Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse angaaende Meddelelse af Eneretsbevilling til Anlæg og Drift af en Forlængelse af Jernbanen fra Helsingør til Gilleleje.


Paa derom af Ministeriet for offentlige Arbejder nedlagt allerunderdanigst Forestilling har det under 12te Marts 1915 allernaadigst behaget Hans Majestæt Kongen at meddele Aktieselskabet Helsingør-Hornbæk Banen følgende Eneretsbevilling til Anlæg og Drift af en Forlængelse af Jernbanen fra Helsingør til Hornbæk til Gilleleje:

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,

Gøre vitterligt: At Vi efter derom indgivet Andragende i Overensstemmelse med Lov Nr. 156 af 27de Maj 1908, jfr. Lov Nr. 91 af 21 April 1914 og Lov Nr. 43 af 23de Februar 1915, allernaadigst vil have forundt og bevilget Aktieselskabet Helsingør-Hornbæk Banen Eneret til at anlægge en Forlængelse af Jernbanen fra Helsingør til Hornbæk til Gilleleje samt til indtil 1ste Januar 2008 at benytte den saaledes forlængede Jernbane fra Helsingør over Hornbæk til Gilleleje til Befordring af Personer og Gods ved Hjælp af Lokomotiver, idet Vi dog vil have Staten forbeholdt Eneret til Jernbanetransporten mellem de Punkter paa Statsbanerne, med hvilke nævnte Bane direkte eller ved Forbindelse med andre Jernbaner maatte komme i Berøring.

Bevillingen meddeles derhos paa følgende Betingelser:

I.

§ 1

Banen kan bygges som let Lokomotivbane. Indhegning af Banen og Anbringelse af Led ved Vejoverkørsler vil i Reglen kunne bortfalde undtagen paa enkelte stærkt befærdede Punkter.

Angaaende Banens Retningslinie og Bygningsmaade er Bevillingshaverne i øvrigt underkastede Ministerens Bestemmelser paa Grundlag af de af Bevillingshaverne forlagte fuldstændige Planer til Anlæget.

Endvidere skal Bevillingshaverne være underkastede Ministerens Bestemmelse om Banens Forsyning med alt Tilbehør, derunder de til dens første Anlæg fornødne Lokaler m.v. for Told-, Post-, og Telegrafvæsen.

Vilkaarene for Banens Tilslutning til Gribskovbanens Station i Gilleleje eller for en Medafbenyttelse af denne saavel som Vilkaarne for den forlængede Banes Drift fastsættes af Ministeren.

§ 2

Bevillingshaverne er pligtige at meddele Ministeren alle af denne begærte Oplysninger angaaende Tilvejebringelsen af den udover Statskassens Bidrag, jfr. § 14, fornødne Anlægskapital.

§ 3

Ekspropriationen af de til Baneanlæget fornødne Grunde m. m. foretages i Henhold til Reglerne i Forordningen af 5te Marts 1845. For saa vidt der til Anlæget maatte blive indtaget Grunde, der tilhører Staten, gives fuldt Vederlag for disse.

Udbetaling af Erstatninger til de skadelidende, af Diæter og Befordringsudgifter til Medlemmerne af Besigtigelses-, Ekspropriations- og Taksationskommissioner m. v. sker efter nærmere Bestemmelse af Ministeren. Hvis det af denne forlanges, at Udbetalingen skal ske gennem Statskassen, skal Bevillingshaverne være pligtige at stille et Beløb af indtil 4,000 Kroner pr. Kilometer af Banens Længde til Ministerens Raadighed samt desuden paa Forlangende efterhaanden at udrede det Beløb, som Ministeren anser fornødent til disse Udgifters Dækning, saaledes at Statskassen ingen Sinde kommer til at staa i Forskud hertil for Bevillingshaverne. Skulde disse ikke udrede de saaledes forlangte Beløb inden Udløbet af de Tidsfrister, som Ministeren i saa Henseende maatte fastsætte, skal Vor Regering være berettiget til herfor at holde sig til den af Bevillingshaverne stillede Sikkerhed, jfr. § 11, og til at standse Jernbaneanlæget.

