Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
    Kapitel I. Tjenesteboligernes Brug og Vedligeholdelse samt Tilsynet hermed.
    Kapitel II. Aflevering af Tjenesteboliger.
Den fulde tekst

Regler for Brugen og Vedligeholdelsen af, Tilsynet med samt Afleveringen af de Statsskovvæsenets Tjenestemænd tillagte Tjenesteboliger.


I Henhold til § 36, Stk. 4-5, i Lov Nr. 489 af 12. September 1919 om Statens Tjenestemænd, jfr. Lov Nr. 302 af 30. Juni 1922 § 1 fastsættes følgende Regler for Brugen og Vedligeholdelsen af, Tilsynet med samt Afleveringen af de Statsskovvæsenets Tjenestemænd tillagte Tjenesteboliger.

Kapitel I.

Tjenesteboligernes Brug og Vedligeholdelse samt Tilsynet hermed.

§ 1

Brugeren er pligtig at behandle Tjenesteboligen forsvarligt og skal for egen Regning foretage saadanne Vedligeholdelsesarbejder ved alle Bygninger, som nødvendiggøres af Beskadigelser fra hans eller hans Husstands Side eller af Tilsidesættelse af den nedenfor under § 4 nævnte Tilsynspligt.

§ 2

A. Den ydre Vedligeholdelse.

1. Denne paahviler Staten med Hensyn til alle Bygninger, der hører til Tjenestestedet og ejes af Staten, saavel som med Hensyn til Hegn, Pumperedskaber, Brandredskaber, Ajlebeholder etc., alt i den Udstrækning, der er nødvendig for at holde Bygningerne med Tilbehør i passende Stand.

2. Brugeren skal vedligeholde Fortove, Have og Gaardsplads, og drage Omsorg for, at Tagrender og Kloakbrønde er rensede. Endvidere skal Brugeren tjære alt Træværk, som hidtil har været tjæret, for saa vidt Tjæringen kan udføres ved Brugerens egne Folk. Staten godtgør Udgiften ved den anvendte Tjære efter Regning.

B. Den indre Vedligeholdelse.

I. Bolig med Tilbehør.

Staten besørger den indre Vedligeholdelse af Boligen - herunder Bryggers eller Vaskehus, Karle- eller Pigeværelse, Strygestue o.l., selv om disse maatte forefindes i Tilbygning eller Udhuse - i den Udstrækning, som er nødvendig for at holde denne i passende Stand; dog skal Brugeren afholde 40 pCt. af de hermed forbundne Udgifter, bortset fra egentlige Hovedistandsættelser og den Istandsættelse, der finder Sted ved Embedsskifte, hvorhos det paahviler Brugeren for egen Regning af besørge følgende:

Holde hele Ruder i alle til Tjenestestedet hørende Bygninger, erstatte bortkastede eller itubrudte Nøgler samt behandle Gulvbelægninger med Olie og Trægulve med Fernis. Staten godtgør Udgiften ved den anvendte Fernis eller Olie efter Regning. Endvidere skal Brugeren for egen Regning drage Omsorg for Renholdelse af alle Ildsteder og derfra udgaaende Røgrør.

Til Hovedistandsættelser henregnes f. Eks.: 1) Fornyelse af Bygningsdele i disses fulde Udstrækning, saasom fuldstændig Fornyelse af et Vindue, en Dør, et Gulv, en Kakkelovn etc., 2) Istandsættelser, der nødvendigvis maa foretages et Par Aar efter en Nybygnings Ibrugtagen, 3)Foranstaltninger til Bekæmpelse af Fugtighed og samtidig Afhjælpning af dens Følger. Derimod henregnes alle partielle Fornyelser og Reparationer af Bygningsdele til Vedligeholdelsesarbejder, medmindre Omfanget af disse paa Grund af Bygningernes Ælde eller lignende særlige Omstændigheder bliver uforholdsmæssigt stort. I saa Tilfælde bestemmer Ministeriet efter Indstilling af Bygningsinspektøren, hvorvidt den paagældende Istandsættelse kan betragtes som Hovedistandsættelse.

