Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Meddelelse om undersøgelsesmetoder ved anmeldelse af kemiske stoffer.


I henhold til miljøministeriets bekendtgørelse nr. 409 af 17. september 1980 § 16 meddeles,at det med virkning fra 1. juli 1986 i forbindelse med anmeldelse af kemiske stoffer efter ovennævnte bekendtgørelse er fastsat, at bestemmelsen af kemiske stoffers og produkters fysisk-kemiske egenskaber, deres toksicitet og deres økotoksicitet skal foretages efter de undersøgelsesmetoder, som er anført i Kommissionens direktiv af 25.april 1984 om sjette tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (84/449/EØF).

Direktivet er trykt i De Europæiske Fællesskabers Tidende (EFT) L 251 af 19. september 1984.

Miljøstyrelsen, den 17. maj 1985.

Ole Plougmann

Officielle noter

Ingen