Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af konvention af 19. september 1979 om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder


I henhold til kgl. resolution af 5. juli 1982 har Danmark ratificeret en i Bern den 19. september 1979 undertegnet konvention om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder.

Konventionen og fire dertil knyttede lister har følgende ordlyd:

KONVENTION OM BESKYTTELSE AF EUROPAS VILDE DYR OG PLANTER SAMT NATURLIGE LEVESTEDER

Præambel

Europarådets medlemsstater og de andre stater, som har underskrevet denne konvention,

som tager i betragtning, at det er Europarådets mål at knytte sine medlemmer nærmere sammen,

som tager i betragtning, at det er Europarådets ønske at samarbejde med andre stater om naturbeskyttelse,

som erkender, at vilde dyr og planter udgør en naturarv af æstetisk, videnskabelig, kulturel, rekreativ, økonomisk og selvstændig værdi, som bør bevares og overleveres til fremtidige generationer,

som erkender den væsentlige rolle, vilde dyr og planter spiller i opretholdelsen af biologisk balance,

som bemærker sig, at talrige vilde dyre- og plantearter er i stærk tilbagegang, og at nogle af dem trues af udryddelse,

som er klare over, at beskyttelse af naturlige levesteder er et uundværligt element i beskyttelsen af vilde dyr og planter,

som erkender, at beskyttelsen af det vilde dyre- og planteliv bør indgå i regeringernes overvejelser omkring deres nationale målsætninger og programmer, og at der bør tilvejebringes et internationalt samarbejde for især at beskytte de migrerende arter,

som erindrer sig de omfattende opfordringer til fælles handling, som er blevet fremsat af regeringer eller af internationale organer, navnlig de opfordringer, som blev fremsat på De forenede Nationers konference om det menneskelige miljø i 1972, og af Europarådets rådgivende forsamling,

som på området beskyttelse af vilde dyr og planter navnlig ønsker at følge de rekommandationer, som gives i resolution nr. 2 fra den anden europæiske ministerkonference om miljøet,

er blevet enige om følgende:

Kapitel I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

1. Formålet med denne konvention er at beskytte vilde dyr og planter samt deres naturlige levesteder, navnlig de arter og levesteder, hvis beskyttelse nødvendiggør flere staters samarbejde, og at fremme et sådant samarbejde.

2. Særlig vægt er lagt på truede og sårbare arter, herunder truede og sårbare migrerende arter.

Artikel 2

De kontraherende parter skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at opretholde bestanden af vilde dyr og planter på, eller at tilpasse den til, et niveau, som svarer til de særlige økologiske, videnskabelige og kulturelle behov, idet der samtidig tages hensyn til de økonomiske og rekreative behov og behov hos underarter, geografiske racer eller former, som trues lokalt.

Artikel 3

1. Hver kontraherende part skal i overensstemmelse med bestemmelserne i denne konvention træffe foranstaltninger for at fremme den nationale politik vedrørende beskyttelse af vilde dyr, vilde planter og naturlige levesteder, under særlig hensyntagen til truede og sårbare arter, navnlig arter, som er endemiske, og til truede levesteder.

2. Hver kontraherende part forpligter sig til i sin planlægnings- og egnsudviklingspolitik og i sine foranstaltninger mod forurening at tage hensyn til beskyttelsen af vilde dyr og planter.

3. Hver kontraherende part skal fremme undervisning og udbrede almindelig oplysning om nødvendigheden af at beskytte arter af vilde dyr og planter samt deres levesteder.

Kapitel II

Beskyttelse af levesteder

Artikel 4

1. Hver kontraherende part skal træffe passende og nødvendige lovgivningsmæssige og administrative foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af levesteder for vilde dyre- og plantearter, navnlig de i liste I og II anførte, og beskyttelsen af truede naturlige levesteder.

2. De kontraherende parter skal i deres planlægnings- og egnsudviklingspolitik tage hensyn til beskyttelsesbehovene i de områder, som skal beskyttes i henhold til stk. 1, således at man undgår eller så vidt muligt begrænser en hvilken som helst forringelse af sådanne områder.

3. De kontraherende parter forpligter sig til at tage særligt hensyn til beskyttelsen af områder, som er af betydning for de migrerende arter, der er anført i liste II og III, og som har en passende beliggenhed i forhold til migrationsruter som overvintringsområder, rastepladser, fourageringspladser, yngleområder eller fældningsområder.

4. De kontraherende parter påtager sig i passende grad at samordne deres bestræbelser for at beskytte de naturlige levesteder, som er omtalt i denne artikel, når de er beliggende i grænseområder.

Kapitel III

Beskyttelse af arter

Artikel 5

Hver kontraherende part skal træffe passende og nødvendige lovgivningsmæssige og administrative foranstaltninger for at sikre en særlig beskyttelse af de vilde plantearter, som er anført i liste I. Forsætlig plukning, indsamling, afskæring eller oprivning af sådanne planter skal forbydes. Hver kontraherende part skal, når det er hensigtsmæssigt, forbyde besiddelse eller salg af disse arter.

Artikel 6

Hver kontraherende part skal træffe passende og nødvendige lovgivningsmæssige og administrative foranstaltninger for at sikre en særlig beskyttelse af de vilde dyrearter, som er anført i liste II. Navnlig skal der i forbindelse med disse arter være forbud mod følgende:

-a.- alle former for forsætlig indfangning og fangenskabshold samt forsætlig ihjelslagning,

-b. forsætlig skade på eller ødelæggelse af yngle- og rastepladser,

-c.- forsætlig forstyrrelse af vilde dyr, i særdeleshed i perioder, når de yngler, udviser ynglepleje og overvintrer, for så vidt som forstyrrelsen måtte være væsentlig i forbindelse med denne konventions målsætninger,

-d. forsætlig ødelæggelse eller fjernelse af æg i naturen eller opbevaring af disse æg, også når de er tomme,

-e. besiddelse af og indenlandsk handel med disse dyr, levende eller døde, herunder udstoppede dyr og alle let erkendelige dele eller produkter heraf, for så vidt som dette kan bidrage til effektiviteten af bestemmelserne i denne artikel.

Artikel 7

1. Hver kontraherende part skal træffe passende og nødvendige lovgivningsmæssige og administrative foranstaltninger for at sikre beskyttelse af de vilde dyrearter, som er anført i liste III.

2. Enhver udnyttelse af de vilde dyrearter, som er anført i liste III, skal under hensyntagen til bestemmelserne i artikel 2 reguleres med henblik på at forebygge, at bestandene bliver truet.

3. De foranstaltninger, som træffes, skal omfatte:

a. fredningstider og/eller andre fremgangsmåder til regulering af udnyttelsen,

b. i egnede tilfælde midlertidigt eller lokalt forbud mod udnyttelse med henblik på at genoprette tilfredsstillende bestandstørrelser,

c. passende regulering af salg, opbevaring, transport eller udbud med salg for øje af levende og døde vilde dyr.

Artikel 8

I forbindelse med indfangning eller ihjelslagning af de vilde dyrearter, som er anført i liste III, og i tilfælde af benyttelsen af undtagelser i medfør af artikel 9 på de arter, som er anført i liste II, skal de kontraherende parter forbyde anvendelsen af ikke-selektive fangst- og drabsmetoder og af alle midler, som vil kunne medføre, at bestande af en art forsvinder i et lokalt område eller forstyrres alvorligt, samt navnlig anvendelsen af de midler, som er opregnet i liste IV.

Artikel 9

1. Hver kontraherende part kan gøre undtagelser fra bestemmelserne i artiklerne 4, 5, 6 og 7, og fra forbudet mod anvendelse af de midler, der er nævnt i artikel 8, hvis der ikke findes andre tilfredsstillende løsninger, og hvis undtagelsen ikke er til skade for den berørte bestands overlevelse:

- for at beskytte dyr og planter,

- for at forhindre alvorlig skade på afgrøder, besætning, skove, fiskeri, vand og andre former for ejendom,

- af hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed, sikkerheden for luftfarten eller andre offentlige interesser, der måtte gå forud,

- med henblik på forskning og undervisning, genoprettelse af en bestand og for det nødvendige opdræt,

- for på strengt kontrollerede betingelser og i selektivt og begrænset omfang at tillade indsamling, fangenskabshold eller anden fornuftig udnyttelse af visse vilde dyr og planter i mindre antal.

