Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekjendtgørelse angaaende Koncession for Komiteen for Anlæget af en Jernbane fra Hillerød til Græsted paa anlæg og Drift af en Jernbane fra Hillerød til Græsted.


Paa Indenrigsministeriets derom nedlagte allerunderdanigste Forestilling har det under 17de d. M. allernaadigst behaget Hans Majestæt Kongen at meddele Komiteen for Anlæget af en Jernbane fra Hillerød til Græsted følgende Koncession paa Anlæg og Drift af en Jernbane fra Hillerød til Græsted:

At Vi efter derom indgivet Andragende i Overensstemmelse med Lov af 23de Mai 1873 allernaadigst ville have forundt og bevilget Komiteen for Anlæget af en Jernbane fra Hillerød til Græsted, bestaaende af Gaardeier, Landsvæsenskommissær Peder Andersen i Haagendrup, cand. juris, Proprietær A. Graae til Vortrupgaard, Gaardeier Jørgen Jeppesen i Dønevælde, exam. juris, Grundeier H. Bech i Esrom og kongelig Skovrider S. Hempel i Ostrup Eneret til at anlægge en Bane fra Hillerød Station paa den nordsjællandskelandsk landskeandskelandske landskeskelandske Jernbane gjennem Gribskov til Græsted samt til i 80 Aar fra Banens Aabning at regne at benytte denne til Befordring af Personer og Gods ved Hjælp af Lokomotiverver. Koncessionen meddeles derhos paa følgende Betingelser:

     § 1

Koncessionshaveren er pligtig at forelægge Vor Indenrigsminister fuldstændige Planer til Anlæget af Banen, der gives samme Sporvidde som Jernbanen fra Kjøbenhavn til Helsingør, med hvilken den sættes i Forbindelse efter Vor Indenrigsministers nærmere Bestemmelse, og underkaste sig hans Bestemmelser om Detaillen af Banens Retningslinie og Bygningsmaade samt Forsyning med Materiel og Inventar med Videre.

     § 2

Samtlige Udgifter ved Expropriationer i Anledning af det her omhandlede Anlæg, der sker efter Reglerne i Forordningen af 5te Marts 1845 og ved alle dermed i Forbindelse staaende Forretninger, Arbeider og Foranstaltninger af enhver Art blive at afholde af Koncessionshaveren.

Udbetalingen af Erstatninger til de Skadelidende, af Diæter og Befordringsudgifter til Kommissionsmedlemmerne med Videre sker efter nærmere Bestemmelse af Vor Indenrigsminister. Hvis det af denne forlanges, at Udbetalingen skal ske gjennem Statskassen skal Koncessionshaveren være pligtig til samtidig med Rekvisitionen om Grundafstaalser (jfr. Forordningen af 5te Marts 1845 § 8 ) at stille et Beløb af 30,000 Kroner for hver Mil Jernbane, hvortil Grundafstaaelse forlanges, til Indenrigsministerens Raadighed samt desuden paa Forlangende efterhaanden at udrede det Beløb, som Ministeren anser fornødent til disse Udgifters Dækning, saaledes at Statskassen ingensinde kommer til at staa i Forskud hertil for Koncessionshaveren. Skulde Koncessionshaveren ikke udrede de saaledes forlangte Beløb inden Udløbet af de Tidsfrister, som Vor Indenrigsminister i denne Henseende maatte fastsætte, skal Vor Regjering være berettiget til herfor at holde sig til den af Koncessionshaveren stillede Sikkerhed og at standse Jernbaneanlæget.

Naar Anlæget er fuldført, aflægges der ved den af Os beskikkede kongelige Kommissarius Regnskab over de saaledes afholdte Udgifter. Imod dette Regnskab, i hvilket der ikke bliver at beregne Koncessionshaveren nogen Rente af de af ham indbetalte Summer, skal han ikke med Retsvirkning kunne fremsætte nogen Indsigelse.

