Den fulde tekst

Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Offentlige spildevandsanlæg

§ 1. Kommunalbestyrelsen forestår udførelse, drift og vedligeholdelse af offentlige anlæg til afledning og behandling af spildevand fra ejendomme i kommunen.

Stk. 2. Udgifterne til udførelse, drift og vedligeholdelse af spildevandsanlæg, der er omfattet af en spildevandsplan, herunder udgifter til ejendomserhvervelse og rådighedsindskrænkninger, afholdes gennem bidrag fra de berørte ejere af fast ejendom. Til udgifterne henregnes også udgifterne til driftsmæssige afskrivninger samt henlæggelser til udbygning eller modernisering af spildevandsanlægget.

Stk. 3. Bidragene består af et tilslutningsbidrag og årlige bidrag, der dækker udgifterne til anlæg og drift, jf. § 2.

Stk. 4. Loven finder tilsvarende anvendelse på fælles anlæg, som etableres med tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 11, stk. 1 og 2.

§ 2. Tilslutningsbidraget fastsættes som et engangsbeløb, der forfalder, når ejendommen tilsluttes eller kan tilsluttes spildevandsanlægget. Bidragets størrelse fastsættes i den enkelte kommune med samme beløb for hver boligenhed. For erhvervsejendomme fastsættes bidragets størrelse i forhold til den afledningsret, der tillægges erhvervsejendommen ud fra dens grundareal og udnyttelse. For stats- og amtskommunale vejarealer fastsættes bidragets størrelse i forhold til den afledningsret, der tillægges arealet ud fra dets størrelse. Afledningsretten udgør mindst 0,25 m3 pr. m2 pr. år.

Stk. 2. De årlige bidrag til anlæg og drift kan kun opkræves fra ejendomme, der er tilsluttet spildevandsanlægget.

Stk. 3. Bidragene efter stk. 2 fastsættes for boligenheder efter skønnet vandforbrug. Hvor vandmåler kræves, fastsættes bidragene efter det faktiske vandforbrug.

Stk. 4. For erhvervsejendomme fastsættes det årlige bidrag til anlæg og drift efter stk. 2 efter vandforbruget, dog med fradrag af vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes kloaksystemet. Det årlige bidrag til anlæg efter stk. 2 fastsættes dog mindst til den afledningsret, der er tillagt efter stk. 1.

Stk. 5. For stats- og amtskommunale veje fastsættes det årlige bidrag til anlæg efter stk. 2 i forhold til den afledningsret, der er tillagt vejarealet efter stk. 1. Der opkræves ikke driftsbidrag for veje.

Stk. 6. I tilfælde, hvor en erhvervsejendom er beliggende i landzone, skal kommunalbestyrelsen fastsætte bidrag i overensstemmelse med den afledningsret, der tillægges ejendommen som følge af bestemmelserne i by- og landzoneloven.

Stk. 7. Ejendomme, der afleder særlig forurenet spildevand, pålignes særbidrag for så vidt angår driftsbidrag. Særbidrag kan pålignes for så vidt angår tilslutningsbidrag såvel som årlige anlægsbidrag.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler for særlig vandforbrugende eller stærkt forurenende virksomheder samt for ejendomme med meget lavt vandforbrug.

Stk. 9. For kommunale veje og private fællesveje skal kommunen betale et årligt bidrag til kloakforsyningen på højst 8 pct. af udgifterne til kloakledningsanlæggene.

§ 3. Størrelsen af de bidrag, der er nævnt i § 2, fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. De nærmere regler om betalingsordningen fastsættes i en vedtægt, der udarbejdes af kommunalbestyrelsen og omfatter hele kommunen. Den offentliggøres efter de regler, der gælder for kommunale vedtægter.

Stk. 3. Ejendomme, der tidligere har været inddraget under et offentligt spildevandsanlæg, og som har betalt tilslutningsbidrag hertil, kan ikke pålægges yderligere tilslutningsbidrag, medmindre forhold, som er væsentlige for påligningen, ændrer sig.

§ 4. Kommunalbestyrelsen kan yde henstand med betalingen af tilslutningsbidrag.