2. De kontraherende parter skal hvert andet år aflægge rapport til det stående udvalg om de undtagelser de har fastsat i henhold til stk. 1. Disse rapporter skal indeholde oplysninger om:

- de bestande, som har været eller er genstand for undtagelser, og, hvis det er praktisk muligt, antallet af berørte individer,

- de midler, som er tilladt anvendt ved ihjelslagning eller fangst, -

de risikovilkår samt de omstændigheder med hensyn til tid og sted, hvorunder sådanne undtagelser blev meddelt,

- den myndighed, som er bemyndiget til at erklære, at disse betingelser er opfyldt, og til at træffe beslutning med hensyn til de midler, der må anvendes, og grænserne herfor, samt de personer, som det pålægges at anvende dem,

- de kontrolmetoder, der er benyttet.

Kapitel IV

Særlige bestemmelser vedrørende migrerende arter

Artikel 10

1. De kontraherende parter forpligter sig til ud over de foranstaltninger, der er anført i artiklerne 4, 6, 7 og 8, at samordne deres bestræbelser for at beskytte de migrerende arter, som er anført i liste II og III og hvis udbredelsesområde strækker sig ind over deres landegrænser.

2. De kontraherende parter skal træffe foranstaltninger for at sikre, at fredningstiderne og/eller de øvrige fremgangsmåder vedrørende regulering af udnyttelse, som er fastsat i henhold til artikel 7, stk. 3 a, er tilrettelagt på fyldestgørende og passende måde med henblik på at tilgodese kravene for de migrerende arter, der er anført i liste III.

Kapitel V

Tillægsbestemmelser

Artikel 11

1. Ved gennemførelsen af bestemmelserne i denne konvention påtager de kontraherende parter sig:

a. at samarbejde når som helst det er hensigtsmæssigt, og navnlig hvor det kan forbedre effektiviteten af foranstaltninger, der er truffet i medfør af andre artikler i denne konvention,

b. at støtte og samordne forskning, som har forbindelse med denne konventions formål.

2. Hver kontraherende part forpligter sig til:

a. at støtte genindførelsen af naturligt hjemmehørende arter af vilde dyr og planter, når dette vil bidrage til bevaringen af en truet art, forudsat at der først gennemføres en undersøgelse i lyset af de erfaringer, der er gjort af andre kontraherende parter, for at fastslå, om en sådan genindførelse vil være effektiv og acceptabel,

b. at føre streng kontrol med indførelsen af ikke naturligt hjemmehørende arter.

3. Hver kontraherende part skal give det stående udvalg oplysning om de arter, som er totalt fredede inden for landets grænser, og som ikke er anført i liste I og II.

Artikel 12

De kontraherende parter kan indføre strengere foranstaltninger til beskyttelse af vilde dyr og planter samt deres naturlige levesteder end de i denne konvention fastlagte.

Kapitel VI

Stående udvalg

Artikel 13

1. Med henblik på denne konvention skal der nedsættes et stående udvalg.

2. Enhver af de kontraherende parter kan være repræsenteret i det stående udvalg ved en eller flere delegerede. Hver delegation skal have en stemme. På de områder, hvor Det europæiske økonomiske Fællesskab har kompetence, udøver dette sin stemmeret med et antal stemmer, der svarer til det antal af dets medlemsstater, som er kontraherende parter i denne konvention; Det europæiske økonomiske Fællesskab udøver ikke sin stemmeret i tilfælde, hvor vedkommende medlemsstater udøver deres, og omvendt.

3. Enhver stat, som er medlem af Europarådet, men som ikke er kontraherende part i konventionen, kan være repræsenteret i udvalget ved en observatør.

Det stående udvalg kan ved enstemmig beslutning indbyde en stat, som ikke er medlem af Europarådet, og som ikke er kontraherende part i konventionen, til at blive repræsenteret ved en observatør på et af dets møder.

Ethvert organ eller enhver organisation, som er teknisk kvalificeret i forbindelse med beskyttelse eller forvaltning af vilde dyr og planter samt deres levesteder, og som tilhører en af følgende kategorier:

a. internationale organisationer eller organer, enten statslige eller ikke-statslige, og nationale statslige organisationer eller organer,

b. nationale ikke-statslige organisationer eller organer, som med henblik på dette formål er godkendt af regeringen i den stat, hvori de er beliggende,

kan mindst tre måneder inden udvalgets møde give Europarådets generalsekretær meddelelse om sit ønske om at blive repræsenteret på mødet ved observatører. De skal gives adgang til mødet, medmindre en tredjedel af de kontraherende parter mindst en måned inden mødet har givet generalsekretæren meddelelse om deres indsigelse.

4. Det stående udvalg skal indkaldes til møde af Europarådets generalsekretær. Dets første møde skal afholdes senest et år efter datoen for konventionens ikrafttræden. Det skal derefter holde møde mindst hvert andet år og når som helst et flertal af de kontraherende parter anmoder derom.

5. Det stående udvalg er beslutningsdygtigt, når et flertal af de kontraherende parter deltager i mødet.

6. Det stående udvalg fastsætter under iagttagelse af bestemmelserne i denne konvention selv sin forretningsorden.

Artikel 14

1. Det stående udvalg er ansvarligt for at følge anvendelsen af denne konvention. Det kan især:

- løbende gennemgå bestemmelserne i denne konvention, herunder dens lister, og undersøge de ændringer, som måtte være nødvendige,

- fremsætte anbefalinger til de kontraherende parter vedrørende foranstaltninger, som bør træffes for så vidt angår denne konvention,

- anbefale de foranstaltninger, som er hensigtsmæssige med henblik på at holde offentligheden underrettet om de aktiviteter, som er gennemført inden for rammerne af denne konvention,

- fremsætte anbefalinger til ministerudvalget om at indbyde stater, som ikke er medlemmer af Europarådet, til at tiltræde denne konvention,

- fremsætte et hvilket som helst forslag til forbedring af denne konventions effektivitet, herunder forslag om, at der med stater, der ikke er kontraherende parter i denne konvention, indgås aftaler, som vil fremme en effektiv beskyttelse af arter eller grupper af arter.

2. For at udføre sine opgaver kan det stående udvalg på eget initiativ arrangere møder for ekspertgrupper.

Artikel 15

Efter hvert møde skal det stående udvalg til Europarådets ministerudvalg fremsende en rapport om sit arbejde og om konventionens funktion.

Kapitel VII

Ændringer

Artikel 16

1. Enhver ændring af denne konventions artikler, som foreslås af en kontraherende part eller af ministerudvalget, skal meddeles Europarådets generalsekretær og af denne - mindst to måneder inden det stående udvalgs møde - fremsendes til Europarådets medlemsstater, til alle signatarstater, til alle kontraherende parter, til alle stater, som er indbudt til at undertegne denne konvention i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 19, og til alle stater, som i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 20 er indbudt til at tiltræde den.

2. Enhver ændring, som foreslås i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 1, skal gennemgås af det stående udvalg, som:

a. når det drejer sig om ændringer af artiklerne 1 til 12, skal forelægge den tekst, som er vedtaget med tre fjerdedeles flertal af de afgivne stemmer, for de kontraherende parter til disses accept,

b. når det drejer sig om ændringer af artiklerne 13 til 24, skal forelægge den tekst, som er vedtaget med tre fjerdedeles flertal af de afgivne stemmer, for ministerudvalget til godkendelse. Efter godkendelsen af teksten skal denne fremsendes til de kontraherende parter til disses accept.

3. Enhver ændring træder i kraft på den tredivte dag efter, at alle de kontraherende parter har meddelt generalsekretæren, at de har accepteret den.