     § 3

Til Overholdelse af Orden og Sikkerhed under Banens Bygning vil, saavidt saadant af Vor Indenrigsminister maatte anses fornødent, blive anordnet et eget Politiopsyn, hvis Indretning nærmere fastsættes af vedkommende Minister, efterat der er givet Koncessionshaveren Leilighed til at yttre sig herover.

Dette Politis Anordninger indenfor Grændserne af dets Omraade og Myndighed skal Koncessionshaveren være pligtig at underkaste sig. Alle med dette Politi forbundne Udgifter skulle udredes af Koncessionshaveren.

     § 4

Den almindelige Kontrol fra Statens Side med Hensyn til det hele anlæg og Overholdelsen af de derom gjældende Bestemmelser, vil blive ført af en af Os beskikket Kommissarius.

Alle Forhandlinger mellem Vor Regjering og Koncessionshaveren ske gjennem denne Embedsmand. Til ham indsendes saaledes alle Skrivelser og Andragender fra Koncessionshaveren til Vor Regjering og skulle disse være affattede i det danske Sprog. Kommissarius og de under ham fungerende Medhjælpere skulle til enhver Tid have fri adgang til alle Dele af det heromhandlede Anlæg, og der skal af Koncessionshaveren meddeles Kommissarius alle de Oplysninger, som han maatte fordre. Han skal have Myndighed til at paatale og standse ethvert Foretagende fra Koncessionshaverens Side, som han anser stridende mod de fastsatte Bestemmelser og gjældende Love og Anordninger eller uforeneligt med den offentlige Sikkerhed. Hans Paatale i saa Henseende skal uvægerligen tages til Følge, indtil Sagen i fornødent Fald efter Koncessionshaverens Forlangende er afgjort ved Vor Indenrigsministers Resolution. For Vor Kommissarius vil der blive udfærdiget en Instruktion, der vil blive meddelt Koncessionshaveren.

     § 5

Udøvelsen af den specielle tekniske kontrol med Anlæget vil af Vor Indenrigsminister blive overdragen til en Ingeniør. Til denne har Koncessionshaveren at indsende alle Planer, Tegninger med Videre til Approbation, ligesom i Almindelighed Alt, hvad der angaar Arbeidernes Udførelse, vil blive paaset af denne tekniske Kontrol paa Regjeringens Vegne, i Overensstemmelse med den Instruktion, som af Vor Indenrigsminister gives samme. Alt, hvad der fra Koncessionshaverens Side indsendes til kontrollen, skal være affattet i det danske Sprog. Alle Planer, kort og Tegninger skulle indsendes in duplo, hvorefter det ene Exemplar sendes tilbage til Koncessionshaveren med kontrollens Paategning.

Den kontrollerende Ingeniør og dennes Medhjælpere skulle til enhver Tid have fri Udgang til alle Dele af Anlæget og til de Steder, hvor der arbeides, og der skal af Koncessionshaveren gives alle de Oplysninger, som mundtlig eller skriftlig maatte fordres med hensyn til Anlægene og Arbeiderne paa samme med Videre. Kontrollen skal have Myndighed til at foretage alle de Undersøgelser og Prøver med de leverede Materialier, de udførte arbeiber med Mere, som den maatte anse for nødvendige. Koncessionshaveren skal yde den fornødne Hjælp hertil og udrede Udgifterne ved alle Undersøgelser og Prøver, som foretages. Kontrollen er berettiget til at forkaste de af koncessionshaveren foreslaaede Konstruktioner eller leverede Materialier, som den anser for uskikkede til Øiemedet, og til at fordre enhver Del af arbeidet, som den anser for ufyldestgjørende, omgjort.

Koncessionshaveren kan indanke de ham af den tekniske Kontrol givne Paalæg for Vor Indenrigsminister men er pligtig til, naar saadant forlanges af kontrollen, foreløbig at rette sig efter dennes Paalæg uden at kunne fordre nogen Erstatning for det Tab, han muligen herved maatte lide.

