Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om driftsforskrifter for regelmæssig og ikke- regelmæssig, offentlig lufttrafik.


I medfør af §§ 82, 86 og 153 i lov nr. 252 af 10. juni 1960 om luftfart fastsættes herved følgende driftsforskrifter for erhvervsmæssig offentlig lufttrafik:

INDHOLDSFORTEGNELSE

 

                              Side 

 Kapitel 1. Definitioner....................................463 

 Kapitel 2. Gyldighedsområde................................464 

 Kapitel 3. Almindelige bestemmelser........................464 

 Kapitel 4. Flyvevirksomheden.............................. 465 

     4.1 Hjælpemidler og flyvepladser...................465 

     4.2 Driftstilsyn...................................465 

     4.3 Forberedelse til flyvning......................466 

     4.4 Fremgangsmåde under flyvning...................468 

     4.5 Fartøjschefens pligter m.v.....................468 

     4.6 Flyveklarererens pligter.......................469 

 Kapitel 5.Præstationskrav til luftfartøjer.................469 

 Kapitel 6.Instrumenter og udstyr i luftfartøjer............469 

     6.1 Bestemmelser gældende for luftfartøjer under 

       enhver flyvning................................469 

     6.2 Bestemmelser gældende for luftfartøjer på 

       langdistanceflyvninger over vand...............470 

     6.3 Bestemmelser gældende for luftfartøjer ved 

       flyvninger over øde strækninger................471 

     6.4 Bestemmelser gældende for luftfartøjer under 

       flyvninger i stor højde........................471 

     6.5 Bestemmelser gældende for luftfartøjer under 

       overisningsforhold.............................471 

     6.6 Bestemmelser gældende for luftfartøjer, der 

       anvendes i overensstemmelse med 

       IFR-bestemmelserne.............................471 

     6.7 Bestemmelser gældende for luftfartøjer under 

       flyvning om natten.............................471 

 Kapitel 7. Radioudstyr i luftfartøjer.....................472 

 Kapitel 8. Vedligeholdelse af luftfartøjer................472 

 Kapitel 9. Bestemmelser for flyvebesætningsmedlemmer......473 

     9.1 Kvalifikationer............................... 473 

     9.2 Bestemmelser for flyvebesætningens 

       sammensætning..................................474 

 Kapitel 10. Bestemmelser for flyveklarerere................474 

 Kapitel 11. Bestemmelser angående håndbøger m. v ..........475 

     11.1 Driftshåndbogen................. .............475 

     11.2 Fortegnelse over nød- og redningsudstyr, der 

       medføres i luftfartøjet.......................475 

 Kapitel 12. Opnåelse af koncession til ikke-regelmæssig, 

       offentlig lufttrafik..........................475 

 Kapitel 13. Straf.........................................476 

 Kapitel 14. Ikraftrædelsesbestemmelser....................476 

Kapitel 1.

Definitioner.

Alternativ flyveplads - Alternate aerodrome . En i flyveplanen opført flyveplads, hvortil en flyvning kan fortsætte, når landing på bestemmelsesstedet ikke skønnes tilrådelig.

En alternativ flyveplads kan være startflyvepladsen.

Besætningsmedlem - Crew Member. En med certifikat forsynet person, som for et luftfartsforetagende gør tjeneste i et luftfartøj i flyvetiden.

Dirigering af flyvningerne - Operational Control. Direktiver vedrørende flyvningernes påbegyndelse, fortsættelse, ændring og afslutning.

Fartøjschef - Pilot-in-Command. En fører, der er ansvarlig for luftfartøjets føring og sikkerhed inden for flyvetiden.

Flyvebesætningsmedlem - Flight Crew Member. Et besætningsmedlem, hvis opgaver er af betydning for et luftfartøjs føring.

Flyvehåndbog - Aeroplane Flight Manual. En til luftdygtighedsbeviset knyttet håndbog, som indeholder oplysninger om de grænser, inden for hvilke flyvemaskinen kan betragtes som luftdygtig, samt de for flyvemaskinens sikre drift nødvendige instruktioner for besætningsmedlemmerne.

Flyvemaskine - Aeroplane. Et kraftdrevet luftfartøj, som er tungere end luften, og som under flyvning hovedsagelig bæres oppe af aerodynamiske reaktioner på bæreplaner, der forbliver faste, så længe flyvebetingelserne ikke ændres.

Flyveplads - Aerodrome. Et bestemt område på land eller vand (indbefattende bygninger, installationer og udstyr), beregnet til anvendelse helt eller delvis ved landing, start, manøvrering og betjening af luftfartøjer.

Flyvepladsvejrminima - Aerodrome Meteorological Minima. De meteorologiske begrænsninger, som er afgørende for, om en flyveplads må anvendes til start eller landing.

