Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om beregning og måling af støj fra skydebaner

Indhold

 

     1    Beregningsmetode for støj fra skydebaner 

     1.1   Introduktion 

     1.2   Forudsætninger og begrænsninger 

     1.3   Nomogrammetodens opbygning 

     1.4   Udgangsværdi, L0 

     1.5   Afstandskorrektion, ÆLafst 

     1.6   Skærmkorrektion, ÆLskærm 

     1.7   Terrænkorrektion, ÆLterræn 

     1.8   Bevoksningskorrektion, ÆLbev 

     1.9   Virkning af skydehuse, ÆLhus 

     1.10  Refleksion af skudstøj 

     1.11  Specielt for flugtskydebaner 

     1.12  Godkendte, ækvivalerende beregningsprogrammer 

     2    Målemetode for støj 

     2.1   Støjmåling 

     2.2   Målebetingelser 

     Bilag 1 Skema til dokumentation af manuel støjberegning 

     Bilag 2 Udgangsværdi Lo for våbentyper 

     Bilag 3 Symbolliste 

     Bilag 4 Referencer 

1. Beregningsmetode for støj fra skydebaner

1.1 Introduktion

Beregningsmetode kun for håndvåben

Ved hjælp af den nedenfor angivne beregningsmetode kan støjbelastningen omkring skydebaner fra skydningen bestemmes uden at skulle afvente særlige meteorologiske forhold (som f.eks korrekt vindretning). Som beregningsresultat fås det maksimale, A-vægtede lydtrykniveau med tidsvægtning I (»impulse«) af enkeltskud. Beregningsmetoden gælder alene håndvåben, dvs. våben med kalibre op til 10 mm samt jagtgeværer af forskellige kalibre. Støj fra tunge våben, der anvendes af forsvaret i øvelsesterræner m.v., kan derimod ikke bestemmes ved hjælp af den her beskrevne metode, men kræver en særlig vurdering. Miljøstyrelsen og Forsvaret indsamler i øjeblikket yderligere oplysninger på dette område.

Beregningsmetoden er en lettere bearbejdet version af den fælles nordiske beregningsmetode, ref. (1). Ved bearbejdningen er bl.a. præciseret en række betingelser for forskellige korrektioner.

Beregning af støj fra skydebaner er et alternativ til de ofte meget tidskrævende og dyre støjmålinger, der ellers skal udføres for at opnå resultater med samme nøjagtighed.

Gyldighedsområde Beregningsmetoden er verificeret i afstande op til 2300 m. Overensstemmelsen mellem et beregningsresultat og gennemsnittet af et stort antal måleresultater, opnået under de korrekte medvindsforhold er i almindelighed inden for +/- 5 dB (jf. kapitel 2.2).

Støjberegningen kan dokumenteres f.eks. ved udfyldelse af skemaet vist i bilag 1

I bilag 3 findes en oversigt over de anvendte symboler og deres betydning.

1.2 Forudsætninger og begrænsninger

Beregningsmetoden - benævnt nomogrammetoden - bygger på en række forudsætninger. Disse er:

* Lydudbredelsen sker under vejrforhold, som bevirker en høj støjbelastning i beregningspunktet: dvs. direkte medvind fra standplads til beregningspunkt eller vindstille og positiv temperaturgradient. Der forudsættes desuden en lufttemperatur på 15 grader C og en relativ luftfugtighed på 70%.

* Terrænet er uden sne og ikke frossent.

* Våbenmundingen befinder sig 2 m over jordoverfladen, dvs. svarende til våbenmundingens højde ved flugtskydning (der regnes ved flugtskydning med samme støjniveau ved forskellige skydevinkler i det lodrette plan). Ved skydning, hvor våbenmundingen er i en lavere højde, giver terrænet anledning til en ekstra støjdæmpning. Denne dæmpning kan inkorporeres i metoden i form af en særskilt korrektion (jf. kapitel 1.4).

* Den beregnede værdi af støjbelastningen gælder i frit felt, dvs. virkningen af reflekterende genstande i nærheden af beregningspunktet, som f.eks. bygninger, er ikke medtaget.

1.3 Nomogrammetodens opbygning

Terrænprofil

Som grundlag for beregningerne bør der tegnes en terrænprofil i de relevante retninger, hvor højdedrag, bevoksninger og terrænegenskaber er vist, se Figur 1.

+++ FIGUR 1 +++

Terrænprofil mellem standplads (V = våben) og beregningspunkt P.

Støjkilden repræsenteres af en såkaldt ækvivalent punktkilde, som placeres i en højde over terrænet, der svarer til positionen af våbenmundingen ved den skydestilling, hvorfra støjbelastningen ønskes bestemt.

Beregningspunktets højde Forudsætningen for nomogrammetoden er, at beregningspunktet er i en højde af 2 m over terrænet.

Udgangsværdi

Ved brug af beregningsmetoden fastlægges først en udgangsværdi, L0. Denne værdi afhænger foruden af våbentypen og ammunitionen også af vinklen i det vandrette plan mellem skudretningen og retningen til beregningspunktet, jf. Figur 2.

+++ FIGUR 2 +++

Illustration af vinklen Ø mellem skudretningen og retningen fra skytten til beregningspunktet.

Til udgangsværdien adderes en række korrektioner, der beskriver, hvordan lyden påvirkes under udbredelsen.

Støjbelastningen i beregningspunktet, LpA,I, angives derfor som:

LpA,I = Lo + ÆLafst + ÆLskærm + ÆLterræn + ÆLbev + ÆLhus (1)

Korrektioner

ÆLafst -afstandsdæmpning og luftabsorption

ÆLskærm- virkning af skærme

ÆLterræn- terrænvirkning

ÆLbev-virkning af bevoksningsgrupper og skov

ÆLhus-virkning af skydehuse m.m.

Korrektionerne er angivet med fortegn, så en negativ korrektion betyder en reduktion af støjen og en positiv korrektion en forøgelse af støjen.

1.4 Udgangsværdi, Lo

I Tabel 1 er angivet udgangsværdier for et repræsentativt udvalg af våben opdelt i 10 våbenklasser. Disse våben er typiske for de våben, der benyttes af medlemmer af de civile skytteforeninger og jagtorganisationer samt af folk fra Politiet og Forsvaret, herunder Hjemmeværnet. I bilag 2 er angivet udgangsværdier for et betydeligt større antal våben.

Tabel 1

Udgangsværdi Lo (dB(A),I) for våbenklasser samt tilhørende lydklasse G1-G5 i forskellige retninger relativt til skudretningen.

Bemærk, at lydklassen kan variere i forskellige retninger indenfor samme våbenklasse.

 

 Våben        Kaliber          Ø 

                     0 grader 45 grader 90 grader 

 Klasse 1 

 Militære geværer:   7,62mm      124,9  124,1   121,5 

 M750, M/53 og M/75           G1    G1    G2 

 Klasse 2 

 Let maskingevær M762 7,62mm      127,0  125,8   119,7 

                     G1    G1    G2 

 Klasse 3 

 Sauer/Otterup gevær  6,5mm      123,3  121,6   119,1 

                     G2    G2    G2 

 Klasse 4 

 Haglgevær     kaliber 12      125,0  116,5   108,3 

                     G2    G2    G2 

 Klasse 5 

 Maskinpistol       9mm      115,1  115,1   111,9 

 M/44 og M/49              G2    G2    G3 

 Klasse 6 

 Pistol M/49       9mm      117,0  118,0   112,4 

                     G2    G2    G2 

 Klasse 7 

 Pistol og kaliber .32 og.38      112,8  110,6   106,1 

 revolver                G2    G2    G3 

 Klasse 8 

 Revolver kaliber .357 Magnum      120,1  119,0   114,8 

                     G1    G1    G2 

 Klasse 9 

 Salongeværer      5,6mm      106,4  97,9   84,7 

 model Otterup og Anschutz        G3    G3    G4 

 Klasse 10 

 Salonpistol      5,6mm      111,2  109,3   103,9 

 model Walther              G2    G2    G3 

 Våben        Kaliber          Ø 

                     135 grader   170/180 grader 

 Klasse 1 

 Militære geværer:   7,62mm      115,9       113,9 

 M750, M/53 og M/75           G2         G2 

 Klasse 2 

 Let maskingevær M762 7,62mm      115,8       113,5 

                     G2         G2 

 Klasse 3 

 Sauer/Otterup gevær  6,5mm      113,9       110,1 

                     G2         G2 

 Klasse 4 

 Haglgevær     kaliber 12      104,0       104,9 

                     G2         G3 

 Klasse 5 

 Maskinpistol       9mm      106,8       101,5 

 M/44 og M/49              G3         G3 

 Klasse 6 

 Pistol M/49       9mm      107,9       105,4 

                     G3         G2 

 Klasse 7 

 Pistol og kaliber .32 og.38      100,0       98,7 

 revolver                G3         G3 

 Klasse 8 

 Revolver kaliber .357 Magnum      110,4       109,2 

                     G2         G2 

 Klasse 9 

 Salongeværer      5,6mm      79,4        76,9 

 model Otterup og Anschutz        G4         G4 

 Klasse 10 

 Salonpistol      5,6mm      98,1        96,2 

 model Walther              G3         G3 

Flugtskydningsbaner

For flugtskydningsbaner gælder udgangsværdierne umiddelbart (da forudsætningen om, at våbenmundingen befinder sig i 2 meters højde umiddelbart er opfyldt).

