Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af koncession for Københavns Frihavns- og Stevedoreselskab A/S til i Københavns Frihavn at udøve frihavnsvirksomhed


I medfør af den mig ved § 2 i lov nr. 141 af 31. marts 1960 om Københavns Frihavn tillagte bemyndigelse meddeler jeg herved Københavns Frihavns- og Stevedoreselskab A/S fra den 1. juli 1979 at regne koncession til i overensstemmelse med nævnte lovs § 3, 1. stk., i Københavns Frihavn at udøve frihavnsvirksomhed.

Virksomheden omfatter opførelse og drift af pakhuse, skure samt andre bygninger, opstilling og drift af kraner og andet laste- og lossemateriale, anlæg og drift af jernbanespor og befæstelse m. v. af kajgader og pladser til godsoplægning og transport samt udførelse af alt arbejde med hensyn til losning og lastning om bord og i land, derunder alt arbejde i forbindelse med ind- og udlevering til og fra selskabets pakhuse og pladser.

Frihavnens område betragtes med hensyn til told og afgifter som udland.

Varer, der fra frihavnen indføres til toldområdet, omfattes af de gældende told- og afgiftslove.

Personligt brug eller forbrug i frihavnen af uberigtigede varer, bortset fra tilladt forbrug af proviant i skibe - samt køb, modtagelse, salg eller levering af sådanne varer til personligt brug eller forbrug i frihavnen er forbudt.

Koncessionen gives på de nedenstående vilkår, der er tiltrådt af Københavns Havnebestyrelse:

     § 1. Københavns Frihavn, der udgør og stedse skal udgøre en del af Københavns Havn, består af det af ministeren for offentlige arbejder efter forhandling med ministeren for skatter og afgifter og Københavns havnebestyrelse fastsatte område beliggende nord for Nordre Toldbod, således som det nærmere er angivet på den nærværende koncession vedhæftede plan. Efter derom fra Københavns havnebestyrelse med tilslutning af Københavns Frihavns- og Stevedoreselskab A/S fremkommen indstilling kan dette område af ministeren for offentlige arbejder efter forhandling med ministeren for skatter og afgifter udvides og indskrænkes i det omfang, som hensynet til frihavnens drift måtte gøre det hensigtsmæssigt.

     § 2. Frihavnsområdet skal holdes indhegnet med et af toldvæsenet godkendt gitter. Spørgsmålet om ændringer ved gitteret afgøres endeligt af ministeren for skatter og afgifter efter forhandling med ministeren for offentlige arbejder.

Toldbevogtningen af frihavnen - såvel til lands som til vands - sker ved foranstaltning af toldvæsenet, der kan foreskrive de herfor samt for den toldmæssige regulering af trafikken til og fra frihavnen fornødne regler.

     § 3. Frihavnens bolværker og landarealer, toldgitteret, toldvagthusene, indhegningen af vejen til Nordre Toldbod og de i henhold til overenskomst mellem Københavns Havn og Københavns Frihavns- og Stevedoreselskab A/S fastlagte kaj-, vej- og sporanlæg samt kloakanlæg tilhører Københavns Havn.

Tilvejebringelse af nye bolværker og landarealer samt uddybning af bassiner, som Københavns Havn og frihavnsselskabet finder påkrævet, sker - hvad enten det drejer sig om anlæg inden for frihavnens nuværende område eller inden for et område, hvormed frihavnen bliver udvidet i henhold til § 1 - ved havnevæsenets foranstaltning. Ejendomsretten til disse anlæg og arealer tilfalder havnevæsenet, medens spørgsmålet om udgifternes afholdelse afgøres ved forhandlinger Københavns Havn og frihavnsselskabet imellem.

Det påhviler frihavnsselskabet på egen bekostning at tilvejebringe de fornødne pakhuse og skure samt administrationsbygninger og andre bygninger, herunder eventuelle nye, af selskabet ønskede toldvagthuse, spor - derunder tilslutning til statsbanesporene - som er nødvendige for pakhusdriften, de for samme formål nødvendige særlige veje samt befæstelsen af de for godsoplægning bestemte pladser. Endvidere tilvejebringer frihavnsselskabet elektriske ledninger, vandledninger og øvrige ledninger samt kraner og andre maskiner til frihavnens betjening. Disse pakhuse, skure, andre bygninger og spor m. v. tilhører frihavnsselskabet.

