Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om brandfarlige væsker


I henhold til § 82, stk. 5, og § 118, stk. 3, i færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976 og § 40, jfr. § 38, i brandloven, lovbekendtgørelse nr. 365 af 28. juli 1983, fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner

§ 1. Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse skal følgende definitioner lægges til grund:

Væske: Stof, som er flydende ved almindelig temperatur og tryk.

Flammepunkt: Den laveste temperatur, ved hvilken en væske ved en barometerstand på 1013 millibar afgiver antændelige dampe. Flammepunktet bestemmes efter den afprøvningsmåde, der er angivet i bilag V til direktiv af 27. juni 1967 om farlige stoffer fra rådet for de europæiske fællesskaber.

Brandfarlig væske: Væske med flammepunkt på højst 100 C.

Til klasse I henregnes brandfarlige væsker med flammepunkt under 21 C.

Til klasse II henregnes brandfarlige væsker med flammepunkt mellem 21 C og 55 C (begge grænseværdier medregnet).

Til klasse III henregnes brandfarlige væsker med flammepunkt over 55 C.

Alle tre klasser inddeles i en underklasse 1 for væsker, som ikke er vandblandbare i ethvert forhold, og en underklasse 2 for væsker, som er vandblandbare i ethvert forhold.

I tvivlstilfælde afgør Statens brandinspektion, til hvilken klasse en væske henregnes, ligesom Statens brandinspektion kan bestemme, at væsker skal oplagres og transporteres efter reglerne for en anden klasse end fastlagt i foranstående.

Produktionsafsnit: Bygning eller rum eller areal i det fri med produktionsanlæg og/ eller arbejdssteder med erhvervsmæssig anvendelse af brandfarlige væsker.

Aftapningsafsnit: Bygning eller rum eller areal i det fri, hvor der sker aftapning af brandfarlige væsker til emballage fra tanke eller produktionsanlæg.

Pakkeafsnit: Bygning eller rum, der anvendes til pakning o.lign. af færdigvarer.

Virksomhed af kategori A: Produktionsafsnit og/ eller aftapningsafsnit og/ eller pakkeafsnit, når de brandfarlige væsker har flammepunkt under 30 C, eller når de brandfarlige væsker har højere flammepunkt og opvarmes til en temperatur, der er mindre end 10 C under flammepunktet.

Virksomhed af kategori B: Produktionsafsnit og/ eller aftapningsafsnit og/ eller pakkeafsnit, når de brandfarlige væsker har flammepunkt mellem 30 C og 55 C (begge grænseværdier medregnet) og ikke opvarmes til en temperatur, der er mindre end 10 C under flammepunktet.

Krympefolieanlæg: Emballeringsanlæg for krympning af plastfolie ved varmepåvirkning.

Emballage: Transportable beholdere, hvis rumindhold ikke overstiger 250 liter.

Tanke: Transportable beholdere, hvis rumindhold overstiger 250 liter, samt stationære beholdere uanset rumindhold.

Tankanlæg: En eller flere indendørs og/ eller overjordiske og/ eller underjordiske tanke med tilbehør (herunder påfyldningsstudse, pumpeaggregater, udluftningsrør m.v.).

Salgs- og forbrugstankanlæg: Tankanlæg, der er forsynet med stander eller anden pumpe for udlevering af brandfarlige væsker til brændstofbeholdere på motordrevne køretøjer m.v., hvad enten der er tale om salg eller blot udlevering.

Tankvogn: Køretøj med en eller flere tanke, der er fastbygget på eller udgør en del af køretøjets chassisramme eller andre bærende elementer.

Tankcontainer: Transportindretning med en kapacitet på over 0,45 m3, der er beregnet til gentagen anvendelse og konstrueret til flydende, luftformige, pulverformige og kornede stoffer og således, at den kan løftes fra et transportmiddel til et andet i fyldt stand.

Oplagsenhed: 1 liter af klasse I eller 5 liter af klasse II eller 50 liter af klasse III.

Et oplags størrelse angives i oplagsenheder og bestemmes som summen af det antal oplagsenheder, som beholderne kan rumme. Tømt emballage og ikke flygtigt tørstof i beholderne medregnes ikke.