Skiveskydningsbaner

For skiveskydebaner antages udgangsværdierne at gælde umiddelbart for stående skydning, mens der ved knælende skydning subtraheres 1 dB og ved liggende skydning 2 dB fra udgangsværdierne, svarende til at våbenmundingen regnes at være i hhv. 1,5, 1,0 og 0,5 meters højde.

De anførte højder regnes fra oversiden af den aktuelle standplads - eksempelvis gulv i skydehus.

Udgangsværdien er lydtrykniveauet i et ideelt frit felt 10 m fra våbnets munding i en given retning. Udgangsværdien er således et udtryk for støjudsendelsen fra selve våbnet (med tilhørende ammunition).

Lydklasser

I tilknytning til udgangsværdien er angivet en af 5 lydklasser G1 til G5, der adskiller sig ved hver sin karakteristiske frekvenssammensætning af støjen. Klassebetegnelsen skal anvendes ved beregning af flere af korrektionerne.

Udgangsværdien i en retning, som ikke udtrykkeligt står i Tabel 1, bestemmes ved lineær interpolation mellem udgangsværdierne i de 2 nærmeste retninger hentet fra tabellen.

I bilag 2 er der mere specifikt i Tabel 4 angivet udgangsværdien for en række våbentyper med tilhørende ammunition

Nye typer våben og ammunition

Fremtiden kan bringe nye typer af våben og/eller ammunition for dagen, hvorom der ikke på forhånd eksisterer pålidelige data for støjudsendelsen. Måling og databehandling ved bestemmelse af udgangsværdi og frekvensklasse for sådanne nye/ukendte våben eller ammunitionstyper kræver særlig akustisk ekspertise, hvorfor målinger og det udførende laboratorium /institut skal godkendes af Miljøstyrelsen i hvert enkelt tilfælde.

1.5 Afstandskorrektion, ÆLafst

ÆLafst

I Figur 3 aflæses for den relevante lydklasse den kombinerede virkning af afstandsdæmpning og luftabsorption, ÆLafst. Denne korrektion er altid negativ.

1.6 Skærmkorrektion, ÆLskærm

ÆLskærm

Med udgangspunkt i terrænprofilen (jf. Figur 1) afgøres det, om et bakkedrag, en støjmur eller lignende skærer sigtelinien mellem våbnet og beregningspunktet, se Figur 4. Hvis dette er tilfældet, resulterer bakkedraget i en skærmende virkning, som udtrykkes i ÆLskærm.

+++ Figur 3 +++

Nomogram til aflæsning af ÆLafst som funktion af afstand R (langs sigtelinien) og med lydklasse G1-G5 som parameter.

+++ FIGUR 4 +++

Illustration af skærmning.

Skærmkorrektionen er enten 0 eller negativ, afhængigt af skærmens effektive højde, he, jf. Figur 5.

+++ FIGUR 5 +++

Illustration af den effektive højde he for en tynd, tænkt skærm og andre størrelser, der bruges ved beregning af ÆLskærm, jf. teksten.

Bakker

Hvor et udstrakt bakkedrag skærer sigtelinien, erstattes bakkedraget af en tynd, tænkt skærm som vist Figur 5 . Den tænkte skærm anbringes inden for bakkens udstrækning på en sådan måde, at den største virkning (dvs. »mest negative« ÆLskærm) opnås.

De værdier af R1, he og h, som skal anvendes ved den endelige beregning, må således ofte fastlægges efter et par forsøg.

Effektiv højde

På grund af lydbanernes krumning i medvind er den effektive højde af skærmen ikke hele afstanden mellem skærmens top T og sigteliniens skæringspunkt K med skærmen. Denne afstand skal reduceres med størrelsen h, som beregnes ved udtrykket (2):

 

   R1 * (R - R1) 

 h = --------------         (2) 

    16 * R 

 hvor R1 er afstanden fra våbnet til skærmen (V K) målt langs 

  sigtelinien (* 1.) 

 Den effektive højde er: 

 he = KT - h             (3) 

Skærmender

For at undgå at virkningen af korte skærme undervurderes, må der ikke benyttes større værdier af skærmhøjden KT = h + he, end den mindste vandrette afstand mellem sigtelinien og skærmens lodrette begrænsning.

Flere skærme

Forekommer der flere skærme, som skærer sigtelinien, beregnes virkningen af hver enkelt skærm for sig. I den videre beregning skal indgå den mest effektive skærm (dvs. skærmen med »mest negativ« ÆLskærm).

Skærmkorrektionen ÆLskærm aflæses i dobbelt-nomogrammet i Figur 6. Indgangsstørrelsen er h. Man går vandret ind fra højre i det nederste nomogram til det punkt, hvor man møder kurven svarende til den aktuelle he. Herfra går man lodret op til skæring med en af de 4 skærmkurver A-D i det øverste nomogram. Derefter aflæses ÆLskærm ved at gå vandret ud til venstre. Hvilken af de 4 kurver A-D, der skal benyttes, afhænger af beregningsafstanden R og våbnets lydklasse i retningen til beregningspunktet. Fremgangsmåden er anvist i Figur 7.

I det illustrerede eksempel i Figur 6 er parametrene h = 7,4 m:

he = 1,6 m: og kurve C. ÆLskærm i eksemplet er -12 dB.

+++ Figur 6 +++

Dobbelt nomogram til beregning af skærmkorrektion, ÆLskærm.

 

 ------------------------------------ 

 Lyd-     Brug skærmkurve: 

 klasse 

 ------------------------------------ 

 G1         D 

 ------------------------------------ 

 G2   C        D 

 ------------------------------------ 

 G3  B      C     D 

 ------------------------------------ 

 G4 A   B       C 

 ------------------------------------ 

 G5 A      B     C 

 ------------------------------------ 

  0  500  1000  2000  3000 m 

 ------------------------------------ 

Figur 7

Valg af kurve for skærmkorrektion ud fra beregningsafstand og lydklasse.

1.7 Terrænkorrektion, ÆLterræn

ÆLterræn

Terrænet mellem standpladsen og beregningspunktet påvirker lydudbredelsen forskelligt, alt efter om overfladen er akustisk porøs eller akustisk hård (reflekterende).

Porøse overflader

Til porøse overflader henregnes sand- og lerjorder, marker, skove, haver o.l.

Reflekterende overflader

Vand, asfalt, beton, grus o.l. udgør reflekterende overflader.

Overfladen langs terrænprofilet (jf. Figur 1) inddeles i 3 delområdet som vist i Figur 8.

+++ FIGUR 8 +++

Opdeling af terræn i delområder I, II og III.

Delområder

Del I er området ud til 50 m fra standpladsen: del III er det 50 m brede område nærmest beregningspunktet: mens del II er den mellemliggende del af strækningen. Hvert af de tre områder klassificeres som enten reflekterende (r) eller porøst (p).

Terrænkorrektionen beregnes som angivet i Figur 9.

+++ FIGUR 9 +++

Terrænkorrektion ÆLterræn ved forskellige kombinationer af terrænegenskaber i delområderne I, II og III.

p = porøst; r = reflekterende

Funktionerne ÆLtp, C og ÆLtr er optegnet henholdsvis i Figur 10, i Figur 11 og i Figur 12.

+++ FIGUR 10 +++

Nomogram til beregning af terrænkorrektion for porøst terræn, ÆLtp.

+++ FIGUR 11 +++

Reduktionsfaktor C for terrænvikrning i tilfælde af skærmning.

+++ FIGUR 12 +++

Nomogram til beregning af terrænkorrektion for hårdt terræn, ÆLtr.

ÆLtp

ÆLtp er terrænkorrektionen for totalt porøst terræn. Korrektionen er enten 0 eller negativ.

ÆLtp aflæses af Figur 10 som funktion af beregningsafstanden R og med lydklassen G1-G5 som parameter. For afstande mindre end 50 m er ÆLtp = 0.

C

C er en størrelse, der formindsker virkningen af terrænet i de situationer, hvor en skærm tillige optræder. C aflæses i Figur 11. Når der ikke er nogen skærm, eller når den effektive højde af skærmen er negativ (he < 0), sættes C = 1.

ÆLtr

ÆLtr er terrænkorrektionen for totalt reflekterende (hårdt) terræn og er altid positiv. Korrektionen afhænger af beregningsafstanden R og af den effektive højde he af en eventuel skærm, men ikke af lydklassen. ÆLtr aflæses af Figur 12. Er der ikke nogen skærm, eller er skærmens effektive højde negativ, vælges kurven for he <= 0.

1.8 Bevoksningskorrektion, ÆLbev

ÆLbev

I de tilfælde, hvor lydbanen brydes af et skovparti eller af grupper af træer og buske, forekommer en supplerende dæmpning af lyden under udbredelsen. Denne dæmpning udtrykkes ved ÆLbev, som er enten 0 eller negativ. Jo længere den samlede lydbane gennem bevoksning er, desto mere dæmpes lyden (Lbev bliver »mere negativ«).

