Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning til brug for vurdering af om et anlæg eller projekt er omfattet af planlovens regler om vurdering af virkninger på miljøet

(VVM)

(VVM-vejledn)


Planlovens bestemmelser om vurdering af større anlægs virkning på

miljøet (VVM) omfatter de i Miljø- og Energiministeriets

bekendtgørelse nr. 847 af 30. september 1994 bilag 1 angivne anlæg,

når der er tale om nyanlæg eller væsentlige ændringer af bestående

anlæg, der kan sidestilles med nyanlæg.

Anlæg angivet på bekendtgørelsens bilag 2 er under nærmere angivne forhold alene ved nyanlæg omfattet af kravet om vurdering af virkningerne på miljøet - VVM, jf. § 3, stk. 2. Denne bestemmelse omfatter i modsætning til stk. 1 ikke ændringer af bestående anlæg, der kan sidestilles med nyanlæg.

I det følgende angives vejledende oplysninger om, hvornår en ændring kan sidestilles med nyanlæg, og under hvilke betingelser anlæg angivet på bilag 2 er omfattet af reglerne om miljøkonsekvensvurderinger - VVM. Afgørelsen af om et anlæg er omfattet af bestemmelserne er et retligt spørgsmål, som efter § 58, stk. 1, nr. 3 i planloven kan påklages til Naturklagenævnet.

På det tidspunkt hvor en bygherre første gang henvender sig til kommunen eller amtskommunen med henblik på at opnå tilladelse til at opføre et anlæg, der er angivet på bilag 1 eller 2 til bekendtgørelsen, bør kommunen/amtskommunen sammen med bygherren, og gerne ved hjælp af skemaerne til denne vejledning, vurdere, om anlægget må forventes at være omfattet af planlovens bestemmelse om miljøkonsekvensvurderinger - VVM. Undtaget fra VVM-bestemmelserne er ifølge bekendtgørelsens § 4 forsvarets anlæg, anlæg der vedtages ved anlægslov i enkeltheder, visse midlertidige anlæg, samt anlæg angivet på bilag 2 omfattet af branchebekendtgørelser. Hvis et anlæg er omfattet af reglerne om VVM bør bygherren opfordres til at kontakte amtskommunen, hvis dette ikke allerede har fundet sted.

Når et anlæg er omfattet af bestemmelserne om miljøkonsekvensvurderinger - VVM kan det anbefales, at arbejdet med miljøkonsekvensvurderingen iværksættes på det tidligst mulige tidspunkt i projektforløbet for derved at kunne inddrage mulige resultater af miljøkonsevurderingen i projekteringen. Hvis anlægget endvidere forudsætter tilvejebringelse af en lokalplan kan proceduren og sagsbehandlingen fremmes ved at sikre samtidig offentliggørelse af såvel regionplantillæg som lokalplanforslag.

Opmærksomheden skal henledes på Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 848 af 30. september 1994 og bekendtgørelse nr. 849 af 30. september 1994, hvorefter der kun kan gives dispensationer, tilladelser, eller godkendelser til anlæg omfattet af VVM-bestemmelserne i henhold til lovene om miljøbeskyttelse, vandforsyning, vandløb, okker, naturbeskyttelse og råstoffer på grundlag af endeligt vedtagne regionplanretningslinier udarbejdet i overensstemmelse med planlovens VVM-bestemmelser.

For så vidt angår lov om miljøbeskyttelse er det endvidere fastlagt i henhold til bekendtgørelse nr. 848 af 30. september 1994, at der samtidig med offentliggørelsen af regionplanforslaget - typisk et regionplantillæg - også fremlægges forslaget til afgørelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Dette krav om samtidighed skal sikre en hensigtmæssig sagsbehandling for såvel myndigheder som bygherre, idet det herved sikres, at de samme oplysninger indgår i såvel miljøkonsekvensvurderingerne i henhold til planloven som miljøgodkendelsen i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

I det omfang det er muligt, bør de krav, der stilles af hensyn til miljøet også tilgodese arbejdsmiljøet.

Væsentlige ændringer af bestående anlæg, der kan sidestilles med nyanlæg

Det er en forudsætning for, at ændringer på et bestående anlæg angivet på bilag 1 i relation til VVM-bestemmelserne kan sidestilles med nyanlæg, at det omgivende miljø kan blive påvirket væsentligt som følge af ændringerne. Virkningerne på omgivelserne kan bestå i, at disse bliver udsat for forurening (støj, luftforurening eller forurening af grundvand og vandløb). Virkningerne kan også være fysiske, visuelle indgreb i omgivelserne som følge af placeringen eller udformningen af et større anlæg (som fx. markante industrianlæg, veje og luftledninger). Endelig kan virkningerne være indgreb i særlige natur- og kulturværdier (som fx. etablering af anlæg i særlige naturområder eller ved kulturminder).

