Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om statstilskud til energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Der kan gives statstilskud til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i boliger, der bebos af pensionister, som modtager personligt tillæg til betaling af varmeudgifter (varmetillæg) efter § 17, stk. 2, i lov om social pension.

Stk. 2. Tilskud ydes til boliger i bygninger, der er opført før eller med byggetilladelse inden 1. februar 1979.

Stk. 3. Tilskud ydes til boliger, der lovligt anvendes til helårsbeboelse, og som er forsynet med eget køkken med afløb.

§ 2. Tilskud efter § 1 kan ydes til

  • 1) ejere,
  • 2) andelshavere i private andelsboligforeninger m.v. og
  • 3) lejere af boliger i private udlejningsejendomme og boligtagere i almennyttige boligselskaber samt andet byggeri opført med støtte efter lov om boligbyggeri eller lov om boliger for ældre og personer med handicap.

§ 3. Tilskud ydes til udgifter til energibesparende foranstaltninger, jf. § 8, stk. 1, og til energikonsulenthonorar.

Stk. 2. Tilskud ydes med 50 pct. af de af kommunalbestyrelsen godkendte udgifter inklusive merværdiafgift.

Stk. 3. Tilskud kan ydes flere gange til samme bolig. De samlede tilskud pr. bolig kan i alt højst udgøre 25.000 kr. Tilskud på under 500 kr. udbetales ikke.

Stk. 4. Tilskud kan ikke ydes til arbejder, hvortil der ydes støtte efter anden lovgivning.

Stk. 5. Tilskud kan ikke ydes til særlig luksusprægede installationer eller materialer.

Stk. 6. Den del af udgifterne til en forbedring, som svarer til tilskudsbeløbet, medregnes ikke ved beregningen af lejeforhøjelse og kan ikke afskrives på vedligeholdelseskontoen.

§ 4. Tilskud kan kun ydes til arbejder, der udføres af virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven), og som driver bygge- og anlægsvirksomhed.

Stk. 2. Tilskud kan ikke ydes til arbejder, der udføres af en virksomhed eller virksomhedsindehaver i forbindelse med virksomhedens eller virksomhedsindehaverens egen ejendom.

§ 5. Ansøgning om tilsagn om tilskud indsendes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligen er beliggende.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan kun meddele tilsagn i det omfang, det fornødne tilsagnsbeløb er reserveret gennem et administrativt styrings- og udbetalingssystem.

§ 6. Ansøgning om udbetaling af tilskud indsendes til kommunalbestyrelsen bilagt fornøden dokumentation for de med arbejdet forbundne udgifter.

Stk. 2. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at arbejdet ikke var påbegyndt, før der blev givet tilsagn om tilskud, og at arbejdet er afsluttet inden en nærmere angiven frist.

§ 7. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud bortfalder, hvis ansøgeren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen, eller hvis vilkårene for ydelse af tilsagn ikke længere er til stede. Er tilskuddet udbetalt, kan dette kræves tilbagebetalt.

§ 8. Energiministeren kan fastsætte nærmere regler om lovens gennemførelse, herunder om afgrænsningen af de arbejder, hvortil der kan ydes tilskud, fordelingen af det samlede tilskudsbeløb mellem forskellige modtagerkategorier, regler for tilskuddets beregning og udbetaling samt tidsfrister efter § 6, stk. 2.

Stk. 2. Energiministeren kan fastsætte rammer for samt yde tilskud til særlige kommunale aktiviteter til fremme af energibesparende foranstaltninger i boliger beboet af pensionister, der modtager varmetillæg.

§ 9. Energiministeren kan bemyndige Energistyrelsen til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Energiministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelsen ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§ 10. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 11. Den, der giver urigtige oplysninger i forbindelse med ansøgning om tilsagn eller om udbetaling af tilskud, straffes med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 3. I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

§ 12. I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 5. november 1991, som senest ændret ved lov nr. 501 af 24. juni 1992, foretages følgende ændringer:

1. § 7 F, stk. 1, nr. 4 og 5, affattes således:

  • »4) tilskud efter § 64, stk. 3, i lov om social bistand,
  • 5) tilskud efter lov om statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme.«

2. Efter § 7 F, stk. 1, nr. 5, indsættes som nyt nummer:

  • »6) tilskud efter lov om statstilskud til energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger.«

§ 13. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af energiministeren. Loven træder dog senest i kraft den 1. april 1993.

§ 14. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Anne Birgitte Lundholt

Officielle noter

Ingen