4. Bestemmelserne i denne artikels stk. 1, 2 a og 3 finder tilsvarende anvendelse ved vedtagelse af nye lister til denne konvention.

Artikel 17

1. Enhver ændring af listerne til denne konvention, som foreslås af en kontraherende part eller af ministerudvalget, skal meddeles Europarådets generalsekretær og af denne - mindst to måneder inden det stående udvalgs møde - fremsendes til Europarådets medlemsstater, til alle signatarstater, til alle kontraherende parter, til alle stater, som er indbudt til at undertegne denne konvention i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 19, og til alle stater, som i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 20 er indbudt til at tiltræde den.

2. Enhver ændring, som foreslås i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 1, skal gennemgås af det stående udvalg, som kan vedtage den med to tredjedeles flertal af de kontraherende parter. Den vedtagne tekst skal fremsendes til de kontraherende parter.

3. Tre måneder efter, at en ændring er vedtaget af det stående udvalg, og forudsat at der ikke fra en tredjedel af de kontraherende parter er fremsat indsigelser, skal den træde i kraft for de kontraherende parter, som ikke har fremsat indsigelser.

Kapitel VIII

Bilæggelse af tvister

Artikel 18

1. Det stående udvalg skal bestræbe sig på at fremme en mindelig løsning af alle vanskeligheder, som måtte opstå ved gennemførelsen af denne konvention.

2. Enhver tvist mellem kontraherende parter vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af denne konvention, som ikke er bilagt på grundlag af bestemmelserne i stk. 1 eller efter forhandling mellem de berørte parter, skal, medmindre disse parter træffer anden beslutning, på en af parternes anmodning henvises til voldgift. Hver af parterne skal udpege en voldgiftsmand, og de to voldgiftsmænd skal udpege en tredje voldgiftsmand. Hvis en af parterne, under henvisning til bestemmelserne i stk. 3 i denne artikel, ikke inden tre måneder efter anmodningen om voldgift har udpeget sin voldgiftsmand, skal denne på den anden parts anmodning udpeges af formanden for Den europæiske Menneskerettighedsdomstol inden for en frist på yderligere tre måneder. Samme fremgangsmåde skal følges, hvis voldgiftsmændene ikke senest tre måneder efter udpegelsen af de første to voldgiftsmænd kan blive enige om valget af den tredje voldgiftsmand.

3. I tilfælde af en tvist mellem to kontraherende parter, hvoraf den ene er en af Det europæiske økonomiske Fællesskabs medlemsstater, og sidstnævnte selv er en kontraherende part, skal den anden kontraherende part rette anmodningen om voldgift både til medlemsstaten og til Fællesskabet, der sammen, inden to måneder efter modtagelsen af anmodningen, skal oplyse, om medlemsstaten eller Fællesskabet eller medlemsstaten sammen med Fællesskabet skal betragtes som part i tvisten. Såfremt sådan meddelelse ikke gives inden for den nævnte frist, betragtes medlemsstaten og Fællesskabet som en og samme part i tvisten, for så vidt angår anvendelsen af bestemmelserne om voldgiftsrettens nedsættelse og forretningsorden. Det samme gælder, når medlemsstaten og Fællesskabet sammen optræder som part i tvisten.

4. Voldgiftsdomstolen fastsætter selv sin forretningsorden. Dens afgørelser træffes ved stemmeflertal. Dens kendelser er endelige og bindende.

5. Hver af tvistens parter skal udrede omkostningerne i forbindelse med den voldgiftsmand de har udpeget, og parterne skal dele omkostningerne i forbindelse med den tredje voldgiftsmand samt andre omkostninger ved voldgiften ligeligt imellem sig.

Kapitel IX

Afsluttende bestemmelser

Artikel 19

1. Denne konvention skal stå åben for undertegnelse af Europarådets medlemsstater og af ikke-medlemsstater, som har deltaget i dens udarbejdelse, og af Det europæiske økonomiske Fællesskab.

Indtil den dato, da konventionen træder i kraft, skal den endvidere stå åben for undertegnelse af enhver anden stat, som opfordres hertil af ministerudvalget.

Denne konvention skal ratificeres, accepteres eller godkendes. Ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumenterne skal deponeres hos Europarådets generalsekretær.

2. Konventionen skal træde i kraft på den første dag i måneden efter udløbet af en periode på tre måneder efter den dato, da fem stater, herunder mindst fire af Europarådets medlemsstater, har samtykket i at blive forpligtet af konventionen i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 1.

3. For enhver signatarstat eller Det europæiske økonomiske Fællesskab, som derefter samtykker i at blive forpligtet af konventionen, træder den i kraft på den første dag i måneden efter udløbet af en periode på tre måneder efter datoen for deponeringen af ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumentet.

Artikel 20

1. Efter konventionens ikrafttræden kan Europarådets ministerudvalg efter samråd med de kontraherende parter opfordre enhver stat, som ikke er medlem af rådet, og som, efter at være opfordret til undertegnelse i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 19, endnu ikke har gjort dette, samt enhver anden ikke-medlemsstat, til at tiltræde konventionen.

2. For enhver tiltrædende stat træder konventionen i kraft på den første dag i måneden efter udløbet af en periode på tre måneder efter datoen for deponeringen af tiltrædelsesinstrumentet hos Europarådets generalsekretær.

Artikel 21

1. Enhver stat kan ved undertegnelsen eller ved deponeringen af sit ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument nærmere angive det område eller de områder, hvor denne konvention skal gælde.

2. Enhver kontraherende part kan ved deponeringen af sit ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument eller på et hvilket som helst senere tidspunkt ved en erklæring stilet til Europarådets generalsekretær udvide denne konventions anvendelse til ethvert andet område, som er nærmere angivet i erklæringen, og for hvis internationale forbindelser den er ansvarlig, eller på hvis vegne den er bemyndiget til at indgå forpligtelser.

3. Enhver erklæring, som er fremsat i henhold til stk. 2, kan ved meddelelse stilet til generalsekretæren tilbagekaldes, for så vidt angår ethvert område, der er nævnt i en sådan erklæring. En sådan tilbagekaldelse træder i kraft den første dag i måneden efter udløbet af en periode på seks måneder efter datoen for generalsekretærens modtagelse af meddelelsen.

Artikel 22

1. Enhver stat kan på tidspunktet for undertegnelsen eller ved deponeringen af sit ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument tage et eller flere forbehold vedrørende bestemte arter, som er anført i liste I til III og/eller for så vidt angår bestemte arter, som er nævnt i forbeholdet eller forbeholdene, vedrørende bestemte midler eller metoder til ihjelslagning, indfangning og anden udnyttelse, der er opregnet i liste IV. Der kan ikke tages forbehold af generel karakter.

2. Enhver kontraherende part, som udvider anvendelsen af denne konvention til et område, der er angivet i den i artikel 21, stk. 2, nævnte erklæring, kan for vedkommende område tage et eller flere forbehold i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 1.

3. Der kan ikke tages andre forbehold.

4. Enhver kontraherende part, som har taget forbehold i henhold til stk. 1 og 2 i denne artikel, kan helt eller delvis tilbagekalde dette ved en meddelelse stilet til Europarådets generalsekretær. En sådan ophævelse træder i kraft på den dato, da generalsekretæren modtager meddelelsen.

Artikel 23

1. Enhver kontraherende part kan når som helst opsige denne konvention ved en meddelelse stilet til Europarådets generalsekretær.

2. En sådan opsigelse træder i kraft på den første dag i måneden efter udløbet af en periode på seks måneder efter den dato, da generalsekretæren har modtaget meddelelsen.

