Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 3500 kg


I henhold til § 68, stk. 1, § 70, stk. 3, § 73, stk. 1, og § 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992 fastsættes:

§ 1. Ved synsfri sammenkobling forstås sammenkobling af bil og påhængskøretøj uden forudgående syn og godkendelse ved Statens Bilinspektion af vogntoget.

§ 2. Bil kan registreres til synsfri sammenkobling med de påhængskøretøjer, der er nævnt i stk. 2.

Stk. 2. Påhængsvogn, campingvogn og andet registreringspligtigt påhængsredskab med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg kan registreres til synsfri sammenkobling med biler.

§ 3. Køretøjerne skal inden anmeldelsen til registrering efter § 2

  • 1) være godkendt til synsfri sammenkobling af Statens Bilinspektion, eller
  • 2) for påhængskøretøjers vedkommende være godkendt til synsfri sammenkobling af Trafikministeriet i forbindelse med udstedelse af standardtypegodkendelse eller tillæg til standardtypegodkendelse.

Stk. 2. Fabriksnye standardtypegodkendte eller anmeldte EF-typegodkendte biler kan dog i forbindelse med 1. registrering registreres til synsfri sammenkobling uden at være godkendt hertil af Statens Bilinspektion. Den forhandler, der afgiver forhandlererklæring på bilens typeattest, skal på typeattesten afgive en særlig erklæring om tilkoblingsanordningen. Såfremt typeattesten ikke er udformet med henblik på afgivelse af en sådan erklæring, skal erklæringen i stedet afgives på en særlig attest, og forhandleren skal da samtidig anføre oplysning om påhængskøretøjets største totalvægt med og uden bremser.

§ 4. Køretøjer, der skal benyttes til synsfri sammenkobling, skal opfylde de særlige krav til indretning og udstyr, der er fastsat for køretøjer til synsfri sammenkobling i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr.

§ 5. Køretøjer må kun sammenkobles synsfrit, såfremt

  • 1) begge køretøjer er registreret til synsfri sammenkobling,
  • 2) påhængskøretøjets faktiske totalvægt ikke overstiger den værdi for største totalvægt, der er anført i bilens registreringsattest, og
  • 3) påhængskøretøjets bredde ikke overstiger bilens bredde i hver side med mere end
  • a) 0,1 m, hvis påhængskøretøjets bredde overstiger 2,3 m, eller
  • b) 0,3 m, hvis påhængskøretøjets bredde overstiger 2,1 m, men ikke 2,3 m.

Stk. 2. Bilens og påhængskøretøjets registreringsattest eller kopi heraf skal medbringes under kørslen og på forlangende vises til politiet.

Stk. 3. Hvis der for bilen er udfærdiget koblingsattest, skal denne eller kopi heraf medbringes og benyttes i stedet for registreringsattesten.

§ 6. Et køretøjs hastighed skal til enhver tid være afpasset efter forholdene med særlig hensyn til andres sikkerhed. Ved sammenkoblede køretøjer skal den kørende herved også tage hensyn til vogntogets køreegenskaber.

§ 7. Overtrædelse af §§ 4-6 straffes med bøde.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1993.

Stk. 2. Samtidig ophæves Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 63 af 24. januar 1989 om synsfri sammenkobling af personbil eller varebil og påhængsvogn, campingvogn eller andet registreringspligtigt påhængsredskab.

Trafikministeriet, den 22. marts 1993

Helge Mortensen

/ Henrik Waaben

Officielle noter

Ingen