Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af aftale af 27. august 1987 om ændring af overenskomsten mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige af 25. august 1981 om godkendelse af erhvervsudøvelse for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet samt tillægsprotokol hertil


Danmark har den 5. februar 1988 godkendt en i Skagen den 27. august 1987 undertegnet aftale om ændring af overenskomsten mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige af 25. august 1981 om godkendelse af erhvervsudøvelse for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet samt tillægsprotokol hertil, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 103 af 7. november 1983, Lovtidende C.

Aftalen samt tillægsprotokollen har følgende ordlyd:

AFTALE OM ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN MELLEM DANMARK, FINLAND, NORGE OG SVERIGE AF 25. AUGUST 1981 OM GODKENDELSE AF ERHVERVSUDØVELSE FOR VISSE PERSONALEGRUPPER INDEN FOR SUNDHEDSVÆSENET OG VETERINÆRVÆSENET Danmarks, Finlands, Norges og Sveriges regeringer, som ønsker at ændre overenskomsten af 25. august 1981 om godkendelse af erhvervsudøvelse for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet, har aftalt følgende:

Artikel 1

Artikel 14 i overenskomsten af 25. august 1981 om godkendelse af erhvervsudøvelse for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet skal have følgende ændrede ordlyd:

»Ret til at få godkendelse som røntgenskøtare i Finland og radiograf i Norge har

  • a) den, der i Danmark har fået bevis som radiograf i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens retningslinier, og
  • b) den, der i Sverige har gennemgået en af universitets- og høgskoleæmbetet samt skoløverstyrelsen godkendt uddannelse af 2 1/2 års varighed til røntgenassistent eller tilsvarende ældre 2-årig uddannelse eller hælso- och sjukvårdslinjens uddannelse i diagnostisk radiologi (90 point).«

Artikel 2

Originaleksemplaret af denne aftale skal deponeres i det svenske udenrigsministerium, som skal oversende bekræftede genparter til de øvrige kontraherende stater.

Artikel 3

Denne aftale træder i kraft 30 dage efter, at samtlige kontraherende stater har meddelt til det svenske udenrigsministerium, at de foranstaltninger, som kræves for aftalens ikrafttræden, er gennemført.

Depositaren underretter de øvrige kontraherende stater om tidspunktet for modtagelsen af disse meddelelser.

Denne aftale er gældende så længe overenskomsten af 25. august 1981 er i kraft.

SOM BEKRÆFTELSE HERPÅ har undertegnede tilbørligt befuldmægtigede repræsentant undertegnet denne ændringsaftale.

UDFÆRDIGET I Skagen den 27. august 1987 i eet eksemplar på dansk, finsk, norsk og svensk, hvilke tekster alle har samme gyldighed.

TILLÆGSPROTOKOL TIL AFTALE OM ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN MELLEM DANMARK, FINLAND, NORGE OG SVERIGE AF 25. AUGUST 1981 OM GODKENDELSE AF ERHVERVSUDØVELSE FOR VISSE PERSONALEGRUPPER INDEN FOR SUNDHEDSVÆSENET OG VETERINÆRVÆSENET Danmarks, Finlands, Norges og Sveriges regeringer, som ønsker at ændre overenskomsten af 25. august 1981 om godkendelse af erhvervsudøvelse for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet, har aftalt følgende:

Artikel 1

Denne tillægsprotokol til aftale om ændring af overenskomsten af 25. august 1981 om godkendelse af erhvervsudøvelse for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet skal have følgende ordlyd:

»Godkendelse som sygeplejerske i overensstemmelse med overenskomsten skal gælde dem, der er uddannede som sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje.

Sygeplejersker med anden uddannelse end til sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje godkendes af de respektive lande efter individuel bedømmelse.

Den særlige arbejdsgruppe, som har til opgave at følge gennemførelsen af overenskomsten skal særligt nøje følge gennemførelsen af den individuelle bedømmelse.«

Artikel 2

Originaleksemplaret af denne tillægsprotokol skal deponeres i det svenske udenrigsministerium, som skal oversende bekræftede genparter til de øvrige kontraherende stater.

Artikel 3

Denne tillægsprotokol træder i kraft 30 dage efter, at samtlige kontraherende stater har meddelt til det svenske udenrigsministerium, at de foranstaltninger, som kræves for aftalens ikrafttræden, er gennemført.

Depositaren underretter de øvrige kontraherende stater om tidspunktet for modtagelsen af disse meddelelser. Denne aftale om tillægsprotokol skal gælde indtil den 25. august 1989. Gennemførelsen af bestemmelserne i artikel 1 skal løbende følges og vurderes, inden der tages endelig stilling til den fortsatte regulering af gruppen sygeplejersker i overenskomsten af 25. august 1981.

SOM BEKRÆFTELSE HERPÅ har undertegnede tilbørligt befuldmægtigede repræsentant undertegnet denne tillægsprotokol.

UDFÆRDIGET I Skagen den 27. august 1987 i eet eksemplar på dansk, finsk, norsk og svensk, hvilke tekster alle har samme gyldighed.

For Danmarks regering:

Mimi Stilling Jakobsen

Suomen hallituksen puolesta:

Vappu Taipale

For Norges regjering:

Tove Strand Gerhardsen

Før Sveriges regering:

Gertrud Sigurdsen

I henhold til aftalens, henholdsvis tillægsprotokollens, artikel 3 træder disse i kraft den 6. marts 1988.

Ved deponeringen af sit ratifikationsinstrument vedrørende overenskomsten mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige af 25. august 1981 om godkendelse af erhvervsudøvelse for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet afgav Norge følgende forbehold:

»Overenskomsten vil indtil videre ikke omfatte erhvervsgrupperne psykologer og dyrlæger«.

Ved skrivelser fra det norske til det svenske udenrigsministerium af henholdsvis den 11. februar 1985 og den 28. juli 1987 har det norske udenrigsministerium tilbagekaldt ovennævnte forbehold.

Udenrigsministeriet, den 26. april 1988

UFFE ELLEMANN-JENSEN

Officielle noter

Ingen