Ændringerne af et bestående anlæg kan betyde, at et anlæg, som ikke tidligere har været omfattet af VVM-bestemmelserne, nu bliver omfattet. Dette vil være tilfældet, hvis ændringer i bygningsanlæg eller produktion betyder, at anlægget bliver omfattet af bekendtgørelsens bilag 1.

Specielt vil ændringer i forbindelse med anmeldelsespligtige risikobetonede aktiviteter ofte medføre krav om (fornyet) miljøkonsekvensvurdering - VVM. Det vil være tilfældet, når der på grund af en væsentlig øget risiko for et større uheld kræves fornyet anmeldelse i henhold til risikobekendtgørelsens § 5 - Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 520 af 5. juli 1990 om vurdering af sikkerheden i forbindelse med risikobetonede aktiviteter, der kan medføre større uheld.

Efter Miljø- og Energiministeriets opfattelse vil ændringer på bestående anlæg kunne sidestilles med nyanlæg, hvis

1. ændringen forudsætter ændrede lokalplanbestemmelser for anvendelsen af området,

2. ændringen medfører væsentlig større påvirkninger af omgivelserne for så vidt angår støj og luftforurening end allerede tilladt,

3. ændringen vil være til hinder for, at den i regionplanen fastlagte målsætning for vandkvaliteten og anvendelsen af det pågældende vandområde vil kunne opfyldes,

4. ændringen er anmeldelsespligtig efter § 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 520 af 5. juli 1990 og vil medføre en væsentlig øget risiko for et større uheld med alvorlige følger for personer udenfor virksomheden eller for miljøet, eller

5. ændringen vil udgøre en væsentlig øget risiko for grundvandsforurening.

Flyvepladser

Ved væsentlige støjgener forstås støjbelastninger over de vejledende grænseværdier - jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/1988 om flyvepladser og lufthavne.

Om vurderingen af, om anlæg angivet på bilag 2 er omfattet af bestemmelserne om miljøkonsekvensvurderinger - VVM.

Jf. § 3, stk. 2.

I henhold til bekendtgørelsens § 3, stk. 2 er anlæg, der angivet på bilag 2, ved nyanlæg omfattet af bestemmelserne om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) når anlægget

 • 1) på grund af den ønskede placering forudsætter tilvejebringelse af en lokalplan,
 • 2) må forventes at medføre væsentlige støjgener for omgivelserne,
 • 3) må forventes at medføre væsentlige emissioner af forurenende stoffer til luften,
 • 4) må forventes at blive en hindring for at opfylde den i en endeligt vedtaget regionplan fastlagte målsætning for vandkvaliteten og anvendelsen af det pågældende vandområde, eller,
 • 5) må forventes at udgøre en væsentlig risiko for grundvandsforurening.

ad 1. Anlægget vil være omfattet af kravet om miljøkonsekvensvurderinger - VVM, hvis anlægget er lokalplanpligtigt og tænkes placeret i strid med gældende lokalplanbestemmelser for arealets anvendelse eller i et endnu ikke lokalplanlagt område.

ad 2. Anlægget vil være omfattet af kravet om miljøkonsekvensvurderinger - VVM, hvis anlægget ud fra den ønskede placering ikke vil kunne overholde de vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder - jf. p.t. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1994. For motorsportsbaner henvises til Miljøstyrelsens vejledning om støj fra motorsportsbaner, p.t. vejledning nr. 7/1984.

ad 3. Anlægget vil være omfattet af kravet om miljøkonsekvensvurderinger - VVM, hvis anlægget vil medføre en luftformig emission af stoffer, der er særligt farlige for sundheden eller særligt skadelige for miljøet i et omfang, som overskrider de vejledende massestrømsgrænser og emissionsgrænser, jf. Miljøstyrelsens vejledning om begrænsning af luftforurening fra virksomheder (hovedgruppe 1), p.t. vejledning nr. 6/1990.

ad 4. Anlægget vil være omfattet af kravet om miljøkonsekvensvurderinger - VVM, hvis anlægget ikke vil kunne aflede alt spildevandet til et godkendt rensningsanlæg eller ikke vil kunne udlede spildevandet direkte til et vandområde uden at dette er en hindring for at opfylde den i en endeligt vedtaget regionplan fastlagte målsætning for vandkvaliteten og anvendelsen af det pågældende vandområde.

ad 5. Anlægget vil være omfattet af bestemmelserne om miljøkonsekvensvurderinger - VVM, hvis anlægget indebærer processer eller forudsætter oplag, der ved uheld eller lignende kan være til fare for grundvandet. Dette vil især have betydning i områder hvor grundvandsressourcen i henhold til en endeligt vedtaget regionplan tillægges stor samfundsmæssig betydning.

Vejledningen indeholder et skema, som kan bruges til vurderingen af, om et anlæg omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 også er omfattet af reglerne om miljøkonsekvensvurderinger - VVM.

Undtagelser fra reglerne om miljøkonsekvensvurderinger - VVM

Bekendtgørelsens § 4 indeholder bestemmelser om, hvornår et anlæg omfattet af § 3 er undtaget fra bestemmelserne om miljøkonsekvensvurderinger - VVM.