Flyvetid - Flight Time. Den samlede tid fra det øjeblik, et luftfartøj ved egen kraft sætter sig i bevægelse for at starte, til det øjeblik, det er i ro efter afsluttet flyvning.

Anm.: Udtrykket flyvetid som her defineret er analogt med udtrykkene »block to block time« og »chock to chock time«, d. v. s. tiden fra det øjeblik, luftfartøjet bevæger sig fra lastestedet, til det stopper på lossestedet.

Flyvetjenesteperiode - Flight Duty Period. Den samlede tid, der hengår fra det øjeblik, et flyvebesætningsmedlem efter en hvileperiode påbegynder tjenesten før en flyvning eller flere på hinanden følgende flyvninger, til det tidspunkt, han fritages for al tjeneste, efter at han har afsluttet flyvningen eller flyvningerne.

Hvileperiode - Rest Period. Et tidsrum af en nærmere angivet mindste varighed, hvori et besætningsmedlem er fritaget for enhver form for tjeneste og har adgang til hvile i en seng på land.

Luftfartsforetagende - Operator. En person, et selskab eller andet foretagende, der har til formål at beskæftige sig med luftfartsvirksomhed.

Nat - Night. Tidsrummet fra solnedgang til solopgang eller sådant andet tidsrum herimellem, som måtte blive fastsat af luftfartsdirektoratet.

Regulær flyveplads - Regular Aerodrome. En i en flyveplan opført flyveplads, hvor landing er tilsigtet.

Kapitel 2.

Gyldighedsområde.

2.1 Nærværende bestemmelser gælder for regelmæssig og ikke- regelmæssig offentlig lufttrafik, udført med dansk registrerede luftfartøjer. Hvor der i bekendtgørelsen er brugt ordet »rute« eller udtryk i forbindelse hermed, betyder dette, for så vidt angår ikke- regelmæssig offentlig lufttrafik, flyvestrækning.

I tilfælde af særbestemmelser eller supplerende bestemmelser for ikke-regelmæssig offentlig lufttrafik er disse angivet i kursiv. For særbestemmelsernes vedkommende erstatter de den forudgående tekst i pågældende paragraf, der i så tilfælde alene vil være gældende for regelmæssig offentlig lufttrafik.

2.1.1 I tilfælde af chartring til udenlandske luftfartsforetagender af dansk registrerede luftfartøjer kan der træffes aftale med vedkommende udenlandske luftfartsmyndighed om, at det pågældende lands tilsvarende bestemmelser finder anvendelse.

2.2 Luftfartsdirektoratet kan, når en flyvnings specielle karakter gør det hensigtsmæssigt, give sådanne supplerende bestemmelser, som måtte være nødvendige til at sikre overholdelse af en rimelig sikkerhedsmargin.

2.2.1 For visse specielle arter af offentlig lufttrafik, såsom ambulance- og isflyvninger eller flyvning med særlige luftfartøjer såsom helikoptere, kan luftfartsdirektoratet i stedet for de i nærværende bekendtgørelse indeholdte bestemmelser udfærdige særlige bestemmelser.

2.3 Bekendtgørelsen omfatter ikke skole-, rund-, foto-, udlejnings-, landbrugs- og reklameflyvning. For disse og lignende former for erhvervsmæssig flyvning kan der af luftfartsdirektoratet udfærdiges særskilte bestemmelser.

Kapitel 3.

Almindelige bestemmelser.

3.1 Et luftfartsforetagende skal drage omsorg for, at dets personel er bekendt med, at det skal overholde de love og bestemmelser, som er fastsat af de stater, over hvilke dets luftfartøjer flyver.

3.2 Et luftfartsforetagende skal drage omsorg for, at enhver af dets luftfartøjsførere er bekendt med de regler og fremgangsmåder, der er foreskrevet for de områder, der skal overflyves, og for de flyvepladser og luftfartsnavigationshjælpemidler, der skal benyttes. Luftfartsforetagendet skal endvidere drage omsorg for, at de øvrige flyvebesætningsmedlemmer er bekendt med de regler og bestemmelser, som gælder for udførelsen af deres pligter vedrørende luftfartøjets betjening.

3.3 Dirigeringen af flyvningerne påhviler luftfartsforetagendet eller dets dertil udpegede repræsentant.

3.4 Hvis et besætningsmedlem til afværgelse af en nødsituation begår en overtrædelse af nærværende eller af udenlandske regler og bestemmelser, skal fartøjschefen ufortøvet give meddelelse herom til vedkommende lokale myndighed og til luftfartsdirektoratet. Fartøjschefen skal endvidere på begæring afgive udførlig rapport angående overtrædelsen til vedkommende stats behørige myndighed og til luftfartsdirektoratet.

Sådanne rapporter skal indsendes snarest muligt og normalt inden 10 dage.