Kapitel 2

Generelle bestemmelser

§ 2. Virksomheder af kategori A og B samt oplag af brandfarlige væsker skal placeres, indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, at personskade finder sted, og at store værdier ødelægges, formindskes mest muligt, samt således, at der bliver forsvarlige muligheder for brandvæsenets rednings- og slukningsarbejde.

§ 3. Ved enhver form for anvendelse, oplagring, påfyldning, omhældning og aftapning af brandfarlige væsker skal der udvises tilbørlig forsigtighed.

Stk. 2. Påfyldning og aftapning af brandfarlige væsker af klasse I-1, I-2 og II-1 direkte mellem jernbanetankvogne, tankvogne, tankskibe og transportable beholdere må kun finde sted med tilladelse fra den stedlige brandmyndighed.

Stk. 3. Brændstofbeholdere på motorkøretøjer, herunder traktorer, må ikke påfyldes, når motoren er i gang.

§ 4. Beholdere med brandfarlige væsker af klasse I-1, I-2, II-1 og III-1 må ikke anbringes i bygningers flugtveje (gange, trapper o.lign.). Herfra undtages dog midlertidig henstillen i forbindelse med distribution af fyringspetroleum til private husstande, når der henstilles højst 10 oplagsenheder pr. husstand, og når der anvendes emballage med et rumindhold på højst 10 liter.

Stk. 2. Beholdere med brandfarlige væsker af klasse I-1, I-2, II-1 og III-1 i mængder på over 25 oplagsenheder må ikke anbringes i farlig nærhed af:

 • a) Større mængder brændbare stoffer.
 • b) Syrer eller andre stoffer, der kan angribe beholderne.
 • c) Stoffer, som vil kunne forårsage antændelse eller være af særlig fare ved brand.

§ 5. Underjordiske tanke skal overdækkes på en sådan måde, at der skabes sikkerhed mod beskadigelse ved belastning, herunder kørsel. Overdækningen skal dog altid have en tykkelse på mindst 0,5 m.

§ 6. Statens brandinspektion udsender »Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker«, indeholdende regler om placering, indretning og benyttelse af virksomheder af kategori A og B samt oplag af brandfarlige væsker og regler om udførelse af emballage og tanke med tilbehør.

§ 7. Trucks o.lign., der anvendes i virksomheder af kategori A og på oplagssteder for brandfarlige væsker med flammepunkt under 30 C, skal være typegodkendt af Statens brandinspektion.

§ 8. Krympefolieanlæg til emballering af beholdere med brandfarlige væsker skal være udført i overensstemmelse med de i § 6 nævnte tekniske forskrifter eller typegodkendt af Statens brandinspektion.

§ 9. Overdækning af arealer ved salgs- og forbrugstankanlæg skal være i overensstemmelse med de i § 6 nævnte tekniske forskrifter eller typegodkendt af Statens brandinspektion.

§ 10. Denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse på militære oplag af brandfarlige væsker på militære flyvepladser og de af forsvaret anlagte rørsystemer for brandfarlige væsker med tilhørende pumpestationer, centrallagre m.v.

Kapitel 3

Beholdere

§ 11. Emballage og tanke (med tilhørende fylde- og aftapningsindretninger og andet tilbehør) til brandfarlige væsker skal være i overensstemmelse med de i § 6 nævnte tekniske forskrifter eller typegodkendt af Statens brandinspektion.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse ved transport, der er omfattet af Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR), jfr. justitsministeriets bekendtgørelse om international transport af farligt gods ad vej.

§ 12. Beholdere, som påfyldes en brandfarlig væske, skal forinden være renset i et sådant omfang, at en eventuel tilbageværende rest af beholdernes tidligere indhold ikke kan bringe påfyldt væske op i en farligere klasse.

Stk. 2. Beholdere skal fyldes under tilbørlig hensyntagen til den med en eventuel temperaturstigning følgende udvidelse og trykstigning, der kan medføre væskespild eller sprængning af beholdere.