§ 4

Alle Arbejder ved Bygningen af Banen med Tilbehør skal, for saa vidt ikke anderledes af Ministeren bestemmes, udbydes i Licitation i Henhold til Betingelser, der med tilhørende Overslag approberes af Regeringens tekniske Kontrol, jfr. § 7, ligesom Valget mellem de ved Licitationen fremkomne Tilbud skal approberes af samme. Det bliver ved Gennemførelsen af disse Bestemmelser at paase, at det foreløbige Overslag, som er lagt til Grund ved Tegningen af Bidrag til Anlæget, ikke uden afgørende Grunde overskrides. I Tilfælde af Uoverensstemmelse herom mellem Bevillingshaverne og Kontrollen bliver Spørgsmaalet at indstille til Ministerens Afgørelse.

Bevillingshaverne er pligtige at drage Omsorg for, at der til Udførelse af de ommeldte Arbejder ikkun anvendes indenlandsk Arbejdskraft. Undtagelse herfra kan kun finde Sted under særlige Forhold og med udtrykkeligt Samtykke af fornævnte Kontrol.

Bevillingshavernes Antagelse af ledende Ingeniør ved Anlæget er ikke gyldig, førend Ministerens Godkendelse af Antagelsen er erhvervet.

Uden tvingende Nødvendighed maa der ikke arbejdes ved Anlæget paa Søn- og Helligdage.

Bevillingshaverne skal paase, at alle Arbejderne ved Anlæget af vedkommende Entreprenør holdes forsikrede mod Ulykkestilfælde under Arbejdet i et i Medfør af Lov af 7de Januar 1898 anerkendt Forsikringsselskab.

Bevillingshaverne er pligtige at underkaste sig samt er ansvarlige for Overholdelsen af de Bestemmelser, som af Ministeren maatte blive trufne til Sikkerhed for Udbetaling af tilgodehavende Løn til Arbejderne ved Banens Anlæg.

Ved Anlægets Udførelse bliver at iagttage:

at ingen af de Fortidsminder, Stendysser, Høje eller Borgpladser, som ligger i den afstukne Jernbanelinie, sløjfes eller afgraves, uden at der forinden i betimelig Tid er givet Direktionen for Nationalmuseet Lejlighed til at foranstalte en planmæssig Undersøgelse af vedkommende Oldtidsminde,

at der saa vidt muligt drages Omsorg for at ingen Materialier af Jord, Sten eller Grus tages fra Fortidsminder af ovennævnte Art, som ligger i større eller mindre Afstand fra Banelinien, uden at ovennævnte Direktion forinden har afgivet Erklæring om hvorvidt Mindesmærket fortjener at fredlyses, samt

at alle de Oldsager, der under Arbejdernes Udførelse maatte findes i Jorden, enkeltvis eller samlede, afleveres til den tekniske Kontrol for af denne at indsendes til Nationalmuseet, fra hvilket der, saafremt Sagerne beholdes, vil blive udbetalt Finderen en passende Dusør.

Overtrædelse af ovennævnte Forpligtelser vil medføre Bødestraf efter nærmere Bestemmelse af Ministeren.

§ 5

Til Overholdelse af Orden og Sikkerhed under Banens Bygning vil, saavidt saadant af Regeringen maatte anses fornødent, blive anordnet et eget Politiopsyn, hvis Indretning nærmere fastsættes af Regeringen, efter at der er givet Bevillingshaverne Lejlighed til at ytre sig herover.

Dette Politis Anordninger inden for Grænserne af dets Omraade og Myndighed skal Bevillingshaverne være pligtige at underkaste sig.

Alle med dette Politi forbundne Udgifter udredes af Anlægskapitalen.

§ 6

Den almindelige Kontrol fra Regeringens Side med Hensyn til det hele Anlæg og Overholdelsen af de derom gældende Bestemmelser vil blive ført af den af Os beskikkede Kommissarius.

