skal på begæring meddele toldvæsenet oplysning om deres indkøb af afgiftspligtige stoffer, varer og produkter.

Stk. 5. Personer og virksomheder som nævnt i § 26, stk. 1, nr. 4, skal på begæring meddele toldvæsenet oplysning om de modtagne affaldsmængder.

§ 29. Reglerne om eftergivelse og henstand i momslovens § 39 d finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.

Kapitel 4

Administration

§ 30. Toldvæsenet administrerer afgifterne efter denne lov, herunder opkræver de i kapitel 1 og 2 nævnte afgifter.

Stk. 2. Ved registrering af virksomheder efter kapitel 1 og 2 udsteder toldvæsenet bevis for registreringen.

§ 31. Toldvæsenet fastsætter regler om:

 • 1) Specifikation af opgørelse efter § 5 og § 12.
 • 2) Kontrol for fradrag efter § 5, stk. 3, og § 12.
 • 3) Afgiftsgodtgørelse efter § 7.
 • 4) Kontrol med afgifterne.
 • 5) De registrerede virksomheders regnskabsførelse, herunder udstedelse af fakturaer, lageropgørelse m.v.
 • 6) Indbetaling af afgift til toldvæsenet.

§ 32. Det efter § 37 i momsloven nedsatte nævn har den endelige administrative afgørelse i følgende tilfælde:

 • 1) Spørgsmål om afgiftspligt efter kapitel 1 og 2.
 • 2) Spørgsmål om den afgiftspligtige vægt efter § 10.
 • 3) Spørgsmål om virksomheders registreringspligt efter kapitel 2.
 • 4) Klager over skønsmæssige ansættelser efter § 21.

Stk. 2. Andre afgørelser efter loven, der er truffet af Direktoratet for Toldvæsenet, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 5

Straf m.v.

§ 33. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt

 • 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for kontrollen med afgifterne,
 • 2) undlader at lade sig registrere hos toldvæsenet efter § 4, stk. 1, og § 11,
 • 3) overtræder § 14, § 15, § 16, stk. 1 og 2, § 25, stk. 2, § 27, § 28 og § 37,
 • 4) undlader at efterkomme et påbud, der er meddelt efter § 19,
 • 5) fortsætter driften af en registreringspligtig virksomhed, efter at toldvæsenet har inddraget registreringen efter § 16, stk. 3, og § 20, stk. 1 og 2,
 • 6) tilsidesætter vilkår, der er fastsat i medfør af §§ 6 og 7,
 • 7) undlader at benytte en vægt, som kan godkendes af toldvæsenet, jf. § 10, stk. 2,
 • 8) undlader at angive vægten af afgiftspligtigt affald efter § 12,
 • 9) overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået med forsæt til at unddrage statskassen afgift.

Stk. 3. I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf i form af bøde. Det kan endvidere bestemmes, at straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år under tilsvarende omstændigheder som anført i stk. 2.

Stk. 4. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 34. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne i retsplejeloven om indhold af anklageskrift i politisager tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 35. Når sager om de overtrædelser, der er nævnt i § 33, indbringes for domstolene, behandles de som politisager. Retsmidlerne i retsplejelovens kapitel 73 kan anvendes i samme omfang som i statsadvokatsager.

Kapitel 6

Ikrafttrædelse m.v.

§ 36. Loven træder i kraft 1. januar 1990.

§ 37. Virksomheder, der er registreringspligtige efter denne lov, og som ikke allerede er registreret hos toldvæsenet efter de i § 38 nævnte regler, skal anmelde sig til registrering hos toldvæsenet senest den 1. januar 1990.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på råstoffer, der er afgiftspligtige efter kapitel 1.

Stk. 3. Den forhøjede afgift efter kapitel 2 finder anvendelse på affald, der efter 1. januar 1990 afleveres til en virksomhed, der er registreringspligtig efter kapitel 2.

Stk. 4. De i kapitel 1 nævnte afgiftspligtige virksomheder skal foretage en fuldstændig opgørelse af lageret af afgiftspligtige varer ved lovens ikrafttræden. Toldvæsenet kan fastsætte nærmere regler om opgørelsen.

§ 38. Følgende lovbestemmelser ophæves:

Kapitel 12 a og §§ 84 a og 84 b i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 24. januar 1989.

§ 39. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 19. december 1989

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lone Dybkjær

Officielle noter

Ingen