Der regnes med krumme lydbaner på samme måde som ved beregning af skærmkorrektionen. I afstanden R' fra standpladsen er lydbanen h' over sigtelinien:

 

   R'* (R - R') 

 h' = --------------            (4) 

     16 * R 

Som minimum gennemføres beregninger af h' i afstandene svarende til for- og bagkanten af hvert skovparti, lydbanen passerer.

Bevoksningen skal være uigennemsigtig og rage mindst 1 m højere op over den krumme lydbane for at give en dæmpning af lyden. I modsat fald regnes den ikke med. Såfremt lydbanen gennemskærer flere grupper af bevoksning, adderes længderne af transmissionsvejene gennem de enkelte grupper, se Figur 13, hvor Åtot = Å1 + Å2.

+++FIGUR 13 +++

Illustrationen af, hvordan længden af transmissionsvej gennem bevoksninger bestemmes. R' er lydbanens højde over sigtelinien h', mens R'» er h«» over sigtelinien

Hvilken af de tre kurver i Figur 14, der skal benyttes for bevoksningskorrektionen, bestemmes ved hjælp af Figur 15, som funktion af længden af den samlede transmissionsvej gennem bevoksning, Åtot. Selv om denne skulle overstige 200 m, regnes ikke med stigende bevoksningskorrektion.

Man finder den rette bevoksningskurve ved hjælp af Figur 15. Det fremgår heraf, at beregningsafstanden R og lydklassen G1-G5 er de afgørende parametre.

Bevoksningskorrektionen er begrænset af, at summen af skærm- og bevoksningskorrektionerne ikke må blive mindre (»mere negativ«) end -20 dB:

ÆLbev + Ælskærm >= -20 dB

+++ FIGUR 14 +++

Nomogram til beregning af bevoksningskorrektion ÆLbev.

Skærm og skov

Hvis lydbanen passerer både en skærm og et skovparti, skal der konstrueres en særlig, krum lydbane, som netop tangerer skærmtoppen, se Figur 16. Længden af transmissionsvejen gennem en bevoksning skal så måles langs denne lydbane (forudsat lydbanen i øvrigt ligger mere end 1 m under trætoppene)

 

 ---------------------------------------------- 

 Lyd-      Vælg bevoksningskurve: 

 klasse 

 ---------------------------------------------- 

 G1             A 

 ---------------------------------------------- 

 G2             A 

 ---------------------------------------------- 

 G3    B        A 

 ---------------------------------------------- 

 G4    B        A 

 ---------------------------------------------- 

 G5   C  B         A 

 ---------------------------------------------- 

    0  500  1000    2000    3000 m 

          Afstand, R 

FIGUR 15

Valg af kurve for bevoksningskorrektion.

+++ FIGUR 16 +++

Lydbane, som netop tangerer toppen af en skærm.

Lydbanens højde, h', over sigtelinien i afstanden R' fra våbnet kan beregnes efter formel (5):

 

    KT * R' * (R - R') 

 h' = ------------------------       (5) 

     R1 * (R - R1) 

hvor KT er skærmens højde over sigtelinien, R' er afstanden fra våbnet til bevoksningen, og R1 er afstanden fra våbnet til skærmen.

Bemærk, at bevoksningen på toppen af den skærmende bakke bidrager til bevoksningskorrektionen, idet den samlede transmissionsvej gennem bevoksningen er Åtot = Å1 + Å2.

Den punkterede, krumme lydbane er beregnet efter Formel (2) og anvendes til beregning af skærmkorrektionen. Den fuldt optrukne, krumme lydbane er beregnet efter Formel (5).

1.9 Virkning af skydehuse, ÆLhus

ÆLhus

I Figur 17 er illustreret tre typiske udformninger af ikke-frembyggede skydehuse.

+++ FIGUR 17 +++

Illustration af typiske udformninger af skydehuse.

Type X

Ingen vægge

Type Y

Vægge med store åbninger

Type Z

Absorberende materiale på loft og vægge. Kun egentlige åbninger i skyderetningen

Andre skydehuse

Den støjdæmpende virkning af de forskellige typer af skydehuse kan estimeres ved talværdierne i Tabel 2. Datagrundlaget er imidlertid temmeligt spinkelt, hvorfor korrektionen for skydehuse o.l. må forventes at være behæftet med forholdsvis stor ubestemthed. De angivne værdier af ÆLhus forudsætter, at våbnets munding er i plan med bygningens »facade«.

Det kan ikke afvises, at der kan konstrueres skydehuse, der kan give en større dæmpning end de anførte. Såfremt dette formodes at være tilfældet, kan det i det konkrete tilfælde indregnes i beregningerne, såfremt den bedre dæmpning kan eftervises gennem målinger udført af et af Miljøstyrelsen godkendt institut/laboratorium.

Til brug for bedømmelse af støjdæmpningen i andre retninger end de i Tabel 2 angivne, tillades lineær interpolation mellem de tabellerede værdier.

 

 ---------------------------------------------------------------- 

 Hus        Korrektion for skydehuse, ÆLhus, dB 

 type ---------------------------------------------------------- 

           Retning til beregningspunkt 

     Ø = 0 89  90 - 105 - 120 - 140 - 180 

 ---------------------------------------------------------------- 

 X     0  0   0    0    0    0    0 

 ---------------------------------------------------------------- 

 Y     0  0  -5   -5   -5   -5   -5 

 ---------------------------------------------------------------- 

 Z     0  0  -5   -7   -10   -12   -14   A 

       0  0  -5   -8   -11   -13   -16   B 

       0  0  -5   -8   -12   -15   -18   C 

       0  0  -5   -9   -13   -16   -20   D 

       0  0  -5   -9   -14   -18   -22   E 

 ---------------------------------------------------------------- 

Tabel 2

Tabel over korrektion for skydehus, ÆLhus.

Valg mellem talrækkerne A-E foretages på grundlag af Figur 18..

Type X

For skydehuse af type X, dvs. halvtag, er den dæmpende virkning forsvindende, så der kan regnes med ÆLhus = 0. Skydehuse af type Y kan forventes at nedbringe støjen med omkring 5 dB i retninger bag våbnet.

Type Z

For skydehuse af type Z, dvs. næsten lukkede huse med lydabsorberende beklædning af loft og vægge, afhænger ÆLhus af vinklen Ø samt af våbnets lydklasse og beregningsafstanden R, jf. Figur 18.

 

 ------------------------------------------------ 

 Lyd-       Vælg ÆLhus for type Z 

 klasse       i række: 

 ------------------------------------------------ 

 G1              A 

 ------------------------------------------------ 

 G2   C         B        A 

 ------------------------------------------------ 

 G3   D    C        B 

 ------------------------------------------------ 

 G4   E   D       C       B 

 ------------------------------------------------ 

 G5   E    D        C 

 ------------------------------------------------ 

    0   500   1000    2000     3000 m 

          Afstand, R 

Figur 18

Valg af korrektionssæt A-E i Tabel 2 for skydehuse af type Z.

De her beskrevne, ikke-frembyggede skydehuse, har ingen dæmpende virkning foran skytten, dvs. i retninger til beregningspunkter, der danner en vinkel på mindre end 90 grader med skudretningen.

Nogle gange laves jordvolde eller opstilles støjmure, halmballer o.l. uden om standpladserne. Den støjdæmpende virkning heraf beregnes ved hjælp af metoden beskrevet i kapitel 1.6. Bemærk, at virkningen af de nævnte foranstaltninger bliver gunstigere, jo mindre afstanden er til standpladsen.

1.10 Refleksion af skudstøj

Den hidtil beskrevne beregningsmetode gælder for direkte transmitteret skudstøj, altså den støj som udbreder sig direkte fra våbnet (eventuelt over skærme o.l.) til beregningspunktet.

Det kan forekomme, at skudstøjen rammer en udstrakt, lodret (eller næsten lodret) flade og reflekteres via denne til beregningspunktet. Støjbelastningen er så sammensat af to bidrag, nemlig et fra den direkte transmitterede lyd og et andet fra den reflekterede lyd, se Figur 19.

+++ FIGUR 19 +++

Illustration af beregning af bidrag fra reflekteret lyd.

I det almindelige tilfælde, hvor lyden udbreder sig uhindret, betyder forekomsten af refleksioner, at støjbelastningen fra skydebanen kan forøges med maksimalt 3 dB.

Særlig betydning

I to tilfælde er det imidlertid af særlig stor betydning at undersøge forholdene for den reflekterede lyd:

 • 1) Hvis den direkte lyd er skærmet eller passerer en udstrakt tæt bevoksning, mens den reflekterede lyd udbreder sig uhindret.
 • 2) Hvis støjen fra de anvendte våben har en udpræget retningsvirkning, og den reflekterede lyd har en højere udgangsværdi (Lo) end den direkte lyd.