3.5 Et luftfartsforetagende skal drage omsorg for, at der om bord i luftfartøjet til rådighed for fartøjschefen forefindes alle væsentlige oplysninger vedrørende eftersøgnings- og redningstjeneste i det område, over hvilket luftfartøjet skal flyve.

Kapitel 4.

Flyvevirksomheden.

4.1 Hjælpemidler og flyvepladser.

4.1.1 Et luftfartsforetagende må ikke lade en flyvning påbegynde, før det gennem de på afgangslufthavnen tilgængelige oplysninger, som f. eks. luftfartsinformationstjenesten, har forvisset sig om, at de luftfartshjælpemidler på jorden og på vandet, som er krævet for luftfartøjets og passagerernes sikkerhed under den pågældende flyvning, er til rådighed. De fornævnte luftfartshjælpemidler omfatter ikke katastrofehjælpemidler som brandsluknings-, eftersøgnings- og redningstjenester.

4.1.2 Konstateres der en mangel ved de i 4.1.1 beskrevne hjælpemidler, påhviler det luftfartsforetagendet enten selv eller ved pågældende fartøjschef straks at underrette vedkommende ansvarlige myndighed eller jordstation herom.

4.1.3 Bortset fra nødstilfælde må der kun anvendes flyvepladser, der er godkendt til dette brug af luftfartsdirektoratet eller af vedkommende lokale myndighed.

4.2 Driftstilsyn.

Et luftfartsforetagende skal etablere og opretholde et tilsynssystem for dets flyvevirksomhed.

Systemet skal godkendes af luftfartsdirektoratet.

4.2.1 Driftshåndbog.

Et luftfartsforetagende skal til brug for driftspersonellet forsyne dette med en af luftfartsdirektoratet godkendt driftshåndbog, jfr. 11.1. Driftshåndbogen skal, når det er nødvendigt, revideres for at sikre, at alle oplysninger er ført a jour. Alle sådanne revisioner skal udsendes til hele det personel, som skal benytte driftshåndbogen.

Driftshåndbogen og revisionerne af denne skal af luftfartsforetagendet tilstilles luftfartsdirektoratet.

4.2.2 Almindelige instruktioner.

Et luftfartsforetagende skal sørge for, at hver enkelt person inden for driftspersonellet er behørigt instrueret om sine særlige opgaver og sit særlige ansvar samt om opgavernes sammenhæng med driften som helhed.

4.2.3 Checklistesystem

Et luftfartsforetagende skal udarbejde checklister, der skal anvendes af besætningsmedlemmerne før og under start, under flyvning, under landing og i nødsituationer for at sikre, at de fremgangsmåder, der er angivet i driftshåndbogen og i flyvehåndbogen eller i andre dokumenter med tilknytning til luftdygtighedsbeviset, nøje følges.

4.2.4 Mindste, sikre flyvehøjder.

Et luftfartsforetagende skal fastsætte de mindste, sikre flyvehøjder for hver rute, der beflyves.

Disse flyvehøjder, som skal fremgå af driftshåndbogen, må ikke ligge under, hvad der måtte være fastsat eller godkendt af den stat, der overflyves.

4.2.4.1 (Ikke-regelmæssig).

For ikke-regelmæssig flyvning gælder i stedet for 4.2.4:

Et luftfartsforetagende skal angive den metode, det vil anvende til bestemmelse af mindste sikre flyvehøjde for dets flyvninger. De således bestemte flyvehøjder må ikke ligge under dem, der måtte være fastsat af den stat, der overflyves, medmindre de er specielt godkendt af vedkommende stat.

Den metode, der anvendes til bestemmelse af de mindste sikre flyvehøjder, skal fremgå af driftshåndbogen.

4.2.4.2 (Ikke-regelmæssig).

Landflyvemaskiner må ikke beflyve strækninger over vand i større afstand fra kysten, end at de er i stand til at nå denne, såfremt en motor stopper.

Beregningen foretages ud fra flyvehåndbogen.

4.2.4.3 (Ikke-regelmæssig).

Søflyvemaskiner må ikke beflyve strækninger over land i større afstand fra kysten eller fra søer, egnede til landing, end at de er i stand til at nå denne (disse), såfremt en motor stopper.

Beregningen foretages ud fra flyvehåndbogen.

4.2.4.4 (Ikke-regelmæssig).

Flyvningen skal udføres på en sådan måde, at flyvemaskinen ikke fjerner sig længere bort fra områder, hvor nødlanding må forventes at kunne foretages, end at flyvemaskinen kan nå sådanne områder, såfremt en motor stopper.

4.2.5 Vejrminima.

Luftfartsforetagendet skal fastsætte, hvilke vejrminima det påtænker at anvende ved start og landing for hver flyveplads, som det agter at benytte. Disse minima, som skal fremgå af driftshåndbogen, må ikke ligge under, hvad der måtte være fastsat eller godkendt af den stat, hvor den pågældende flyveplads er beliggende.