Bolværker og vanddybder vedligeholdes af Københavns Havn og de dermed forbundne udgifter refunderes af frihavnsselskabet. De øvrige i denne paragraf omhandlede anlæg skal vedligeholdes af frihavnsselskabet på dettes bekostning, bortset fra sådanne kloakledninger med tilhørende overfaldsledninger, der ejes af og vedligeholdes af Københavns Kommune.

De i nærværende paragraf ovenfor i stk. 3 og 4 fastsatte bestemmelser om frihavnsselskabets tilvejebringelse og vedligeholdelse af anlæg og installationer i Frihavnen og om selskabets ejendomsret til de nævnte anlæg og installationer kan efter godkendelse af ministeriet for offentlige arbejder fraviges ved en aftale mellem Københavns Frihavns- og Stevedoreselskab A/S og Københavns havnevæsen, således at de omhandlede forpligtelser og rettigheder helt eller delvist overføres til Københavns Havnevæsen.

     § 4. Mellemværendet mellem statsbanerne og frihavnsselskabet i anledning af tilslutningen af frihavnens spor til statsbanespor ved frihavnens grænse og på frihavnens territorium er ordnet ved en mellem De Danske Statsbaner og Københavns Frihavns-Aktieselskab afsluttet og af ministeriet for offentlige arbejder under 23. august 1930 stadfæstet særlig overenskomst med senere tillæg af 11. april 1932. I anledning af nærværende koncessionsmeddelelse er Københavns Frihavns- og Stevedoreselskab A/S indtrådt som berettiget og forpligtet i henhold til den nævnte overenskomst i stedet for Københavns Frihavns-Aktieselskab. I tilfælde af ændringer i dette mellemværende bliver der ligeledes at afslutte en særlig overenskomst, som stadfæstes af ministeren for offentlige arbejder.

Betalingen for benyttelsen af statsbanernes rullende materiel på frihavnens spor fastsættes af ministeren for offentlige arbejder.

De arealer af frihavnen, der i henhold til § 7 i lov nr. 44 af 31/3 1891 om anlæg af en frihavn ved København m. m. er afgivet til statsbanerne til færgeanlæg, herunder sporforbindelser m. m. tilhører statsbanerne, og statsbanerne udøver med hensyn til disse arealer samme råden som hidtil, ligesom driften af de pågældende anlæg påhviler statsbanerne alene.

     § 5. Københavns Frihavns- og Stevedoreselskab A/S, der er stiftet den 4/5 1979, har en aktiekapital på kr. 5.825.000,-, der tilhører Københavns Havnevæsen. Frihavnsselskabet skal stedse have hjemsted i København. Ministeren for offentlige arbejder er berettiget til at udnævne 2 medlemmer af selskabets bestyrelse.

Selskabets aktier skal stedse tilhøre Københavns Havnevæsen.

Selskabets vedtægter såvel som senere ændringer i disse, herunder ændringer af aktiekapitalens størrelse, skal kun have gyldighed, når de er stadfæstet af ministeren for offentlige arbejder.

     § 6. Koncessionen på frihavnsvirksomheden gives for et tidsrum af 40 år fra den 1. juli 1979 at regne, således at koncessionen løber videre for yderligere 40 år, såfremt ministeren for offentlige arbejder eller selskabet ikke senest 5 år før en sådan periodes udløb opsiger koncessionen til ophør.

Selskabet er forpligtet til at drive frihavnen indtil koncessionsperiodens udløb, ligesom selskabet er forpligtet til at drive den på den til frihavnsformålet svarende måde. Driften sker i overensstemmelse med et driftsreglement, der efter indstilling fra frihavnsselskabet udfærdiges af ministeren for offentlige arbejder efter forhandling med ministeren for skatter og afgifter samt Københavns Havnebestyrelse. Ministeren for offentlige arbejder godkender derhos efter indstilling fra selskabet og efter forhandling med Københavns Havnebestyrelse afgifter og øvrige lejevilkår for leje af pakhuse eller dele af pakhuse og takster i øvrigt for benyttelse af pakhuse og losseredskaber m. v. samt for arbejds- og transportydelser i frihavnen. De af ministeriet approberede takster må kun fraviges med ministerens samtykke.