Private spildevandsanlæg

§ 5. Ved private spildevandsanlæg påhviler udgifterne til udførelse, drift og vedligeholdelse de ejendomme, der er tilsluttet det pågældende anlæg.

Stk. 2. I tilfælde af uenighed om fordeling af de udgifter, der er nævnt i stk. 1, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse herom.

Stk. 3. Såfremt et privat spildevandsanlæg er eller ønskes tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg helt eller delvis, fastsætter kommunalbestyrelsen et bidrag for tilslutningen, som fordeles på de berørte ejendomme.

Stk. 4. Når et privat spildevandsanlæg er tilsluttet, betales årlige bidrag i overensstemmelse med reglerne i § 2.

§ 6. Ved offentlig overtagelse af private spildevandsanlæg opkræves tilslutningsbidrag, jf. § 2, og der ydes ejerne godtgørelse for anlæggets værdi.

Stk. 2. I mangel af enighed afgøres spørgsmålet om godtgørelse efter stk. 1 af landvæsenskommissionen.

Stk. 3. Efter overtagelsen påhviler ansvaret for anlæggets drift og vedligeholdelse kommunalbestyrelsen. Der opkræves årligt anlægs og driftsbidrag i overensstemmelse med kommunens betalingsvedtægt.

§ 7. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bidrag for tømning og bortskaffelse af slam og spildevand fra tanke for spildevand. Kommunalbestyrelsen kan endvidere bestemme, hvorledes udgifterne til undersøgelser, der er nødvendige for en vurdering af, om nedsivningsanlæg kan etableres, skal fordeles på de pågældende ejendomme.

Stk. 2. De nærmere betalingsregler efter stk. 1, 1. pkt, fastsættes i kommunens betalingsvedtægt, jf. § 3.

Fælles bestemmelser

§ 8. Kommunalbestyrelsens afgørelser og vedtagelser efter loven kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 9. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om udførelse, drift og vedligeholdelse af spildevandsanlæg og om bidrag hertil.

Stk. 2. Miljøministeren kan bestemme, at amtsrådet i tilfælde af uenighed mellem de pågældende kommunalbestyrelser træffer afgørelse om udførelse af og fordeling af udgifter til fælleskommunale anlæg.

§ 10. Bidrag, som påhviler en fast ejendom til et offentligt spildevandsanlæg, samt de i § 7 nævnte bidrag har samme pante- og fortrinsret som de kommunale skatter, der hviler på faste ejendomme. Bidragene tillægges udpantningsret.

Ikrafttræden m.v.

§ 11. Loven træder i kraft den 1. januar 1988 og finder anvendelse på betalingsvedtægter, der udarbejdes efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Der skal senest den 1. januar 1993 være udarbejdet en fælles betalingsvedtægt for kommunen i overensstemmelse med loven.

Stk. 3. Når en betalingsvedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med denne lov, bortfalder alle tidligere trufne afgørelser eller vedtægter om betaling, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. De afgørelser og vedtægter, der er nævnt i stk. 3, bevarer dog deres gyldighed med hensyn til afviklingen af pålignede, men ikke betalte tilslutningsbidrag. Der kan i særlige tilfælde i betalingsvedtægten fastsættes andre regler om afviklingen af pålignede bidrag.

Stk. 5. Uanset bestemmelser i gældende vedtægter ophæves kommunalbestyrelsens forpligtelse til at yde tilskud til offentlige spildevandsanlæg den 1. januar 1988. For kommuner, der allerede har budgetteret med at yde tilskud i 1988, ophæves forpligtelsen til at yde tilskud til offentlige spildevandsanlæg fra den 1. januar 1989.

§ 12. Med virkning fra kommunalbestyrelsens vedtagelse af betalingsvedtægter efter loven ophæves § 11, stk. 6, § 26, § 27, stk. 1-3 og stk. 5-8, § 28, stk. 1, og § 33 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 85 af 8. marts 1985. I § 70 udgår med virkning fra samme tidspunkt », og 27, stk. 8«, og i § 83, stk. 3, ændres »§ 28« til: »§ 28, stk. 2«. § 27, stk. 4, ophæves den 1. januar 1988.

§ 13. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Fredensborg Slot, den 23. december 1987

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Christian Christensen

Officielle noter

Ingen