4.2.5.1 (Ikke-regelmæssig).

For ikke-regelmæssig flyvning gælder i stedet for 4.2.5:

Et luftfartsforetagende skal angive den metode, det vil anvende til fastsættelse af vejrminima til brug under dets flyvninger. Denne metode skal fremgå af driftshåndbogen. Luftfartsforetagendet må ikke på nogen flyveplads benytte vejrminima, der ligger under dem, der måtte være fastsat for den pågældende flyveplads af den stat, hvor flyvepladsen er beliggende, medmindre dette er specielt godkendt af vedkommende stat.

4.2.6 Brændstof- og olieregnskab.

Et luftfartsforetagende skal føre regnskab over forbruget af brændstof og olie således, at det til enhver tid kan godtgøre over for luftfartsdirektoratet, at de i 4.3.3 indeholdte krav er overholdt for hver enkelt flyvning. Sådanne optegnelser skal opbevares af luftfartsforetagendet i mindst 6 måneder.

4.2.7 Besætning.

4.2.7.1 For hver flyvning skal luftfartsforetagendet udpege en fører som fartøjschef.

4.2.7.2 Et luftfartsforetagende skal sørge for, at dets føreres færdighed i at føre luftfartøj og evne til at gennemføre de rette forholdsregler under nødsituationer afprøves på en sådan måde, at deres duelighed i så henseende godtgøres.

Sådanne afprøvninger skal foretages mindst 2 gange inden for enhver periode på 12 måneder og efter et program, hvis indhold skal fremgå af driftshåndbogen. Tidsrummet mellem to sådanne afprøvninger må ikke overskride 8 måneder og må ikke være mindre end 4 måneder.

Over hver afprøvning udfærdiges en rapport, der skal opbevares af luftfartsforetagendet i mindst 24 måneder.

4.2.7.3 Et luftfartsforetagende skal føre løbende regnskab med enhver af dets flyvebesætningsmedlemmers flyvetid og flyvetjenesteperioder.

4.2.7.4 Et luftfartsforetagende skal for dets flyvebesætningsmedlemmers flyvetid og flyvetjenesteperioder fastsætte regler, der sikrer tilstrækkelige hvileperioder, således, at flyvesikkerheden ikke bringes i fare som følge af træthed, forårsaget af en eller flere på hinanden følgende flyvninger eller af accumuleret træthed fra tidligere flyvetjeneste eller anden tjeneste. Disse regler skal fremgå af driftshåndbogen.

4.2.7.5 Et luftfartsforetagende skal sørge for, at alle dets besætningsmedlemmer bliver instrueret og periodisk afprøvet i brugen af det nød- og livredningsudstyr, som skal være om bord, og at de bliver trænet i nødrømning af de anvendte luftfartøjer.

Instruktionerne herfor skal fremgå af driftshåndbogen.

4.2.8 Passager

4.2.8.1 Et luftfartsforetagende skal sørge for, at passagererne bliver gjort bekendt med placeringen i luftfartøjet samt anvendelsen af:

 • a) sikkerhedsbælter,
 • b) nødudgange,
 • c) redningsveste,
 • d) oxygen-udstyr, såfremt det forefindes til alle passagererne, samt
 • e) andet nødustyr, som forefindes til personligt eller fælles brug.

4.2.8.2 Hvis en nødsituation opstår under flyvningen, skal passagerne instrueres om, hvorledes de skal forholde sig.

4.3 Forberedelse til flyvning.

En flyvning må ikke påbegyndes, forinden der gennem en klargøringsattest foreligger dokumentation for, at fartøjschefen har overbevist sig om,

 • a) at luftfartøjet er luftdygtigt,
 • b) at de instrumenter og det udstyr der er

foreskrevet i kapitel 6 for den kategori af flyvning, som skal foretages, er installeret og tilstrækkelige til flyvningens gennemførelse,

 • c) at der er udstedt en attest om vedligeholdelse for det pågældende luftfartøj,
 • d) at luftfartøjet har en sådan vægt, at flyvningen kan udføres sikkert, når man tager de forventede flyveforhold i betragtning,
 • e) at den medførte last er således fordelt og sikret, at luftfartøjet kan foretage flyvningen sikkert,
 • f) at der i øvrigt er foretaget en kontrol, der godtgør, at de i kapitel 5 forudsatte præstationskrav kan opfyldes under den påtænkte flyvning, samt
 • g) at bestemmelserne i 4.2.7.4, 4.3.1 og 4.3.4 er opfyldt.

Udfyldte klargøringsattester skal opbevares af luftfartsforetagendet i 6 måneder.