Den reflekterede lyd kan under disse omstændigheder være maksimalt ca. 20 dB kraftigere end den direkte lyd. Det vil da medføre en betydelig fejl i vurderingen af støjbelastningen fra en skydebane, hvis der ikke tages hensyn til det reflekterede støjbidrag.

Beregning af virkningen af refleksion er behæftet med større ubestemthed end de øvrige dele af beregningsmetoden, og anvisningerne i dette afsnit må af denne grund betragtes som overslagsmæssige.

Den reflekterende flade

Det væsentligste trin i beregningen af støjbelastningen hidrørende fra reflekteret lyd er at fastlægge den reflekterende flade. Dette gøres ved en inspektion på stedet, eventuelt suppleret med vurderinger af lyden fra prøveskydninger. Reflekterende flader kan være:

* bygninger

* støjvolde eller -mure

* skovbryn eller tætte bevoksninger

* stejle skrænter

* side- og højdeblændere

Der optegnes en terrænprofil svarende til Figur 1 for den reflekterede lyd, jf. Figur 19. Afstanden langs sigtelinien bliver Ri + Rr, og den beregningsmæssige udbredelsesretning Ø'. Beregningen af støjbelastningen gennemføres herefter på nøjagtigt samme måde som for den direkte lyd, idet korrektionsleddene beregnes på basis af transmissionsvejen for den reflekterede lyd(* 2).

Skovbryn og skrænter

Når skudstøj reflekteres fra skovbryn eller stejle skrænter, har den reflekterede lyd ofte længere varighed end den indfaldende lyd: skuddene lyder som »sus«. Støjbelastningen udtrykt som LpA,I, er under disse omstændigheder væsentligt mindre, end den ville have været, såfremt lyden blev reflekteret fra en plan, hård flade. Manglende viden gør det imidlertid ikke muligt at nedskrive den reflekterende virkning af bløde flader.

1.11 Specielt for flugtskydebaner

Ved flugtskydning afgives skuddene i forskellige retninger inden for et stort vinkelområde, der kan være op til 170 grader for en skeetskydebane, men dog typisk er noget mindre. Støjbelastningen i et beregningspunkt bestemmes ved at alle skud regnes koncentreret i middelretningen for dette vinkelområde. Middelretningen kan normalt bestemmes entydigt ud fra placeringen af kastetårne og standpladser. Dette indebærer, at enkelte skud i udkanten af vinkelområdet kan blive kraftigere end det beregnede resultat, men da de fleste af skuddene falder i den centrale del af vinkelområdet, bliver beregningsresultatet udtryk for det hyppigst forekommende støjniveau. Som resultat anvendes støjbelastningen fra den mest støjende standplads.

1.12 Beregningsprogram

Foruden den ovenfor beskrevne metode, baseret på anvendelse af nomogrammer, findes en udgave af den fælles nordiske beregningsmetode, som regner i 1/1-oktavbånd.

PC-program

1/1-oktavbåndmetoden er programmeret til PC-brug af det norske konsulentfirma Kilde Akustikk A/S i Voss. Programmet (SKUDD version 3.0 D) med tilhørende brugervejledning kan mod betaling rekvireres hos Delta Akustik & Vibration, bygning 356, Akademivej, 2800 Lyngby.

Ved skydning i stående stilling er overensstemmelsen mellem nomogrammetoden og 1/1-oktavbåndmetoden inden for +/- 1 dB.

Forsvaret

Forsvarets Forskningstjeneste har med udgangspunkt i Miljøstyrelsens beregningsmetode for industristøj udviklet et PC-beregningsprogram (ILYD version 4.15) svarende til det ovenfor nævnte.

Delta Akustik & Vibration har foretaget en sammenligning mellem de to beregningsmetoder (Teknisk notat AV 295/94) og fundet, at afvigelserne ligger mellem -1,5 og + 0,3 dB. På denne baggrund finder Miljøstyrelsen, at de to PC-baserede metoder begge kan anvendes til beregning af støj fra skydebaner.

2. Målemetode for skudstøj

2.1 Støjmåling

Godkendt institut/laboratorium

Måling af støj fra en skydebane skal normalt foretages af et institut/laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen, jf. ref. (2). Dette vil f.eks. være påkrævet, såfremt der i anledning af en klagesag eller lignende er tale om eftervisning af, om vilkår eller påbud er overholdt. I relation til den almindelige egenkontrol behøver målinger (eller beregninger) ikke nødvendigvis at være udført af et dertil akkrediteret laboratorium, såfremt målinger iøvrigt bliver udført af et institut eller lignende, der kan dokumentere at besidde den nødvendige faglige viden.

Måleresultat

Måleresultaterne er maksimale, A-vægtede lydtrykniveauer i dB med tidsvægtning I (»impulse«) fra enkeltskud. Støjbelastningen bestemmes som den aritmetiske middelværdi af måleresultaterne fra en serie på 20 skud affyret med samme type våben og ammunition, samme skydestilling og fra den samme standplads.

Flugtskydningsbaner

For flugtskydningsbaner skal de 20 skud affyres i middelretningen for det vinkelområde, der benyttes ved skydningen, jf. beskrivelsen side .

2.2 Målebetingelser

Målebetingelserne, herunder især de meteorologiske forhold, influerer stærkt på måleresultaterne på grund af den ofte store afstand mellem skydebane og måleposition.

Sand værdi

Den sande værdi af støjbelastningen er middelværdien af resultaterne af principielt uendelig mange målinger. Den sande værdi findes med 90 % sandsynlighed i et interval placeret symmetrisk om den på grundlag af en måleserie beregnede støjbelastning.

Ubestemthed

Ved nøjagtigheden af en måling - også betegnet ubestemtheden - forstås den halve bredde af intervallet.

For at reducere ubestemtheden, er det nødvendigt at målinger udføres inden for følgende meteorologiske ramme for vindhastighed, vindretning og temperaturgradient:

Vindhastighed Vindhastigheden skal ligge i intervallet 2-5 m/s, målt som 10-minutters middelværdi i 10 meters højde over et repræsentativt, frit beliggende sted mellem skydebanen og støjmålepunket.

Vindretning

Vindretningen, målt på samme måde som vindhastigheden, må ikke afvige mere end 45 grader fra retningen fra standpladsen til støjmålepunktet .

Temperaturgradienten

Ved måling i større afstand end ca. 1500 m fra standpladsen (våbnet) bør temperaturgradienten ikke være for negativ. Skydækket må derfor være mindst halvskyet, dog helt overskyet i sommerperioden.

Ubestemtheden kan nedbringes yderligere ved gentagne bestemmelser af støjbelastningen. For at opnå statistisk uafhængighed bør målingerne, dvs. de enkelte måleserier, udføres med mindst et døgns mellemrum. De meteorologiske betingelser, som er opstillet ovenfor, skal overholdes ved samtlige målinger.

Den resulterende støjbelastning fra flere målinger beregnes som den aritmetiske middelværdi af støjbelastningerne fra de enkelte målinger.

Sammenhængen mellem antallet af målinger (måleserier) og den forventede ubestemthed på den resulterende støjbelastning er anført i Tabel 3.

 

 --------------------------------------------------------------- 

 Antal 

 måleserier    1    2    3    4    6    8 

 Ubestemthed 

 i dB     +/-8,5  +/-6   +/-5   +/-4  +/-3,5  +/-3 

 --------------------------------------------------------------- 

Tabel 3

Forvantet ubestemthed på støjbelastning som funktion af antal målinger.

Det kan oplyses, at måleubestemtheden ifølge en nylig afsluttet litteraturundersøgelse (ref. (3)) stort set er uafhængig af standardafvigelsen på måleresultaterne for enkeltskud i en måleserie.

Ubestemthed ved gentagne målinger

Udføres gentagne målinger, beregnes ubestemtheden i det konkrete tilfælde efter anvisningerne i afsnit 4.5 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984: »Måling af ekstern støj fra virksomheder«.

Der bør foretages så mange målinger, at ubestemtheden på den resulterende støjbelastning er sammenlignelig med den normale ubestemthed på et beregningsresultat, d.v.s. +/- 3 dB. Ubestemtheden må ikke overstige +/- 5 dB. Der bør derfor normalt foretages mindst 3 og ofte 8 målinger (måleserier) i hver måleposition.

Bilag 1. Skema til dokumentation af manuel støjberegning

I dette bilag er angivet et skema, der kan benyttes til dokumentation af en mauel støjberegning, der følger metoden angivet i kapitel 1.

Ved anvendelse af PC-beregninger må indgangsværdierne (afstande, højder, våbentyper o.l.) dokumenteres på tilsvarende måde, dog uden angivelse af aflæste mellemværdier fra de forskellige figurer.

 

 Skydebane 

 Adresse: 

 Ejer: 

 Våbentype: 

 Kaliber:           mm / kaliber 

                ---------------------------- 

 Ammunition: 

 Skydestilling: 

 Beregningspunkt eller transmissionsvej: nr. 

