Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af aftale af 17. marts 1992 om beskyttelse af små hvaler i Østersøen og Nordsøen


I henhold til ministerresolution af den 23. december 1993, og efter at Folketinget den 10. december 1993 har meddelt sit samtykke dertil, har Danmark godkendt en den 17. marts 1992 i New York undertegnet aftale om beskyttelse af små hvaler i Østersøen og Nordsøen. Aftalen er indgået indenfor rammerne af Bonn-konventionen om beskyttelse af migrerende arter af vilde dyr undertegnet den 23. juni 1979, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 84 af 15. september 1986, Lovtidende C.

Aftalen har følgende ordlyd:

AFTALE OM BESKYTTELSE AF SMÅ HVALER I ØSTERSØEN OG NORDSØEN

Parterne,

som erindrer sig de generelle pricipper for bevaring og bæredygtig udnyttelse af naturressourcer, således som det udtrykkes i strategien fra Den Internationale Naturbeskyttelsesunion (IUCN), i De Forenede Nationers Miljøprogram, Verdensnaturfonden samt i rapporten fra Verdenskommissionen for Miljø og Udvikling,

som erkender, at små hvaler er og bør forblive en integreret del af havets økosystemer,

som er klare over, at bestanden af marsvin i Østersøen er gået drastisk tilbage,

som nærer bekymring for tilstanden af små hvaler i Østersøen og Nordsøen,

som erkender, at bifangster, ødelæggelse af levesteder og forstyrrelser kan have en skadelig virkning på disse bestande,

som er overbeviste om, at hvalernes sårbare og generelt usikre status fortjener en øjeblikkelig indsats med henblik på at forbedre tilstanden samt at indsamle oplysninger som grundlag for at træffe fornuftige beslutninger om forvaltning og beskyttelse,

som er sikre på, at aktiviteter af denne art bedst koordineres af de berørte stater med henblik på at forbedre effektiviteten og undgå dobbelt arbejde,

som er klare over vigtigheden af at opretholde maritime aktiviteter så som fiskeri,

som erindrer sig, at parterne i Konventionen om beskyttelse af migrerende arter af vilde dyr (Bonn 1979) opfordres til at indgå aftaler om vilde dyr, som periodisk krydser grænser for national jurisdiktion,

som også erindrer sig, at alle små hvaler, som jævnligt opholder sig i Østersøen og Nordsøen, gennem bestemmelserne i Konventionen om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder (Bern 1979) er opført på konventionens liste II som strengt beskyttede arter, og

som henviser til »Memorandum of Understanding on Small Cetaceans in the North Sea«, som blev undertegnet af de ministre, der var til stede ved Den Tredie Internationale Konference om Beskyttelse af Nordsøen,

har vedtaget følgende:

     1. Omfang og fortolkning

1.1. Denne aftale skal gælde for alle små hvaler indenfor aftalens område.

1.2. I denne aftale betyder:

 • (a) »små hvaler«: enhver art, underart eller bestand af tandhvaler Odontoceti, undtagen kaskelot Physeter macrocephalus,
 • (b) »aftalens område«: det marine miljø i Østersøen og Nordsøen afgrænset mod nordøst af Den Botniske Bugts og Finske Bugts kyster, mod sydvest af 48 grader 30'nordlig bredde og 5 grader vestlig længde, mod nordvest af 5 grader vestlig længde og en linie trukket gennem følgende punkter: 60 grader nordlig bredde/5 grader vestlig længde, 61 grader nordlig bredde/4 grader vestlig længde samt 62 grader nordlig bredde /3 grader vestlig længde, mod nord af 62 grader nordlig bredde og omfattende Kattegat, Øresund og Bælterne, men ikke omfattende vandene mellem Cape Wrath og St Anthony Head,
 • (c) »Bonn-konventionen«: Konventionen om beskyttelse af migrerende arter af vilde dyr (Bonn 1979),
 • (d) »regional økonomisk samarbejdsorganisation«: en organisation oprettet af suveræne stater med kompetence til at forhandle, slutte og iværksætte internationale aftaler om emner, der omfattes af nærværende aftale,
 • (e) »part«: en forekomststat eller enhver regional økonomisk samarbejdsorganisation, for hvilken denne aftale er gældende,
 • (f) »forekomststat«: enhver stat, hvad enten den er part i henhold til denne aftale eller ej, som har jurisdiktion over en hvilken som helst del af udbredelsesområdet for en art omfattet af denne aftale, eller en stat, hvis flag føres af skibe, som uden for grænser for national jurisdiktikon men indenfor aftalens område deltager i handlinger, der har en ugunstig virkning på små hvaler,
 • (g) »sekretariat«: sekretariatet for denne aftale med mindre sammenhængen angiver andet.