4.3.1 Planlægning af flyvningen.

Der skal for hver påtænkt flyvning udarbejdes en driftsflyveplan i to eksemplarer, der viser, at flyvningen kan udføres med sikkerhed, og at bestemmelserne i 4.3.2. og 4.3.3 er overholdt. Denne plan skal godkendes og underskrives af fartøjschefen samt af flyveklarereren, når en sådan anvendes. Det ene eksemplar afgives til luftfartsforetagendet eller dets repræsentant på startflyvepladsen, det andet eksemplar medtages på flyvningen.

4.3.1.1 Mindst een alternativ flyveplads skal være opført på driftsflyveplanen, når en afgørende del af flyvningen skal udføres under vejrforhold, der nødvendiggør IFR-flyvning. Undtagelse kan efter luftfartsdirektoratets tilladelse gøres i særlige tilfælde, hvor den påtænkte landingsplads ligger isoleret, og der ikke forefindes en passende alternativ flyveplads.

 • (Ikke-regelmæssig).

I driftsflyveplanen for ikke-regelmæssig offentlig lufttrafik skal endvidere angives følgende oplysninger:

 • a) de mindste sikre flyvehøjder for den strækning, der skal gennemflyves, samt
 • b) vejrminima for de baner og hjælpemidler, der skal benyttes, samt for de opførte alternative flyvepladser.

4.3.2 Vejrforhold.

4.3.2.1 En flyvning, som helt eller delvis skal udføres i overensstemmelse med VFR-bestemmelserne, må ikke påbegyndes, medmindre vejrrapporterne angående det øjeblikkelige vejr, sammenholdt med vejrforudsigelserne, viser, at vejrforholdene langs den rute eller den del af ruten, som skal beflyves i overensstemmelse med VFR-bestemmelserne, er og vil forblive således, at flyvningen virkelig kan foregå efter disse bestemmelser.

4.3.2.2 En flyvning, der skal udføres i overensstemmelse med IFR- bestemmelserne, må ikke påbegyndes, medmindre de tilgængelige meteorologiske oplysninger angiver, at vejrforholdene på den påtænkte landingsplads og på mindst een alternativ landingsplads ved beregnet ankomsttid vil være lig med eller bedre end de vejrminima, der af luftfartsforetagendet er fastsat for disse flyvepladser, anvendt henholdsvis som regulære og som alternative flyvepladser.

4.3.2.3 En flyvning, der er påtænkt gennemført under kendte eller forventede overisningsforhold, må ikke påbegyndes, medmindre luftfartøjet er tilstrækkeligt udstyret til flyvning under sådanne forhold.

4.3.3 Brændstof og olieforsyning.

4.3.3.1 En flyvning må ikke påbegyndes, medmindre luftfartøjet under hensyntagen til de meteorologiske forhold og til de forsinkelser, der må forventes under flyvningen, medfører tilstrækkeligt brændstof og olie til med sikkerhed at kunne gennemføre flyvningen. Derudover skal der medføres en reservebeholdning til uforudset forbrug og til at sætte luftfartøjet i stand til at nå en alternativ flyveplads, når en sådan er indbefattet i flyveplanen i overensstemmelse med 4.3.1.1.

4.3.3.2 Regler for beregning af den mindstebeholdning af brændstof og olie, der skal medføres i henhold til 4.3.3.1, fastsættes af luftfartsdirektoratet for den pågældende art af luftfartøjer.

4.3.4 Oxygenbeholdning.

4.3.4.1 Luftfartøjer uden trykkabine.

En flyvning, der skal foretages i højder, hvor atmosfæretrykket vil ligge under 700 millibar, må ikke påbegyndes, medmindre der medføres tilstrækkelig beholdning af oxygen til forsyning af:

 • a) besætningsmedlemmerne i en hvilken som helst periode ud over 30 minutter, hvor trykket i deres respektive kabiner vil ligge mellem 700 og 620 millibar, og
 • b) besætning og passagerer, så længe det atmosfæriske tryk i deres respektive kabiner vil ligge under 620 millibar.

4.3.4.2 Luftfartøjer med trykkabine.

En flyvning med et luftfartøj, der har trykkabine, må ikke påbegyndes, medmindre der medføres tilstrækkelige beholdninger af oxygen til, at alle besætningsmedlemmerne i tilfælde af lufttrykreguleringens svigten kan forsynes i ethvert tidsrum, hvor det atmosfæriske tryk i deres respektive kabiner er lavere end 700 millibar.

4.3.4.3 De anførte absolutte tryk svarer tilnærmelsesvis til følgende højder i standardatmosfæren:

Absolut tryk meter fod

700 millibar....3.000 10.000

620 millibar....4.000 13.000

4.4 Fremgangsmåde under flyvning.

4.4.1 Vejrminima.

En flyvning må ikke fortsættes mod bestemmelsesstedet, medmindre de seneste meteorologiske meldinger angiver, at forholdene på bestemmelsesstedet eller på i det mindste een alternativ flyveplads på det forventede ankomsttidspunkt vil være lig med eller bedre end de vejrminima, der er fastsat for de landingsprocedurer, der påtænkes anvendt.