Undtaget er generelt forsvarets anlæg, samt anlæg der vedtages i enkeltheder ved særlig lov - anlægslov.

Desuden er anlæg og projekter, der hovedsagelig tjener til udvikling og afprøvning af nye netoder eller produkter, og som ikke anvendes mere end eet år undtaget. Tilsvarende er anlæg opført på bilag 2, som kan opfylde de i henhold til lov om miljøbeskyttelse fastsatte generelle bestemmelser om lokalisering og forureningsbegrænsende foranstaltninger, også kaldet »branchebekendtgørelser« undtaget fra reglerne om miljøkonsekvensvurderinger, for tiden Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 793 af 13. december 1989 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

Særlige regler for godkendelse af anlæg omfattet af planlovens VVM-bestemmelser

I henhold til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelser nr. 848 af 30. september 1994 og nr. 849 af 30. september 1994 må et amtsråd eller en kommunalbestyrelse tidligst meddele visse tilladelser/godkendelser til et anlæg omfattet af planlovns VVM-bestemmelser, når der foreligger endeligt vedtagne regionplanretningslinier for anlægget i overensstemmelse med planlovens VVM-bestemmelser.

Dette gælder for tilladelser i henhold til lov om miljøbeskyttelse § 28, § 33 stk. 1, lov om vandforsyning § 18, lov om vandløb 17-18, § 21, §§ 38-39, §§ 47-49, lov om okker § 3 lov om naturbeskyttelse § 3, jf. § 65 stk. 3, og lov om råstoffer § 7.

Det forudsættes iøvrigt at anlæg omfattet af planlovens VVM-bestemmelser ikke påbegyndes eller tillades/godkendes inden der foreligger endeligt vedtagne regionplanretningslinier for anlægget tilvejebragt i overensstemmelse med VVM-bestemmelserne.

For så vidt angår anlæg, der er omfattet af VVM-bestemmelserne, som forudsætter godkendelse i henhold til lov om miljøbeskyttelse § 33, stk. 1, er det endvidere et krav i henhold til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 848 af 30. september 1994, at der samtidig med offentliggørelsen af regionplanretningslinierne med tilhørende VVM-redegørelse - regionplantillægget - også offentliggøres et forslag til miljøgodkendelse for det pågældende anlæg. Offentliggørelsen af forslaget til miljøgodkendelse skal følge reglerne for regionplantillæggets vedtagelse og offentliggørelse i henhold til lov om planlægning.

Miljø- og Energiministeriet, den 17. oktober 1994

Niels Østergård

/ Solveig Øster

Skema til brug for vurderingen af om anlæg omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 847 af 30. september 1994 bilag 2 er omfattet af bekendtgørelsens regler om miljøkonsekvensvurdering - VVM

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Skema 1                           Ja Nej 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. Anlægget er angivet på bilag 1 til Miljø- og Energi- 

 ministeriets bekendtgørelse nr. 847 af 30. september 1994. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 2. Anlægget er angivet på bilag 2 til Miljø- og Energi- 

 ministeriets bekendtgørelse nr. 847 af 30. september 1994 

 -------------------------------------------------------------------- 

 3. Anlægges er omfattet af Miljø- og Energiministeriets 

 bekendtgørelse nr. 847 af 30. september 1994, § 4, og der- 

 med undtaget bestemmelserne om VVM 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Skema 2 udfyldes kun såfremt, der er svaret »ja« på spørgsmål 2 i 

  skema 1. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Skema 2                           Ja Nej 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. Anlægget forudsætter på grund af den ønskede placering 

 tilvejebringelse af en lokalplan. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 2. Anlægget vil kunne medføre støj, der overskrider de vej- 

 ledende grænserværdier for ekstern støj fra virksomheder, 

 jf. p.t. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984. For motor- 

 sportsbaner - p.t. Miljøstyrelsens vejledning nr. 7/1984. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 3. Anlægget vil kunne medføre en luftformig emission af 

 stoffer, der er særligt farlige for sundheden eller sær- 

 ligt skadelige for miljøet i et omfang, som overskrider 

 de vejledende massestrømsgrænser og emissionsgrænser, jf. 

 Miljøstyrelsens vejledning om begrænsning af luftforurening 

 fra virksomheder (hovedgruppe 1), p.t. vejledning nr. 6/1990. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 4. Anlægget vil blive en hindring for at opfylde den i en 

 endeligt vedtaget regionplan fastlagte målsætning for vand- 

 kvaliteten og anvendelsen af det pågældende vandområde. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 5. Anlægget vil kunne udgøre en væsentlig risiko for 

 grundvandsforurening. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Anlægget er omfattet af reglerne om miljøkonsekvensvurdering - VVM, 

  hvis blot eet af spørgsmålene i skema 2 er besvaret med »ja«. 

 -----------------------------------     ---------------------- 

      Sted og dato                Navn 

Officielle noter

Ingen