Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af ændringer i bilagene til konventionen af 23. juni 1979 om beskyttelse af migrerende arter af vilde dyr


I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 84 af 15.

september 1986 af konventionen af 23. juni 1979 om beskyttelse af

migrerende arter af vilde dyr (Bonn-konventionen) , meddeles det, at

der med virkning fra henholdsvis den 24. januar 1986 og den 12.

januar 1989 er vedtaget følgende ændringer i konventionens bilag

angående dyrearter omfattet af konventionens liste I og II.

LISTE I

FORKLARING

     1. Migrerende arter er optaget på denne liste, enten:

 • a) ved angivelse af artens eller underartens navn, eller:
 • b) ved angivelse af alle migrerende arter samlet i en fælles højere systematisk enhed eller en angivet del deraf.

     2. Angivelse af andre højere systematiske enheder end art tjener alene til orientering eller klassificering.

     3. Forkortelsen »(s.l.)» angiver, at det videnskabelige navn anvendes i udvidet betydning.

     4. Minustegnet (-) fulgt af et tal ud for navnet på en systematisk enhed angiver, at bestemte geografisk adskilte bestande af den pågældende art ikke er omfattet af listen, således:

-101 peruanske bestande.

     5. Plustegnet (+) efterfulgt af et tal ud for navnet på en art angiver, at kun bestemte geografisk adskilte bestande af den pågældende art er omfattet af listen, således:

+201 nordvestafrikanske bestande

+202 afrikanske bestande

+203 øvre Amazon-bestande

+204 palaearktiske bestande

     6. Symbolet (*) ud for navnet på en art angiver, at arten, en adskilt bestand eller højere systematisk enhed, som omfatter den pågældende art, er omfattet af liste II.

 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Liste I 

 Truede migrerende arter 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 1. Højere systematiske 2. Appendix I 

  enheder       (Liste I) 

             Truede migrerende 

             arter 1)        3. Danske navne 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 MAMMALIA                    PATTEDYR 

 CARNIVORA                   ROVDYR 

 Felidae                    Kattedyr 

             Panthera uncia     Sneleopard 

 ARTIODACTYLA                  PARRET-TÅEDE HOVDYR 

 Bovidae                    Skedehornede (Okser) 

             Bos grunniens     Yakokse 

             (B. Mutus) 

             Gazella leptoceros   Loders Gazelle 

                        (Tyndhornet Gazelle) 

 AVES                      FUGLE 

 PELECANIFORMES                 ÅREFODEDE 

 Pelicanidae                  Pelikaner 

             Pelecanus crispus   Krøltoppet Pelikan 

             Pelecanus onocrotalus Almindelig Pelikan 

 FALCONIFORMES                 ROVFUGLE 

 Accipitridae                  Ørnefugle (Høgefugle) 

             Haliaetus albicilla  Havørn 

 CHARADRIIFORMES                MÅGE-VADE-ALKEFUGLE 

 Laridae                    Måger 

             Larus leucophtalmus  Hvidøjet Måge 

                        (Rødehavsmåge) 

 REPTILIA                    KRYBDYR 

 TESTUDINATA                  SKILDPADDER 

 Cheloniidae                  Havskildpadder 

             Chelonia mydas     Grøn Havskildpadde 

                        (Suppeskildpadde) 

             Caretta caretta    Uægte Karetteskild~ 

                        padde 

             Eretmochelys imbricata Ægte Karetteskildpadde 

             Lepidochelys olivacea Olivengrøn Ridley 

                        (Stillehavs Ridley) 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 • 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes.
 • 2) Angiver, at arten blev optaget på listen i 1988. Alle øvrige arter på denne liste blev optaget i 1985.

LISTE I

FORKLARING 1. Migrerende arter er optaget på denne liste, enten:

 • a) ved angivelse af artens eller underartens navn, eller
 • b) ved angivelse af alle migrerende arter samlet i en fælles højere systematisk enhed eller en angivet del deraf.

Med mindre andet er anført, menes der med en henvisning til en systema tisk enhed, som er højere end art, at alle migrerende arter inden for denne systematiske enhed ville begunstiges af at være omfattet af en AFTALE.

     2. Forkortelsen »sp.« efter navnet på en familie eller slægt angiver alle migrerende arter inden for denne familie eller slægt.