Stk. 3. Beholdere med brandfarlige væsker af klasse I-1, I-2, II-1 og III-1 og tømte beholdere, som har indeholdt væsker af klasse I-1 og I-2, skal være forsvarligt lukket.

Kapitel 4

Virksomheder af kategori A og B

§ 13. Bestemmelserne i dette kapitel er gældende for alle virksomheder af kategori A og B med undtagelse af:

 • a) Virksomhed af kategori B i en eller flere 1-etages bygninger på indtil 600 m2. To eller flere 1-etages bygninger på indtil 600 m2 på samme grund betragtes dog som en bygning, medmindre bygningerne enten indbyrdes er adskilt i overensstemmelse med reglerne om brandsektionsadskillelser i de i § 6 nævnte tekniske forskrifter eller er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i samme forskrifter.
 • b) Virksomhed for sprøjtemaling eller lakering med brandfarlige væsker.

§ 14. Virksomheder af kategori A og B må kun oprettes med den stedlige brandmyndigheds tilladelse og skal enten være i overensstemmelse med de i § 6 nævnte tekniske forskrifter eller placeres, indrettes og benyttes på nærmere af brandmyndigheden angivne vilkår, der i samme grad som de tekniske forskrifter tilgodeser de i § 2 indeholdte krav.

Kapitel 5

Oplagring

§ 15. Bestemmelserne i dette kapitel er gældende for alle oplag af brandfarlige væsker med undtagelse af:

 • a) Oplag af væsker af klasse II-2, III-1 og III-2 i underjordiske tanke.
 • b) Oplag, som udelukkende omfatter væsker af klasse II-2 og III-2 i emballage samt i indendørs og i overjordiske tanke. Undtagelsen gælder dog ikke for oplag på over 25 oplagsenheder af klasse II-2, som oprettes ved en virksomhed af kategori A eller B, medmindre oplagsstedet er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i de i § 6 nævnte tekniske forskrifter.
 • c) Oplag på indtil 25 oplagsenheder af klasse I-1, I-2, II-1 og III-1, jfr. dog litra d)-f).
 • d) Oplag på indtil 200 oplagsenheder af klasse I-1, I-2, II-1 og III-1 i emballage i butikker. I butikkers salgsområder må det samlede oplag dog ikke overstige 100 oplagsenheder. Der skal anvendes emballage med et rumindhold på højst 1 liter til væsker af klasse I-1 og I-2 og højst 10 liter til væsker af klasse II-1. Det samlede oplag i glasemballage må ikke overstige 75 liter i hverken salgsområder eller lagerområder. Påfyldning, omhældning og aftapning må ikke finde sted.
 • e) Oplag på indtil 120 oplagsenheder i emballage, når oplaget udelukkende omfatter væsker af klasse III-1.
 • f) Oplag på indtil 120 oplagsenheder af klasse III-1 i indendørs og i overjordiske tanke, når indendørs tanke med et rumindhold på over 40 liter anbringes i kælder eller stueetage.

§ 16. Oplag på indtil 800 oplagsenheder af klasse I-1, I-2, II-1 og III-1 i emballage skal enten være i overensstemmelse med de i § 6 nævnte tekniske forskrifter eller placeres, indrettes og benyttes på nærmere af brandmyndigheden angivne vilkår, der i samme grad som de tekniske forskrifter tilgodeser de i § 2 indeholdte krav. Oplag, som oprettes ved en virksomhed af kategori A eller B, er dog omfattet af bestemmelserne i § 17, litra a).

§ 17. Følgende oplag må kun oprettes med den stedlige brandmyndigheds tilladelse:

 • a) Oplag på indtil 800 oplagsenheder af klasse I-1, I-2, II-1 og III-1 i emballage, som oprettes ved en virksomhed af kategori A eller B.
 • b) Oplag på indtil 10.000 oplagsenheder af klasse II-2 i emballage samt i indendørs og i overjordiske tanke, som oprettes ved en virksomhed af kategori A eller B.
 • c) Oplag på over 800 og indtil 10.000 oplagsenheder af klasse I-1, I-2, II-1 og III-1 i emballage.
 • d) Oplag på over 120 og indtil 10.000 oplagsenheder af klasse III-1 i indendørs og i overjordiske tanke.
 • e) Oplag på indtil 10.000 oplagsenheder af klasse I-1, I-2 og II-1 i indendørs og i overjordiske tanke.
 • f) Oplag af væsker af klasse I-1, I-2 og II-1 i underjordiske tanke.

