Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af Reglement for driften af Københavns Frihavn


1. Frihavnsdriftens omfang

     § 1. Nærværende reglement finder anvendelse på enhver virksomhed, der henhører under driften af Københavns Frihavn.

     Stk. 2. Driften af Københavns Frihavn er ved koncession af 31. marts 1980 med virkning fra den 1. juli 1979 overdraget til Københavns Frihavns- og Stevedoreselskab A/S (i det efterfølgende betegnet som KFS) og omfatter opførelse og drift af pakhuse, skure samt andre bygninger, opstilling og drift af kraner og andet laste- og lossemateriel, anlæg og drift af jernbanespor og befæstelse m.v. af kajgader og pladser til godsoplægning og transport samt udførelse af alt arbejde med hensyn til losning og lastning ombord og i land, derunder alt arbejde i forbindelse med ind- og udlevering til og fra KFS' pakhuse og pladser. Overdragelse af de anførte opgaver helt eller delvis til udførelse ved andre kan kun finde sted med samtykke fra ministeriet for offentlige arbejder og Københavns Havnebestyrelse.

     Stk. 3. KFS skal dog tillade enhver at foretage transport af en hvilken som helst art på Frihavnens terræn samt til og fra dette, herunder dog ikke flytning med banevogne, der er forbeholdt KFS.

     Stk. 4. KFS skal endvidere tillade dem, der har rådighed over godset eller disses repræsentanter, at gods, som uden at være optaget på KFS lagre henligger i Frihavnen på lejede pladser eller i lejede rum, underkastes sædvanlige behandlinger, der tjener til varernes bevarelse eller til forbedring af deres udstyr eller handelskvalitet. Skal varerne underkastes andre behandlinger, må tilladelse indhentes fra toldvæsenet, og har bearbejdningen karakter af industrivirksomhed, må tilladelse endvidere indhentes fra ministeriet for offentlige arbejder.

II. Betaling for ydelser

     § 2. For arbejde, der finder sted ved KFS' foranstaltning, samt for oplægning af gods hos KFS betales i overensstemmelse med de af ministeriet for offentlige arbejder godkendte takster.

     Stk. 2. Betaling skal ske kontant efter påkrav. KFS kan kræve forskud på eller sikkerhedsstillelse for betalingen.

     Stk. 3. Den i hvis navn godset er oplagt - normalt konnossementets indehaver eller oplæggeren - hæfter for påløbne arbejdspenge og pakhus- eller pladsleje.

     Stk. 4. KFS er berettiget til uden bestilling fra ordregiveren at udføre bestilt arbejde udenfor normal arbejdstid, når de trafikale forhold gør det ønskeligt; men arbejdet udføres da efter de takster, der gælder for arbejde, som ikke af ordregiveren er bestilt udført udenfor normal arbejdstid.

III. Adgang til frihavnsområdet

     § 3. Kun personer med lovligt ærinde i Frihavnen har adgang til frihavnsområdet. Personer, der færdes på frihavnsområdet, er forpligtet til at respektere de af KFS ifølge bemyndigelse fra vedkommende kompetente myndigheder fastsatte lokale færdselsregler og bestemmelser for adgang til KFS' bygninger, pladser og kajer og til at efterkomme de anvisninger, der gives af KFS' funktionærer. Toldvæsenet kan dog foreskrive nærmere betingelser for den af toldmæssige grunde nødvendige regulering af trafikken.

     Stk. 2. Falbyden og salg af varer, optagelse af bestillinger, uddeling af forretningsreklamer, parkering af køretøjer ud over det strengt nødvendige, indsamling af affald og lignende på Frihavnens område uden for de udlejede arealer og lokaler må kun finde sted efter forud indhentet skriftlig tilladelse fra KFS. Fiskeri fra Frihavnens kajer er forbudt.