Artikel 24

Europarådets generalsekretær skal underrette Europarådets medlemsstater, enhver signatarstat, Det europæiske økonomiske Fællesskab, hvis det har undertegnet denne konvention, og enhver kontraherende part om:

a. enhver undertegnelse,

b. deponeringen af ethvert ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument,

c. enhver ikrafttrædelsesdato for denne konvention i overensstemmelse med artiklerne 19 og 20,

d. alle oplysninger, som er fremsendt i henhold til bestemmelserne i artikel 13, stk. 3,

e. enhver rapport, som er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i artikel 15,

f. enhver ændring eller ny liste, som er vedtaget i overensstemmelse med artiklerne 16 og 17, og datoen for ændringens eller den ny listes ikrafttræden,

g. enhver erklæring fremsat i henhold til bestemmelserne i artikel 21, stk. 2 og 3,

h. ethvert forbehold i henhold til bestemmelserne i artikel 22, stk. 1 og 2,

i. ophævelse af ethvert forbehold, som er gennemført i henhold til bestemmelserne i artikel 22, stk. 4,

j. enhver meddelelse, som er givet i henhold til bestemmelserne i artikel 23, og om den dato, på hvilken opsigelsen får virkning.

Til bekræftelse heraf har undertegnede, der er behørigt bemyndiget dertil, underskrevet denne konvention.

Udfærdiget i Bern den 19. september 1979 på engelsk og fransk, idet begge tekster har samme gyldighed, i et eksemplar, som deponeres i Europarådets arkiv. Europarådets generalsekretær skal fremsende bekræftede genparter til hver af Europarådets medlemsstater, til hver af signatarstaterne, til Det europæiske økonomiske Fællesskab, hvis det har undertegnet, og til hver af de stater, som er opfordret til at undertegne eller tiltræde denne konvention.

APPENDIX I

 

 ------------------------------------------------------------------- 

 1. Højere    2. Appendix I       3. Danske navne 

  systematiske (Liste I) 

  enheder    Strengt beskyttede 

         plantearter (* 1) 

 ------------------------------------------------------------------- 

 FLORA                    PLANTER 

 PTERIDOPHYTA                KARSPOREPLANTER 

 Aspidiaceae 

         -Diplazium caudatum    art nær Fjerbregne- 

         (Cav.) Jermy 

 Pteridaceae 

         -Pteris serrulata     Kantbregne- 

         Forssk. 

 GYMNOSPERMAE                DE NØGENFRØEDE 

 Pinaceae                  Granfamilien 

         -Abies nebrodensis     art af Ædelgran- 

         (Lojac.) Mattei 

 ANGIOSPERMAE                DE DÆKFRØEDE 

 Alismataceae                Skebladfamilien 

         -Alisma wahlenbergii    art af Skeblad- 

         (O.R. Holmberg) Juzepczuk 

 Berberidaceae                Berberisfamilien 

         -Gymnospermium altaicum  Løveblad- 

         (Pallas) Spach 

 Boraginaceae                Rubladfamilien 

         -Anchusa crispa      art af Oksetunge- 

         Viv. 

         -Myosotis rehsteineri   art af Forglemmigej- 

         Wartm. 

         -Omphalodes littoralis   art af Kærminde- 

         Lehm. 

         -Onosma caespitosum    art af Æseltunge- 

         Kotschy 

         -Onosma troodi       art af Æseltunge- 

         Kotschy 

         -Solenanthus albanicus   art nær Hundetunge- 

         (Degen -et al.)- 

         Degen & Baldacci 

         -Symphytum cycladense   art af Kulsukker- 

         Pawl 

 Campanulaceae                Klokkefamilien 

         -Campanula sabatia     art af Klokke- 

         De Not. 

 Caryophyllaceae               Nellikefamilien 

         -Arenaria lithops     art af Sandarve- 

         Heywood ex Mc Neill 

         -Gypsophila papillosa   art af Gipsurt- 

         P. Porta 

         -Loeflingia tavaresiana  art nær Spergel- 

         G. Samp 

         -Silene orphanidis     art af Limurt- 

         Boiss. 

         -Silene rothmaleri     art af Limurt- 

         Pinto da Silva 

         -Silene velutina      art af Limurt- 

         Pourret ex Loisel. 

 Chenopodiaceae               Salturtfamilien 

         -Kochia saxicola      art nær Tangurt- 

         Guss. 

         -Salicornia venata     art af Kveller- 

         Pignatti & Lausi 

 Cistacea                  Soløjefamilien 

         -Tuberaria major      art nær Soløje- 

         (Wilk.) Pinto da Silva 

 Compositae                 Kurveblimstrede 

         -Anacyclus alboranensis  art af Bertramrod- 

         Esteve Chueca & Varo 

         -Anthemis glaberrima    art af Gåseurt 

         (Rech. f.) Greuter 

         -Artemisia granatensis   art af Bynke- 

         Boiss. 

         -Artemisia laciniata    Fliget bynke- 

         Willd. 

         -Aster pyrenaeus      art af Asters- 

         Desf. ex DC. 

         -Aster sibiricus      art af Asters- 

         L. 

         -Centaurea balearica    art af Knopurt- 

         J. D. Rodriquez 

         -Centaurea heldreichii   art af Knopurt- 

         Halacsy 

         -Centaurea horrida     art af Knopurt- 

         Badaro 

         -Centaurea kalambakensis  art af Knopurt- 

         Freyn & Sint. 

         -Centaurea lactiflora   art af Knopurt- 

         Halacsy 

         -Centaurea linaresii    art af Knopurt- 

         Lazaro 

         -Centaurea megarensis   art af Knopurt- 

         Halacsy & Hayek 

         -Centaurea niederi     art af Knopurt- 

         Heldr. 

         -Centaurea peucedanifolia art af Knopurt- 

         Boiss. & Orph. 

         -Centaurea princeps    art af Knopurt- 

         Boiss. & Heldr. 

         -Crepis crocifolia     art af Høgeskæg- 

         Boiss. & Heldr. 

         -Lamyropsis microcephala  art nær Baldhovedtidsel- 

         (Moris) Dittrich & Greuter 

         -Leontodon siculus     art af Borst- 

         (Guss.) Finch & Sell 

         -Logfia neglecta      art nær Museurt- 

         (Soy.-Will.) Holub 

         -Senecio alboranicus    art af Brandbæger- 

         Maire 

 Convolvulaceae               Snerlefamilien 

         -Convolvulus argyrothamnos art af Snerle- 

         Greuter 

 Cruciferae                 Korsblomstfamilien 

         -Alyssum akamasicum    art af Korgnål- 

         B.L. Burtt 

         -Alyssum fastigiatum    art af Krognål- 

         Heywood 

         -Arabis kennedyae     art af Kalkkarse- 

         Meikle 

         -Biscutella neustriaca   art af Brilleskulpe- 

         Bonnet 

         -Brassica hilarionis    art af Kål- 

         Post 

         -Brassica macrocarpa    art af Kål- 

         Guss. 

         -Braya purpurascens    art af Braya- 

         (R. Br.) Bunge 

         -Coronopus navasii     art af Ravnefod- 

         Pau 

         -Diplotaxis siettiana   Mursennep- 

         Maire 

         -Enarthrocarpus pterocarpus art nær Kiddike- 

         DC. 

         -Hutera rupestris     art nær Strandsennep- 

         P. Porta 

         -Iberis arbuscula     art af Sløjfeblomst- 

         Runemark 

         -Ionopsidium acaule    Vinter-violgræs- 

         (Desf.) Reichenb. 

         -Ptilotrichum pyrenaicum  art nær Korgnål- 

         (Lapeyr.) Boiss. 

         -Rhynchosinapis johnstonii art af Laksennep- 

         (G. Samp.) Heywood 

         -Sisymbrium matritense   art af Vejsennep- 

         P. W. Ball & Heywood 

 Euphorbiaceae                Vortemælkfamilien 

         -Euphorbia ruscinonensis  art af Vortemælk- 

         Boiss. 