     2. Formål og grundlæggende ordninger

2.1. Parterne påtager sig et tæt samarbejde med henblik på at opnå og opretholde en gunstig bevaringsstatus for små hvaler.

2.2. Især skal hver part indenfor egen jurisdiktion og i overensstemmelse med dens internationale forpligtelser iværksætte den bevaring, forskning og de forvaltningsmæssige foranstaltninger, som bilaget foreskriver.

2.3. Hver part skal udpege en koordinerende myndighed for denne aftales aktiviteter.

2.4. Parterne skal oprette et sekretariat og en rådgivende komite ikke senere end på deres første møde.

2.5. Hver part skal indlevere en kort rapport til sekretariatet ikke senere end 31. marts hvert år, idet der begyndes med det første hele år efter, at denne aftale er trådt i kraft for den pågældende part. Rapporten skal omfatte de fremskridt, der er gjort og de vanskeligheder, der er opstået med gennemførelsen af aftalen i det forløbne kalenderår.

2.6. Bestemmelserne i denne aftale skal ikke påvirke en parts rettigheder til at tage strengere forholdsregler med henblik på beskyttelsen af små hvaler.

     3. Den koordinerende myndighed

3.1. Hver parts aktiviteter skal koordineres og overvåges af den pågældende parts koordinerende myndighed, som skal tjene som kontaktled for sekretariatet og den rådgivende komite.

     4. Sekretariatet

4.1. Sekretariatet skal, under overholdelse af de instrukser, der gives ved parternes møder, tilskynde og koordinere aktiviteter i henhold til artikel 6.1 i denne aftale og skal i nært samråd med den rådgivende komite give råd og støtte til parterne og deres koordinerende myndigheder.

4.2. Sekretariatet skal især: lette udvekslingen af informationer og hjælpe med koordineringen af overvågningen og forskningen mellem parterne og internationale organisationer, der er beskæftiget med lignende aktiviteter; organisere møder og underrette parterne, observatørerne, som er nævnt i artikel 6.2.1, og den rådgivende komite; koordinere og rundsende forslag til ændringer til aftalen og dens bilag, samt ikke senere end den 30. juni hvert år præsentere de koordinerende myndigheder dels for et resume af parternes rapporter, som er indleveret ifølge artikel 2.5, dels for en kort beretning om sekretariatets egne aktiviteter i det forløbne kalenderår, heri inkluderet en økonomisk redegørelse.

4.3. Sekretariatet skal til hvert partsmøde fremlægge et resume af blandt andet de fremskridt, der er gjort og de vanskeligheder, der er opstået siden sidste partsmøde. En kopi af denne rapport skal forelægges Bonn-konventionens sekretariat til oplysning for parterne i denne konvention.

4.4. Sekretariatet skal tilknyttes enten en offentlig institution hos en part eller et internationalt organ, og denne institution eller dette organ skal være de ansattes arbejdsgiver.

     5. Den rådgivende komite

5.1. Parternes møde skal oprette en rådgivende komite, som skal yde ekspertrådgivning og give information til sekretariatet og parterne om beskyttelsen og forvaltningen af små hvaler og om andre emner i relation til forvaltningen af aftalen, idet der tages højde dels for ikke at gentage andre internationale organers arbejde dels for det ønskelige i at trække på disses ekspertise.