IV. Skibets pligter

     § 4. Til brug ved arbejdet ombord har skibet pligt til uden udgift for KFS at stille det kutymemæssigt nødvendige grej, herunder hejsemidler, til rådighed i forskriftsmæssig stand. Skibet skal endvidere sørge for, at arbejdsforholdene, herunder ventilations-, lys-, fortøjnings- og lignende forhold, er forskriftsmæssige.

     § 5. Af- og tildækning af luger, aftagning og isætning af skærstokke, indstilling af bomme og anden lignende manipulation af skibets grej skal være udført inden lastningen og/eller losningen skal påbegyndes.

     § 6. Skibet eller dettes repræsentant skal i god tid give KFS oplysning om, i hvilket omfang det medfører farligt gods med angivelse af godsets art og IMDG-kode eller RID- eller ADR-regler, uanset om det farlige gods føres ombord i transit eller for losning.

V. Almindelige betingelser for oplægning hos KFS

     § 7. Såfremt ordregiveren ikke har givet særlig instruktion om oplagringen, er KFS berettiget til at vælge mellem de forekommende forskellige oplagringsmåder, herunder mellem udendørs og indendørs oplagring. Tildækning af udendørs opbevaret gods kan udføres af KFS efter ordregiverens rekvisition.

     Stk. 2. KFS vil i øvrigt tage rimeligt hensyn til ordregiverens interesser. KFS er berettiget til af egen drift, men for ejeren af godsets regning og risiko, at udføre foranstaltninger, der tilsigter at afværge skade på gods, person og ting eller miljøskade. Hvis det er nødvendigt, kan KFS lade godset sælge på betryggende vis, bortfjerne det, tilintetgøre det eller uskadeliggøre det. KFS skal underrette ordregiver i påkommende tilfælde.

     Stk. 3. For det oplagte gods skal KFS på begæring af ordregiveren udstede modtagelsesbeviser. Modtagelsesbeviser er en anerkendelse af den modtagne mængde gods; men tjener ikke, medmindre andet er aftalt, som bevis for godsets vægt, stykantal i eller på transportindretninger, mål, kvalitet, indhold og værdi.

     Stk. 4. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt af trafikale eller andre grunde, kan KFS for egen regning flytte gods fra et oplagssted til et andet; meddelelse herom skal tilgå ejeren af godset umiddelbart efter flytningen.

     Stk. 5. Godsets ejere eller deres repræsentanter har under iagttagelse af de ordensforskrifter, KFS fastsætter, adgang til at besigtige deres gods og at udtage prøver af det samt i særlige tilfælde til at foretage udsortering, ompakning m.v., alt i henhold til KFS' nærmere betingelser, der må tilsikre, at ingen told- eller afgiftsforringelse kan finde sted.

VI. KFS' ret og pligt til kontrol

     § 8. KFS er berettiget til ved eftervejning at kontrollere rigtigheden af enhver angivelse af det oplagte gods' vægt. Såfremt vægten viser sig at være for lavt angivet, beregnes afgifterne til KFS efter godsets rigtige vægt, ligesom vedkommende må erlægge de ved eftervejningen m.v. forårsagede yderligere udgifter.

     Stk. 2. KFS er ligeledes berettiget til at åbne kolli for at undersøge, om indholdet er rigtigt angivet. Er dette tilfældet, hæfter KFS for den ved åbningen foranledigede skade. I modsat fald er denne skade KFS uvedkommende, ligesom ordregiveren hæfter for de af kontrollen foranledigede udgifter. Såfremt der herved brydes veterinærplombe, skal KFS underrette ordregiver.

     § 9. Medmindre andet er aftalt, påhviler det ordregiver selv ved lastning og losning at udføre tally eller anden kontrolfunktion.

     Stk. 2. Ligeledes påhviler det ordregiver at sikre godset mod tyveri i forbindelse med lastning og losning.

VII. Forsikring af gods

     § 10. Gods, der ekspederes eller oplægges i Frihavnen, forsikres ikke af KFS.