 Gramineae                  Græsser 

         -Stipa bavarica      art af Alfegræs- 

         Martinovsky & H. Scholz 

 Grossulariaceae               Ribsfamilien 

         -Ribes ardoum       art af Ribs- 

         Martelli 

 Hypericaceae                Perikonfamilien 

         -Hypericum aciferum    art af Perikon- 

         (Greuter) N. K. B. Robson 

 Iridaceae                  Sværdliljefamilien 

         -Crocus cyprius      art af Krokus- 

         Boiss. & Kotschy 

         -Crocus harmannianus    art af Krokus- 

         Holmboe 

 Labiatae                  Læbeblomstrede 

         -Amaracus cordifolium   art nær Merian- 

         Montr. & Auch 

         -Micromeria taygetea    art nær Sar- 

         P. H. Davis 

         -Nepeta sphaciotica    art af Katteurt- 

         P. H. Davis 

         -Phlomis brevibracteata  art af Løvehale- 

         Turrill 

         -Phlomis cypria      art af Løvehale- 

         Post 

         -Salvia crassifolia    art af Salvie- 

         Sibth. & Smith 

         -Sideritis cypria     art af Kortkrone- 

         Post 

         -Thymus camphoratus    art af Timian- 

         Hoffmanns. & Link 

         -Thymus carnosus      art af Timian- 

         Boiss. 

         -Thymus cephalotos     art af Timian- 

         L. 

 Leguminosae                 Ærteblomstrede 

         -Astragalus algarbiensis  art af Astragel- 

         Coss. ex Bunge 

         -Astragalus aquilinus   art af Astragel- 

         Anzalone 

         -Astragalus maritimus   art af Astragel- 

         Moris 

         -Cytisus aeolicus     art af Gyvel- 

         Guss. ex Lindl 

         -Ononis maweana      art af Krageklo- 

         Ball 

         -Oxytropis deflexa     art af Spidsbælg- 

         (Pallas) DC. 

 Lentibulariaceae              Blærerodfamilien 

         -Pinguicula crystallina  art af Vibefedt- 

         Sibth & Smith 

 Liliaceae                  Liljefamilien 

         -Androcymbium rechingeri  art nær Tidløs- 

         Greuter 

         -Chionodoxa lochiae    Snepryd- 

         Meikle 

         -Muscari gussonei     art af Perlehyacint- 

         (Parl.) Tod. 

         -Scilla morrisii      art af Scilla- 

         Meikle 

 Orchidaceae                 Gøgeurtfamilien 

         -Ophrys kotschyi      art af Flueblomst- 

         Fleischm. & Soo 

 Papaveraceae                Valmuefamilien 

         -Rupicapnos africana    art nær Jordrøg- 

         (Lam.) Pomel 

 Plumbaginaceae               Hindebægerfamilien 

         -Armeria rouyana      art af Engelskgræs 

         Daveau 

         Limonium paradoxum     art af Hindebæger- 

         Pugsley 

         -Limonium recurvum     art af Hindebæger- 

         C. E. Salmon 

 Polygonaceae                Skedeknæfamilien 

         -Rheum rhaponticum     art af Rabarber- 

         L. 

 Primulaceae                 Kodriverfamilien 

         Primula apennina     art af Kodriver 

         Widmer 

         -Primula egaliksensis   art af Kodriver- 

         Wormsk. 

 Ranunculaceae                Ranunkelfamilien 

         -Aquilegia cazorlensis   art af Akeleje- 

         Heywood 

         -Aquilegia kitaibelii   art af Akeleje- 

         Schott 

         -Consolida samia      art af Ridderspore- 

         P. H. Davis 

         -Delphinium caseyi     art af Ridderspore- 

         B. L. Burtt 

         -Ranunculus kykkoensis   art af Ranunkel- 

         Meikle 

         -Ranunculus weyleri    art af Ranunkel- 

         Mares 

 Rubiaceae                  Kransbladede 

         -Galium litorale      art af Snerre- 

         Guss. 

 Scrophulariaceae              Maskeblomstfamilien 

         -Antirrhinum charidemi   art af Løvemund- 

         Lange 

         -Euphrasia marchesettii  art af Øjentrøst- 

         Wettst. ex Marches 

         -Linaria algarviana    art af Torskemund- 

         Chav. 

         -Linaria ficalhoana    art af Torskemund- 

         Rouy 

 Selaginaceae                Kugleblomstfamilien 

         -Globularia stygia     art af Kugleblomst- 

         Orph. ex Boiss. 

 Solanaceae                 Natskyggefamilien 

         -Atropa baetica      art af Galnebær- 

         Willk. 

 Thymelaeaceae                Dafnefamilien 

         Daphne rodriauezii    art af Pebertræ 

         Texidor 

 Umbelliferae                Skærmblomstrede 

         -Angelica heterocarpa   art af Angelik- 

         Lloyd 

         -Angelica palustris    art af Angelik- 

         (Besser) Hoffmann 

         -Bupleurum kakiskalae   art af Hareøre- 

         Greuter 

         -Ferula cupria- 

         Post 

         -Laserpitium longirandium art af Foldfrø- 

         Boiss 

         -Oenanthe conioides    art af Klaseskærm- 

         Lange 

 Valerianaceae                Baldrinafamilien 

         -Valeriana longiflora    art af Baldrian- 

         Willk. 

 Violaceae                  Violfamilien 

         -Viola hispida       art af Viol- 

         Lam. 

         -Viola jaubertiana     art af Viol- 

         Mares & Vigineix 

 ------------------------------------------------------------------- 

 APPENDIX II 

 ------------------------------------------------------------------- 

 1. Højere    2. Appendix II       3. Danske navne 

  systematiske (Liste II) 

  enheder    Strengt beskyttede 

         dyrearter (* 2) 

