Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af aftale af 28. februar 1990 om ændring af overenskomsten med Finland, Island, Norge og Sverige af 25. august 1981 om godkendelse af erhvervsudøvelse for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet samt ændring af tillægsprotokol hertil


Den 16. august 1990 har Danmark godkendt en i Reykjavik den 28.

februar 1990 undertegnet aftale om ændring af overenskomsten af 25.

august 1981 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om

godkendelse af erhvervsudøvelse for visse personalegrupper inden for

sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet samt ændring af tillægsprotokol

af 27. august 1987 hertil , jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse

nr. 103 af 7. november 1983 og nr. 42 af 26. april 1988, Lovtidende

C.

Aftalerne har følgende ordlyd:

Aftale om ændring af overenskomsten mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om godkendelse af erhvervsudøvelse for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet Danmarks, Finlands, Islands, Norges og Sveriges regeringer, som ønsker at ændre overenskomsten af 25. august 1981 om godkendelse af erhvervsudøvelse for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet, har indgået overenskomst om følgende:

Artikel 1

Artikel 12 i overenskomsten af 25. august 1981 skal have følgende ændrede formulering:

»Ret til at få godkendelse som optiker i Finland, Norge og Sverige har den, der i Danmark har gennemgået 5-årig grunduddannelse for optikere ved en teknisk skole eller, som inden overenskomsten er trådt ikraft og har fået virkning for så vidt angår optikere, har gennemgået en lærlingeuddannelse i faget.«

Artikel 2

En ny artikel 22 a skal have følgende formulering:

»Såfremt en optiker har erhvervet kompetence som kontaktlinseoptiker i Finland, Norge og Sverige skal han have bevis på samme kompetence i de øvrige stater.

Ret til at få bevis på kompetence som kontaktlinseoptiker i Finland, Norge og Sverige har endvidere en optiker, som i Danmark har gennemgået den af Arbejdsministeriet godkendte kontaktlinseuddannelse, trin 1 og trin 2.

Retten til at få bevis på kompetence som kontaktlinseoptiker i en anden kontraherende stat, jf. stk. 1 og 2, forudsætter, at optikeren har fået godkendelse som optiker i den anden stat og fortsat har en sådan godkendelse.«

Artikel 3

Denne aftale træder i kraft 30 dage efter at samtlige parter har meddelt det svenske udenrigsministerium, at de foranstaltninger, som kræves for aftalens ikrafttræden, er gennem- ført.

Det svenske udenrigsministerium underretter de øvrige parter om tidspunktet for modtagelsen af disse meddelelser.

Denne aftale er gældende så længe overenskomsten af 25. august 1981 er i kraft.

Artikel 4

Originaleksemplaret til denne aftale deponeres i det svenske udenrigsministerium, som fremsender bekræftede genparter til de øvrige parter.

Til bekræftelse heraf har de undertegnede befuldmægtigede repræsentanter for de respektive stater undertegnet denne aftale.

Udfærdiget i Reykjavik den 28. februar 1990 i et eksemplar på dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk som alle har samme gyldighed.

Aftale om ændring af tillægsprotokollen af 27. august 1987 til aftale om ændring af overenskomsten mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om godkendelse af erhvervsudøvelse for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet Danmarks, Finlands, Islands, Norges og Sveriges regeringer, som ønsker at forlænge gyldigheden af tillægsprotokollen af 27. august 1987 om godkendelse som sygeplejerske, har indgået overenskomst om følgende:

Artikel 1

Den i Skagen den 27. august 1987 undertegnede tillægsprotokol til protokol om ændring af overenskomsten af 25. august 1981 om godkendelse af erhvervsudøvelse for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet skal gælde så længe overenskomsten af 25. august 1981 er i kraft.

Artikel 2

Denne aftale træder i kraft den dag den er underskrevet af samtlige parter. Aftalen skal imidlertid have virkning fra og med den 25. august 1989.

Artikel 3

Originaleksemplaret til denne aftale deponeres i det svenske udenrigsministerium, som fremsender bekræftede genparter til de øvrige parter.

Til bekræftelse heraf har de undertegnede befuldmægtigede repræsentanter undertegnet denne aftale.

Udfærdiget i Reykjavik den 28. februar 1990 i et eksemplar på dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk som alle har samme gyldighed.

For Danmarks regering:

Ester Larsen

For Finlands regering:

Tarja Halonen

For Islands regering:

Gudmund Bjarnason

For Norges regering:

Tom Vraalsen

For Sveriges regering:

Gun Nordstrøm

Aftalen om ændring af overenskomsten trådte i medfør af artikel 3 i kraft den 2. december 1990. Aftalen om ændring af tillægsprotokollen trådte i medfør af artikel 2 i kraft den 28. februar 1990 med virkning fra den 25. august 1989.

Udenrigsministeriet, den 7. marts 1991

Uffe Ellemann-Jensen

Officielle noter

Ingen