     § 7. Enhver er berettiget til mod erlæggelse af de fastsatte afgifter og under iagttagelse af de gældende reglementer at benytte frihavnen.

Frihavnsselskabet skal tilstede, at varer, der henligger i frihavnen på lejede pladser eller i lejede rum uden at være optaget på selskabets lagre, bearbejdes af dem, der har rådighed over varerne eller af repræsentanter for disse. Har bearbejdningen karakter af industrivirksomhed, må tilladelse hertil dog indhentes fra ministeren for offentlige arbejder, jfr. nedenfor under § 8. De forannævnte bestemmelser finder tillige anvendelse på Københavns Havnevæsen i det omfang den omhandlede udlejning måtte blive foretaget af Havnevæsenet.

     § 8. Til etablering af detailudsalg og af industrivirksomheder af enhver art på frihavnens område kræves tilladelse fra ministeren for offentlige arbejder, der forhandler herom med ministeren for skatter og afgifter, ligesom sådan tilladelse kræves til udlejning af lokaler og pladser i frihavnen til formål, der må anses for frihavnen udvedkommende.

De toldvæsenet påhvilende forretninger i frihavnen - herunder bevogtningen af frihavnsområdet til lands og til vands - varetages uden bekostning for selskabet, dog således, at der for toldforretninger, der rekvireres af private eller af selskabet til udførelse uden for toldvæsenets ekspeditionstid, må betales vederlag efter de for toldvæsenet almindeligt gældende bestemmelser. Toldvagtshusene ved havneindløbene og ved de af selskabet oprettede toldporte samt lokaler i de på frihavnens område etablerede brovægte m. v. stilles vederlagsfrit til toldvæsenets rådighed, jfr. § 3.

De for toldvæsenet i øvrigt nødvendige bygninger og lokaler opføres af selskabet og holdes af dette i forsvarlig stand i hele driftstiden, dog at den normale indre vedligeholdelse påhviler toldvæsenet; deres antal, størrelse og indretning fastsættes af toldvæsenet efter forhandling med selskabet. For de nuværende og fremtidige bygninger og lokaler af nævnte art svarer toldvæsenet en årlig afgift, der fastsættes efter kostprisprincippet. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem toldvæsenet og frihavnsselskabet om fastsættelse eller regulering af afgiften afgøres sagen af ministeren for offentlige arbejder efter forhandling med ministeren for skatter og afgifter.

     § 9. Den leje, der skal svares til selskabet af andre statsinstitutioner, der erholder lokaler til rådighed på frihavnsterritoriet, fastsættes af ministeren for offentlige arbejder.

     § 10. Reglementet for ordens overholdelse m. m. i Københavns Havn gælder også for frihavnens område, og Københavns havnepoliti har i dette område den det ifølge bemeldte reglement tilkommende myndighed.

     § 11. Fartøjs- og vareafgifter m. m. i Københavns Frihavn opkræves efter de af ministeren for offentlige arbejder approberede takstbestemmelser for Københavns Havn. Provenuet af de nævnte afgifter fordeles mellem Københavns Havnevæsen og Københavns Frihavns- og Stevedoreselskab A/S efter nærmere aftale mellem de to selskaber.

     § 12. Selskabet forelægger Københavns Havnebestyrelse inden hvert års 1. december et budget over driftsindtægter og driftsudgifter for det kommende år til approbation. Der træffes aftale mellem havnebestyrelse og frihavnsbestyrelse om, i hvilket omfang budgettet kan fraviges.

     § 13. Selskabets bestyrelse træffer de fornødne bestemmelser vedrørende regnskabsføringen. Regnskabsaflæggelse og anvendelse af overskud sker i øvrigt i henhold til aktieselskabslovens bestemmelser herom. Det årlige regnskab, der aflægges inden udløbet af 6 mdr. efter regnskabsårets slutning, revideres af to revisorer, een valgt af ministeren for offentlige arbejder og een af selskabets generalforsamling. Den sidste skal være statsautoriseret. Revisorerne skal underkaste regnskabet såvel en kritisk revision som en talrevision.