Alle Forhandlinger mellem Regeringen og Bevillingshaverne sker gennem denne Embedsmand. Til ham indsendes saaledes alle Skrivelser og Andragender fra Bevillingshaverne til Regeringen. Kommissarius og de under ham fungerende Medhjælpere skal til enhver Tid have fri Adgang til alle Dele af Anlæget, og der skal af Bevillingshaverne meddeles Kommissarius alle de Oplysninger, som han maatte fordre. Han skal have Myndighed til at paatale og standse ethvert Foretagende fra Bevillingshavernes Side, som han anser stridende mod de fastsatte Bestemmelser og gældende Love og Anordninger eller uforeneligt med den offentlige Sikkerhed. Hans Paatale i saa Henseende skal uvægerligen tages til Følge, indtil Sagen i fornødent Fald efter Bevillingshavernes Forlangende er afgjort ved Ministerens Resolution.

§ 7

Udøvelsen af den specielle tekniske Kontrol med Anlæget vil af Ministeren blive overdragen til en Ingeniør. Til denne har Bevillingshaverne at indsende alle Planer, Tegninger m.v. til Approbation, ligesom i Almindelighed alt, hvad der angaar Arbejdernes Udførelse, vil blive paaset af denne tekniske Kontrol paa Regeringens Vegne i Overensstemmelse med den Instruktion, som af Ministeren gives samme. Alle Planer, Kort og Tegninger skal indsendes in duplo, hvorefter det ene Eksemplar sendes tilbage til Bevillingshaverne med Kontrollens Paategning.

Den kontrollerende Ingeniør og dennes Medhjælpere skal til enhver Tid have fri Adgang til alle Dele af Anlæget og til de Steder, hvor der arbejdes, og der skal af Bevillingshaverne gives dem alle de Oplysninger, som mundtlig eller skriftlig maatte fordres med Hensyn til Anlæget og Arbejderne paa samme m. v. Kontrollen skal have Myndighed til at foretage alle de efter dens Skøn nødvendige Undersøgelser og Prøver med de leverede Materialier, de udførte Arbejder m. m. samt til i dette Øjemed at kræve den fornødne Bistand af Bevillingshaverne. Den kontrollerende Ingeniør er berettiget til at forkaste de ved en Licitation fremkomne Tilbud og fordre ny Licitation afholdt paa ændrede Betingelser; han kan forkaste de af Bevillingshaverne foreslaaede Konstruktioner eller leverede Materialier, som han anser for uskikkede til Øjemedet, ligesom han kan fordre enhver Del af Arbejdet, som han anser for ufyldestgørende, omgjort.

Bevillingshaverne kan indanke de af den tekniske Kontrol givne Paalæg for Ministeren, men er pligtige til, naar saadant forlanges af Kontrollen, foreløbig at rette sig efter dennes paalæg uden at kunne fordre nogen Erstatning for det herved mulig paaførte Tab.

§ 8

Anlæget af Banen skal fremmes saaledes, at den i alt væsentligt er færdig og under Iagttagelee af de nedenfor i § 9 givne Forskrifter i sin hele Udstrækning kan aabnes for Drit som Forlængelse af Jernbanen fra Helsingør til Hornbæk efter en fuldstændig Driftsplan senest 4 Aar efter denne Bevillings Dato. Saafremt denne Termin ikke iagttages, skal Bevillingen være forbrudt, medmindre det godtgøres, at Terminens Overholdelse er bleven umuliggjort ved Bevillingshaverne utilregnelige Omstændigheder, saasom Naturbegivenheder, Arbejdsstandsninger eller andet deslige.

§ 9

Banen maa ikke aabnes for nævnte Drift, forinden Tilladelse dertil er meddelt af Ministeren, samt forinden der ved anstillede Prøver og Undersøgelser er opnaaet Vished for, at Anlæget med Tilbehør samt det fornødne Driftsmateriel er af god Beskaffenhed og det fornødne Tjenestepersonale tilstrækkeligt indøvet.

§ 10

De ved Førelsen af Regeringens Tilsyn med Banens Anlæg foranledigede Udgifter afholdes af Anlægskapitalen.

