Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om planlægning (Klagemyndighed)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning, som ændret ved § 99 i lov nr. 9 af 3. januar 1992 om naturbeskyttelse, foretages følgende ændringer:

1. I § 35 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

» Stk. 5. En afgørelse efter stk. 1 skal indeholde oplysning om bestemmelserne i §§ 59 og 60.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7.

2. I § 40 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

» Stk. 3. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 2 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

3. I § 51, stk. 2, ændres »§ 35, stk. 2« til: »§ 35, stk. 3«.

4. § 58 affattes således:

» § 58. Til Naturklagenævnet, som er nedsat i medfør af § 79 i lov nr. 9 af 3. januar 1991 om naturbeskyttelse, kan påklages:

  • 1) Amtsråds og kommunalbestyrelsers afgørelser efter § 35, stk. 1.
  • 2) Kommunalbestyrelsers afgørelser efter § 47, stk. 1.
  • 3) Amtsråds og kommunalbestyrelsers afgørelser om andre forhold, der er omfattet af denne lov, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Stk. 2. Naturklagenævnets formand kan på nævnets vegne træffe afgørelse i sager, der ikke skønnes at have meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål.

Stk. 3. Naturklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.«

5. Efter § 58 indsættes:

» § 58 a. Foreningers afgørelser efter § 21, stk. 1, kan påklages til kommunalbestyrelsen.«

6. I § 60, stk. 2, ændres »§ 58, stk. 3 og 4,» til: »§ 58, stk. 1, nr. 1,», og »klagemyndigheden« ændres til: »Naturklagenævnet«.

7. § 60, stk. 3-5, affattes således:

» Stk. 3. Ved rettidig klage efter § 58, stk. 1, nr. 3, kan Naturklagenævnet bestemme, at en af kommunalbestyrelsen meddelt tilladelse ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan nævnet påbyde dette standset.

Stk. 4. En tilladelse efter § 35, stk. 1, må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig klage efter § 58, stk. 1, nr. 1 og 2, har opsættende virkning, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

Stk. 5. Naturklagenævnet påser, at den, som har modtaget en tilladelse, underrettes om klagen. Når klage indgives til amtsrådet henholdsvis kommunalbestyrelsen, underretter disse myndigheder straks den, der har modtaget en tilladelse, om klagen.«

8. I § 61 ændres »miljøministeren« til: »Naturklagenævnet«.

9. I § 67, stk. 2, nr. 1, ændres »6. september 1988« til: »16. september 1988«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

§ 3

Klagesager, der er indbragt for miljøministeren eller Planstyrelsen før 1. januar 1993, færdigbehandles af Naturklagenævnet efter reglerne i denne lov.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. november 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Per Stig Møller

Officielle noter

Ingen