En landingsprocedure må ikke fortsættes ud over den position, hvor de fastsatte bestemmelser ville blive tilsidesat.

4.4.2 Meteorologiske observationer.

Vejrobservationer undervejs på ruten skal rapporteres på bestemte tidspunkter eller over bestemte steder i overensstemmelse med vedkommende meteorologiske myndigheders anmodning.

4.4.3 Farlige flyveforhold.

Farlige flyveforhold undervejs på ruten skal rapporteres til vedkommende jordstation så snart som muligt. De afgivne rapporter skal indeholde alle detaljer, som skønnes af betydning for andre luftfartøjers sikkerhed.

4.4.4 Førere ved styregrejerne.

Der skal altid være mindst en fører ved styregrejerne under flyvning. Der skal være 2 førere ved styregrejerne under start og landing, hvis luftdygtighedsbeviset eller andre dokumenter med tilknytning til luftdygtighedsbeviset kræver, at der medføres 2 førere. I særlige tilfælde kan luftfartsdirektoratet bestemme, at der altid skal være 2 førere ved styregrejerne.

4.4.5 Brug af oxygen.

4.4.5.1 Alle flyvebesætningsmedlemmer skal, når deres arbejde er af væsentlig betydning for luftfartøjets manøvrering under flyvning, til stadighed benytte oxygen, når de i 4.3.4.1 eller 4.3.4.2 nævnte trykforhold råder.

4.4.5.2 Kabinepersonalet skal sikres oxygenforsyning i et sådant omfang, at det kan bevare bevidstheden under enhver nødnedstigning i tilfælde af, at lufttrykreguleringen svigter, således at det vil være i stand til at give førstehjælp til passagererne under stabiliseret flyvning efter nedstigningen.

4.4.5.3 Det skal ved anvendelse af passende installationer og operationelle fremgangsmåder i videst muligt omfang søges sikret, at passagererne ikke påføres alvorlig skade af hypoxia (oxygenmangel) i tilfælde af, at lufttrykreguleringen svigter.

4.4.6 Operationelle instruktioner under flyvning.

Operationelle instruktioner, der omfatter en ændring i ATC- flyveplanen, skal i videst mulig udstrækning koordineres med vedkommende flyveledelse, før de sendes til luftfartøjet.

4.5 Fartøjschefens pligter m. v.

4.5.1 Fartøjschefen er ansvarlig for luftfartøjets betjening og sikkerhed og for alle ombordværende personers sikkerhed.

4.5.2 Fartøjschefen skal forvisse sig om, at det i 4.2.3 anførte checklistesystem nøje overholdes.

4.5.3 Hvis der indtræffer en flyveulykke, skal fartøjschefen omgående ad hurtigste vej afgive indberetning til flyveledelsen KØBENHAVN og det stedlige politi samt snarest muligt afgive skriftlig rapport til luftfartsdirektoratet.

4.5.3.1 Såfremt luftfartøjschefen måtte være ude af stand til at afgive de i 4.5.3 nævnte indberetninger og rapporter, påhviler pligten den, der herefter har kommandoen om bord, eller, hvis også denne er forhindret, ejeren eller brugeren af luftfartøjet eller eventuelt disses repræsentanter.

4.5.4 Hvis der har foreligget en alvorlig fare for en flyveulykke, eller der er indtruffet noget, der tyder på, at der har foreligget en væsentlig fejl ved luftfartøjet eller fejl ved luftfartsanlæg på jorden eller ved disses drift, påhviler det de i 4.5.3.1 nævnte personer omgående til luftfartsdirektoratet at afgive indberetning herom, efterfulgt snarest muligt af en skriftlig rapport.

4.5.5 Fartøjschefen er ansvarlig for, at driftsflyveplanen føres a jour under flyvningen.

4.5.6 Fartøjschefen skal sikre sig, at der ved flyvningens afslutning afgives skriftlig rapport til luftfartsforetagendet om alle kendte eller formodede mangler ved luftfartøjet.

4.6 Flyveklarererens pligter.

4.6.1 En flyveklarerer skal, når han gør tjeneste inden for rammerne af det i 4.2 angivne driftstilsyn:

 • a) assistere fartøjschefen med forberedelse af flyvninger og fremskaffe de hertil fornødne oplysninger,
 • b) assistere fartøjschefen med at udfærdige flyveplaner og for sit vedkommende godkende og underskrive sådanne planer og eventuelt for den pågældende flyveledelse forelægge den af denne krævede flyveplan,
 • c) under flyvningen forsyne fartøjschefen med sådanne oplysninger, som måtte være nødvendige for flyvningens sikre udførelse,
 • d) i nødsituationer foranledige iværksat sådanne foranstaltninger, som måtte være foreskrevet i driftshåndbogen, samt
 • e) forblive i tjeneste, indtil alle flyvninger under hans ansvarsområde er blevet afsluttet, medmindre han er blevet behørigt afløst.