     § 6

Alle Udgifter ved det ommeldte Tilsyn, derunder ogsaa indbefattet Lønninger, Kontorhold, Reiseudgifter og deslige for de paagjældende Embedsmænd, hvis Størrelse fastsættes af Vor Indenrigsminister, afholdes af Koncessionshaveren.

     § 7

Anlæget af Banen skal fremmes saaledes, at den i alt Væsentligt er færdig og under Iagttagelse af de nedenfor i Artikel 8 givne Forskrifter i sin hele Udstrækning kan aabnes for Færdselen efter en fuldstændig Driftsplan inden den 1ste Juni 1881. Saafremt denne Termin ikke iagttages, skal koncessionen være forbrudt.

     § 8

Banen maa ikke aabnes for Driften førend Tilladelse dertil er meddelt af Vor Indenrigsminister, og der ved anstillede Prøver og Undersøgelser, hvortil Udgiften afholdes af Koncessionshaveren, er opnaaet Vished for, at Anlæget med Tilbehør samt det fornødne Driftsmateriel er af god Beskaffenhed og det fornødne Tjenestepersonale tilstrækkelig indøvet.

     § 9

Senest 6 Maaneder efter Banens Aabning for Driften har Koncessionshaveren at tilstille Vor Indenrigsminister et detailleret Regnskab over samtlige Udgifter ved Banens Anlæg til Godkjendelse, medmindre en Overenskomst om Tilveiebringelse af Midlerne til Afholdelse af Bekostningen ved Anlæget og om dennes Størrelse er forelagt Vor Indenrigsminister, forinden det er paabegyndt, og af ham er godkjendt.

     § 10

Alle Medlemmerne af Bestyrelsen for Banen saavel som alle Embeds- og Bestillingsmænd ved denne skulle have dansk Indfødsret og være danske Undersaatter.

     § 11

Tilsynet fra Statens Side med Banen og dens Drift føres af den af Os beskikkede Kommissarius overensstemmende med den for ham af Vor Indenrigsminister udfærdigede Instrux.

Anser Vor Indenrigsminister det nødvendigt, kan han derhos beskikke en sagkyndig Mand til at bistaa Vor Kommissarius ved det specielle tekniske Tilsyn med Banen og Driftsmateriellet.

De nævnte Embedsmænd skulle have fri Adgang til Banen og dens Tilbehør samt fri Befordring paa Banen, og Koncessionshaveren skal være pligtig til at meddele dem enhver Oplysning vedkommende Banen og dens Drift, som maatte blive begjært af ham, og rette sig efter de af dem givne Paalæg. Han skal derhos afholde alle Udgifter ved deres Lønning, Kontorhold, Reiser m. m. efter Vor Indenrigsministers nærmere Bestemmelse.

     § 12

Til Opretholdelse af Orden og Sikkerhed for Færdselen paa Banen vil der af Vor Indenrigsminister blive udfærdiget et Politireglement, som bliver uvægerlig at følge under Banens Benyttelse.

Samtlige Instruxer og Reglementer for den hele Tjeneste paa Banen blive at forelægge den kongelige Kommissarius, førend de træde i kraft. De Forandringer, han maatte fordre foretagne i den, har Koncessionshaveren at tage til Følge.

     § 13

Der forbeholdes Vor Indenrigsminister Approbation paa Planen for de ordinære Banetogs Anordning og Gang samt Ret til deri senere at bestemme saadanne Forandringer, som han maatte anse nødvendige eller nyttige, ligesom ogsaa til at bestemme Detaillen af et dagligt i begge Retninger gjennemgaaende Post- og Persontog.

     § 14

Paa Banens Taxter og Reglementer for Befordring af Personer, Gods og Kreaturer forbeholdes Vor Indenrigsministers Approbation.