                     ------------------ 

 Beregningsretning Ø (jf. Figur 2):         grader 

                     ------------------ 

 Lydklasse (G1-G5) (jf. Tabel 1):     G 

                     ------------------ 

                     Beregnings-  Støjbelast- 

                     parametre   ningsbidrag 

 Udgangsværdi, L0 (jf. Tabel 1) 

 (for skiveskydningsbaner subtraheres 1 dB 

 ved knælende skydning og 2 dB ved liggende 

 skydning).                       +  dB(A),I 

                            ------------ 

 Beregningsafstand, R (jf. Figur 1):           m 

                     ----------------- 

 Afstandskorrektion, ÆLafst (jf. Figur 3):         -  dB 

                            ------------ 

 Afstand til skærm, R1 

 (jf. Figur 5):                      m 

                     ----------------- 

 Lydbanehøjde, h (jf. (2)):                m 

                     ----------------- 

 Effektiv skærmhøjde, he (jf. (3)):            m 

                     ----------------- 

 Kurve for skærmkorrektion, 

 A, B, C, D eller E, (jf. Figur 7):    ----------------- 

 Skærmkorrektion, ÆLskærm (jf. Figur 6):        -     dB 

                            ------------ 

 Terræntype i områderne I, II og III,   I : 

                     ----------------- 

 p (porøst) eller r (reflekterende)    II : 

                     ----------------- 

 (jf. Figur 8):              III: 

                     ----------------- 

 Korrektion for porøst terræn, ÆLtp 

 (jf. Figur 10)                     dB 

                     ----------------- 

 Reduktion for skærm, C 

 (jf. Figur 11):             ----------------- 

 Korrektion for reflekterende terræn, ÆLtr 

 (jf. Figur 12):                     dB 

                     ----------------- 

 Terrænkorrektion, ÆLterræn (jf. Figur 9):        +/-   dB 

                             ----------- 

 Afstand til bevoksning, 

 R' eller R'» (jf. Figur 13):               m 

                     ----------------- 

 Lydbanehøjde i bevoksning, 

 h« eller h'» (jf. Figur 13):               m 

                     ----------------- 

 Transmissionsvej gennem bevoksning, 

 Åtot (jf. Figur 13):                   m 

                     ----------------- 

 Bevoksningskurve, A, B eller C 

 (jf. Figur 15):             ----------------- 

 Er ÆLskærm + ÆLbev >= 20 dB? 

 Hvis summen af ÆLskærm og ÆLbev 

 (husk rigtigt fortegn)er mere negativ end -20 dB, 

 (d.v.s. < -20 dB) sættes ÆLbev til -20 dB - (ÆLskærm) 

 Hvis summen af ÆLskærm og ÆLbev 

 er mindre negativ end -20 dB, 

 (d.v.s. > -20 dB) sættes ÆLbev til den af Figur 14 

 fundne værdi 

 Bevoksningskorrektion, ÆLbev              -    dB 

                             ----------- 

 Skydehus type, X, Y eller Z 

 (jf. Figur 17):              ---------------- 

 For type Z: 

 Korrektionssæt, A, B, C, D eller E 

 (jf. Figur 18):              ---------------- 

 Korrektion for skydehus, ÆLhus 

 (jf. Tabel 2):                      -    dB 

                             ----------- 

 Støjbelastning: 

 LpA,I = L0 + ÆLafst + ÆLskærm + ÆLterræn + ÆLbev + ÆLhus = 

                               dB(A),I 

                      ------------------------- 

Bilag 2. Udgangsværdi Lo for våbentyper

Nedenfor er i Tabel 4 angivet udgangsværdien for forskellige våbentyper. Efterfølgende er gengivet udgangsværdien for 87 våben (fortrinsvis militære) og forskellige typer ammunition. Som kilde for disse oplysninger henvises der til (litt. 4.)

Udgangsværdi L0 (dB(A),I) for forskellige våbentyper samt tilhørende lydklasse G1-G5 i forskellige retninger til skudretningen

Bemærk, at lydklassen kan variere i forskellige retninger indenfor samme kategori af våben/ammunition.

Tabel 4

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Våben          Kaliber          Ø 

 Ammunition              0 grader  45 grader 90 grader 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Gevær M/75       7,62mm    124,9   124,1   121,5 

 7,62mm skarp M/75           G1     G1     G2 

 Gevær M/75       7,62mm    120,0   121,2   112,8 

 7,62mm salon M/75           G1     G2     G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Gevær M/50       7,62mm    124,6   122,6   119,1 

 7,62mm skarp M/48           G1     G2     G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Gevær M/53(17)     7,62mm    124,3   121,8   120,4 

 7,62mm skarp M/48           G1     G2     G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Let maskingevær M/62  7,62mm    127,0   125,8   119,7 

 7,62mm skarp M/62           G1     G1     G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Jagtriffel/ 

 Winchester 308     7,62mm    124,4   123,5   118,1 

 7,62mm Norma med 

 11,6g Vulkan proj.          G1     G1     G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Instruktionsgevær M/79 7,62mm    123,7   121,9   114,6 

 7,62mm øvelsespatron M/79       G1     G2     G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Instruktionsgevær M/71   9mm    109,5   107,5   103,7 

 9mm øvelsespatron M/71        G2     G2     G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Otterup gevær      6,5mm    122,7   122,0   116,5 

 6,5mm Norma              G1     G2     G2 

 Otterup gevær      6,5mm    123,1   122,1   116,8 

 6,5mm Otterup             G1     G2     G2 

 Otterup gevær      6,5mm    121,3   120,8   114,9 

 6,5mm Odin              G1     G2     G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Jagtriffel        6,5mm    124,8   124,4   118,3 

 6,5mm Norma med 9g Vulkan proj.    G1     G1     G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Haglgevær      kaliber 12    125,4   117,0   109,63 

 Italiensk, blyhagl nr. 7       G2     G2     G2 

 Haglgevær      kaliber 12    128,1   118,2   109,9 

 Italiensk, blyhagl nr. 9       G2     G2     G2 

 Haglgevær      kaliber 12    121,5   114,6   108,1 

 Dan-Arms, blyhagl nr. 7        G1     G2     G2 

 Haglgevær      kaliber 12    122,9   114,6   108,0 

 Dan-Arms, blyhagl nr. 9        G2     G2     G2 

 Haglgevær      kaliber 12    125,0   116,5   108,3 

 Dan-Arms, stålhagl nr. 7       G2     G2     G2 

 Haglgevær      kaliber 12    122,1   116,7   109,8 

 Østeuropæisk, Olympic, blyhagl nr.9  G1     G2     G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Maskinpistol M/49     9mm    115,1   115,1   111,9 

 9mm skarp M/41            G2     G2     G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Maskinpistol M/44(37)   9mm    114,0   114,8   111,8 

 9mm skarp M/41            G2     G2     G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Pistol M/49, Neuhausen   9mm    117,0   118,0   112,4 

 9mm skarp M/41            G2     G2     G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Pistol       kaliber .32    112,8   110,4   104,3 

 .32 Norma               G2     G2     G3 

 Pistol       kaliber .32    112,8   110,6   106,1 

 .32 Geco               G2     G2     G3 

 Pistol       kaliber .32    112,8   110,3   104,5 

 .32 Lapua               G2     G2     G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Revolver      kaliber .38    113,9   111,2   108,5 

 .38 Norma special           G2     G2     G3 

 Revolver      kaliber .38    112,1   109,4   105,7 

 .38 Geco               G2     G2     G3 

 Revolver      kaliber .38    113,2   110,8   106,3 

 .38 Remington Special         G2     G2     G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Revolver  kaliber .357 Magnum    119,0   119,6   115,6 

 .357 Norma Magnum           G2     G2     G2 

 Revolver  kaliber .357 Magnum    120,1   119,0   114,8 

 .357 Geco               G1     G1     G2 

 Revolver  kaliber .357 Magnum    119,2   119,5   115,4 

 .357 Lapua              G2     G2     G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Otterup gevær      5,6mm    102,7   93,3    87,3 

 5,6mm Norma              G3     G3     G3 

 Otterup gevær      5,6mm    103,7   96,3    83,6 

 5,6mm Eley Match           G3     G3     G4 

 Otterup gevær      5,6mm    102,5   95,9    84,8 

 5,6mm Eley grøn            G3     G4     G4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Anschutz 1907, Gevær   5,6mm    106,4   100,1   88,5 

 5,6mm Norma              G3     G3     G4 

 Anschutz 1907, Gevær   5,6mm    106,4   97,9    84,7 

 5,6mm Eley Match           G3     G3     G4 

 Anschutz 1907, Gevær   5,6mm    105,1   97,5    84,1 

 5,6mm Eley grøn            G3     G3     G4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Pistol, Walther     5,6mm    111,9   110,5   104,6 

 5,6 mm Norma             G2     G2     G3 

 Pistol, Walther     5,6mm    111,3   109,3   103,9 

 5,6mm Eley blå            G2     G2     G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Pistol, Agner      5,6mm    110,5   107,3   101,3 

 5,6mm Eley blå            G3     G3     G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Våben          Kaliber         Ø 

 Ammunition              135 grader  170/180 grader 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Gevær M/75       7,62mm    115,9      113,9 

