Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr mv. (* 1)


§ 1

I Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 154 af 20. april 1977 om køretøjers indretning og udstyr mv. som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 656 af 26. september 1991 foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I henhold til § 33 a, stk. 2, § 35, stk. 1, 2 og 4, § 68, stk. 1, § 70, stk. 3, og § 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992 med senere ændringer, fastsættes:»

2. Kapitel 6 affattes således:

»Knallerter

§ 28. Motor, udveksling mellem motor og drivhjul, drivhjulsstørrelse samt lyddæmpningssystem skal være indrettet således, at knallerten ikke yder større hastighed end fastsat ved typegodkendelsen.

Stk. 2. Der må ikke foretages konstruktive ændringer ved motor samt lyddæmpningssystem eller ændres i udvekslingen mellem motor og drivhjul og i drivhjulsstørrelsen.

§ 29. Når føreren forlader en to-hjulet knallert skal den være forsynet med anordning til tyverisikring, der består af lås samt kæde, bøjle eller lignende med en styrke, der svarer til indsatshærdet materiale med mindst 9 mm's tykkelse.

Ikke registreringspligtige knallerter

§ 30. En ikke registreringspligtig knallert må ikke være indrettet til mere end een person.

§ 31. En ikke registreringspligtig knallert skal være forsynet med:

  • 1) Standardtypegodkendelsesnummer og motortypenummer.
  • 2) Styreapparat, hvormed knallerten kan styres let, hurtigt og sikkert.
  • 3) Pedaler eller fodhvilere.
  • 4) Dæk med en månsterdybde på mindst 1 mm på hjulene og skærme over hjulene.
  • 5) Driftsbremse, der ved alle hastigheder og belastningsforhold kan bremse knallerten på en sikker, hurtig og virksom måde, og som består af to uafhængige bremsesystemer, der virker på hvert sit hjul.
  • 6) Klokke eller entonet horn.

§ 32. En ikke registreringspligtig knallert skal være forsynet med lygter og refleksanordninger efter følgende regler:

  • 1) En fremadrettet, hvid eller gullig nærlyslygte, der uden at blænde kan oplyse vejen mindst 30 m foran knallerten.
  • 2) En bagudrettet, rød baglygte, der er tydeligt synlig i mindst 300 meters afstand uden at blænde.
  • 3) En bagudrettet, rød refleksanordning, der er E- eller e-mærket eller godkendt af Justitsministeriet (JRU-mærket), og som ikke er trekantet.

Stk. 2. En trehjulet invalideknallert skal være forsynet med to baglygter og to bagudrettede refleksanordninger.

Stk. 3. En ikke registreringspligtig knallert kan være forsynet med en fremadrettet, hvid eller gullig fjernlyslygte, en hvid positionslygte, gule retningsviserblinklygter, en bagudrettet, rød stoplygte og hvide, fremadrettede og røde, bagudrettede refleksanordninger, der ikke er trekantede, samt gule refleksanordninger til siden.

Registreringspligtige knallerter

§ 32 a. En registreringspligtig knallert skal opfylde bestemmelserne i kapitel 5 om motorcykler, idet en knallert dog ikke må tilkobles sidevogn.«

3. § 43 a, 1. punktum, affattes således:

» § 43 a. På bil, motorcykel, registreringspligtig knallert samt på registreringspligtigt påhængskøretøj til bil må pigdæk kun anvendes i perioden 1. oktober- 30. april, og kun for så vidt alle køretøjets eller vogntogets hjul er forsynet dermed.«

4. Nyt kapitel 13 affattes således:

»Kapitel 13

EF-direktiver om køretøjer

§ 44 a. Et køretøj og udstyr til køretøjer kan ikke nægtes godkendt under henvisning til, at det ikke opfylder danske bestemmelser om køretøjers indretning og udstyr, såfremt køretøjet, henholdsvis udstyret er godkendt i henhold til et EF-direktiv med modsvarende bestemmelser.

Stk. 2. I Trafikministeriets bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer er der fastsat krav om godkendelse i henhold til EF-direktiver eller ECE-regulativer af køretøjers indretning og udstyr.

Stk. 3. I Trafikministeriets bekendtgørelse om registrering af motorkøretøjer er der desuden fastsat bestemmelser om EF-typegodkendelse.«

Kapitel 13 bliver herefter til kapitel 14.

5. I § 45, 1. punktum, erstattes »33 og 34« med »32 a-34«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. februar 1994.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 451 af 1. august 1973 om EF-direktiver om motorkøretøjer og påhængskøretøjer hertil og bekendtgørelse nr. 474 af 18. september 1975 om EF-direktiver om landbrugs- og skovbrugshjultraktorer.

Trafikministeriet, den 14. februar 1994

Jan Trøjborg

/ Vibeke R. von Stemann

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 92/61/EØF, EF-Tidende 1992 L 225 s. 72.