Oplagene skal enten være i overensstemmelse med de i § 6 nævnte tekniske forskrifter eller placeres, indrettes og benyttes på nærmere af brandmyndigheden angivne vilkår, der i samme grad som de tekniske forskrifter tilgodeser de i § 2 indeholdte krav.

§ 18. Oplag på over 10.000 oplagsenheder af klasse I-1, I-2, II-1 og III-1 i emballage samt i indendørs og i overjordiske tanke må kun oprettes på de vilkår, som Statens brandinspektion i hvert enkelt tilfælde anser det for fornødent at stille. Det samme gælder for oplag på over 10.000 oplagsenheder af klasse II-2 i emballage samt i indendørs og i overjordiske tanke, som oprettes ved en virksomhed af kategori A eller B.

Kapitel 6

Transport

§ 19. Vejtransport af brandfarlige væsker skal ske i overensstemmelse med reglerne i §§ 20-22 bortset fra:

 • a) Vejtransport af brandfarlige væsker af klasse II-2 og III-2.
 • b) Vejtransport af indtil 10 oplagsenheder af klasse I-1, I-2, II-1 og III-1 i emballage.

Stk. 2. § 21, litra a), litra b), 1. pkt., litra c)-f), og § 22, litra a)-e), finder ikke anvendelse ved transport, der er omfattet af Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR), jfr. justitsministeriets bekendtgørelse om international transport af farligt gods ad vej.

Stk. 3. Jernbane-, sø- og lufttransport af brandfarlige væsker samt forsendelse af brandfarlige væsker pr. post skal ske i overensstemmelse med de af ministeriet for offentlige arbejder og industriministeriet fastsatte bestemmelser.

Stk. 4. Transport af brandfarlige væsker af klasse I-1, I-2, II-1 og III-1 i rørledninger på offentligt areal må kun ske med den stedlige brandmyndigheds tilladelse og på de vilkår, som foreskrives af denne. Sådanne transporter gennem flere brandmyndighedsområder må kun ske på de vilkår, som Statens brandinspektion i hvert tilfælde anser det for fornødent at stille.

Stk. 5. Tankvogne, aftagelige tanke og tankcontainere til væsker af klasse I-1, I-2 og II-1 (fyldte og tømte) og tankvogne, aftagelige tanke og tankcontainere med væsker af klasse III-1 må ikke uden tilladelse fra den stedlige brandmyndighed henstilles i garager og andre bygninger. Køretøjer med brandfarlige væsker i emballage kan henstilles i garager og andre bygninger under iagttagelse af bestemmelserne i kapitel 5.

§ 20. Politiet kan bestemme, at farligt gods skal føres ad bestemte ruter (tvangsruter) i tættere bebygget område. Fastsatte tvangsruter skal følges af:

 • 1) køretøjer og vogntog, der transporterer over 18.000 liter brandfarlige væsker af klasse I-1, I-2 og II-1 i emballage, og
 • 2) køretøjer med mere end 3 aksler samt vogntog, der udfører transport i tanke eller tankcontainere af væsker af klasse I-1, I-2 og II-1. Tvangsruterne skal tillige følges ved returkørsel eller anden kørsel med tømt vogn, medmindre der er foretaget en effektiv udluftning af tanken.

Stk. 2. Bestemmelser om tvangsruter fastsættes og offentliggøres i en lokal bekendtgørelse.

Stk. 3. Politiet sender et eksemplar af en lokal bekendtgørelse om tvangsruter til rigspolitichefen, der årligt udarbejder en oversigt over de fastsatte tvangsruter. Et eksemplar af oversigten ligger til gennemsyn hos politiet og ved grænseovergangene.

Stk. 4. Hvor kørsel med farligt gods efter stk. 1 skal ske ad de fastsatte tvangsruter, må disse kun fraviges med forudgående tilladelse fra politiet.