5.2. Hver part skal være berettiget til at udpege et medlem af den rådgivende komite.

5.3. Den rådgivende komite skal vælge en formand og fastsætte sine egne procedureregler.

5.4. Hvert udvalgsmedlem kan ledsages af rådgivere og udvalget kan indbyde andre eksperter til at deltage i dets møder. Udvalget kan oprette arbejdsgrupper.

     6. Parternes møde

6.1. Efter invitation fra Bonn-konventionens sekretariat på vegne af enhver part, skal parterne mødes inden et år efter denne aftales ikrafttræden, og derefter skal parterne mødes efter meddelelse fra sekretariatet ikke færre end een gang hvert tredie år for at vurdere de fremskridt, der er gjort, og de vanskeligheder, der er opstået siden sidste møde under gennemførelsen og udførelsen af denne aftale, samt for at overveje og træffe afgørelser om følgende:

 • (a) den seneste rapport fra sekretariatet,
 • (b) emner vedrørende sekretariatet og den rådgivende komite,
 • (c) oprettelsen af og vurderingen af økonomiske ordninger samt vedtagelsen af et budget for de kommende tre år,
 • (d) ethvert andet emne, som har relevans for denne aftale og som er rundsendt til parterne af en part eller af sekretariatet ikke senere end 90 dage før mødet, herunder også forslag til ændringer til aftalen og dens bilag,
 • (e) tidspunkt og mødested for næste møde.

6.2.1. De følgende skal være berettiget til at sende observatører til mødet: denne aftales depositar, sekretariaterne for Bonn-konventionen, Konventionen om international handel med truede arter af vilde dyr og planter, Konventionen om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder, Konventionen om forhindring af havforurening ved dumpning fra skibe og fly, Konventionen om forhindring af havforurening fra landbaserede kilder, Det Fælles Vadehavssekretariat, Den Internationale Hvalfangstkommision, Den Nordøst-atlantiske Fiskerikommission, Den Internationale Baltiske Fiskerikommission, Kommissionen til beskyttelse af havmiljøet i Østersøområdet, Det Internationale Havundersøgelsesråd, Den Internationale Naturbeskyttelsesunion samt alle forekomststater og regionale økonomiske samarbejdsorganisationer, der grænser op til de berørte have og som ikke er part i denne aftale.

6.2.2. Ethvert andet organ, der er kvalificeret indenfor beskyttelse og forvaltning af hvaler kan, ikke senere end 90 dage før et møde, anmode sekretariatet om at få tilladelse til at blive repræsenteret ved observatører. Sekretariatet skal underrette parterne om sådanne anmodninger mindst 60 dage før mødet, og observatører skal være berettiget til at deltage, medmindre der, ikke senere end 30 dage før mødet, protesteres af mindst en trediedel af parterne.

6.3. Beslutninger på møderne skal vedtages ved simpelt stemmeflertal af de tilstedeværende og stemmeafgivende parter. Økonomiske beslutninger og ændringer af aftalen og dens bilag kræver dog trefjerdedels flertal af de tilstedeværende og stemmeafgivende parter. Hver part har een stemme. Det Europæiske Fællesskab skal imidlertid indenfor dets kompetenceområde anvende dets stemmerettigheder med det antal stemmer, der svarer til det antal af medlemsstater, som er parter i aftalen.

6.4. Sekretariatet skal forberede og rundsende en rapport fra mødet til alle parter og observatører inden 90 dage efter mødets afslutning.

6.5. Denne aftale og dens bilag kan ændres på ethvert partsmøde.

6.5.1. Enhver part kan fremsætte forslag til ændringer.

6.5.2. Ordlyden af og begrundelserne for enhver foreslået ændring skal meddeles sekretariatet mindst 90 dage før åbningen af mødet. Sekretariatet skal omgående udsende kopier her-af til parterne.

6.5.3. Ændringer skal træde i kraft for de parter, som har accepteret dem 90 dage efter, at det femte instrument til accept af ændringen er deponeret hos depositaren. Derefter skal ændringer træde i kraft for en part 30 dage efter den dato, hvor parten deponerede sit instrument til accept af ændringen hos depositaren.