VIII. KFS' erstatningsansvar for gods, der ekspederes og/eller oplægges i Frihavnen

     § 11. KFS er uden ansvar for godsets vægt eller styktal, medmindre KFS har påtaget sig tally eller anden kontrolfunktion.

     § 12. Ønskes godset ekspederet partivis på grundlag af afmærkning eller separering, er KFS uden ansvar for fejlagtig udlevering eller stuvning, medmindre arbejdet er udført i strid med instruktioner meddelt af ordregiver, der skal forestå og udøve kontrol med ekspeditionen.

     Stk. 2. KFS er ligeledes uden ansvar for skade som følge af arbejdsmetoder, der på grund af ordregivers egne krav til ekspeditionen afviger fra det sædvanlige.

     Stk. 3. KFS er uden ansvar for skade som følge af vind, vejr og lignende, medmindre han har handlet i strid med ordregivers instruktioner.

     § 13. KFS er med de nedenfor fastsatte undtagelser og begrænsninger ansvarlig for tab som følge af, at gods går tabt, bliver beskadiget eller forsinket, medens det er i KFS' varetægt, såfremt det godtgøres, at tabet, beskadigelsen eller forsinkelsen skyldes manglende agtpågivenhed fra KFS' side.

     Stk. 2. KFS er ikke ansvarlig for skade og tab som følge af:

  • a) Manglende, utilstrækkelig eller vildledende mærkning af gods.
  • b) Fejlagtig eller ufuldstændig oplysning om godset.
  • c) Godsets særlige beskaffenhed, dets skjulte fejl eller mangler.
  • d) Manglende eller mangelfuld emballage eller
  • e) Fejl eller mangler ved stropper m.v. ved præslængt eller lignende enhedsgods.

     Stk. 3. KFS er heller ikke ansvarlig for skade eller tab, som kunne være undgået eller formindsket ved rimeligt tilsyn og eller instruktion fra godsets ejer eller dennes repræsentant.

     Stk. 4. KFS er ikke ansvarlig for løse dele og tilbehør til uemballerede motorkøretøjer, maskiner og andre enheder, ej heller for guld, sølv eller andre ædle metaller, juveler, kunstværker eller andre kostbare genstande, medmindre særlig skriftlig aftale herom foreligger i hvert enkelt tilfælde.

     Stk. 5. KFS er ikke ansvarlig for tab eller forsinkelse, der måtte påføres skib, ladningsejere eller gods som følge af strejke, lock-out, uvejr eller enhver anden hændelse, som KFS ikke er herre over.

     Stk. 6. KFS er ej heller erstatningsansvarlig for vejrligets skadelige indflydelse på gods, der ekspederes eller er oplagt i Frihavnen.

     Stk. 7. Ved tab og beskadigelse af gods er KFS ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

     § 14. Såfremt KFS er erstatningsansvarlig for tab eller beskadigelse af gods, fastsættes erstatningen med udgangspunkt i værdien af gods af samme art på den plads og det tidspunkt, hvor godset efter aftalen skulle ekspederes. Godsets værdi skal fastsættes efter markedsprisen eller i mangel heraf efter den sædvanlige værdi af gods af samme art og kvalitet.

     Stk. 2. Erstatningen kan dog ikke overstige 666,67 SDR for hvert kollo eller anden enhed af godset eller 2 SDR pr. kilo bruttovægt af det gods, som er bortkommet eller beskadiget, afhængigt af hvad der giver det højeste beløb. For hvert enkelt skadestilfælde kan den samlede erstatning ikke overstige 266.666,67 SDR.

     Stk. 3. Anvendes der container, pallet eller anden lignende transportindretning til at samle godset, anses transportindretningens indhold for at udgøre et kollo eller anden enhed af godset, og erstatningen kan da ikke overstige 100.000 kr. pr. kollo eller det lavere ansvarsbegrænsningsbeløb, der måtte følge af bestemmelsen ovenfor i stk. 2, såfremt den beløbsmæssige ansvarsbegrænsning blev beregnet som summen af de enkelte godsenheder, der indgår i det enkelte kollo.