     3. Angivelse af andre højere systematiske enheder end art tjener alene til orientering eller klassificering.

     4. Forkortelsen (s.l.) angiver, at det videnskabelige navn anvendes i udvidet betydning.

     5. Plustegnet (+) fulgt af et tal ud for navnet på en art eller en højere systematisk enhed angiver, at kun bestemte geografisk adskilte bestande af den pågældende systematiske enhed er omfattet af denne liste, således:

+ 201 asiatiske bestande

+ 202 europæiske bestande

+ 203 Østersø-bestande

+ 204 Vadehavs-bestande

     6. Symbolet (*) ud for navnet på en art eller højere systematisk enhed angiver, at arten, en adskilt bestand af denne art eller en eller flere arter, som tilhører den pågældende systematiske enhed, er om fattet af liste 1.

 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Liste II 

 Migrerende arter, hvorom der skal indgås aftaler 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 1. Højere systema-  2. Appendix II (Liste II) 

  tiske enheder   Migrerende arter, hvorom 

            der skal indgås 

            aftaler. 1)        3. Danske navne 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 MAMMALIA                     PATTEDYR 

 CHIROPTERA                    FLAGERMUS 

 Rhinolophidae                  Hesteskonæser 

            Rhinolophidae sp. +202   Alle arter af 

                         Hesteskonæser 

 Vespertilionidae                 Barnæser 

            Vespertilionidae sp. +202 Alle arter af 

                         Barnæser 

 CETACEA                     HVALER 

 Phocoenidae                   Marsvin 

            Phocoena phocoena 2)    Marsvin 

            (Phoecoena phoecoena) 

 Delphinidae                   Delfiner 

            Delphinus delphis 2)    Alm. Delfin 

            Tursiops truncatus 2)   Øresvin 

            Lagenorhynchus acutus 2)  Hvidskæving 

            Lagenorhynchus 

            albirostris 2)       Hvidnæse 

            Globicephala melaena 2)  Grindehval 

            Grampus griseus 2)     Halvgrindehval 

 PINNIPEDIA                    SÆLER 

 Phocidae                     Ægte sæler 

            Phoca vitulina +203 +204  Spættet Sæl 

            Halichoerus grypus +203  Gråsæl 

 AVES                       FUGLE 

 CICONIIFORMES                  STORKEFUGLE 

 Threskiornithidae                Ibiser 

            Plegadis falcinellus    Sort Ibis 

 GRUIFORMES                    TRANEFUGLE 

 Otididae                     Trapper 

            Otis tarda         Stortrappe 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 • 1) De latinske navne er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes.
 • 2) Angiver, at arten blev optaget på listen i 1988. Alle øvrige arter på denne liste blev optaget i 1985.

--------------------------------------------------------------------~ Liste II

Migrerende arter, hvorom der skal indgås aftaler

 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 1. Højere systema- 2. Appendix II (Liste II) 

  tiske enheder  Migrerende arter, hvorom 

           der skal indgås aftaler 1) 3. Danske navne 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 CHARADRIIFORMES                 MÅGE-VADE-ALKEFUGLE 

 Burhinidae                   Trieler 

           Burhinus oedicnemus     Triel 

 Glareolidae                   Ørkenløbere og 

                         Braksvaler 

           Glareola pratincola     Braksvale 

           Glareola nordmanni     Sortvinget Braksvale 

 CORACIIFORMES                  SKRIGEFUGLE 

 Meropidae                    Biædere 

           Merops apiaster       Biæder 

 Coraciidae                   Ellekrager 

           Coracias garrulus      Ellekrage 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 • 1) De latinske navne er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes.
 • 2) Angiver, at arten blev optaget på listen i 1988. Alle øvrige arter på denne liste blev optaget i 1985.

Norge har taget forbehold overfor visse af listeændringerne. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Skov- og Naturstyrelsen.

Den i ovennævnte bekendtgørelse anførte fortegnelse over andre landes tiltrædelse af konventionen er ukorrekt. Pr. 1.feb.1990 har foruden Danmark følgende lande ratificeret eller tiltrådt konventionen: Benin, Burkina Faso, Cameroun, Chile, Egypten, Finland, Ghana, Indien, Irland, Israel, Italien, Luxembourg, Mali, Nederlandene, Niger, Nigeria, Norge, Pakistan, Panama, Portugal, Senegal, Somalia, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tunesien, Forbundsrepublikken Tyskland, Ungarn og Uruguay, ialt 30 lande.

De øvrige i ovennævnte bekendtgørelse på fortegnelsen anførte lande har alene undertegnet konventionen, ialt 13 lande.

Desuden har De Europæiske Fællesskaber tiltrådt konventionen.

Endelig meddeles, at Danmarks forbehold om, at konventionen ikke skal gælde for Færøerne og Grønland, er ophævet f.s.v. angår Færøerne.

Udenrigsministeriet, den 13. september 1990

Uffe Ellemann-Jensen

Officielle noter

Ingen