§ 11

Førend nogen Del af Anlæget paabegyndes, skal Bevillingshaverne supplere det inden Bevillingens Udfærdigelse stillede Depositum af 5,000 Kr. til 20,000 Kr. i saadanne Effekter, som Ministeren vil tage for gode. Det saaledes stillede Depositum skal tjene Regeringen til Sikkerhed for de ovenanførte Betingelsers Opfyldelse, og skulde Regeringen være nødsaget til at gøre sig betalt i samme, skal Bevillingshaverne være forpligtede til under Bevillingens Fortabelse uden Ophold at supplere Sikkerheden til det nævnte Beløb. Den stillede Sikkerhed bliver, for saa vidt den ikke benyttes til Dækning af Statskassens Krav paa Bevillingshaverne, at tilbagebetale, naar hele Anlæget er fuldført og aabnet for Driten overensstemmende med de foranførte Bestemmelser.

§ 12

Forbrydes Bevillingen, hjemfalder de af Bevillingshaverne deponerede Beløb, jfr. § 11, til Statskassen.

II.

§ 13

Senest 1 Aar efter Banens Aabning for Drift bliver der af Bevillingshaverne at forelægge Ministeren et fuldstændigt Regnskab over den hele til Anlæget anvendte Anlægskapital, beregnet paa den i fornævnte Lov Nr. 156 af 27de Maj 1908 § 9 ommeldte Maade og saaledes, at det Beløb, der i Følge nærværende Eneretsbevillings § 15 skal indbetales til Helsingør-Hornbæk Banens Reservefond, medregnes til Anlægskapitalen. For saa vidt Udbetaling af Erstatningsbeløb m.v. i Anledning af de til Baneanlæget fornødne Grunde har fundet Sted gennem Statskassen, jfr. ovenfor § 3, 2det Stykke, bliver dog Regnskab herover at aflægge ved Kommissarius; imod dette Regnskab, i hvilket der ikke bliver at beregne Bevillingshaverne nogen Rente af de af dem indbetalte Summer, skal de ikke med Retsvirkning kunne fremsætte nogen Indsigelse.

Bevillingshaverne er forpligtede til at give den, der paa Ministerens Vegne reviderer det af Bevillingshaverne aflagte Anlægsregnskab, Adgang til at gennemgaa de ved Anlæget førte Bøger, ligesom de uvægerlig har at meddele alle af Ministeren eller Revisor i øvrigt begørte Oplysninger vedkommende Regnskabet.

§ 14

Af Statskassen ydes til Baneanlæget et Bidrag, udgørende Halvdelen af den hele til Anlæget i Følge aflagt Regnskab bevislig anvendte Anlægskapital, jfr. § 13.

Forskud paa Statskassens Bidrag kan efter Ministerens nærmere Bestemmelse ydes Bevillingshaverne paa disses Begæring, efterhaanden som Anlæget skrider frem, og i Forhold til Størrelsen af de af Bevillingshaverne alt anvendte Bekostninger paa Anlæget. Endelig Afregning med Hensyn til Bidraget finder Sted snarest mulig, efter at Anlægsregnskabet ved Ministerens Foranstaltning er revideret.

§ 15

For samtlige Bidrag til Anlæget udstedes der Aktier i Helsingør-Hornbæk Jernbaneselskab, der fremtidig benævnes Aktieselskabet Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen, imod at der, jfr. § 13, - med forventet finansiel Lovhjemmel for Statsbidragets Vedkommende - af Anlægskapitalen indbetales et saa stort Beløb til Helsingør-Hornbæk Banens Reservefond, at denne derved kommer til at udgøre en lige saa stor Del af den udvidede Aktiekapital, som den androg af Aktiekapitalen før Udvidelsen. - Det bliver at iagttage, at de Statskassen tilkommende Aktier vedblivende udgør Halvdelen af det samlede Aktiebeløb. - De ny Aktier deltager første Gang i Udbyttefordelingen for det Driftsaar, som følger nærmest efter, at Banen er aabnet for Driften.

III.

§ 16

Naar Banen aabnes for Drift, indgaar den som Led i en samlet Helsingør-Hornbæk Jernbane saaledes, at samtlige for den nuværende Helsingør-Hornbæk Jernbane i Henhold til den udfærdigede Eneretsbevilling m.m. gældende Bestemmelser uden videre finder Anvendelse ogsaa for den i nærværende Eneretsbevilling omhandlede Forlængelse af Banen, i hvilken Henseende udtrykkelig bemærkes, at den i nærværende Eneretsbevilling omhandlede Jernbane skal være indbefattet under den Staten i Eneretsbevilling af 23de Marts 1903 forbeholdte Ret til at overtage Jernbanen fra Helsingør til Hornbæk.