 7,62mm skarp M/75           G2       G2 

 Gevær M/75       7,62mm    106,4      105,3 

 7,62mm salon M/75           G2       G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Gevær M/50       7,62mm    117,4      112,6 

 7,62mm skarp M/48           G2       G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Gevær M/53(17)     7,62mm    114,8      111,6 

 7,62mm skarp M/48           G2       G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Let maskingevær M/62  7,62mm    115,8      113,5 

 7,62mm skarp M/62           G2       G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Jagtriffel/ 

 Winchester 308     7,62mm    110,9      108,5 

 7,62mm Norma med 

 11,6g Vulkan proj.          G2       G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Instruktionsgevær M/79 7,62mm    108,2      109,8 

 7,62mm øvelsespatron M/79       G2       G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Instruktionsgevær M/71   9mm    97,9      96,2 

 9mm øvelsespatron M/71        G2       G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Otterup gevær      6,5mm    109,6      107,3 

 6,5mm Norma              G2       G2 

 Otterup gevær      6,5mm    108,2      108,3 

 6,5mm Otterup             G2       G2 

 Otterup gevær      6,5mm    108,0      104,7 

 6,5mm Odin              G2       G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Jagtriffel        6,5mm    111,4      108,8 

 6,5mm Norma med 9g Vulkan proj.    G2       G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Haglgevær      kaliber 12    104,7      103,3 

 Italiensk, blyhagl nr. 7       G2       G3 

 Haglgevær      kaliber 12    105,2      103,8 

 Italiensk, blyhagl nr. 9       G2       G2 

 Haglgevær      kaliber 12    103,4      102,6 

 Dan-Arms, blyhagl nr. 7        G2       G3 

 Haglgevær      kaliber 12    102,7      102,3 

 Dan-Arms, blyhagl nr. 9        G2       G3 

 Haglgevær      kaliber 12    104,0      104,9 

 Dan-Arms, stålhagl nr. 7       G2       G3 

 Haglgevær      kaliber 12    105,6      105,4 

 Østeuropæisk, Olympic, blyhagl nr.9  G2       G4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Maskinpistol M/49     9mm    106,8      101,5 

 9mm skarp M/41            G3       G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Maskinpistol M/44(37)   9mm    100,5      99,6 

 9mm skarp M/41            G2       G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Pistol M/49, Neuhausen   9mm    107,9      105,4 

 9mm skarp M/41            G3       G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Pistol       kaliber .32    100,2      97,3 

 .32 Norma               G3       G3 

 Pistol       kaliber .32    100,0      98,7 

 .32 Geco               G3       G3 

 Pistol       kaliber .32    100,5      197,9 

 .32 Lapua               G3       G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Revolver      kaliber .38    104,8      102,8 

 .38 Norma special           G3       G3 

 Revolver      kaliber .38    102,3      99,1 

 .38 Geco               G3       G3 

 Revolver      kaliber .38    102,8      99,8 

 .38 Remington Special         G3       G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Revolver  kaliber .357 Magnum    112,8      110,2 

 .357 Norma Magnum           G2       G2 

 Revolver  kaliber .357 Magnum    110,4      109,2 

 .357 Geco               G2       G2 

 Revolver  kaliber .357 Magnum    111,9      109,7 

 .357 Lapua              G2       G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Otterup gevær      5,6mm    81,7      79,1 

 5,6mm Norma              G3       G4 

 Otterup gevær      5,6mm    76,8      75,5 

 5,6mm Eley Match           G4       G4 

 Otterup gevær      5,6mm    76,6      75,4 

 5,6mm Eley grøn            G4       G5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Anschutz 1907, Gevær   5,6mm    83,4      80,3 

 5,6mm Norma              G4       G5 

 Anschutz 1907, Gevær   5,6mm    79,4      76,9 

 5,6mm Eley Match           G4       G4 

 Anschutz 1907, Gevær   5,6mm    80,6      77,8 

 5,6mm Eley grøn            G4       G4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Pistol, Walther     5,6mm    99,5      98,0 

 5,6 mm Norma             G3       G3 

 Pistol, Walther     5,6mm    98,1      96,9 

 5,6mm Eley blå            G3       G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Pistol, Agner      5,6mm    95,8      93,9 

 5,6mm Eley blå            G3       G3 

 Tabel 5 

 A-vægtede lydtrykniveauer LpAI , fritfeltsværdier i 10 m afstand og 

  korrigeret for ulineær lydudbredelse (dB re 20 micro Pa). 

 --------------------------------------------------------------------- 

                0 grader   45 grader  90 grader 

 Våben Navn          Udg.  Lyd-  Udg.  Lyd-  Udg.  Lyd- 

  nr.            værdi klasse værdi klasse værdi klasse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1  5,56x45 gevær M/85   124.0 G2   123.3 G2   117.8 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2  5,56x45 maskinpistol 

    M/85          125.1 G1   124.6 G1   119.9 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3  5,56x45 maskingevær 

    M/85          123.9 G2   123.3 G2   117.5 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4  Instr.gevær M/52    103.0 G4   97.3 G4   88.1 G4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5  Instr.gevær M/52, 

    lysspor        105.1 G4   99.2 G3   90.0 G4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6  7,62 mm gevær M/50   124.6 G1   122.6 G2   119.1 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7  7,62 mm gevær M/50, 

    blå plast       117.1 G2   115.8 G2   113.9 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8  7,62 mm gevær M/53(17) 124.3 G1   121.8 G2   120.4 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9  7,62 mm gevær M/53(17), 

    blå plast       115.7 G2   115.4 G2   113.3 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 10  7,62 mm gevær M/75   124.9 G1   124.1 G1   121.5 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11  7,62 mm gevær M/75, 

    løsskudforst.     111.2 G2   111.2 G2   112.9 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12  7,62 mm gevær M/75, 

    lyddæmp        112.9 G2   113.7 G3   109.1 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13  7,62 mm gevær M/75, 

    lyddæmp, lyssp.    110.9 G2   113.4 G3   108.3 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14  7,62 mm gevær M/75, 

    lyddæmp, blå      101.1 G3   105.2 G4   99.8 G4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 15  7,62 mm maskingevær 

    M/62          127.0 G1   125.8 G1   119.7 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 16  7,62 mm maskingevær 

    M/62, lyssp.      126.9 G1   126.4 G1   119.4 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 17  7,62 mm maskingevær M/62 

    u/salonforst.     117.9 G2   121.2 G2   114.6 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 18  7,62 mm maskingevær M/62 

    m/løsskudforst.    115.0 G2   113.7 G2   112.1 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19  Dysek.M/85 m/7,62 mm 

    instr.gevær M/85    126.5 G2   121.4 G2   116.9 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 20  Dysek.M/85 m/7,62 mm 

    instr.gevær M/85   125.3 G2   120.7 G2   114.6 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 21  Dysek.M/85 m/7,62 mm 

    instr.gevær M/85    121.4 G1   123.5 G2   116.2 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 22  9 mm maskinpistol M/49 115.1 G2   115.1 G2   111.9 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 23  9 mm mask.pistol M/49, 

    løsskudforst.     105.9 G2   107.8 G2   111.4 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 24  9 mm maskinpistol 

    M/44 (37)       114.0 G2   114.8 G2   111.8 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 25  9 mm mask.pistol H&K 

   MP5A3(M/41)       113.2 G2   114.6 G2   110.7 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 26  9 mm mask.pistol H&K 

   MP5A3(THV)       118.2 G2   116.9 G2   115.7 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 27  9 mm mask.pistol H&K 

   MP5A3(SINTOX)      117.4 G2   118.1 G2   113.6 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 28  9 mm mask.pistol H&K 

   MP5A3(Norma)      112.1 G2   115.3 G2   112.0 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 29  9 mm mask.pistol H&K 

   MP5A3(blå)       115.2 G2   114.4 G2   112.4 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 30  9 mm dæmp.mask.pistol, 

   M/84(M/41)       117.2 G3   99.1 G4   86.9 G2 

   - ditto, uden overlyd - 104.8 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 31  9 mm dæmp.mask.pistol, 

   M/84(THV)        100.0 G3   117.4* G4   98.1 G4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 32  9 mm dæmp.mask.pistol, 

   M/84(SINTOX)      124.1 G3   106.0 G5   96.6 G4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 33  9 mm dæmp.mask.pistol, 

   M/84(Norma)       99.9 G3   100.1 G4   95.1 G4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 34  9 mm dæmp.mask.pistol, 

   M/84(blå)        104.5 G4   108.9 G3   96.4 G4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 35  9 mm mask.pist. H&K 

   MP5A3**) (M/41)     115.0 G2   115.6 G2   110.9 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 36  9 mm mask.pist. H&K 

   MP5A3**) (SINTOX)    117.0 G2   118.8 G2   113.9 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 37 9 mm mask.pist. H&K 

   MP5A3**) (Norma)     118.3 G2   117.1 G2   113.5 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 38 9 mm mask.pist. H&K 

   MP5A3**) (blå)     115.9 G2   117.4 G2   111.9 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39 9 mm maskinpistol H&K 

   94 (M/41)        112.0 G2   112.0 G3   105.5 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 40 9 mm maskinpistol H&K 