4.6.2 En flyveklarerer skal undgå at disponere i strid med de foranstaltninger, der er foretaget af:

 • a) flyveledertjenesten,
 • b) flyvevejrtjeneste og
 • c) kommunikationstjeneste.

Kapitel 5.

Præstationskrav til luftfartøjer.

5. Luftfartøjer, der anvendes i henhold til denne bekendtgørelse, skal flyves under overholdelse af de af luftfartsdirektoratet foreskrevne præstationskrav.

Kapitel 6.

Instrumenter og udstyr i luftfartøjer.

6.1 Bestemmelser gældende for luftfartøjer under enhver flyvning.

6.1.1 Ethvert luftfartøj skal under flyvning medføre:

 • a) en let tilgængelig forbindskasse, udstyret i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser,
 • b) mindst en håndildslukker, anbragt i førerkabinen,
 • c) mindst en håndildslukker i hver passagerkabine, som er adskilt fra førerkabinen, og hvortil føreren eller anden- piloten ikke har hurtig adgang.

Ildslukkere skal være således indrettet, at de ikke kan forårsage farlig forgiftning af luften i passagerernes eller besætningens kabiner,

 • d) redningsveste eller tilsvarende enkeltmandsredningsanordninger til alle om bord, anbragt let tilgængeligt fra hver plads, samt et overskydende antal, anbragt let tilgængeligt nær udgangene, og svarende til mindst 1/5 af antallet af ombordværende personer.
 • e) midler til at oplyse og instruere passagererne om:
 • 1) hvornår sikkerhedsbælterne skal anvendes,
 • 2) hvornår og hvorledes oxygenudstyret skal anvendes, såfremt det er forlangt, jfr. 4.3.4 og 4.4.5, at oxygen skal medføres om bord,
 • 3) forbud mod rygning,
 • 4) hvor redningsvestene er anbragt, og hvorledes de skal anvendes, samt
 • 5) hvor nødudgangene forefindes, og hvorledes de skal åbnes,
 • f) elektriske reservesikringer i et antal, der svarer til 25 pct. af antallet af hver type og størrelse, som er anvendt, og altid mindst 3 af hver, samt
 • g) følgende håndbøger, kort og andet oplysningsmateriale:
 • 1) flyvehåndbogen for det pågældende luftfartøj eller andre tilsvarende dokumenter, der indeholder de præstationsopgivelser, der er nødvendige for, at de i kap. 5 forudsatte bestemmelser kan bringes til anvendelse,
 • 2) rutehåndbogen samt ajourførte kort, der dækker den planlagte flyverute og en hvilken som helst anden rute, ad hvilken det med rimelighed kan forventes, at flyvningen kan blive omdirigeret,
 • 3) koder over signaler til brug ved eftersøgning og redning, samt
 • 4) driftshåndbogen.

6.1.1.1 (Ikke-regelmæssig).

For ikke-regelmæssig flyvning udgår i 6.1.1.g)2) ordet »rutehåndbogen« og bestemmelsen i g) suppleres med

 • 5) oplysninger vedrørende kommunikations- og navigationshjælpemidler, flyvepladser, flyveregler samt sådanne oplysninger, som luftfartsforetagendet måtte anse for nødvendige for på rette måde at kunne foretage flyvningen over den strækning, der skal beflyves.

6.1.2 Luftfartsdirektoratet kan fastsætte regler om afmærkning af steder på et luftfartøjs krop, som er egnede til opbrydning udefra i en nødsituation.

6.1.3 Særligt om søluftfartøjer.

Søluftfartøjer, herunder amfibiefartøjer, der bruges som søluftfartøjer, skal under enhver flyvning være forsynet med:

 • a) udstyr til afgivelse af de i de internationale søvejsregler beskrevne lydsignaler, hvor disse regler er gældende,
 • b) et anker og et drivanker, samt
 • c) en lænsepumpe.

6.2 Bestemmelser gældende for luftfartøjer på langdistanceflyvninger over vand.

Såfremt et luftfartøj beflyver strækninger, hvor det befinder sig over vand længere fra landområder egnet til nødlanding end den mindste af følgende afstande: 90 minutters flyvning med marchfart eller 300 sømil, eller, såfremt luftfartøjet er klassificeret som transportflyvemaskine og flyves under overholdelse af præstationsbestemmelserne for disse, 120 minutters flyvning med marchfart eller 400 sømil, skal der ud over den i 6.1.1 og 6.1.3 foreskrevne udrustning være følgende udstyr installeret i luftfartøjet:

 • a) redningsflåder i tilstrækkeligt antal til at bære alle om bord. Disse flåder skal være let tilgængelige i en nødsituation og forsynet dels med sådant redningsudstyr, herunder midler til livets opretholdelse, som må anses for passende for den pågældende flyvning, dels med udstyr til afgivelse af de i lufttrafikreglerne beskrevne nødsignaler, samt
 • b) en transportabel radiosender, der, efter at luftfartøjet er gået ned på vandet, kan betjenes uden for dette af ikke-fagfolk, og som kan modstå vandets påvirkninger. Radiosenderen skal kunne flyde på vandet, for så vidt den ikke udgør en del af, er forbundet med eller pakket i anden redningsudrustning der kan flyde på vandet.