     § 15

Koncessionshaveren er forpligtet til at erstatte al den Skade, som ved Befordringen paa Banen tilføies de paa samme befordrede Personer eller Gods eller ogsaa andre Personer eller Gjenstande, og han kan ikkun fri sig fra denne Forpligtelse ved at bevise, at det enten er den Beskadigedes egen Skyld, at han har lidt Skade, eller at denne er bevirket ved et uafvendeligt Tilfælde.

Saafremt større ulykker maatte indtræffe, der af Vor Indenrigsminister skjønnes at være Koncessionshaveren tilregnelige, uden at der dog sindes Anledning til offentlig Paatale, kan Vor Indenrigsminister paalægge Koncessionshaveren en passende Mulkt, som bliver at udrede uden al Rettergang.

     § 16

Koncessionshaveren er forpligtet til under en Mulkt, hvis Anvendelse og Størrelse bestemmes af Vor Indenrigsminister, stedse at holde Banen med alt Tilbehør i uformindsket og forsvarlig Stand overensstemmende med de for dens Anlæg og Drift fastsatte Regler. Naar Driften maatte kræve det, skal Vor Indenrigsminister kunne paalægge Koncessionshaveren at udvide Banens Driftsmateriel og andet Tilbehør ved Forøgelse af Anlægskapitalen.

     § 17

Det forbeholdes Vor Regjering i Krigstid at bestemme Betingelserne for Banens Benyttelse til Befordring af Tropper eller til andet militært Øiemed.

For Beskadigelser as Banen med Videre i Krigstilfælde, hvad enten de ske ved Fjenden eller de foretages til Landets Forsvar, paahviler der ei Statskassen nogen Erstatningspligt.

De Aktionærerne tilkommende Rettigheder, navnlig Eiendomsretten over Banen og Delagtighed i Banens Udbytte forblive iøvrigt i Krigstid sikkrede i deres fulde Omfang, uanset om de ere fremmede Magters Undersaatter eller danske Statsborgere.

     § 18

Saavel ved Banens Anlæg som Senere under dens Drift skal Koncessionshaveren underkaste sig Vor Indenrigsministers Fordringer med Hensyn til Indretning og Benyttelse af Lokaler for Told-, Telegraf- og Postvæsenet og til, hvad der skal iagttages i Henseende til Undersøgelse og Transport af toldpligtigt Gods, samt med Hensyn til afgivelse og Indretning af Vogne for Brev- og Pakkeposten.

For Posternes Transport nyder Koncessionshaveren Godtgjørelse efter en af Vor Indenrigsminister fastsat Taxt.

For saadanne Forandringer eller Udvidelse af Post-, Telegraf- og Toldvæsenets Lokaler, som efter disses første Indretning maatte blive paalagte Koncessionshaveren, skal han nyde en passende Godtgjørelse efter Vor Indenrigsministers Bestemmelse.

Koncessionshaveren skal, hvis Saadant af Vor Indenrigsminister forlanges, til Jernbanetelegraf anvende Stænger præparerede efter en af Ministeren angiven Methode og af saadanne Dimensioner, at Statstelegrafens Linier derpaa, om ønskes, kunne anbringes. Hvis Stængerne saaledes af Statstelegrafen benyttes, overtager denne Stængernes Vedligeholdelse for saa lang Tid, som den benytter dem. Telegrafapparaterne, der anvendes, skulle, hvis det af Vor Indenrigsminister forlanges, være af den konstruktion, som benyttes ved Statstelegrafen, og de dermed forsynede Jernbanestationer skulle paa Forlangende af Vor Indenrigsminister kunne benyttes til offentlig Korrespondance paa Betingelser, der nærmere fastsættes af ham.

     § 19

Koncessionshaveren skal være pligtig til at underkaste sig de Bestemmelser, Vor Indenrigsminister maatte træffe med Hensyn til civile og militære Myndigheders Adgang til under Udførelsen af deres Tjenesteforretninger at betræde Jernbanens Terræn.