IV.

§ 17

Der tilstaas Bevillingshaverne følgende Rettigheder og Begunstigelser med Hensyn til det heromhandlede Anlæg:

a. De til Baneanlæget anvendte Grunde fritages, saa længe de benyttes i det paagældende Øjemed, for alle paa samme hvilende Afgifter og Byrder, og de paa Grundene opførte, til Anlæget henhørende Bygninger saavel i Købstæderne som paa Landet fritages indtil videre for alle ellers paa Bygninger hvilende kongelige Skatter og Afgifter.

b. Afslutning af Overenskomster i Anledning af Banens første Anlæg som og Udstedelse og Overdragelse af Aktiebreve og Forskrivninger til Statskassen og til Kommuner eller private, som har ydet Bidrag til Anlæget, jfr. § 15, kan foregaa uden Brug af stemplet Papir.

c. Der indrømmes Bevillingshaverne Godtgørelse for Indførselstold af de Genstande, som anvendes til Anlæget af Banen og dennes første Forsyning med Driftstilbehør, dog at Bevillingshaverne i Henseende til Bevislighederne for det indførtes Værdi og Anvendelse efter Bestemmelsen saavel som til Kontrollen hermed vil have at underkaste sig de Forskrifter, som herom gives af Ministeren.

§ 18

Af den Værdistigning, som ved Anlæget af den i nærværende Eneretsbevilling omhandlede Jernbaneforlængelse tilføres bebyggede eller ubebyggede Ejendomme eller Dele af saadanne, bliver der at svare Jernbaneskyld i Overensstemmelse med de i Lov Nr. 105 af 18de April 1910 herom indeholdte Regler.

Som en Følge heraf maa de i nærværende Eneretsbevillings § 15 omhandlede Aktier ikke udstedes til eller transporteres til Ihændehaveren, men skal lyde paa Navn og noteres i Selskabets Bøger. De af disse Aktier, der tilhører private, kan naar som helst indkaldes af Selskabet til Indløsning med deres Paalydende, saa længe Stat eller Kommune ogsaa er Aktiehaver i Selskabet. Er hverken Stat eller Kommune længere Aktiehaver i Selskabet, skal Indløsningsretten tilkomme Staten i Forening med de Kommuner, der oprindelig har haft de heromhandlede Aktier i Selskabet.

§ 19

Under Anlæget skal Bevillingshaverne underkaste sig Ministerens Fordringer med Hensyn til, hvad der skal iagttages i Henseende til Undersøgelse og Transport af toldpligtigt Gods samt med Hensyn til Indretning af Vogne for Brev- og Pakkeposten.

Bevillingshaverne skal, hvis saadant af Ministeren forlanges, til Jernbanetelegraf anvende Stænger, præparerede efter en af Ministeren angiven Metode og af saadanne Dimensioner, at Statstelegrafens Linier derpaa, om ønskes, kan anbringes. Hvis Stængerne saaledes af Statstelegrafen benyttes, overtager denne Stængernes Vedligeholdelse for saa lang Tid, som den benytter dem. Telegrafapparaterne, der anvendes, skal hvis det af Ministeren forlanges, være af den Konstruktion, som benyttes ved Statstelegrafen, og de dermed forsynede Jernbanestationer skal paa Forlangende af Ministeren kunne benyttes til offentlig Korrespondance paa Betingelser, der nærmere fastsættes af ham. Saafremt der til Banens Tjeneste med Ministerens Samtykke maatte blive benyttet Telefonanlæg, skal Bevillingshaverne herved være underkastede lignende Bestemmelser som foran fastsat med Hensyn til Telegrafanlæg.

§ 20

Med Hensyn til nærværende Bevillings Fortolkning skal Bevillingshaverne være underkastede Ministerens Kendelse.

Hvorefter alle vedkommende sig allerunderdanigst har at rette.

Givet paa Amalienborg, den 12te Marts 1915.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L.S.)

Hassing Jørgensen.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

Ministeriet for offentlige Arbejder, den 16de Marts 1915.

Hassing Jørgensen.

/T.F. Krarup.

Officielle noter

Ingen