     § 15. KFS' ansvar for tab og beskadigelse af gods bortfalder, såfremt ordregiveren eller dennes repræsentant kunne have opdaget tabet eller beskadigelsen ved udleveringen af godset og har undladt at drage omsorg for at få skaden fastslået, inden varerne forlod KFS' varetægt, enten ved en rapport optaget af KFS' personale eller ved syn og skøn af skønsmænd, udmeldt af Sø- og Handelsretten i København.

     Stk. 2. Når godset er udleveret eller forlangt udleveret, har ordregiveren eller dennes repræsentant pligt til at undersøge dette for manci og beskadigelser. Erstatningskrav for manci og beskadigelser skal fremsættes skriftlig over for KFS, så snart manglerne er konstateret. Undlader ordregiveren eller dennes repræsentant at fremsætte en sådan reklamation, uagtet han har opdaget eller burde have opdaget en manci eller beskadigelse, kan disse ikke senere gøres gældende mod KFS.

     § 16. Godtgøres det, at der er lidt skade som følge af forsinkelse, som KFS er erstatningsansvarlig for, skal KFS erstatte skaden. Erstatningen kan dog ikke overstige 2,5 gange den betaling, der skal erlægges til KFS for ekspedition af godset.

     § 17. Har KFS forvoldt skaden med forsæt eller grov uagtsomhed, kan KFS ikke påberåbe sig de bestemmelser, som udelukker eller begrænser KFS' ansvar, eller som ændrer bevisbyrden.

     Stk. 2. Det samme gælder, dersom andre, for hvem KFS er ansvarlig, i tjenesten har udvist forsæt eller grov uagtsomhed.

     § 18. Erstatningskrav for tab, beskadigelse og forsinkelse af gods, der ikke skriftligt er anerkendt af KFS, forældes efter forløbet af et år, efter at det pågældende gods er udleveret eller forlangt udleveret, medmindre fordringshaveren forinden udløbet af den fornævnte forældelsesfrist på et år anlægger retssag mod KFS.

IX. Misligholdelse af betalingsforpligtelser og fordringshavermora

     § 19. KFS har ret til at tilbageholde gods, for hvilket der skyldes pakhus- eller pladsleje eller arbejdspenge eller betaling for andre ydelser, indtil de skyldige ydelser er betalt.

     Stk. 2. Hvis pakhus-, pladsleje eller arbejdspenge er påløbet for mindst et år, og ordregiveren og godsets ejer - såfremt denne er KFS bekendt og kan findes - forgæves er blevet krævet for det skyldige beløb, kan KFS lade det oplagte gods bortsælge på offentlig auktion, ved mægler eller på anden efter omstændighederne forsvarlig måde. Sådant bortsalg kan under de anførte bestemmelser også finde sted, selv om der ikke er påløbet pakhus-, pladsleje eller arbejdspenge for et år eller mere, såfremt godset er udsat for hurtig fordærvelse, eller dets fortsatte opbevaring vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger, eller såfremt godset ikke er fjernet inden en af KFS fastsat frist. Adgangen til at bortsælge godset er dog betinget af, at KFS mindst 8 dage forinden har ladet indrykke en bekendtgørelse herom i Statstidende og mindst et københavnsk dagblad. Bekendtgørelsen skal så vidt muligt indeholde oplysning om godsets mærke, art, kvantum, ankomstmåde og stedet, hvor godset er ankommet, samt oplysning om, at godset vil blive solgt, medmindre betaling har fundet sted inden udløbet af en frist på 8 dage fra bekendtgørelsens dato at regne.