 --------------------------------------------------------------- 

 MAMMALIA                  PATTEDYR 

 INSECTIVORA                 INSEKTÆDERE 

 Talpidae                  Mulvarpe 

         -Desmana pyrenaica     Desman 

         (Galemys pyrenaicus)- 

 MICROCHIROPTERA               SMÅFLAGERMUS 

         -Microchiroptera sp. -   Alle arter undtagen 

         Pipistrellus pipistrellus Dværgflagermus- 

 RODENTIA                  GNAVERE 

 Sciuridae                  Egern 

         -Citellus citellus     Sisel- 

         -Cricetus scricetus    Hamster- 

 Hamstrere 

 Hystricidae                 Hulepindsvinter 

         -Hystrix cristata     Hulepindsvin-CORA 

 ROVDYR Hulepindsvin 

 Canidae                   Hundegruppen 

 -Canis lupus        Ulvppen 

         Alopex lagopus       Polarræv-e 

 Bjørne Polarræv 

 Ursidae Bjørne 

         -Ursidae sp.        Alle arter- 

 Mustelidae                 Mårer 

         -Lutreola(Mustela)lutreola Flodilder 

         Lutra lutra        Odder 

         Gulo gulo         Jærv- 

 Felidae                   Katte 

         -Lynx pardina (pardellus) Pardellos 

         Panthera pardus      Leopard 

         Panthera tigris      Tiger- 

 Odobenidae                 Hvalrosser 

         -Odobenus rosmarus     Hvalros- 

 Phocidae                  De egentlige sæler 

         -Monachus monachus     Munkesæl- 

 ARTIODACTYLA                DE PARRET-TÅEDE HOVDYR 

 Bovidae                   Skedehornede 

         -Capra aegagrus      Bezoarged 

         Rupicapra rupicapra ornata Underart af Gemse 

         Ovibos moschatus      Moskusokse- 

 ODONTOCETI                 TANDHVALER 

 Delphinidae                 Delfiner 

         -Delphinus delphis     Delfin 

         tursiops truncatus(tursio) Øresvin- 

 Phocoenidae                 Marsvin 

         -Phocoena phocoena     Marsvin- 

 MYSTACOCETI                 BARDEHVALER 

 Balaenopteridae               Finhvaler 

         -Sibbaldus (Balaenoptera) Blåhval 

         musculus 

         Megaptera novaeangliae   Pukkelhval 

         (longimana, nodosa)- 

 Balaenidae                 Rethvaler 

         -Eubalaena glacialis    Nordkaper 

         Balaena mysticetus     Grønlandshval- 

 AVES                    FUGLE 

 GAVIIFORMES                 LOMMER 

 Gaviidae                  Lommer 

         Gaviidae sp.       Alle arter 

 PODICIPEDIFORMES              LAPPEDYKKERE 

 Podicipedidae                Lappedykkere 

         -Podiceps griseignena   Gråstrubet lappedykker 

         Podiceps auritus      Nordisk lappedykker 

         Podiceps nigricollis 

         (caspicus)         Solhalset lappedykker 

         Podiceps ruficollis    Lille lappedykker- 

 PROCELLARIIFORMES              STORMFUGLE 

 Hydrobatidae                Stormsvaler 

         -Hydrobatidae sp.     Alle arter- 

 Procellariidae               Egentlige stormfugle 

         -Puffinus puffinus     Almindelige skråpe 

         Procellaria diomedea    Kuhl's skråpe- 

 PELECANIFORMES               ÅREFODEDE 

 Phalacrocoracidae              Skarver 

         -Phalocrocorax pygmaeus  Dværgskarv- 

 Pelecanidae                 Pelikaner 

         -Pelecanidae sp.      Alle arter- 

 CICONIIFORMES                STORKEFUGLE 

 Ardeidae                  Hejrer 

         -Ardea purpurea      Purpurhejre 

         Casmerodius albus     Sølvhejre 

         (Egretta alba) 

         Egretta garzetta      Silkehejre 

         Ardeola ralloides     Tophejre 

         Bubulcus (Ardeola) ibis  Kohejre 

         Nycticorax nycticorax   Nathejre 

         Ixobrychus minutus     Dværghejre 

         Botaurus stellaris     Rørdrum- 

 Ciconiidae                 Storke 

         -Ciconiidae sp.      Alle arter- 

 Threskiornithidae              Ibiser 

         -Threskiornithidae sp.   Alle arter- 

 Phoenicopteridae              Flamingoer 

         -Phoenicopterus ruber   Flamingo- 

 ANSERIFORMES                ANDEFUGLE 

 Anatidae                  De egentlige andefugle 

         -Cygnus cygnus       Sangsvane 

         Cygnus bewickii      Pibesvane 

         (columbianus) 

         Anser erythropus      Dværggås 

         Branta leucopsis      Bramgås 

         Branta Ruficollis     Rødhalset gås 

         Tadorna tadorna      Gravand 

         Tadorna ferruginea     Rustand 

         Marmaronetta (Anas)    Marmorand 

         angustirostris 

         Somateria spectabilis   Kongeederfugl 

         Polysticta stelleri    Stellersand 

         Histrionicus histrionicus Strømand 

         Bucephala islandica    Islandsk hvinand 

         Mergus albellus      Lille skallesluger 

         Oxyura leucocephala    Hvidhovedet and- 

 FALCONIFORMES                ROVFUGLE 

         -Falconiformes sp.     Alle arter- 

 GRUIFORMES                 TRANEFUGLE 

 Turnicidae                 Løbehøns 

         -Turnis sylvatica     Europæisk løbehøne- 

 Gruidae                   Traner 

         -Gruidae sp.        Alle arter- 

 Rallidae                  Vandhøns 

         -Porzana porzana      Plettet rørvagtel 

         Porzana pusilla      Dværgrørvagtel 

         Porzana parva       Lille rørvagtel 

         Crex crex         Engsnarre 

         Porphyrio porphyrio    Sultanhøne 

         Fulica cristata      Kamblishøne- 

 Otididae                  Trapper 

         -Otididae sp.       Alle arter- 

 CHARADRIIFORMES               MÅGE-VADEFUGLE 

 Charadriidae                Brokfugle 

         -Hoplopterus spinosus   Sporevibe 

         Charadrius hiaticula    Stor præstekrave 

         Charadrius dubius     Lille præstekrave 

         Charadrius alexandrinus  Hvidbrystet præstekrave 

         Charadrius leschenaultii  Ørkenpræstekrave 

         Eudromia morinellus    Pomeransfugl 

         Arenaria Interpres     Stenvender- 

 Scolopacidae                Sneppefugle 

         -Gallinago media      Tredækker 

         Numenius tenuirostris   Tyndnæbbet spove 

         Tringa stagnatilis     Damklire 

         Tringa ochropus      Svaleklire 

         Tringa glareola      Tinksmed 

         Tringa hypoleucos     Mudderklire 

         Tringa cinerea       Terekklire 

         Calidris minuta      Dværggryle 

         Calidris temminckii    Temminsksryle 

         Calidris maritima     Sortgrå ryle 

         Calidris alpina      Almindelig ryle 

         Calidris ferruginea    Krumnæbbet ryle 

         Calidris alba       Sandløber 

         Limicola falcinellus    Kærløber- 

 Recurvirostridae              Klyder 

         -Recurvirostridae sp.   Alle arter- 

 Phalaropodidae               Svømmesnepper 

         -Phalaropodidae sp.    Alle arter- 

 Burhinidae                 Trieler 

         -Burhinus oedicnemus    Triel- 

 Glareolidae                 Ørkenløbere og Braksvaler 

         -Glareolidae sp.      Alle arter- 

 Laridae                   Måger 

         Pagophila eburnea     Ismåge 

         Larus audouinii      Auduoins måge 

         Larus melanocephalus    Sorthovedet måge 

         Larus genei        Tyndnæbbet måge 

         Larus minutus       Dværgmåge 

         Larus (Xema) sabini    Sabinemåge- 

 Sternidae                  Terner 

         -Chlidonias niger     Sortterne 

         Chlidonias leucopterus   Hvidvinget terne 

         Chlidonias hybrida     Hvidskægget terne 

         Gelochelidon nilotica   Sandterne 

         Hydroprogne caspia     Rovterne 

         Sterna hirundo       Fjordterne 

         Sterna paradisaea     Havterne 

         (macrura) 

         Sterna dougallii      Dougallsterne 

         Sterna albifrons      Dværgterne 

         Sterna sandvicensis    Splitterne- 

 COLUMBIFORMES                DUEFUGLE 

 Pteroclididae                Sandhøns 

         -Pteroclididae sp.     Alle arter- 

 CUCULIFORMES                GØGEFUGLE 

 Cuculidae                  Gøge 

         -Clamator glandarius    Skadegøg- 

 STRIGIFORMES                UGLEFUGLE 

         -Strigiformes sp.     Alle arter- 

 CAPRIMULGIFORMES              NATRAVNE 

 Caprimulgidae                Natravne 

         -Carpimulgidae sp.     Alle arter- 

 APODIFORMES                 SEJLERE 

 Apodidae                  Sejlere 

         -Apus pallidus       Gråsejler 

         Apus melba         Alpesejler 

         Apus caffer        Kaffesejler- 

 CORACIIFORMES                SKRIGEFUGLE 

 Alcedinidae                 Isfugle 

         Alcedo atthis       Isfugl 

 Meropidae                  Biædere 

         -Merops apiaster      Biæder- 

 Coraciidae                 Ellekrager 

         -Coracias garrulus     Ellekrage- 

 Upupidae                  Hærfugle 

         -Upupa epops        Hærfugl- 

 PICIFORMES                 SPÆTTEFUGLE 

         -Piciformes sp.      Alle arter- 

 PASSERIFORMES                SPURVEFUGLE 

 Alaudidae                  Lærker 

         -Calandrella brachydactyla Korttået lærke 

         Calandrella rufescens   Dværglærke 

         Melanocorypha calandra   Kalanderlærke 

         Melanocorypha leucoptera  Hvidvinget lærke 

         Melanocorypha       Sort lærke 

         yeltoniensis 

         Galerida theklae      Kortnæbbet toplærke 

         Eremophila alpestris    Bjerglærke- 

 Hirundinidae                Svaler 

         -Hirundinidae sp.     Alle arter- 

 Motacillidae                Pibere og Vipstjerter 

         -Motacillidae sp.     Alle arter- 

 Laniidae                  Tornskader 

         Laniidae sp.       Alle arter 

 Bombycillidae                Silkehaler 

         -Bombycilla garrulus    Silkehale- 

 Cinclidae                  Vandstære 

         -Cinclus cinclus      Vandstær- 

 Troglodytidae                Gærdesmutter 

         -Troglogytes troglodytes  Gærdesmutte- 

 Prunellidae                 Jernspurve 

         -Prunellidae sp.      Alle arter- 

 Muscicapidae                Drosselfugle 

 Turdinae                  Drosselgruppen 

         -Saxicola rubetra     Bynkefugl 

         Saxicola torquata     Sortstrubet bynkefugl 

         Oenanthe oenanthe     Stenpikker 

         Oenanthe pleschanka    Nonnestenpikker 

         (leucomela) 

