Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for færdsel med både på Farum sø.


A. Tilladt sejlads.

Færdsel med ro- og sejlbåde samt kajakker og kanoer er uden særlig tilladelse tilladt i følgende tilfælde:

1. Kajakker og kanoer bemandet med mindst 1 medlem af kajak- og kanoklubber, der er tilsluttet »Dansk Kajak-Forbund«. Et af forbundet udstedet legitimationskort skal medbringes, og båden skal enten være med klubbens stander eller klubbens mærke.

2. Udlejningsbåde hjemmehørende i Farum sø.

De under 1 nævnte både må kun føres til og fra gennem eller langs Mølleåen mellem Furesøen og Farum sø eller ved Mølleåens vestlige indløb i søen.

Færdsel med maskindrevne fartøjer er forbudt.

Færdsel på søen sker i enhver henseende på vedkommendes egen risiko.

B. Landgangssteder.

På statsskovvæsenets arealer langs søens østlige og sydlige bred må landgang kun finde sted på de steder, som ved opslag på søbredden er betegnet som landgangssted.

På de til søen grænsende arealer, der ikke tilhører statsskovvæsenet, må landgang og ophold kun finde sted efter forudgående tilladelse og aftale med vedkommende lodsejer.

C. Ordensregler.

1. Siv- og rørbevoksningerne må ikke beskadiges og al færdsel i bevoksningerne er forbudt.

2. Personer, der færdes på søen, er pligtige at udvise sømmelig optræden og afholde sig fra al støjende adfærd, ligesom det er forbudt under ophold på søen at anvende grammofon, højtaler o.l. Det er forbudt at henkaste affald, derunder flasker og papir, i søen. Plukning af åkander eller indsamling af planter er forbudt.

3. Det er forbudt at medtage hunde og skydevåben, herunder luftbøsser, bue og pil, samt at forulempe eller forurolige fuglelivet. Reder, æg og unger må ikke beskadiges eller bortfjernes.

4. Fiskeri og færdsel med fiskeredskaber på søen er forbudt, medmindre tilladelse hertil er indhentet hos ejeren af fiskeriet i søen, A/S Farum Sø. Legitimation skal medbringes og forevises på forlangende.

5. Sportsstævner, konkurrencer og lignende arrangementer på Farum sø er forbudt.

6. Al færdsel på statsskovvæsenets tilgrænsende arealer er iøvrigt underkastet de i landbrugsministeriets bestemmelser af 27. maj 1939 fastsatte regler for almenhedens adgang til de staten tilhørende skove og plantager m.m.

D. Erstatnings- og strafansvar.

Overtrædelse af foranstående regler medfører strafansvar, hvorhos det kan forbydes enhver, der overtræder reglerne, at færdes på Farum sø.

Skovvæsenets tjenestemænd og opsynsmænd er berettiget til at påtale enhver overtrædelse af foranstående regler og udvise de pågældende af søen, såfremt de givne pålæg ikke straks efterkommes.

Beskadigelser af rør- og sivbevoksningerne samt af fiskeriet, herunder fiskeredskaber, medfører erstatningsansvar efter lovgivningens almindelige regler.

Landbrugsministeriet, den 17. maj 1949.

Kr. Bording.

P. Skibsted.

Officielle noter

Ingen