     § 20

Saafremt Statskassen og det sjællandske Jernbaneselskab deltage i Anlægsomkostningerne overensstemmende med Lov af 23de Mai 1873 § 9, vil der være at udstede Aktier i Baneanlæget for de saaledes ydede Tilskud. Dog kan der, forinden der betales noget Udbytte for de i Henhold hertil udfærdigede Aktier, af Banens Nettoudbytte - dette beregnet efter Fradrag af, hvad der ifølge Artikel 26 skal henlægges til Reservefonden - forlods udbetales indtil 4 pCt. aarlig paa den foran bemeldte Tilskud anbragte Del af Anlægskapitalen. Resten af Nettoudbyttet tillægges pro rata de for Statskassens og det sjællandske Jernbaneselskabs Tilskud udfærdigede Aktier, indtil disse have erholdt et forholdsvis ligesaa stort Udbytte som den øvrige Del af Aktiekapitalen. Det derefter muligen Tiloversblevne af Nettoudbyttet fordeles pro quota mellem samtlige Aktier. Det forbeholdes Vor Indenrigsminister at bestemme, hvor stort et Beløb der, være sig ved Laan, paa Aktier eller paa anden Maade, maa anbringes foran Statens og Jernbaneselskabets Tilskud.

     § 21

Regjeringen skal være berettiget til at fordre sig Banen med det dertil hørende Driftsmateriel, Inventarium, Forraad og øvrigt Tilbehør overdragen efter Udgangen af Aaret 1895 med de paa den hvilende Forpligtelser enten mod kontant Indløsning af de udstedte aktier til en Pris lig Gjennemsnittet af disse aktiers Markedspris paa Kjøbenhavns Børs i de sidste 3 Aar, der ere gaaede forud for den Dag, da Overtagelsen fordres, eller - saafremt Anlæget til den Tid ikke maatte tilhøre et Aktieselskab - mod Udredelsen af et Vederlag lig det Tyvedobbelte af Gjennemsnittet af Anlægets Nettoudbytte i de sidste 3 Aar, der ere gaaede forud for det Aar, i hvilket det forlanges overdraget til Staten. Ved Indløsningen tilfalder Reservefondens Beholdning uden Godtgjørelse Statskassen i Erstatning for Slid paa Banen og Driftsmateriellet.

     § 22

I Tilfælde af Meningsulighed mellem Regjeringen og Koncessionshaveren om hvorledes Banens Nettoudbytte skal beregnes, skal Sagen i Mangel af mindelig Overenskomst afgjøres ved Voldgift. I dette Øiemed vælge Regjeringen og Koncessionshaveren hver en Voldgiftsmand. Naar disse Mænd blive enige om en Afgjørelse, er denne forbindende for begge Parter, men blive de ikke enige, tilkalder Regjeringen en i de paagjældende Forhold særlig kyndig Mand, ved hvis Afgjørelse det da skal have sit endelige Forblivende. Han skal ved sin Afgjørelse ikke være bunden til at tage en af Parternes Paastande til Følge eller til at vælge mellem de tvende Voldgiftsmænds Kjendelser. Ved Voldgiftskjendelsen bestemmes det tillige, hvilken af Parterne der skal bære Udgifterne ved Voldgiften.

     § 23

Der tilstaas Koncessionshaveren følgende Rettigheder og Begunstigelser med Hensyn til det heromhandlede Anlæg:

