Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udrykningskørsel. (* 1)


I henhold til § 7, stk. 1, 78, stk. 1, og § 118, stk. 3, i færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976 fastsættes:

Kapitel 1.

Udrykningskørsel.

     § 1. Motorkøretøj må kun føres efter reglerne om udrykningskørsel, når

  • 1) det skønnes nødvendigt af hensyn til politimæssige opgaver, personredning, brand, færdselsuheld eller afværgelse af omfattende skader, og
  • 2) motorkøretøjet er registreret som udrykningskøretøj, jfr. dog stk. 2.

     Stk. 2. Kravet om registrering som udrykningskøretøj gælder ikke for

  • 1) motorkøretøjer, der tilhører politiet og normalt anvendes til kontrolkørsel og lignende formål og kun undtagelsesvis til udrykningskørsel, og
  • 2) motorkøretøjer, der i et enkelt tilfælde benyttes til kørsel med alvorligt syge eller tilskadekomne eller i andet lignende øjemed, som ikke tåler opsættelse, jfr. færdselslovens § 7, stk. 4.

Kapitel 2.

Godkendelse, registrering og eftersyn af udrykningskøretøjer.

     § 2. Motorkøretøj kan kun registreres som udrykningskøretøj, såfremt det forinden er godkendt til udrykningskørsel af Statens bilinspektion.

     § 3. Motorkøretøj, der tilhører politi, brandvæsen, forsvar eller civilforsvar, kan registreres som udrykningskøretøj.

     Stk. 2. Justitsministeriet kan tillade, at motorkøretøj, der tilhører anden offentlig myndighed, samt ambulance, redningskøretøj eller lignende mototkøretøj, der tilhører private, registreres som udrykningskøretøj.

     § 4. Registreringsmyndigheden indkalder een gang om året motorkøretøj, der er registreret som udrykningskøretøj, til fremstilling for Statens bilinspektion til eftersyn. Den første fremstilling skal ske senest 1 år efter registreringen som udrykningskøretøj.

     § 5. Motorkøretøj, der tilhører forsvaret, godkendes, registreres og synes af Hærens Materielkommando.

     Stk. 2. Motorkøretøj, der tilhører civilforsvaret, registreres af civilforsvarsstyrelsen.

Kapitel 3.

Udrykningssignaler.

     § 6. Motorkøretøj, der er registreret som udrykningskøretøj, skal være udstyret med en eller flere lygter, der er godkendt af justitsministeriet, og som hver for sig eller sammen synligt fra alle sider viser blåt blinkende lys. Motorcykler skal dog foran og bagpå være forsynet med en eller to lygter, som er synlige udad 80 grader til hver side.

     Stk. 2. Udrykningskøretøj skal endvidere være udstyret med et klart lydende, automatisk virkende, to-tonet horn. Udrykningskøretøjet kan yderligere være udstyret med et tilsvarende særligt kraftigt horn til brug på landevej eller andre steder, hvor omstændighederne gør anvendelse heraf påkrævet. Justitsministeriet kan tillade, at udrykningskøretøjer, der omfattet af § 3, stk. 2, godkendes og registreres uden at være udstyret med horn.

     § 7. Motorkøretøj, der af politiet anvendes til kontrolkørsel og lignende formål og kun lejlighedsvis til udrykningskørsel, kan udstyres med udrykningssignaler.

     § 8. Lygte skal anvendes under udrykningskørsel. Lygte kan tillige anvendes under standsning ved uheldssted eller lignende.

     Stk. 2. Horn skal anvendes under udrykningskørsel, medmindre anvendelse af lygte efter omstændighederne skønnes tilstrækkeligt til at advare andre trafikanter. De i § 6, stk. 2, nævnte horn må ikke anvendes samtidigt.

     Stk. 3. Ved udrykningskørsel med mototkøretøj tilhørende politiet kan anvendelse af lygte og horn dog undlades, såfremt sådan undladelse skønnes nødvendig af hensyn til formålet med udrykningskørslen, og omstændighederne i øvrigt ikke taler imod. Ved kørsel kan endvidere gøres ganske kortvarig brug af horn uden samtidig anvendelse af lygte, f.eks. i forbindelse med standsning af andet køretøj.

     Stk. 4. I øvrigt må udrykningssignaler ikke anvendes.

Kapitel 4.

Færdselsregler.

     § 9. Under udrykningskørsel kan føreren af køretøjet i tilfælde, hvor det skønnes påtrængende nødvendigt, og hvis der samtidig udvises ganske særlig forsigtighed, undlade at følge reglerne i færdselslovens

  • 1) § 4, stk. 1, om efterkommelse af anvisninger for færdslen, som gives ved færdselstavler, afmærkning på kørebane eller cykelsti, signalanlæg m.v.,
  • 2) kapitel 4 om færdselsregler for kørende,
  • 3) kapitel 5 om hastighed, og
  • 4) kapitel 6 om særlige regler for færdsel på motorvej og motortrafikvej.

     Stk. 2. Føreren skal dog altid efterkomme de anvisninger for færdslen, som gives af politiet eller andre, som justitsministeren har bemyndiget til at regulere færdslen. Føreren skal endvidere altid efterkomme signaler eller andre anvisninger for færdslen ved jernbaneoverkørsler og broer.

     Stk. 3. Ved fremkørsel i lysreguleret kryds mod rødt eller gult lys skal føreren endvidere nedsætte hastigheden så meget, at der straks kan standses for eventuel tværgående trafik.

     Stk. 4. Anvendelse af udrykningssignal fritager ikke føreren for pligten til at optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed over for andre trafikanter.

Kapitel 5.

Straf.

     § 10. Overtrædelse af § 1, stk. 1, § 6, § 8 og 9 straffes med bøde.

Kapitel 6.

Ikraftræden m.v.

     § 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 1977.

     Stk. 2. Motorkøretøj, der skal registreres som udrykningskøretøj og ikke tidligere har været registreret som udrykningskøretøj, skal dog først være registreret inden den 1. november 1977.

     Stk. 3. Tilladelser til udrykningskørsel, der i henhold til tidligere regler er meddelt offentlige myndigheder og private, forbliver gældende. For tilladelserne gælder de vilkår, som følger af bekendtgørelsen.

     § 12. Bekendtgørelse nr. 271 af 28. august 1964 om udrykningskørsel ophæves.

Justitsministeriet, den 15 april 1977.

Orla Møller.

    /P. Wiese.

Redaktionel note
  • (* 1) Optaget i Juristforbundets færdselslovsamling.