Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af ændringer i bilagene til konventionen af 23.juni 1979 om beskyttelse af migrerende arter af vilde dyr


I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 84 af 15. september 1986 af konventionen af 23. juni 1979 om beskyttelse af migrerende arter af vilde dyr ( Bonn-konventionen ) samt Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 88 af 13. september 1990 af ændringer i bilagene til konventionen af 23. juni 1979 om beskyttelse af migrerende arter af vilde dyr meddeles det, at der med virkning fra den 12. december 1991 er vedtaget følgende ændringer i konventionens bilag angående dyrearter omfattet af konventionens liste I og II.

LISTE I

FORKLARING

1. Migrerende arter er optaget på denne liste, enten:

 • a) ved angivelse af artens eller underartens navn, eller:
 • b) ved angivelse af alle migrerende arter samlet i en fælles højere systematisk enhed eller en angivet del deraf.

2. Angivelse af andre højere systematiske enheder end art tjener alene til orientering eller klassificering.

3. Forkortelsen »(s.l.)» angiver, at det videnskabelige navn anvendes i udvidet betydning.

4. Symbolet (*) ud for navnet på en art angiver, at arten, en adskilt bestand eller højere systematisk enhed, som omfatter den pågældende art, er omfattet af liste II.

Liste I

Truede migrerende arter

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. Højere syste-    2. Latinske navne    3. Danske navne 

  matiske enheder 

 -------------------------------------------------------------------- 

 VERTEBRATA                   HVIRVELDYR 

 MAMMALIA                    PATTEDYR 

 CETACEA                     HVALER 

 Balaenidae                   Rethvaler 

            Eubalaena        Nordkaper 

            glacialis (* 1) 

            Eubalaena        Sydkaper 

            australis (* 2) 

 ARTIODACTYLA                  PARRET-TÅEDE HOVDYR 

 Camelidae                    Kamelider 

            Vicugna         Vikunja 

            vicugna (* 3) 

 -------------------------------------------------------------------- 

(* 1) Tidligere listet som Eubalaena glacialis (s.l.).

(* 2) Tidligere listet som Eubalaena glacialis (s.l.).

(* 3) Tidligere listet som Lama vicugna (undtagen peruvianske bestande).

LISTE II

FORKLARING

1. Migrerende arter er optaget på denne liste, enten:

 • a) ved angivelse af artens eller underartens navn, eller:
 • b) ved angivelse af alle migrerende arter samlet i en fælles højere systematisk enhed eller en angivet del deraf.

Med mindre andet er anført, menes der med en henvisning til en systematisk enhed, som er højere end art, at alle migrerende arter inden for denne systematiske enhed ville begunstiges af at være omfattet af en AFTALE.

2. Forkortelsen »spp.« efter navnet på en familie eller slægt angiver alle migrerende arter inden for denne familie eller slægt.

3. Angivelse af andre højere systematiske enheder end art tjener alene til orientering eller klassificering.

4. Forkortelsen (s.l.) angiver, at det videnskabelige navn anvendes i udvidet betydning.

5. Symbolet (*) ud for navnet på en art eller højere systematisk enhed angiver, at arten, en adskilt bestand af denne art eller en eller flere arter, som tilhører den pågældende systematiske enhed, er omfattet af liste 1.

Liste II

Migrerende arter, hvorom der skal indgås aftaler.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. Højere syste-    2. Latinske navne    3. Danske navne 

  matiske enheder 

 -------------------------------------------------------------------- 

 VERTEBRATA                   HVIRVELDYR 

 MAMMALIA                    PATTEDYR 

 CETACEA                     HVALER 

 Platanistidae                  Arter af floddelfiner 

            Platanista gangetica   Ganges floddelfin 

 Pontoporiidae                  Arter af floddelfiner 

            Pontoporia blainvillei  La Plata floddelfin 

 Iniidae                     Art af floddelfin 

            Inia geoffrensis     Amazon floddelfin 

 Monodontidae                  Narhvaler 

            Monodon monoceros    Narhval 

 Phocoenidae                   Marsvin 

            Phocoena phocoena    Marsvin 

            (Nord- og Østersø, nord- 

            vestatlantiske og Sorte- 

            havsbestande)(* 4) 