Stk. 5. Såfremt der uden for tættere bebygget område foreligger et særligt behov for at regulere vejtransport af farligt gods, kan politiet efter forudgående forelæggelse for justitsministeriet træffe afgørelse herom.

§ 21. Udover bestemmelserne i § 20 gælder følgende for vejtransport af brandfarlige væsker i emballage:

 • a) Beholdere skal læsses således, at de ikke kan beskadiges eller falde af under kørslen. Såvel under kørsel som ved af- og pålæsning skal der udvises fornøden forsigtighed.
 • b) Beholdere må ikke anbringes i passagerrum, førerrum eller på steder, som har direkte forbindelse til passagerrum eller førerrum. I personbilers bagagerum må der transporteres højst 10 oplagsenheder.
 • c) Der må ikke transporteres radioaktive eller eksplosive stoffer på køretøjet.
 • d) Køretøjer, som transporterer over 600 oplagsenheder, må ikke uden den stedlige brandmyndigheds tilladelse efterlades uden opsyn på steder, som benyttes til almindelig færdsel, ud over den tid, som beholdernes aflevering m.v. nødvendiggør.
 • e) Køretøjer, som transporterer over 600 oplagsenheder, skal være udstyret med mindst 1 håndildslukker efter DS 2120 (klasse 13 A, 89 B). Håndildslukkeren skal være anbragt på et for føreren let tilgængeligt sted.
 • f) Køretøjets fører skal være instrueret om den ved beholdernes transport og behandling nødvendige forsigtighed, herunder om, at tobaksrygning og anden anvendelse af ild ikke må finde sted under af- og pålæsning af beholdere med væsker af klasse I-1, I-2 og II-1, og om brugen af håndildslukkere.

§ 22. Udover bestemmelserne i § 20 gælder følgende for vejtransport af brandfarlige væsker i tankvogne (herunder slamsugere til opsugning, transport og aftømning af brandfarlige væsker), aftagelige tanke og tankcontainere:

 • a) Tankvogn skal trækkes af dieselmotor. Tilsvarende gælder køretøj med aftagelige tanke eller tankcontainere med et rumindhold på over 1.000 liter. På tankvogn og køretøj med nævnte aftagelige tanke og tankcontainere må der ikke transporteres tromler med brandfarlige væsker af klasse I-1, I-2 og II-1, medmindre tromlernes anbringelsessteder og fastgørelse til vognen er godkendt af Statens brandinspektion.
 • b) Tankvogn til transport af væsker af klasse I-1, I-2 og II-1 skal være typegodkendt af Statens brandinspektion, og anvendelsen skal ske i overensstemmelse med en af brandinspektionen godkendt instruks. Tilsvarende gælder aftagelige tanke og tankcontainere, når disse anvendes til væsker af klasse I-1, I-2 og II-1.
 • c) Transport af indtil 18.000 liter brandfarlige væsker af klasse I-1, I-2, II-1 og III-1 i tankcontainere og aftagelige tanke med et rumindhold på højst 1.000 liter, hvorfra der ikke foretages aftapning, medens de er anbragt på køretøjer eller vogntog, skal ske under iagttagelse af bestemmelserne i § 21. Anden transport i aftagelige tanke og tankcontainere skal ske under iagttagelse af bestemmelserne i litra e)-i).
 • d) Tankvogn og køretøj med aftagelige tanke med et rumindhold på over 1.000 liter skal godkendes af Statens bilinspektion. Dette gælder dog ikke for traktorer, der i medfør af færdselslovens §§ 74 og 75 er fritaget for registrering, samt påhængskøretøjer til disse traktorer. Ved fremstilling for bilinspektionen skal der forevises godkendelsesskrivelse med tegninger eller bekræftet afskrift heraf fra Statens brandinspektion for så vidt angår de i litra b) nævnte tankvogne og aftagelige tanke til væsker af klasse I-1, I-2 og II-1. Tanken skal være udført i overensstemmelse hermed og være forsynet med indhugget typenummer, hvortil der henvises i godkendelsesskrivelsen.
 • e) Tankvogn og køretøj med aftagelige tanke eller tankcontainere med et rumindhold på 1.000-6.000 liter til væsker af klasse I-1, I-2 og II-1 skal være udstyret med mindst 1 håndildslukker efter DS 2120 (klasse 13 A, 89 B). Er rumindholdet over 6.000 liter, skal der være mindst 1 håndildslukker på hver side af køretøjet. Håndildslukkere skal være anbragt i opret stilling på hensigtsmæssige og for føreren let tilgængelige steder (udvendigt på vognen eller i uaflåsede skabe e.lign.).
 • f) Forsyning af tankanlæg, der er beliggende umiddelbart ved en tvangsrute, med væsker af klasse I-1, I-2 og II-1 kan ske med de i § 20, stk. 1, nr. 2, nævnte tankvognstyper, såfremt indkørselsforholdene til og manøvreringsforholdene på anlægget er godkendt af politi- og brandmyndighederne. Er de nævnte forhold ikke tilfredsstillende, kan myndighederne udelukke en eller flere af de omhandlede tankvognstyper fra at forsyne anlægget med væsker af klasse I-1, I-2 og II-1.
 • g) Forsyning af tankanlæg, der er beliggende i nærheden af en tvangsrute, med væsker af klasse I-1, I-2 og II-1 kan ske med de i § 20, stk. 1, nr. 2, nævnte tankvognstyper. I øvrigt finder reglerne i litra f) tilsvarende anvendelse, dog at også tilkørselsforholdene til anlægget skal være godkendt af politi- og brandmyndighederne.
 • h) Forsyning af andre end de i litra f) og g) nævnte tankanlæg med væsker af klasse I-1, I-2 og II-1 må kun ske med tanke og aftagelige tanke på køretøjer med højst 3 aksler. Eksisterende anlæg, som hidtil er blevet forsynet fra tankvogne med et rumindhold på højst 14.000 liter, vil dog ikke kunne forsynes fra større tankvogne, medmindre der ved anlægget etableres en påfyldningsplads i overensstemmelse med de i § 6 nævnte tekniske forskrifter.
 • i) Køretøjer og vogntog, der alene transporterer væsker af klasse III-1, kan anvendes til forsyning af alle tankanlæg.