     Stk. 3. Af den indvundne salgssum dækkes bekendtgørelses- og realisationsomkostningerne samt de beløb, som KFS har tilgode i pakhus- eller pladsleje og arbejdspenge. Resten udbetales til godsets ejer, for så vidt denne kendes eller inden 5 år melder sig og godtgør sin ret. Er dette ikke tilfældet, tilfalder resten KFS. For så vidt det ved salget indkomne nettoprovenu ikke dækker de på godset påløbne omkostninger, er ordregiveren forpligtet til at udrede restbeløbet.

     Stk. 4. Affald eller opfejning, der - uden at kunne henføres til bestemt gods - findes på KFS' grund, tilfalder, for så vidt denne ikke er udlejet til andre, KFS.

     § 20. KFS har panteret i gods, der er overgivet til KFS med henblik på stevedoring, oplagring og lignende, og som tilhører KFS' ordregiver. Panteretten omfatter tillige erstatningsbeløb og forsikringssummer for godset.

     Stk. 2. Panteretten dækker alle på godset hvilende omkostninger og alle øvrige fordringer på ordregiveren, der vedrører kontraktsforholdet mellem KFS og ordregiveren.

     Stk. 3. KFS kan på betryggende måde lade så meget af godset sælge, at KFS' samlede krav, herunder renter og omkostninger, dækkes. Inden KFS tager skridt til fyldestgørelse, skal KFS, medmindre ordregivers bopæl er KFS ubekendt, med 1 uges varsel ved anbefalet brev opfordre ordregiveren til at opfylde KFS' krav. Dette gælder dog ikke, hvis omgående salg er nødvendigt for at undgå eller begrænse tab.

X. Udlevering af gods

     § 21. Det hos KFS beroende gods udleveres på grundlag af en udleveringshjemmel, der afgives af KFS enten i henhold til et påtegnet og eventuelt endosseret konnossement eller til en udleveringsordre fra dem, der har rådighedsret over godset.

     Stk. 2. KFS kan nægte at udlevere gods, der er modtaget fra et skib, før losning og sortering af den til KFS bestemte ladning er tilendebragt.

     Stk. 3. KFS er berettiget til at forlange gods fjernet med 14 dages varsel, når de trafikale forhold nødvendiggør dette.

XI. Transport af gods

     § 22. I det omfang der ikke er fastsat særlige regler ved bestemmelserne ovenfor i nærværende reglement, gælder følgende bestemmelser om transport af gods:

     Stk. 2. For jernbanetransport, der besørges af KFS, gælder de for befordring af gods på statsbanerne til enhver tid gældende forskrifter, dog bortset fra tariferings- og takstbestemmelserne.

     Stk. 3. For anden transport, der besørges af KFS, finder lovgivningens almindelige regler om transportvirksomhed til lands eller til søs anvendelse.

XII. Almindelige regler for udleje

     § 23. KFS kan udleje grunde eller lokaler til Frihavnen til virksomheder og lignende, mod at disse underkaster sig KFS' bestemmelser samt toldvæsenets forskrifter.

     Stk. 2. Taksterne for udleje af arealer, pladser, pakhuse og lokaler i pakhuse og dertil hørende kontorer samt lejevilkårene i øvrigt skal godkendes af ministeriet for offentlige arbejder.

     Stk. 3. Ministeriet for offentlige arbejders og toldvæsenets tilladelse skal indhentes, såfremt lejeren ønsker at etablere detailudsalg, at indrette industrivirksomhed, at anvende det lejede til formål, der må anses for Frihavnen uvedkommende, eller ønsker at opnå mere end 15 års uopsigelighed på sin lejekontrakt.

XIII. Lejernes forpligtelser

     § 24. Enhver lejer i Frihavnen har pligt til at føre lagerregnskab over de inden for det lejede område beroende varer.

     Stk. 2. Fremleje af lokaler og pladser eller af dele af disse må ikke finde sted uden KFS' skriftlige tilladelse.