Det af Brugeren som Kontor benyttede Lokale henregnes til Beboelseslejligheden, saafremt det foruden som Kontor tillige anvendes som Opholdsværelse for Brugeren udenfor Tjenestetiden og for hans Husstand. Benyttes Kontoret udelukkende i tjenstligt Øjemed eller skal det efter tjenstlig Ordre daglig holdes aabent i et offentlig bekendtgjort Tidsrum, henregnes det ikke til Beboelseslejligheden, og dets Vedligeholdelse bekostes da udelukkende af Staten. Om Brugeren herefter er pligtig at deltage i Omkostningerne ved Vedligeholdelsen af Kontoret, afgøres i hvert enkelt Tilfælde af Ministeriet.

II. Avlsbygninger.

Hele Vedligeholdelsen af disse Bygninger med alt dertil hørende fast Inventar, Spiltouge, Krybber, Høhække, Svinegaarde etc. paahviler Brugeren. Vedligeholdelsen bestaar - foruden af saadanne Arbejder som de, Brugeren er pligtig at besørge ved Beboelsesbygningerne, jfr. ovenfor under I. - i følgende:

Spækning og Hvidtning af Rummene indvendig, samt Udbedring af indvendige Bindingsværksmure, Indsætning af enkelte indvendige nye Stolper og Fodstykker i Stedet for dem, der maatte være opraadnede eller sønderbrudte; kun hvor der er Tale om Ombygning af flere Fag kan Udgiften paahvile Statskassen.

Udbedring af Lofter og Gulve med Indlægning af enkelte nye Bræder eller enkelte Lister; kun hvor der er Tale om Fornyelse af større Dele af et Loft eller et Gulv, paahviler Udgiften Statskassen.

Erstatning af enkelte Dele af Døre, f.Eks. et Brædt, en Fyldning, et Ramstykke, et Hængsel, en Laas, Lukke, Krog og enkelt Beslag eller lignende. Stykkevis Istandsættelse af Vinduesrammer etc.; først naar hel Fornyelse skal finde Sted, paahviler Udgiften Statskassen.

Udbedring af Revner og Fuger i Cement- eller Stenkrybber, Indsætning af enkelte nye Krybbesten og ved Trækrybber Indsætning af enkelte nye Bræder.

Fornyelse ved Spiltouge og Baase af enkelte Stolper, Trimpler, Bræder eller lignende.

Vedligeholdelse af Brolægning saavel inde som ude ved Udbedring af enkelte Huller eller Sænkninger o.s.v.

Ved den i § 37, stk. 1, i Lov Nr. 489 af 12. September 1919 omhandlede Fastsættelse af Fradraget for Tjenestejord vil der være at tage Hensyn til Tilstedeværelsen og Tilstanden af mulige Avlsbygninger samt Udgiften til disses Vedligeholdelse.

§ 3

Udgiften til Skorstensfejning og regelmæssig Bortkørsel af Dag- og Natrenovation samt Udgifter til Vandforsyning (Vandafgift) og Afgifter til elektriske Ledninger og W. C. afholdes af Staten.

§ 4

Brugerens Tilsynspligt.

Brugeren fører som Landbrugsministeriets stedlige Repræsentant med Hensyn til Tjenesteboligen det daglige Tilsyn med denne og sørger for, at de Ejendommen paahvilende Forpligtelser opfyldes og varetager iøvrigt i enhver Henseende Statens Interesser.

Brugeren er pligtig at foretage nødvendige, uopsættelige Reparationer for at forhindre, at Bygningerne udsættes for Skade, særlig skal nævnes Indlæg af sprængte eller ituslaaede Tagsten, Tætning af Rottehuller eller lignende i Straatage, nødvendig Reparation af elektriske Ledninger, Vandrør, Kloak etc., ligesom han har at drage Omsorg for, at Ovnrør, Rensedøre og Riste er hele og at Plader foran Ovne og Komfurer er i behørig Stand, samt at Vandrør tømmes og aflukkes i Tilfæde af Frost for at hindre Rørsprængninger.

Brugeren skal straks indberette til Bygningsinspektøren om stedfunden Stormskade eller anden mere betydelig Skade paa Tjenestestedets Bygninger og dertil hørende Bygningsdele.