     7. Finansiering

7.1. Parterne enes om at dele budgetomkostningerne, hvortil regionale økonomiske samarbejdsorganisationer bidrager med 2,5 procent af de administrative omkostninger, og andre parter deler restbeløbet i overensstemmelse med De Forende Nationers skala, dog med et maksimum på 25 procent pr. part.

7.2. Hver parts del af sekretariatets omkostninger og af enhver yderligere sum, som man er blevet enige om til dækning af andre fællesudgifter, skal betales til den regering eller den internationale organisation, som er vært for sekretariatet, snarest muligt efter marts måned og under alle omstændigheder før slutningen af juni hvert år.

7.3. Sekretariatet skal forberede og føre et økonomisk regnskab, der følger kalenderåret.

     8. Retslige anliggender og formaliteter

8.1. Dette er en aftale i henhold til Bonn-konventionens Artikel IV, stk. 4.

8.2. Denne aftales bestemmelser skal på ingen måde indvirke på en parts rettigheder og forpligtelser hidrørende fra enhver anden gældende traktat, konvention eller aftale.

8.3. Generalsekretæren for De Forenede Nationer skal fungere som denne aftales depositar.

8.3.1. Depositaren skal underrette alle undertegnende stater, alle regionale økonomiske samarbejdsorganisationer og Bonn-konventionens sekretariat om enhver undertegnelse, deponering af ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrumenter og enhver ikrafttræden af aftalen, ændringer, forbehold og opsigelser.

8.3.2. Depositaren skal sende attesterede sande kopier af aftalen til alle undertegnende stater, alle ikke-underskrivende forekomststater, alle regionale økonomiske samarbejdsorganisationer samt til Bonn-konventionens sekretariat.

8.4. Aftalen skal stå åben for undertegnelse i De Forenede Nationers hovedkvarter den 31. marts 1992 og derefter forblive åben for undertegnelse i De Forenede Nationers hovedkvarter for alle forekomststater og regionale økonomiske samarbejdsorganisationer indtil den dato, hvor aftalen træder i kraft. Disse kan udtrykke deres samtykke til at blive forpligtet af aftalen ved (a) undertegnelse uden forbehold med hensyn til ratifikation, accept eller godkendelse eller (b) såfremt aftalen er blevet undertegnet med forbehold for ratifikation, accept eller godkendelse ved deponering af et ratifikations-, accept-, eller godkendelsesinstrument. Efter datoen for aftalens ikrafttræden skal aftalen stå åben for tiltrædelse af forekomststater og regionale økonomiske samarbejdsorganisationer.

8.5. Aftalen skal træde i kraft 90 dage efter at seks forekomststater har samtykket i at blive forpligtet af aftalen i overensstemmelse med artikel 8.4. Derefter skal aftalen træde i kraft for en stat eller en regional økonomisk samarbejdsorganisation på den 30. dag efter datoen for undertegnelse uden forbehold med hensyn til ratifikation, accept eller godkendelse, eller på den 30. dag efter at et ratifikations-, accept-, eller godkendelsesinstrument er deponeret hos depositaren.

8.6. Aftalen og dens bilag kan ikke gøres til genstand for generelle forbehold. En forekomststat eller en regional økonomisk samarbejdsorganisation kan dog, når den bliver part i aftalen i overensstemmelse med artiklerne 8.4 og 8.5, tage et specifikt forbehold i forbindelse med enhver særlig art, underart eller bestand af små hvaler. Sådanne forbehold skal meddeles depositaren ved undertegnelsen eller ved deponeringen af et ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument.

8.7. En part kan til enhver tid opsige denne aftale. En sådan opsigelse skal meddeles depositaren skriftligt og træde i kraft et år efter modtagelsen af opsigelsesmeddelelsen.

Til bekræftelse heraf har undertegnede, der er behørigt bemyndiget dertil, underskrevet denne aftale.

