Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Anordning om, at nogle ministerielle Anordninger, Ministeriet for offentlige Arbejder vedrørende, ikke vil være at indføre i Lovtidende.

VI CHRISTIAN DEN TIENDE, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt:


I Henhold til § 1 i Lov af 14. December 1923 om Ændring i Lov om Udgivelsen af en Lovtidende og en Ministerialtidende af 25. Juni 1870 vil Vi herved allernaadigst have fastsat, at følgende ministerielle Anordninger, Ministeriet for offentlige Arbejder vedrørende, ikke vil være at indføre i lovtidende, men at der i nævnte Tidende vil være at optage en Meddelelse om de paagældende Udfærdigelser med Angivelse af Udfærdigelses- og Ikrafttrædelsesdagen:

Bekendtgørelse om Landevejsfortegnelser samt om Ændringer i saadanne Fortegnelser,

Bekendtgørelse om det i Henhold til § 1 i Lov Nr. 77 af 19. April 1907 om elektriske Stærkstrømsanlæg af Ministeriet for offentlige Arbejder udfærdigede Reglement for Udførelse og Drift af elektriske Stærkstrømsanlæg.

Oplysning om Indholdet af Udfærdigelser dette Reglement vedrørende vil kunne erholdes ved henvendelse til Elektricitetskommissionen.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet på Amalienborg, den 23. Februar 1924.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L.S.)

M.N.Slebsager.

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • Anordningen er markeret historisk på retsinformation.dk som følge af ikrafttræden af lov nr. 305 af 19. april 2006 om ændring af udgivelsen af en Lovtidende og en Ministerialtidende.