   94 (THV)         116.5 G2   116.6 G2   112.1 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 41 9 mm maskinpistol H&K 

   94 (SINTOX)       116.6 G2   116.0 G3   111.7 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 42 9 mm maskinpistol H&K 

   94 (Norma)        112.6 G2   112.4 G2   107.3 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 mmeskjuler * Overlydsknald 

 --------------------------------------------------------------------- 

 43 9 mm maskinpistol H&K 

   94 (blå plast)      113.6 G2   112.5 G2   111.0 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 44 7,62 mm Otterup 

   (7,62x51 HPBT)      123.6 G1   121.5 G2   119.5 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 45 7,62 mm Otterup 

   (.308 Winchester)    123.7 G1   121.5 G2   119.3 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 46 AK 74 5,45 mmx39    118.3 G2   118.4 G2   116.7 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 47 AK 47 7,62x39      123.5 G1   120.5 G2   118.0 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 48 5,56 mm gevær Colt M/16 121.7 G2   118.7 G2   117.3 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 49 Sauer kal.6,5x55 mm, 

   740 mm pibe       123.0 G2   121.2 G2   117.5 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 50 Sauer kal.6,5x55 mm, 

   740 mm pibe       123.0 G2   120.6 G2   118.4 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 51 Sauer kal. 6,5x55 mm 

   670 mm pibe       123.3 G2   120.9 G2   119.2 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 52 Sauer kal. 6,5x55 mm 

   670 mm pibe       123.3 G2   121.6 G2   119.1 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 53 Mauser/Otterup 6,5x55 mm 123.5 G1   121.7 G2   119.0 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 54 Mauser/Otterup 6,5x55 mm 123.6 G1   120.8 G2   118.8 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 55 Sauer kal. 7,62x51 mm 

   740 mm pibe       122.5 G2   120.8 G2   118.2 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 56 Anschutz kal. 22 

   model 1907        103.9 G4   96.4 G4   86.3 G4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 58 Anschutz kal.22 mod 1907, 

   HiVelocity        106.0 G3   108.6 G3   92.4 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 59 7,62 mm gevær 

   M/50 løse skud     105.0 G2   106.2 G2   109.1 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 60 7,62 mm 

   finskyttegevær M/87   123.6 G2   122.1 G2   119.2 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 61 7,62 mm finskyttegevær 

   M/87, lyssp.       123.2 G1   121.9 G2   119.3 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 62 7,62 mm finskyttegevær 

   M/87 .308HPBT      123.6 G2   122.1 G2   118.8 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 63 9 mm maskinpistol M/44 

   (37) m/løsskudforst.   109.5 G2   111.1 G2   112.7 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 64 9 mm instr.våben M/71  109.5 G2   107.5 G2   103.7 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 65 9 mm instr.våben M/71, 

   lysspor         114.8 G2   112.4 G2   106.8 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 66 colt 9 mm revolver 

   RDHF 245         119.7 G2   118.0 G2   113.6 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 67 9 mm pistol Sig-sauer  119.6 G2   117.5 G2   114.4 G4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 68 9 mm pistol M/49     117.0 G2   118.0 G2   112.4 G2 

   - ditto, uden overlyd - 117.0 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 69 5,6 mm udskiftningssæt 

   M/49           112.6 G2   110.4 G2   106.5 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 70 Smith & Wesson      124.6 G2   118.8 G2   118.1 G3 

   cal. 357 magnum 

   - ditto, uden overlyd  120.8 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 71 Smith & Wesson 

   cal. 357 magnum     114.1 G2   111.3 G2   110.1 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 72 Walter GSP 0.22     112.4 G2   110.3 G2   106.9 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73 Walter GSP 0.32 

   WAD cutter        112.3 G2   110.1 G3   107.7 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 74 Beretta 9 mm M92F    117.3 G2   118.7 G2   113.8 G2 

   compact(M/41) 

   - ditto, uden overlyd - 116.2 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 75 Beretta 9 mm M92F 

   compact(SINTOX)     116.0 G2   119.9 G2   114.6 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 76 Beretta 9 mm M92F 

   compact(Norma)      123.7 G2   119.5 G2   114.3 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 77 Glock 17/ 9 mm (M/41)  117.9 G2   118.5 G2   113.7 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 78 Glock 17/ 9 mm (SINTOX) 116.9 G2   120.0 G2   113.8 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 79 Glock 17/ 9 mm (Norma)  114.5 G2   119.3 G2   115.6 G2 

   - ditto, uden overlyd - 115.0 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 80 9 mm Sig-Sauer 228 (M/41)118.4 G2   119.4 G2   115.6 G2 

   - ditto, uden overlyd - 117.1 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 81 9 mm Sig-Sauer 228 

   (SINTOX)         118.0 G2   120.5 G2   115.5 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82 9 mm Sig-Sauer 228 

   (Norma)         123.3* G2   119.8 G2   115.8 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 83 Heckler & Koch 

   9 mm x 19 USP (M/41)   118.2 G2   118.8 G2   114.2 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 84 Heckler & Koch 

   9 mm x19 USP (SINTOX)  117.1 G2   119.9 G2   114.7 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 85 Heckler & Koch 

   9 mm x 19 USP (Norma)  126.1* G3   119.5 G2   115.6 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 87 Walter PP cal. 7,65   115.0 G2   113.4 G2   110.5 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 * Overlydsknald 

 --------------------------------------------------------------------- 

                 135 grader     180 grader 

 Våben Navn           Udg.  Lyd-    Udg.  Lyd- 

                 værdi klasse   værdi klasse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1  5,56x45 gevær M/85    113.4 G2     112.4 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2  5,56x45 maskinpistol 

    M/85           115.7 G2     113.4 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3  5,56x45 maskingevær 

    M/85           113.2 G2     110.2 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4  Instr.gevær M/52      85.9 G5      77.8 G4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5  Instr.gevær M/52, 

    lysspor          90.0 G4      81.5 G4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6  7,62 mm gevær M/50    117.4 G2     112.6 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7  7,62 mm gevær M/50, 

    blå plast         109.8 G2     104.8 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8  7,62 mm gevær M/53(17)  114.8 G2     111.6 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9  7,62 mm gevær M/53(17), 

    blå plast         108.1 G2     104.7 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 10  7,62 mm gevær M/75    115.9 G2     113.9 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11  7,62 mm gevær M/75, 

    løsskudforst.       112.1 G2     108.5 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12  7,62 mm gevær M/75, 

    lyddæmp          107.0 G3     101.9 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13  7,62 mm gevær M/75, 

    lyddæmp, lyssp.      106.6 G4     101.6 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14  7,62 mm gevær M/75, 

    lyddæmp, blå        95.6 G4      90.3 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 15  7,62 mm maskingevær 

    M/62           115.8 G2     113.5 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 16  7,62 mm maskingevær 

    M/62, lyssp.       115.7 G2     114.2 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 17  7,62 mm maskingevær M/62 

    u/salonforst.       111.2 G3     108.3 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 18  7,62 mm maskingevær M/62 

    m/løsskudforst.      106.6 G2     101.6 G1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19  Dysek.M/85 m/7,62 mm 

    instr.gevær M/85     118.0 G2     113.4 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 20  Dysek.M/85 m/7,62 mm 

    instr.gevær M/85     112.9 G2     114.0 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 21  Dysek.M/85 m/7,62 mm 

    instr.gevær M/85     113.1 G2     114.1 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 22  9 mm maskinpistol M/49  106.8 G3     101.5 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 23  9 mm mask.pistol M/49, 

    løsskudforst.       102.0 G2     102.9 G1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 24  9 mm maskinpistol 

    M/44 (37)         100.5 G2      99.6 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 25  9 mm mask.pistol H&K 

   MP5A3(M/41)        100.1 G3      98.7 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 26  9 mm mask.pistol H&K 

   MP5A3(THV)         108.6 G2     106.4 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 27  9 mm mask.pistol H&K 

   MP5A3(SINTOX)       109.3 G3     103.1 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 28  9 mm mask.pistol H&K 

   MP5A3(Norma)        103.3 G3     104.2 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 29  9 mm mask.pistol H&K 

   MP5A3(blå)         105.3 G2     101.4 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 30  9 mm dæmp.mask.pistol, 

   M/84(M/41)         93.1 G5      92.7 G4 

   - ditto, uden overlyd 

 --------------------------------------------------------------------- 

 31  9 mm dæmp.mask.pistol, 

   M/84(THV)          89.5 G4      84.1 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 32  9 mm dæmp.mask.pistol, 

   M/84(SINTOX)        90.8 G4      86.9 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 33  9 mm dæmp.mask.pistol, 

   M/84(Norma)         89.9 G4      81.8 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 34  9 mm dæmp.mask.pistol, 

   M/84(blå)          87.5 G4      83.5 G4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 35  9 mm mask.pist. H&K 

   MP5A3**) (M/41)      106.2 G3     101.1 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 36  9 mm mask.pist. H&K 

   MP5A3**) (SINTOX)     108.6 G3     102.3 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 37 9 mm mask.pist. H&K 

