Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 111 af 12. marts 1988 om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken foretages følgende ændringer:

1. § 14, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

2. § 20 affattes således:

» § 20. Der må ikke anvendes kemiske bekæmpelsesmidler.«

3. § 37, stk. 1 og 2, affattes således:

»Ud over den i naturbeskyttelseslovens § 26 hjemlede færdsels- og opholdsret har almenheden efter amtsrådets bestemmelse adgang til færdsel til fods på digerne.

Stk. 2. Almenheden har ikke ret til færdsel og ophold uden for offentlige stier ved Rudbøl Sø og i Magisterkog i det område, der afgrænses af digerne. »

4. I § 38 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Amtsrådet kan tillade visse fravigelser fra bestemmelsen i § 20 efter nærmere regler, der fastsættes af miljø- og energiministeren.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

5. I § 38, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2.«

6. I § 40, stk. 1, udgår 2. pkt.

7. I § 40 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Fiskerikontrollen påser overholdelsen af bestemmelsen i § 14, stk. 1.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

8. § 47 affattes således:

» § 47. Miljø- og energiministeren nedsætter et rådgivende udvalg for Tøndermarsken til at rådgive om større og principielle spørgsmål i forbindelse med loven.«

9. I § 50, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 14, stk. 1 og 2« til: »§ 14, stk. 1«, og efter »§ 19« indsættes: »§ 20,».

§ 2

Loven træder i kraft den 1. april 1995.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Svend Auken

Officielle noter

Ingen