Udfærdiget i New York den 17. marts 1992, idet den engelske, franske, russiske og tyske udgave af aftalen alle har samme gyldighed.

Bilag

Beskyttelses- og forvaltningsplan

De følgende foranstaltninger til beskyttelse, forskning og forvaltning skal anvendes i forbindelse med andre kompetente internationale organer for de bestande, der er præciseret i artikel 1.1:

     1. Bevaring og forvaltning af levesteder

Arbejde henimod (a) forebyggelse af udledningen af stoffer, som er en potentiel trussel mod dyrenes sundhed (b) udviklingen, i lyset af foreliggende data, der viser uacceptable påvirkninger, af modifikationer af fiskeredskaber og fiskeripraksis med henblik på at mindske bifangst og forebygge, at fiskeredskaber river sig løs eller kastes bort til søs (c) effektiv regulering af aktiviteter, der væsentligt påvirker dyrenes føderessourcer, for at reducere påvirkningerne heraf på dyrene og (d) forebyggelse af andre væsentlige forstyrrelser, især af akustisk art.

     2. Kortlægning og forskning

Undersøgelser, koordineret og effektivt fordelt mellem parterne og kompetente internationale organisationer, skal udføres med henblik på (a) at vurdere de pågældende populationers og bestandes status og sæsonmæssige vandringer, (b) lokalisere områder af speciel betydning for deres overlevelse og (c) identificere nuværende og potentielle trusler mod de forskellige arter.

Undersøgelser under (a) bør især inkludere en forbedring af eksisterende og en udvikling af nye metoder til at fastslå identitet af bestande og til at vurdere tætheder, udviklingstendenser, populationsstruktur og -dynamik samt vandringer. Undersøgelser under (b) bør fokusere på en lokalisering af områder, som har speciel betydning for formering og fødesøgning. Undersøgelser under (c) bør omfatte forskning i krav til levesteder, fødeøkologi, trofiske sammenhænge, udbredelse samt påvirkning af sanser med særligt henblik på effekterne af forurening, forstyrrelser og påvirkninger fra fiskeriet herunder arbejde vedrørende metoder til at formindske sådanne påvirkninger. Undersøgelserne bør udelukke drab af dyr og indebære, at dyr, som er fanget i forskningsøjemed, sættes fri i god helbredstilstand.

     3. Brug af bifangster og strandinger

Hver part skal bestræbe sig på at oprette et effektivt system til rapportering om og opsamling af bifangne og strandede hvaler samt indenfor rammerne af de ovenfor nævnte undersøgelser, at gennemføre grundig obduktion med henblik på at samle væv til videre undersøgelser, at afsløre den mulige dødsårsag og dokumentere fødesammensætningen. Den indsamlede information skal gøres tilgængelig på en international database.

     4. Lovgivning

Uden præjudice med hensyn til bestemmelserne i paragraf 2 ovenfor skal parterne bestræbe sig på at indføre (a) et forbud i national lovgivning mod forsætlig fangst af og drab på små hvaler, hvor sådanne bestemmelser ikke allerede er gældende og (b) en forpligtelse til straks at sætte ethvert dyr frit, som er fanget levende og i sund tilstand. Foranstaltninger til at håndhæve disse bestemmelser skal udarbejdes på nationalt plan.

     5. Information og uddannelse

Der skal stilles information til rådighed for offentligheden med henblik på at sikre en støtte generelt til formålene med denne aftale og især for at lette rapporteringen af observationer og strandinger, og for fiskere med henblik på at lette og tilskynde rapportering af bifangster og indlevering af døde individer i det omfang, det er påkrævet for forskningen i medfør af aftalen. Aftalen trådte i medfør af pkt. 8.5 i kraft den 29. marts 1994.

Foruden Danmark har følgende lande ratificeret, accepteret, godkendt eller tiltrådt aftalen:

Belgien, Nederlandene, Storbritannien, Sverige og Tyskland.

Udenrigsministeriet, den 20. oktober 1994

Niels Helveg Petersen

Officielle noter

Ingen