   MP5A3**) (Norma)      102.9 G3     105.4 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 38 9 mm mask.pist. H&K 

   MP5A3**) (blå)       104.8 G2      99.9 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39 9 mm maskinpistol H&K 

   94 (M/41)          101.3 G3      93.4 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 40 9 mm maskinpistol H&K 

   94 (THV)          107.7 G3     102.5 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 41 9 mm maskinpistol H&K 

   94 (SINTOX)         107.8 G4     102.5 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 42 9 mm maskinpistol H&K 

   94 (Norma)         104.6 G3      99.6 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 mmeskjuler * Overlydsknald 

 --------------------------------------------------------------------- 

 43 9 mm maskinpistol H&K 

   94 (blå plast)       101.9 G2      96.7 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 44 7,62 mm Otterup 

   (7,62x51 HPBT)       112.5 G2     108.2 G1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 45 7,62 mm Otterup 

   (.308 Winchester)      112.3 G2     110.4 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 46 AK 74 5,45 mmx39      115.3 G2     111.2 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 47 AK 47 7,62x39       113.8 G3     109.5 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 48 5,56 mm gevær Colt M/16   110.5 G3     109.4 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 49 Sauer kal.6,5x55 mm, 

   740 mm pibe         113.5 G3     109.8 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 50 Sauer kal.6,5x55 mm, 

   740 mm pibe         113.0 G2     109.5 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 51 Sauer kal. 6,5x55 mm 

   670 mm pibe         113.8 G2     110.2 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 52 Sauer kal. 6,5x55 mm 

   670 mm pibe         113.9 G2     110.1 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 53 Mauser/Otterup 6,5x55 mm  113.8 G3     109.9 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 54 Mauser/Otterup 6,5x55 mm  114.2 G3     109.9 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 55 Sauer kal. 7,62x51 mm 

   740 mm pibe         113.3 G2     109.9 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 56 Anschutz kal. 22 

   model 1907          82.4 G5      78.1 G5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 58 Anschutz kal.22 mod 1907, 

   HiVelocity          86.6 G3      84.2 G4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 59 7,62 mm gevær 

   M/50 løse skud       108.1 G2     104.5 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 60 7,62 mm 

   finskyttegevær M/87     114.0 G2     111.4 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 61 7,62 mm finskyttegevær 

   M/87, lyssp.        114.1 G2     112.0 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 62 7,62 mm finskyttegevær 

   M/87 .308HPBT        114.0 G2     111.9 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 63 9 mm maskinpistol M/44 

   (37) m/løsskudforst.    110.8 G2     108.5 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 64 9 mm instr.våben M/71    97.9 G2      96.2 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 65 9 mm instr.våben M/71, 

   lysspor           100.3 G2      98.1 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 66 colt 9 mm revolver 

   RDHF 245          112.4 G3     108.4 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 67 9 mm pistol Sig-sauer    108.8 G3     106.0 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 68 9 mm pistol M/49      107.9 G4     105.4 G2 

   - ditto, uden overlyd - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 69 5,6 mm udskiftningssæt 

   M/49            102.6 G3      99.3 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 70 Smith & Wesson       115.4 G3     112.2 G2 

   cal. 357 magnum 

   - ditto, uden overlyd 

 --------------------------------------------------------------------- 

 71 Smith & Wesson 

   cal. 357 magnum       105.9 G3     102.1 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 72 Walter GSP 0.22       102.5 G3      99.3 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 73 Walter GSP 0.32 

   WAD cutter         102.7 G3     100.2 G3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 74 Beretta 9 mm M92F      108.5 G3     106.1 G2 

   compact(M/41) 

   - ditto, uden overlyd - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 75 Beretta 9 mm M92F 

   compact(SINTOX)       109.8 G3     109.0 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 76 Beretta 9 mm M92F 

   compact(Norma)       108.5 G2     107.6 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 77 Glock 17/ 9 mm (M/41)    108.9 G3     105.3 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 78 Glock 17/ 9 mm (SINTOX)   110.6 G3     108.8 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 79 Glock 17/ 9 mm (Norma)   108.1 G2     106.9 G2 

   - ditto, uden overlyd - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 80 9 mm Sig-Sauer 228 (M/41)  109.5 G2     106.8 G2 

   - ditto, uden overlyd - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 81 9 mm Sig-Sauer 228 

   (SINTOX)          109.8 G3     109.8 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 82 9 mm Sig-Sauer 228 

   (Norma)           109.3 G3     108.6 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 83 Heckler & Koch 

   9 mm x 19 USP (M/41)    109.0 G3     106.1 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 84 Heckler & Koch 

   9 mm x19 USP (SINTOX)    109.3 G3     109.2 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 85 Heckler & Koch 

   9 mm x 19 USP (Norma)    109.0 G2     107.5 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 87 Walter PP cal. 7,65     105.7 G3     101.8 G2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 * Overlydsknald 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag 3. Symbolliste

A, B, C, D og E: Parameter, der benyttes ved udvælgelse af kurve for skærmkorrektion, kurve for bevoksningskorrektion og talrække for skydehuskorrektion.

Afhænger af lydklasse og beregningsafstand

C: Korrektionsstørrelse hørende til ÆLtp (-)

G1, G2, G3, G4 og G5: Lydklasse karakteriserende frekvenssammensætning af støjudsendelse fra et våben. Afhænger af lydudbredelsesretning og ammunition.

G4 og G5 betegner lyd med kraftigt energiindhold ved høje frekvenser, mens G1 og G2 omvendt betegner et dominerende indhold af lavfrekvent lyd (-)

K: Skæringspunkt mellem sigtelinie og en skærm (-)

ÆLafst: Korrektion for afstandsdæmpning og luftabsorption (dB)

ÆLbev: Korrektion for virkning af bevoksning (dB)

ÆLhus: Korrektion for virkning af skydehus o.l. (dB)

ÆLo: Udgangsværdi for skudstøj. LpA,I måles i et ideelt frit felt 10 m fra våbenmundingen i en given retning (dB re 20 micro Pa)

ÆLpA,I: Det A-vægtede lydtrykniveau målt med tidsvægtning I (»impulse«). Målestørrelse for støjbelastningen fra skydebaner (dB re 20 micro Pa)

ÆLskærm: Korrektion for skærmdæmpning (dB)

ÆLterræn: Korrektion for virkning af terræn (dB)

ÆLtp: Terrænkorrektion for porøst terræn (dB)

ÆLtr: Terrænkorrektion for reflekterende terræn (dB)

P: Beregningspunktet (normalt 1,5 m over terræn) (-)

R: Afstand mellem V og P, målt langs sigtelinien (m)

Ri: Afstand mellem V og en reflekterende flade (m)

Rr: Afstand mellem en reflekterende flade og P (m)

R' og R'»: Afstand fra V til en bevoksning (m)

R1: Afstand fra V til en skærm (m)

T: Toppunktet af en skærm eller et bakkedrag (-)

V: Ækvivalent punktkilde placeret i en højde over terræn svarende til position af våbenmundingen ved den aktuelle skydestilling (-)

X, Y og Z: Type af skydehus

h: Højde af en krum lydbanens skæringspunkt med en skærm over K (m)

he: Skærmens effektive højde, dvs. højde af skærmtoppen T over lydbanens skæringspunkt med skærmen.

he = KT - h (m)

h« og h'»: Højde over sigtelinien af en lydbane, som gennemløber en bevoksning (m)

Å1 og Å2: Transmissionsvej af en lydbane gennem en bevoksning (m)

Åtot: Samlede transmissionsvej af en lydbane gennem bevoksninger (m)

p: Porøst terræn (-)

r: Reflekterende terræn (-)

Ø: Vinkel mellem skudretning og linie V-P (grader)

Ø«: Vinkel mellem skudretning og udbredelsesretning for lyd, som senere undergår refleksion (grader)

Bilag 4. Referencer.

1. Noise from Shooting Ranges. A Nordic Prediction Method for small-bore Weapons', Kilde, Rapport nr. 73 a (maj 1984).

2. Godkendelsesordning for støjmålinger', Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger. Liste over laboratorier, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre »Miljømåling - ekstern støj«. Listen revideres ca. hvert halve år.

3. Måling og beregning af skudstøj. Resultater af en litteraturundersøgelse og beregninger efter den fælles nordiske beregningsmetode for skudstøj', Lydteknisk Institut, LI 22/89.

4. Delta Akkustik & Vibration (DANAK 100/381, AV 984/93).

Officielle noter

(* 1) Ved koteforskel mellem punkt V og P er det hensigtsmæssigt at opmåle og bruge de vandrette afstande mellem dels standpladsen og beregningspunktet, dels standpladsen og skærmen. Normalt opnås tilnærmelsesvis samme beregningsresultat, hvad enten man bruger de vandrette eller »skrå« afstande.

(* 2) Det er forudsat, at al lyden reflekteres totalt fra den reflekterende flade, og at den reflekterede lyd har samme tidsmæssige udstrækning som den indfaldende.Disse forudsætninger er ikke altid opfyldt, hvilket kan medføre, at støjbelastningen fra den reflekterede lyd bliver overvurderet.