         Oenanthe hispanica     Middelhavsstenpikker 

         Oenanthe isabellina    Isabellastenpikker 

         Oenanthe leucura      Sørgestenpikker 

         Cercotrichas galactotes  Trænattergal 

         Monticola saxatilis    Stendrossel 

         Monticola solitarius    Blådrossel 

         Phoenicurus ochruros    Husrødstjert 

         Phoenicurus phoenicurus  Rødstjert 

         Erithacus rubecula     Rødhals 

         Luscinia megarhynchos   Sydlig nattergal 

         Luscinia luscinia     Nattergal 

         Luscinia (Cyanosylvia)   Blåhals 

         svecica 

         Tarsiger cyanurus     Blåstjert- 

 Sylviinae                  Sangere 

         -Sylviinae sp.       Alle arter- 

 Regulinae                  Fuglekonger 

         -Regulinae sp.       Alle arter- 

 Muscicapinae                Fluesnappere 

         -Muscicapinae sp.     Alle arter- 

 Timaliinae                 Timalier 

         -Panurus biarmicus     Skægmejse- 

 Paridae                   Mejser 

         -Paridae sp.        Alle arter- 

 Sittidae                  Spætmejser 

         -Sittidae sp.       Alle arter- 

 Certhiidae                 Træløbere 

         -Certhiidae sp.      Alle arter- 

 Emberizidae                 Værlinger 

         -Emberiza citrinella    Gulspurv 

         Emberiza leucocephala   Hvidkindet værling 

         Emberiza cirlus      Gærdeværling 

         Emberiza cineracea     Gulgrå værling 

         Emberiza caesia      Rustværling 

         Emberiza cia        Klippeværling 

         Emberiza schoeniclus    Rørspurv 

         Emberiza melanocephala   Hætteværling 

         Emberiza aureola      Gulbrystet værling 

         Emberiza pusilla      Dværgværling 

         Emberiza rustica      Pileværling 

         Plectrophenax nivalis   Snespurv 

         Calcarius lapponicus    Laplandsværling- 

 Fringillidae                Finker 

         -Carduelis chloris     Grønirisk 

         Carduelis carduelis    Stillits 

         Carduelis spinus      Grønsisken 

         Carduelis flavirostris   Bjergirisk 

         Carduelis cannabina    Tornirisk 

         Carduelis flammea     Gråsisken 

         Carduelis hornemanni    Hvidsisken 

         Serinus citrinella     Citronsisken 

         Serinus serinus      Gulirisk 

         Loxia curvirostra     Lille korsnæb 

         Loxia pytyopsittacus    Stor korsnæb 

         Loxia leucoptera      Hvidvinget korsnæb 

         Pinicola enucleator    Krognæb 

         Carpodacus erythrinus   Karmindompap 

         Rhodopechys githaginea   Ørkendompap 

         Coccothraustes       Kærnebider 

         cococothraustes- 

 Ploceidae                  Væverfugle 

         -Petronia petronia     Stenspurv 

         Montifringilla nivalis   Snefinke- 

 Sturnidae                  Stære 

         -Sturnus unicolor     Ensfarvet stær 

         Sturnus roseus       Rosenstær- 

 Oriolidae                  Piroler 

         -Oriolus oriolus      Pirol- 

 Corvidae                  Kragefugle 

         -Perisoreus infaustus   Lavskrige 

         Cyanopica cyanus      Blåskade 

         Nucifraga caryocatactes  Nøddekrige 

         Pyrrhocorax pyrrhocorax  Alpekrage 

         Pyrrhocorax graculus    Alpeallike- 

 REPTILIA                  KRYBDYR 

 TESTUDINES                 SKILDPADDER 

 Testudinidae                Landskildpadder 

         -Testudo hermanni     Græsk landskildpadde 

         Testudo graeca       Maurisk landskildpadde 

         Testudo marginata     Bredrandet 

                       landskildpadde- 

 Emydidae                  Sumpskildpadder 

         -Emys orbicularis     Europæisk sumpskildpadde 

         Mauremys caspica      Kaspisk sumpskildpadde- 

 Dermochelyidae               Læderskildpadder 

         Dermochelys coriacea   Læderskildpadde 

 Cheloniidae                 Havskildpadder 

         -Caretta caretta      Uægte karetteskildpadde 

         Lepidochelys kempii    Atlantisk ridley 

         Chelonia mydas       Suppeskildpadde 

         Eretmochelys imbricata   Ægte karetteskildpadde- 

 SAURIA                   ØGLER 

 Gekkonidae                 Gekkoer 

         -Cyrtodactylus kotschyi  Ægæisk nøgenfingergekko- 

 Chamaeleonidae               Kamæleoner 

         -Chamaeleo chamaeleon   Europæisk kamæleon- 

 Lacertidae                 De egentlige firben 

         Algyroides marchii    Spansk kølfirben 

         Lacerta lepida       Perlefirben 

         Lacerta parva       art af firben 

         Lacerta simonyi      art af firben 

         Lacerta princeps      art af firben 

         Lacerta viridis      Smaragdfirben 

         Podarcis muralis      Murfirben 

         Podarcis lilfordi     Lilfords murfirben 

         Podarcis sicula      Ruinfirben 

         Podarcis filfolensis    Maltesisk murfirben- 

 Scincidae                  Skinker 

         -Ablepharus kitaibelii   Johannesøgle- 

 OPHIDIA                   SLANGER 

 Colubridae                 Snoge 

         -Coluber hippocrepis    Hesteskosnog 

         Elphe situla        Leopardsnog 

         Elephe quatuorlineata   Firstribet snog 

         Elephe longissima     Æskulapsnog 

         Coronella austriaca    Glatsnog- 

 Viperidae                  Hugorme 

         -Vipera ursinii      Orsinis hugorm 

         Vipera latasti       Latastes hugorm 

         Vipera ammodytes      Sandhugorm 

         Vipera xanthina      Bjerghugorm 

         Vipera lebetina      Levants hugorm 

         Vipera kaznakovi      art af hugorm- 

 AMPHIBIA                  PADDER 

 CAUDATA                   HALEPADDER 

 Salamandridae                Egentlige salamandre 

         -Salamandra (Mertensiella) Kaukasussalamander 

         luschani 

         Salamandrina terdigitata  Brillesalamander 

         Chioglossa lusitanica   Gulstribet salamander 

         Triturus cristatus     Stor vandsalamander- 

 Proteidae                  Hulepadder 

         -Proteus anguinus     Hulepadde- 

 ANURA                    SPRINGPADDER 

 Discoglossidae               De skivetungede frøer 

         -Bombina variegata     Gulbuget klokkefrø- 

         -Bombina bombina      Klokkefrø- 

         -Alytes obstetricans    Fødselshjælperfrø- 

         -Alytes cisternasii    Iberisk 

                       fødselshjælperfrø- 

 Pelobatidae                 Pelobatider 

         -Pelobates cultripes    Spansk løgfrø- 

         -Pelobates fuscus     Løgfrø- 

 Bufonidae                  Tudser 

         -Bufo calamita       Strandtudse- 

         -Bufo viridis       Grønbroget tudse- 

 Hylidae                   Løvfrøer 

         -Hyla arborea       Løvfrø- 

 Ranidae                   De egentlige frøer 

         -Rana arvalis       Spidssnudet frø- 

         -Rana dalmatina      Springfrø- 

         -Rana latastei       Italiensk frø- 

 ------------------------------------------------------------------ 

 APPENDIX III 

 ------------------------------------------------------------------ 

 1. Højere    2. Appendix III      3. Danske navne 

  systematiske   (Liste III) 

  enheder     Beskyttede dyre- 

           arter (* 2) 

