Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om godkendelse af kompetent person i henhold til teknisk forskrift om hejsemidler og lossegrej i skibe

Formål

Formålet med denne vejledning er at give retningslinier for godkendelse af kompetente personer i forbindelse med kontrol, prøvning, besigtigelse og certificering af hejsemidler og lossegrej, som er omfattet af teknisk forskrift nr. 12 af 12. oktober 2000 om hejsemidler og lossegrej m.v. i skibe, offentliggjort i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen nr. 8/2000.

Regelgrundlag

De nærmere regler findes i bilaget til ovennævnte tekniske forskrift nr. 12 af 12. oktober 2000.

 

I henhold til bilagets pkt. 11 skal hejsemidler, før de tages i brug, prøves, kontrolleres og certificeres af en kompetent person af kategori A.

 

Endvidere skal hejsemidler med tilbehør i henhold til bilagets pkt. 14 grundigt undersøges og afprøves hvert 5. år. Denne undersøgelse skal forestås af en kompetent person af kategori B, der efter undersøgelsen skal certificere hejsemidlet.

 

Endelig skal hejsemidler i henhold til bilagets pkt. 13 efterses mindst én gang hver 12. måned. Dette eftersyn skal foretages af en kompetent person af kategori C, der efterfølgende skal foretage en indførelse i skibets kontrolbog.

 

I henhold til bilagets pkt. 1.10 skal kompetente personer i Danmark godkendes af Søfartsstyrelsen.

Definitioner

Kompetent person: En person eller virksomhed, som er godkendt til at udføre konstruktion, beregning, afprøvning og certificering af hejsemidler og lossegrej eller en begrænset del heraf. En kompetent person i Danmark godkendes af Søfartsstyrelsen efter ansøgning, se dog nedenfor. Vedkommende må kunne dokumentere sine kundskaber og erfaring. Der skelnes mellem tre typer kompetente personer:

 

Kompetent person, kategori A, er godkendt til førstegangscertificering af hejsemidler og lossegrej. For at opnå sådan godkendelse skal vedkommende i samarbejde med et værksted have udført konstruktion, beregning, kontrol med arbejdets udførelse, prøvning, besigtigelse og certificering af et komplet rigarrangement til Søfartsstyrelsens tilfredshed.

 

Kompetent person, kategori B, er godkendt til periodisk certificering samt certificering efter mindre reparationer af eksisterende hejsemidler og lossegrej. For at opnå en sådan godkendelse skal vedkommende have udført periodisk kontrol, prøvning, besigtigelse og certificering af et eksisterende hejsemiddel til Søfartsstyrelsens tilfredshed.

 

Kompetent person, kategori C, er godkendt til certificering i forbindelse med årligt eftersyn, samt certificering efter mindre reparationer af eksisterende hejsemidler og lossegrej.

Fremgangsmåde

Søfartsstyrelsen godkender umiddelbart som:

 

Kompetent person, kategori A: De af Søfartsstyrelsen anerkendte klassifikationsselskaber samt relevante prøvningsinstitutter.

 

Kompetent person, kategori B: Fabrikanten af et givet hejsemiddel samt kompetente personer af kategori A.

 

Kompetent person, kategori C: Skibets fører, overstyrmand, maskinchef og førstemester samt kompetente personer af kategori A og B.

 

Der udstedes ikke særlig godkendelse til ovennævnte personer.

 

Søfartsstyrelsen godkender endvidere som kompetent person af kategori B personer, der er autoriseret af fabrikanten. En sådan autorisation kan gives til at udføre kontrol på en eller flere typer af hejsemidler produceret af den pågældende fabrikant.

 

Ansøgning om godkendelse fremsendes til Søfartsstyrelsen, Center for Skibsteknik og Arbejdsmiljø. Ansøgningen skal være bilagt fabrikantens autorisation.

 

Forinden fabrikanten autoriserer en person, skal han sikre sig, at personen har udført periodisk kontrol, prøvning, besigtigelse og certificering på et eksisterende hejsemiddel af pågældende type/typer.

 

Ved kontrol i udlandet kan Søfartsstyrelsen som kompetente personer af kategori B acceptere personer, der er autoriseret af fabrikanten efter samme retningslinier som ved godkendelse af danske personer.

Dokumentation

Ved kontrol udført af godkendte personer af kategori B skal en kopi af Søfartsstyrelsens godkendelse udleveres til skibsføreren.

 

Ved kontrol udført af udenlandske personer skal en kopi af fabrikantens autorisation udleveres til skibsføreren.

 

Dokumentationen skal opbevares om bord med henblik på forevisning til relevante myndigheder.

Søfartsstyrelsen, den 10. august 2001