            Neophocaena phocaenoides Finneløst marsvin 

            Phocoenoides dalli    Hvidside-marsvin 

 Delphinidae                   Delfiner 

            Sousa chinensis     Indisk pukkeldelfin 

            Sousa teuszii      Atlanterhavs pukkel- 

                         delfin 

            Sotalia fluviatilis   Tucuxi delfin 

            Lagenorhynchus acutus 

            (kun Nord- og Østersø  Hvidskæving 

            bestande)(* 4) 

            Lagenorhynchus albi-   Hvidnæse 

            rostris (kun Nord- og 

            Østersø bestande)(* 4) 

            Lagenorhynchus australis Sydlig hvidskæving 

            Grampus griseus (kun   Halvgrindehval 

            Nord- og Østersø 

            bestande)(* 4) 

            Tursiops truncatus    Øresvin 

            (Nord- og Østersø, vest- 

            lige Middelhavs og 

            Sortehavsbestande)(* 4) 

            Stenella attenuata    Plettet delfin 

            (østlige tropiske Stil- 

            lehavsbestande) 

            Stenella longirostris  Langnæbbet delfin 

            (østlige tropiske Stil- 

            lehavsbestande) 

            Stenella coeruleoalba  Stribet delfin 

            (vestlige Middelhavs- 

            og østlige tropiske 

            Stillehavsbestande) 

 -------------------------------------------------------------------- 

(* 4.) Arten blev fejlagtigt listet som hele bestanden i 1988. Liste II

Migrerende arter, hvorom der skal indgå aftaler

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. Højere syste-    2. Latinske navne    3. Danske navne 

  matiske enheder 

 -------------------------------------------------------------------- 

            Delphinus delphis     Alm. delfin 

            (Nord- og Østersø, vest- 

            lige Middelhavs, Sorte- 

            havs og østlige tro- 

            piske Stillehavsbestan- 

            de)(* 4) 

            Orcaella brevirostris  Irrawaddy delfin 

            Cephalorhynchus commer- Commersons delfin 

            sonii (sydamerikanske 

            bestande) 

            Cephalorhynchus heavi-  Heavisides delfin 

            sidii 

            Orcinus orca (nordøst-  Spækhugger 

            atlantiske og nordøst- 

            lige Stillehavsbestande) 

            Globicephala melas (* 5) Langluffet grinde- 

            (Nord- og Østersøbe-   hval 

            stande) 

 Ziiphiidae                   Næbhvaler 

            Berardius bairdii    Bairds næbhval 

            Hyperoodon ampullatus  Døgling 

 ARTIODACTYLA                  PARRET-TÅEDE HOVDYR 

 Camelidae                    Kamelider 

            Vicugna vicugna (* 6)  Vikunja 

 AVES                      FUGLE 

 CHARADRIIFORMES                 MÅGE-VADE-ALKEFUGLE 

 Laridae                     Måger og terner 

            Sterna dougallii 

            (Nord- og Østersøbe-   Dougallsterne 

            stande) 

 -------------------------------------------------------------------- 

(* 5) Tidligere listet som Globicephala melaena (Nord- og Østersøbestande)

(* 6) Tidligere listet som Lama vicugna.

Norge har taget forbehold overfor visse af listeændringerne. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Skov- og Naturstyrelsen.

Danmarks ratifikation af konventionen af 23. juni 1979 er med det forbehold, at konventionen, indtil andet måtte blive besluttet, ikke gælder for Grønland.

Pr. 1. maj 1994 har foruden Danmark følgende lande ratificeret eller tiltrådt konventionen: Argentina, Australien, Belgien, Benin, Burkina Faso, Cameroun, Chile, Egypten, Filippinerne, Finland, Frankrig, Ghana, Guinea, Indien, Irland, Israel, Italien, Luxembourg, Mali, Marokko, Monaco, Nederlandene, Niger, Nigeria, Norge, Pakistan, Panama, Portugal, Saudi Arabien, Senegal, Somalia, Spanien, Sri Lanka, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjekkiske Republik, Tunesien, Forbundsrepublikken Tyskland, Ungarn, Uruguay og Zaire, ialt 43 lande.

Desuden har De Europæiske Fællesskaber tiltrådt konventionen.

Udenrigsministeriet, den

Officielle noter

Ingen