Kapitel 7

Ansøgninger, tilladelser og godkendelser

§ 23. Ansøgning om tilladelser og godkendelser i henhold til denne bekendtgørelse skal være vedlagt fornødent tegningsmateriale og beskrivelse. Brandmyndigheden kan forlange, at der indsendes attest om flammepunkter for de brandfarlige væsker, som anvendes eller oplagres.

§ 24. Tilladelser og godkendelser kan senere tilbagekaldes, hvis dette af sikkerhedsmæssige hensyn viser sig påkrævet.

Stk. 2. Tilladelser, som ikke benyttes inden 1 år, anses for bortfaldet.

Kapitel 8

Kontrol, straf og ikrafttræden m.v.

§ 25. Politiet kan standse et køretøj, der udfører kørsel omfattet af kapitel 6 i denne bekendtgørelse, og lade det undersøge med henblik på at kontrollere, om forskrifterne for transporten, herunder forskrifter om mærkning, emballering og håndildslukkere, er opfyldt.

§ 26. Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde.

Stk. 2. Overtrædelse af de af politiet fastsatte bestemmelser om tvangsruter straffes i henhold til færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 3, med bøde.

§ 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 1985.

Stk. 2. Virksomheder og oplag, der er i brug ved bekendtgørelsens ikrafttræden, og som i henhold til de hidtil gældende bestemmelser er lovlige, er kun omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser og reglerne i de tekniske forskrifter for så vidt angår udvidelser samt i tilfælde af forandringer, der er væsentlige i forhold til bestemmelserne i bekendtgørelsen og de tekniske forskrifter.

Stk. 3. De af justitsministeriets tidligere konsulent for brandfarlige stoffer meddelte system- og typegodkendelser annulleres.

§ 28. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 521 af 17. oktober 1978 om brandfarlige væsker ophæves.

Justitsministeriet, den 26. april 1985

Erik Ninn-Hansen

/ Fr. Chr. Schydt

Officielle noter

Ingen