 ------------------------------------------------------------------- 

 MAMMALIA                  PATTEDYR 

 INSECTIVORA                 INSEKTÆDERE 

 Erinaceidae                 Pindsvin 

         -Erinaceus europaeus    Pindsvin- 

 Soricidae                  Spidsmus 

         -Soricidae sp.       Alle arter- 

 MICROCHIROPTERA               SMÅFLAGERMUS 

 Vespertilionidae              Barnæser 

         -Pipistrellus pipistrellus Dværgflagermus- 

 DUPLICIDENTATA               HARER, PIBEHARER, KANINER 

 Leporidae                  Harer og Kaniner 

         -Lepus timidus       Snehare- 

         -Lepus capensis      Hare- 

         -(europaeus)- 

 RODENTIA                  GNAVERE 

 Sciuridae                  Egern 

         -Sciurus vulgaris     Egern- 

         -Marmota marmota      Alpemurmeldyr- 

 Castoridae                 Bævere 

         -Castor fiber       Bæver- 

 Gliridae                  Syvsovere 

         -Gliridae sp.       Alle arter- 

 Microtidae                 Studsmus 

         -Microtus ratticeps    Markrotte- 

         -(oeconomus)- 

         -Microtus nivalis     Snemus- 

         -(lebrunii)- 

 CETACEA                   HVALER 

         -Cetacea sp.        Alle arter, som ikke er 

         sp. på liste II      omfattet af liste II- 

 CARNIVORA                  ROVDYR 

 Mustelidae                 Mårer 

         -Meles meles        Grævling- 

         -Mustela erminea      Lækat eller Hermelin- 

         -Mustela nivalis      Brud- 

         -Putorius (Mustela)    Ilder 

         putorius 

         Martes martes       Skovmår 

         Martes foina        Husmår- 

 Viverridae                 Viverrer 

         -Viverridae sp.      Alle arter- 

 Felidae                   Kattefamilien 

         -Felis catus        Vildkat 

         (silvestris) 

         Lynx lynx         Los- 

 Phocidae                  De egentlige sæler 

         -Phoca vitulina      Spættet sæl 

         Pusa (phoca)        Ringsæl 

         hispida 

         Pagophilus groenlandicus  Grønlandssæl 

         (Phoca groenlandica) 

         Erignathus barbatus    Remmesæl 

         Halichoerus grypus     Gråsæl 

         Cystophora cristata    Klapmyds- 

 ARTIODACTYLA                DE PARRET-TÅEDE HOVDYR 

 Suidae                   Svin 

         -Sus scrofa meridionalis  Vildsvin- 

 Cervidae                  Hjorte 

         -Ovis aries (musimon,   Mufflon 

         ammon) 

         Capra ibex         Alpestenbuk 

         Capra pyrenaica      Pyrenæisk stenbuk 

         Rupicapra rupicapra    Gemse- 

 AVES                    FUGLE 

         Aves sp. -         -alle arter, som ikke er- 

         sp. på liste II      -omfattet af liste II, 

                       med undtagelse af: 

         Larus marinus       Svartbag 

         Larus fuscus        Sildemåge 

         Larus argentatus      Sølvmåge 

         Columba palumbus      Ringdue 

         Passer domesticus     Gråspurv 

         Sturnus vulgaris      Stær 

         Garrulus glandarius    Skovskade 

         Pica pica         Husskade 

         Corvus monedula      Allike 

         Corvus frugilegus     Råge 

         Corvus corone (corone og  Gråkrage 

         cornix)- 

 REPTILIA                  KRYBDYR 

                       -Alle arter, som ikke er 

         Reptilia sp. -       omfattet af liste II. 

         sp. på liste II- 

 AMPHIBIA                  PADDER 

                       -Alle arter, som ikke er 

         Amphibia sp. -       omfattet af liste II. 

         sp. på liste II- 

 -------------------------------------------------------------------- 

 APPENDIX IV 

 ------------------------------------------------------------------ 

 1. Højere    1. Appendix IV (Liste IV) 

  systematiske   Forbudte midler og metoder til ihjelslagning, 

  enheder     indfangning og andre former for udnyttelse. 

 ------------------------------------------------------------------ 

 MAMALIA/PATTEDYR  Snarer 

           Levende lokkedyr, som er blinde eller lemlæstede 

           Båndoptagere 

           Elektriske apparater, som kan dræbe eller lamme 

           Kunstigt lys 

           Spejle og lignende blændende anordninger 

           Anordninger til belysning af målet 

           Sigteanordninger til skydning om natten, 

            med elektroniske billedforstærker eller 

            billedkonverter 

           Sprængstoffer (* 3) 

           Net (* 4) 

           Fælder (* 4) 

           Gift og madding indeholdende gift eller 

            bedøvende midler 

           Gasning og udrygning 

           Halv- eller helautomatiske våben, hvis 

            magasin kan rumme mere en to patroner 

           Flyvemaskiner 

           Motorkøretøjer i bevægelse 

 ----------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------ 

 1. Højere    1. Appendix IV (Liste IV) 

  systematiske   Forbudte midler og metoder til ihjelslagning, 

  enheder     indfangning og andre former for udnyttelse. 

 ------------------------------------------------------------------ 

 AVES/FUGLE     Snarer (* 5) 

           Limpinde 

           Kroge 

           Levende lokkedyr, som er blinde eller lemlæstede 

           Båndoptagere 

           Elektriske anordninger, som kan dræbe eller lamme 

           Kunstigt lys 

           Spejle og lignende blændende anordninger 

           Anordninger til belysning af målet 

           Sigteanordninger til skydning om natten, 

            med elektroniske billedforstærker eller 

            billedkonverter 

           Sprængstoffer 

           Net 

           Fælder 

           Gift og madding indeholdende gift eller 

            bedøvende midler 

           Gasning og udrygning 

           Halv- eller helautomatiske våben, hvis 

            magasin kan rumme mere en to patroner 

           Flyvemaskiner 

           Motorkøretøjer i bevægelse 

 ------------------------------------------------------------- 

Konventionen trådte i medfør af artikel 19, stk. 2, i kraft den 1. juni 1982.

Danmarks ratifikationsinstrument deponeredes hos Europarådets generalsekretær den 8. september 1982. I henhold til artikel 19, stk. 3, trådte konventionen for Danmarks vedkommende i kraft den 1. januar 1983. Konventionen gælder ikke for Færøerne og Grønland

Foruden Danmark har følgende lande ratificeret eller tiltrådt konventionen: Finland, Grækenland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Schweiz, Sverige, Storbritannien, Tyrkiet, Forbundsrepublikken Tyskland og Østrig.

Endvidere har De europæiske Fælleskaber godkendt konventionen.

I henhold til artikel 22, stk. 1, tog Storbritannien i forbindelse med deponeringen af ratifikationsinstrumentet forbehold vedrørende arter anført i liste I til III og vedrørende midler og metoder til ihjelslagning, indfangning og anden udnyttelse opregnet i liste IV. Nærmere oplysning om forbeholdene kan fås ved henvendelse til fredningsstyrelsen.

Udenrigsministeriet, den 15. september 1986

UFFE ELLEMANN-JENSEN

--------

Redaktionel note
 • (* 5) Undtagen Lagopus (Rype) nord for breddegraden 58 grader N.
 • (* 4) Hvis de anvendes ved massefangst eller ihjelslagning, eller ikke-selektiv fangst eller ihjelslagning.
 • (* 3) Undtagen ved hvalfangst.
 • (* 2) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes.
 • (* 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes, samt angivelse af slægtskab til danske arter.