  • a) Den til Jernbaneanlæget anvendte Grund fritages, saalænge den benyttes i dette Øiemed, for alle paa samme hvilende kongelige Afgifter og Præstationer. Ligeledes ere de paa denne Grund opførte til Jernbanen hørende Bygninger samt Pakhuse og Gaarde, saavel i Stæderne som paa Landet, fritagne for alle direkte kongelige Skatter og Afgifter.
  • b) Af Jernbanens Udbytte som saadant erlægges ingen særlig Afgift eller Rekognition til Statskassen.
  • c) Brugen af stemplet Papir i Anledning af det første Anlæg eftergives saavel i Henseende til de Kontrakter, der afsluttes, som og til Aktiebrevene, der ligeledes kunne transporteres uden Brug af stemplet Papir. Forsaavidt Vor Indenrigsminister maatte samtykke i, at der, for at tilveiebringe den fornødne Kapital til Anlægene, optages Laan mod Prioritet i samme, kunne de Hoved- og Partialobligationer, der udstedes for deslige Laan, udfærdiges paa ustemplet Papir og transporteres uden Brug af stemplet Papir.
  • d) Der indrømmes Koncessionshaveren Godtgjørelse for den Indførselstold, der erlægges af alle til Anlæget af Banen og dennes første Forsyning med Driftsmateriel bevislig anvendte Materialier, Maskiner, Vogne og Redskaber med Mere, hvorimod Koncessionshaveren i Henseende til Bevislighederne for det Indførtes Værdi og Anvendelse efter Bestemmelsen saavel som til Kontrollen hermed vil have at underkaste sig de Forskrifter, som herom gives af Vor Indenrigsminister.

     § 24

Hvert aar inden en af Vor Indenrigsminister fastsat Frist har Koncessionshaveren til dennes Approbation at indsende et Budget for Banens Drift i det paafølgende Driftsaar, dette beregnet saaledes som af Ministeren nærmere bestemmes. De Forandringer, som Ministeren foretager i Budgettet, er Koncessionshaveren pligtig at tage til Følge, og Koncessionshaveren er uberettiget til uden Ministerens Samtykke at afholde Udgifter, som ikke have Hjemmel i det approberede Budget, eller at overskride de deri opførte Summer. Senest 3 Maaneder efter udgangen af hvert Driftsaar har Koncessionshaveren at indsende et i Henhold til det approberede Budget affattet, specificeret og dokumenteret Regnskab over Indtægter og Udgifter i det forløbne Driftsaar. Forinden dette Regnskab er revideret og befundet rigtigt kan intet Udbytte udbetales.

     § 25

Koncessionshaveren skal være uberettiget til uden Vor Regjerings Samtykke:

  • a) At forøge Aktiekapitalen, udstede nye eller forandrede Aktier eller optage Laan mod Sikkerhed i Banen med Tilbehør.
  • b) At afhænde nogen til Banen hørende Grundeiendom eller noget til Banen hørende og til dens Øiemed brugeligt væsentligere Materiale.
  • c) At kjøbe ny Grundeiendom.
  • d) At afslutte Kontrakt med andre Befordringsanstalter om Tilslutning til disse eller om fælles Benyttelse af Banen eller dens Tilbehør.

     § 26

Koncessionshaveren skal være forpligtet til at danne en Reservefond, til hvilken aarlig skal henlægges 10 Procent af Overskuddet af Driftsindtægterne over Driftsudgifterne, under disse ikke indefattet Rente eller Dividende af Aktiekapitalen. Den aarlige Udgift til denne Reservefonds Dannelse afholdes af Driftsudbyttet, hvorhos Fondens Renter og andre Indtægter tillægges denne, indtil den har opnaaet en saadan Størrelse, som af Vor Indenrigsminister anses tilstrækkelig.

Reservefonden gjøres rentebærende efter en af Koncessionshaveren Vor Indenrigsminister forelagt og af ham approberet Plan.

Alle Fonden tilhørende Værdipapirer skulle forsynes med Paategning af den kongelige Kommissarius om deres Bestemmelse.

Bestemmelsen med Reservefonden skal være at tjene til Dækning af uforudsete større Udgifter i Almindelighed og desuden saavidt muligt at afgive Midler til større Fornyelser af Banens Tilbehør, hovedsagelig Skinner, Sveller, Driftsmateriel og Bygninger, dog at Vor Indenrigsminister i ethvert enkelt Tilfælde afgjør, hvorvidt der er tilstrækkelig Anledning til at lade saadanne Udgifter afholde af Reservefonden. Nedbringes Reservefonden ved Afholdelse af disse Udgifter under det fastsatte høieste Beløb, bliver den paa lignende Maade som i denne Artikels 1ste Stykke angivet at forøge, indtil den har naaet dettes Størrelse.