     Stk. 3. Lejere i Frihavnen, som ved lejemålet er blevet undergivet særlige indskrænkninger i deres forretningsdrift som følge af deres virksomheds karakter, er pligtige til at iagttage de kontrolforskrifter, KFS og toldvæsenet måtte bestemme for at kunne påse indskrænkningernes overholdelse. Varer, som detailhandlere alene har tilladelse til at sælge til skibsforsyning, må af disse kun udleveres mod skriftlig bestilling fra vedkommende rederi eller dettes befuldmægtigede.

     Stk. 4. Lejerne er forpligtet til i deres virksomheder i Frihavnen ikke at benytte anden elektrisk belysning eller kraft end den, der aftages fra Københavns Belysningsvæsen efter dettes betingelser og tariffer.

     Stk. 5. Reklamering, skiltning o.lign. på eller ved udlejede arealer eller lokaler kræver KFS' godkendelse.

XIV. Særlige toldforskrifter

     § 25. I henhold til toldlovgivningen er virksomhederne og lagre i Frihavnen underkastet de bestemmelser, der fastsættes af toldvæsenet eller andre statslige myndigheder om kontrol såvel ved frihavnsområdets grænser som på frihavnsområdet, til beskyttelse af told- og afgiftsinteresser og varetagelse af de toldvæsenet i øvrigt pålagte opgaver, herunder kontrollen med varers indførsel og udførsel.

     Stk. 2. Der er endvidere i ministeriet for skatter og afgifters bekendtgørelse om toldbehandling fastsat særlige regler for indførsel og opbevaring af højt beskattede varer i Frihavnen.

     Stk. 3. Overtrædelse medfører straf efter toldlovgivningen. Lagerhaverne hæfter i overensstemmelse med toldlovgivningens regler for told og afgifter af oplagte højt beskattede varer, som ikke forefindes ved toldvæsenets eftersyn, og som ikke godtgøres at være fraført på forskriftsmæssig måde, eller som ikke på en efter toldvæsenets skøn betryggende måde godtgøres at være forgået under opbevaring i de af toldvæsenet godkendte lokaler af grunde, som kan henføres til varens egen beskaffenhed, eller som følge af et hændeligt uheld eller lignende.

XV. Forbrug af spiritus, vin, øl m.m. samt uberigtigede varer

     § 26. Indførsel af spiritus, vin og øl til Frihavnen til forbrug sammesteds er forbudt, medmindre indførslen sker ifølge rekvisition enten fra de næringsdrivende i Frihavnen, som har særlig tilladelse til forhandling af disse varer, fra et skib til dettes proviantering, fra dem, som med ministerielt samtykke har fast bopæl i Frihavnen, eller fra marketenderier med lovlig anerkendt marketenderibevilling.

     Stk. 2. Personlig brug eller forbrug i Frihavnen af varer, der er tilført denne i uberigtiget stand eller mod fritagelse for eller godtgørelse af told og afgifter, er, bortset fra tilladt forbrug af proviant i skibe, forbudt. Køb, modtagelse, salg eller levering af de foran nævnte varer til personlig brug eller forbrug i Frihavnen er ligeledes forbudt.

     Stk. 3. Overtrædelse medfører straf efter toldlovgivningen, hvorhos de varerne påhvilende told- og afgiftsbeløb skal tilsvares.

XVI. Værneting og lovvalg

     § 27. Alle retssager, anlagt af eller mod KFS, angående retsforhold, der reguleres af bestemmelserne i nærværende driftsreglement, herunder retssager mod ordregiver, anlægges ved KFS' hjemting.

     Stk. 2. Dansk rets regler skal lægges til grund ved afgørelsen af retssagerne.

XVII. Ikrafttræden

     § 28. Nærværende reglement træder i kraft den 1. juni 1985.

     Stk. 2. Samtidig ophæves bestemmelserne i ministeriet for offentlige arbejders bekendtgørelse af 31. maj 1961 af Reglement for driften af Københavns Frihavn.

Ministeriet for offentlige arbejder, den 6. maj 1985

Arne Melchior

    /B. Willumsen

Officielle noter

Ingen