Ministeren fastsætter honoraret for den af ham valgte revisor. Revisorerne har ret til til enhver tid at revidere selskabets bøger, at foretage kasseeftersyn samt at forlange oplysninger om driften. Regnskabet skal godkendes af Københavns Havnebestyrelse.

Antagelse og afskedigelse af de for driften fornødne funktionærer foretages af bestyrelsen eller i henhold til bemyndigelse fra denne. Dog skal valget af selskabets administrerende direktør godkendes af ministeren for offentlige arbejder. Alle tjenstlige instrukser gives af bestyrelsen eller i henhold til bemyndigelse fra denne. Havnedirektøren for Københavns Havnevæsen er kommitteret for Københavns Havnebestyrelse i frihavnsselskabets bestyrelse.

     § 14. Ministeren for offentlige arbejder kan af selskabets bestyrelse begære enhver oplysning vedrørende frihavnsdriften.

     § 15. Selskabets optagelse af lån og udlejning af arealer på længere åremål end 15 år samt afhændelse og pantsætning af faste ejendomme kræver godkendelse af ministeren for offentlige arbejder.

     § 16. Alle tegninger til de bygninger og indretninger, der tilvejebringes af selskabet, skal godkendes af Københavns Havnevæsen, der ligeledes fører tilsyn med, at de pågældende arbejder udføres som planlagt.

     § 17. De grunde og bygninger på frihavnsområdet, som tilhører Københavns Frihavns- og Stevedoreselskab A/S eller Københavns Havnevæsen, såvel som offentlige institutioners bygninger og anlæg i frihavnen, er fritaget for skatter af enhver art.

Der indrømmes stempelfritagelse for de obligationslån, som med ministerens godkendelse optages af frihavnsselskabet. Stempelfritagelsen omfatter også transporter på de af selskabet udstedte obligationer. De aktiebreve, der udstedes af selskabet, kan udfærdiges og transporteres uden brug af stempel, og de kontrakter, selskabet afslutter med hensyn til anlægsarbejer, er ligeledes stempelfri. Det samme gælder aftaler, der indgås mellem selskabet og Københavns Havnevæsen.

Spørgsmålet om omfanget af fritagelsen for stempelafgift i henhold til stk. 2 afgøres endeligt af ministeren for skatter og afgifter efter forhandling med ministeren for offentlige arbejder.

     § 18. Så længe koncessionsperioden varer, kan der ikke gives koncession på anlæg og drift af en frihavn inden for hovedstadskommunernes område til nogen anden.

Frihavnsselskabet kan ikke uden samtykke fra ministeren for offentlige arbejder og Københavns Havnebestyrelse tillade andre inden for frihavnens område at udføre nogen del af de under frihavnsvirksomheden faldende opgaver, således som de er beskrevet ved indledningen til nærværende koncession. I det omfang Københavns Havnevæsen har overtaget pladser og bygninger m. v., der er beliggende indenfor frihavnens område, er Københavns Havnevæsen dog berettiget til efter aftale med frihavnsselskabet at foretage udlejning af de nævnte anlæg under iagttagelse af de for frihavnsselskabets udlejningsvirksomhed gældende regler og bestemmelser.

     § 19. Såfremt selskabet væsentligt misligholder de foran omhandlede forpligtelser, kan ministeren for offentlige arbejder erklære nærværende koncession helt eller delvis forbrudt.

     § 20. Samtidig med nærværende bekendtgørelses ikrafttræden ophæves bekendtgørelse nr. 209 af 12/5 1960 af koncession for Københavns Frihavns-Aktieselskab til i Københavns Frihavn at udøve frihavnsvirksomhed, og den til Københavns Frihavns-Aktieselskab i medfør heraf meddelte koncession bortfalder.

     § 21. Med hensyn til koncessionens fortolkning skal selskabet være undergivet kendelse fra ministeren for offentlige arbejder.

Ministeriet for offentlige arbejder, den 31. marts 1980

J. Risgaard Knudsen

    / B. Willumsen

Officielle noter

Ingen