     § 27

Koncessionshaveren er forpligtet til at underkaste sig alle de almindelige Love og Anordninger, som for Tiden ere eller herefter maatte blive gjældende for Jernbaners Anlæg og Drift i Kongeriget Danmark ligesom han forøvrigt i alle Henseender er underkastet danske Love og dansk Rettergang.

Koncessionshaverens Værnething er den kongelige, Landsover- samt Hof- og Stadsret i Kjøbenhavn.

     § 28

I det Tilfælde at Regjeringen skulde agte selv at anlægge eller at tillægge Andre Koncession til anlæg af Jernbaner, der af Vor Regjering ønskes satte i Forbindelse med den her koncessionerede Jernbane, skal Koncessionshaveren, i Mangel af mindelig Overenskomst med Vedkommende om Betingelserne for den gjensidige Tilslutning og Drift, være underkastet de Bestemmelser, som af Vor Indenrigsminister maatte blive givne.

     § 29

Forinden nogen Del af Anlæget paabegyndes, skal Koncessionshaveren supplere det forinden Koncessionems Udfærdigelse stillede Depositum af 10,000 Kroner til 40,000 Kroner i saadanne Effekter, som Vor Indenrigsminister vil tage for gode. Det saaledes stillede Depositum skal tjene Vor Regjering til Sikkerhed for de ovenanførte Betingelsers Opfyldelse, og skulde Regjeringen være nødsaget til at gjøre sig betalt i samme, skal Koncessionshaveren være forpligtet til under Koncessionens Fortabelse uden Ophold at supplere Sikkerheden til det nævnte Beløb. Den stillede Sikkerhed bliver, forsaavidt den ikke benyttes til Dækning af Statskassens Krav paa Koncessionshaveren, at tilbagebetale, naar hele anlæget er fuldført og aabnet for Driften overensstemmende med de foranførte Bestemmelser.

Forbrydes Koncessionen, hjemfalde de deponerede Beløb til Statskassen.

     § 30

Inden 3 Maaneder efter Banens Aabning for Driften vil der være at danne et Aktieselskab, til hvilket Komiteen skal overdrage Koncessionen uden Vederlag.

Vi forbeholde Os efter Forslag af Koncessionshaveren at fastsætte de fornødne Bestemmelser for Aktieselskabet og derunder Vor Regjerings Andel i og Kontrol med Bestyrelsen af Selskabets Anliggender, Banens og Driftens Bestyrelse samt Aktiebreves Udstedelse.

Senere Overdragelse af Koncessionen kan kun finde Sted med Vort Samtykke.

     § 31

Forsaavidt Koncessionshaveren ikke inden 1ste Mai 1879 godtgjør for Vor Indenrigsminister, at den til det herommeldte Anlæg fornødne Kapital haves til Raadighed, og at 10 Procent af samme er kontant tilstede, er Koncessionen forbrudt og den indbetalte Sikkerhed af 10,000 Kroner hjemfalden til Statskassen. Den stillede Sikkerhed forbrydes dog ikke, hvis Koncessionshaveren maa opgive Foretagendet, fordi det sjællandske Jernbaneselskab vægrer sig ved at deltage i Anlægsudgifterne paa den i Lov 23de Mai 1873 § 9 ommeldte Maade.

Forinden at det overensstemmende med Foranstaaende er godtgjort, at den fornødne Kapital haves til Raadighed, maa Anlæget ikke paabegyndes.

     § 32

Med Hensyn til Koncessionens Fortolkning skal Koncessionshaveren være underkastet Vor Indenrigsministers Kjendelse.

     § 33

Ved ethvert Thronskifte vil der paa Koncessionen være at erhverve allerhøieste Konfirmation.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 17de Januar 1879.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L. S.)

E. Skeel.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

Indenrigsministeriet, den 18de Januar 1879.

E. Skeel.

Nørgaard

Officielle noter

Ingen