Har Brugeren for Statskassen afholdt Udgifter ved uopsættelige Arbejder, refunderes disse ham imod Indsendelse til Bygningsinspektøren af Regning i 2 Eksemplarer forsynet med Skovriderens Attest.

§ 5

Brugerens Andragende om Ombygning eller Forandring i Bygningerne skal med behørig Motivering og for de Skovrideren underordnede Tjenestemænds Vedkommende ledsaget af dennes Udtalelser indsendes til Bygningsinspektøren, der derefter med sine Ytringer fremsender Andragendet til Landbrugsministeriet inden Udgangen af Februar Maaned.

Det er ikke tilladt Brugeren uden Ministeriets Samtykke at udleje Tjenesteboligen eller Dele deraf, foretage Forandringer ved Tjenestestedets Bygninger eller benytte Lokalerne paa anden Maade end den, hvortil de er bestemt.

Brugeren skal holde Gaardsplads og Have i sømmelig Stand og maa ikke uden særligt dertil af Landbrugsministeriet indhentet Samtykke ved Tjenestefratrædelse medtage Plantninger fra Haven. Trægrupper paa eller ved Gaardspladsen, i Haven eller paa Tjenestejorden maa ikke fældes uden indhentet Tilladelse.

Træer, der er særlig værdifulde i æstetisk eller naturhistorisk Henseende, kan undergives Fredning ved en i vedkommende Tjenesteboligs Synsprotokol (jfr. § 6) derom indført Bestemmelse.

§ 6

Aarligt Syn.

Der vil aarlig inden Udgangen af Juni Maaned blive foretaget Eftersyn af Boligen ved Bygningsinspektørens Foranstaltning. Brugeren bør være til Stede ved Synets Afholdelse, hvorfor han mindst 4 Dage forud underrettes om Dagen, paa hvilken det afholdes. Afskrift af Synsprotokollen (se nedenfor) indsendes af Brugeren direkte til Bygningsinspektøren inden 4 Dage efter Synets Afholdelse.

Det paahviler Synet:

1. at gøre Udsættelser om de Vedligeholdelsesarbejder, som bør foretages henholdsvis af Brugeren og af Staten, - de sidste adskilt i saadanne Arbejder, som Staten helt betaler, og saadanne, hvori Brugeren deltager med 40 pCt. af Udgifterne. - og at angive Tiden, inden hvilken disse Arbejder bør udføres,

2. at paase, om Brugeren har opfyldt de ham paahvilende Forpligtelser med Hensyn til Boligens Brug og Afhjælpning af tidligere Mangler.

De ved Synet skete Udsættelser om Mangler, som det paahviler Brugeren at afhjælpe for egen Regning, har denne at efterkomme, uden at der derom gives ham noget Paalæg fra Ministeriet.

Inden Udgangen af Oktober Maaned har Brugeren gennem Bygningsinspektøren til Ministeriet at indberette, at samtlige til Afhjælpning af ham udsatte Mangler er afhjulpne. Viser det sig, at saadanne Mangler ikke er afhjulpne inden Udgangen af Oktober Maaned, vil de paagældende Arbejder blive udførte ved Ministeriets Foranstaltning, men paa Brugerens Bekostning ved Indeholdelse af Beløbet i hans Lønning, medmindre Ministeriet maatte finde tilstrækkelig Grund til at tilstaa ham Udsættelse.

Brugeren er pligtig til at yde Bygningsinspektøren Bistand ved Indhentning af Tilbud og Forhandling med Haandværkere m.v.

I Tilbudet for Straa- og Rørtage skal efter Omstændighederne beregnes Fradrag for det nedtagne Materiale, som ikke kan anvendes ved Omtækningen. Lignende Fradrag skal ligeledes beregnes ved Fornyelse af Brædegulve, Stakitter, Plankeværker, Porte, Vinduer, Kakkelovne, Komfurer etc.

For at have sikker Kundskab om, hvad der foregaar ved de aarlige Syn, skal der ved hver Tjenestebolig være en af Ministeriet autoriseret Synsprotokol. I denne indføres paa Ministeriets Foranstaltning en Beskrivelse af Tjenesteboligen, ligesom der vedhæftes Protokollen en Grundtegning af Boligen. I denn Protokol indføres alt, hvad der passerer ved Synene, paa dertil indrettede Skemata, samt alt, hvad der iøvrigt bestemmes med Hensyn til Boligen, saasom Tilladelser til Forandringer, Beskrivelser i Tilfælde af Ombygninger, Overlevering af Tjenesteboligen ved Brugerens Af- og Tilgang m.v. Synet har inden 1 Maaned, efter at Synet er afholdt, at tilstille Ministeriet en samlet Afskrift af, hvad der er tilført Synsprotokollen om det ved Synet passerede, særskilt for hver enkelt Bolig.

§ 7

Landbrugsministeriet kan indrømme en Bruger, der afskediges eller forflyttes, Tilladelse til i indtil 3 Maaneder at blive boende i Boligen paa de Vilkaar, der indeholdes i § 75, Stk. 2 i Lov Nr. 489 af 12. September 1919 om Statens Tjenestemænd.

§ 8

Brugerens Misligholdelse af de i det foranstaaende indeholdte Forskrifter vil kunne medføre Bødestraf paa indtil 200 Kr. efter Landbrugsministeriets nærmere Afgørelse af hvert enkelt Tilfælde.

Kapitel II.

Aflevering af Tjenesteboliger.

§ 9

Aflevering af Skovriderboliger sker, hvad enten den foregaar til en tiltrædende Bruger eller til Staten, ved et paa Bygningsinspektørens Forandledning afholdt Syn, paa hvilket Reglerne om aarligt Syn finder Anvendelse. Afleveringsforretningen indføres i Stedets Synsprotokol og underskrives af saavel den fratrædende Bruger (eller den Befuldmægtigede for hans Bo) som den tiltrædende Bruger, hvis Afleveringen sker direkte til denne, samt af Bygningsinspektøren.

Aflevering af Plantør- og Skovfogedboliger sker, hvad enten den foregaar til en tiltrædende Bruger eller til Staten, ved Skovriderens Foranstaltning. Skovrideren tilkalder tvende bygningskyndige Mænd til at bistaa ved Afleveringen. Afleveringsforretningen indføres i Stedets Synsprotokol og underskrives af saavel den fratrædende Bruger (eller den Befuldmægtigede for hans Bo) som den tiltrædende Bruger, hvis Afleveringen sker direkte til denne, samt af den Skovrider, der forestaar Afleveringen.

Ved enhver Afleveringsforretning skal det paases, at den fratrædende Bruger har opfyldt sin Vedligeholdelsespligt i Henhold til foranstaaende; i modsat Fald har den fratrædende Bruger eller hans Bo at afholde Udgifterne ved Afhjælpning af de forefundne Mangler. Afhjælpes disse ikke inden en af Bygningsinspektøren (for Skovriderboligers Vedkommende) eller af Skovrideren (for Plantør- og Skovfogedboligers Vedkommende) fastsat, i Afleveringsforretningen angiven kort Frist, vil de blive afhjulpne af Staten paa den fratrædende Brugers eller hans Bos Bekostning, hvorfor den tiltraadte Bruger - eller Distriktsbestyreren, saafremt Tiltrædelse af ny Bruger ikke har fundet Sted - efter Udløbet af nævnte Frist har uopholdelig at meddele Bygningsinspektøren, om samtlige udsatte Mangler er afhjulpne.

I Tilfælde af, at der under Afleveringen ikke kan opnaas Enighed om, i hvilket Omfang den fratrædende Bruger er ansvarlig for forefundne Mangler, forelægges Sagen for Landbrugsministeriet til Afgørelse.

Ved enhver til en tiltrædende Bruger foregaaende Aflevering sluttes Forretningen med en Erklæring fra Brugeren om, at han overtager Tjenesteboligen til fremtidig Brug og Vedligeholdelse efter de til enhver Tid i saa Henseende gældende Regler.

Inden 4 Dage efter, at en Aflevering har fundet Sted, indsender Distriktsbestyreren en Afskrift af den i Synsprotokollen indførte Afleveringsforretning til Bygningsinspektøren, der derefter tilstiler Landbrugsministeriet Afskriften med sine Bemærkninger.

Landbrugsministeriet, den 2. Februar 1924.

P.M.V.

H. Waage

/Richter.

Officielle noter

Ingen