6.2.1 Alle redningsveste eller tilsvarende enkeltmandsredningsanordninger, der medføres, skal være udstyret med egnet farvestof til markering og en form for elektrisk lys, der vil kunne lette lokaliseringen af nødstedte.

6.3 Bestemmelser gældende for luftfartøjer ved flyvninger over øde strækninger.

Luftfartøjer, der flyves over strækninger, hvor eftersøgnings- og redningsaktioner vil være særlig vanskelige, skal være udstyret med en transportabel radiosender, der kan betjenes af ikke-fagfolk, samt med sådanne signalmidler og sådant redningsudstyr, herunder midler til livets opretholdelse, som må anses for formålstjenligt under hensyn til det pågældende områdes karakter. Omfanget af sådant udstyr skal fremgå af driftshåndbogen.

6.4 Bestemmelser gældende for luftfartøjer under flyvninger i stor højde.

6.4.1 Luftfartøjer, der skal anvendes under forhold, som nærmere beskrevet i 4.3.4.1 og 2, skal være udstyret med oxygenbeholdere og oxygenindåndningsapparater således, at de i 4.3.4 foreskrevne oxygenbeholdninger kan medføres og anvendes om bord.

6.4.2 Luftfartøjer med trykkabine, der skal anvendes i flyvehøjder, hvor det atmosfæriske tryk er lavere end 376 millibar (7.600 m eller 25.000 fod), skal være udstyret med en anordning, der giver advarsel ved ethvert farligt tryktab.

6.4.3 Luftfartøjer med en fuldvægt på 5.700 kg og derover, som jævnligt foretager flyvning i større højde end 7.500 m, skal være udstyret med et instrument, der såvel under erhvervsmæssig flyvning som under trænings-, kontrol- og prøveflyvninger løbende registrerer tid, højde, fart, kurs og vertikal acceleration (Flight Recorder). De således registrerede oplysninger skal opbevares i mindst 6 måneder.

6.5 Bestemmelser gældende for luftfartøjer under overisningsforhold.

Hvor der er rapporteret overisningsforhold, eller hvor overisning kan forventes, må en flyvning ikke påbegyndes, medmindre luftfartøjet i henhold til flyvehåndbogen er godkendt til flyvning under sådanne forhold.

6.6 Bestemmelser gældende for luftfartøjer, der anvendes i overensstemmelse med IFR-bestemmelserne.

6.6.1 Luftfartøjer, der anvendes i overensstemmelse med IFR- bestemmelserne eller under omstændigheder, hvor luftfartøjet ikke kan holdes i en tilsigtet stilling uden benyttelse af et eller flere flyveinstrumenter, skal være forsynet med:

 • a) en gyroskopisk drejningsviser kombineret med et instrument, der angiver accelerationen i tværskibs retning,
 • b) en gyroskopisk krængnings- og hældningsviser,
 • c) en gyroskopisk retningsviser,
 • d) midler til at angive, hvorvidt energitilførslen til de gyroskopiske instrumenter virker tilfredsstillende,
 • e) to fin-højdemålere af den barometriske type, idet dog en fin- højdemåler af en hvilken som helst type, der er monteret i overensstemmelse med luftdygtighedsbestemmelserne, kan gøre det ud for en af de foreskrevne højdemålere,
 • f) et instrument, der i førerkabinen angiver den omgivende lufts temperatur,
 • g) et ur med sekundviser, der drejer sig om urskivens centrum,
 • h) en fartmåler, forsynet med anordninger til at hindre fejlvisning på grund af kondensation eller isdannelse, samt
 • i) et variometer.

6.6.2 De instrumenter, der anvendes af en hvilken som helst af piloterne, skal være anbragt således, at den pågældende kan se dem tydeligt fra sin plads med den mindst mulige ændring af den stilling, han normalt indtager, og af det synsfelt, han normalt har, når han ser fremad i flyveretningen.

6.7 Bestemmelser gældende for luftfartøjer under flyvning om natten.

6.7.1 Luftfartøjer, der anvendes om natten, skal være udstyret med:

 • a) udstyr som angivet i 6.6,
 • b) de i lufttrafikreglerne foreskrevne navigationslys.
 • c) to af hinanden uafhængige landingsprojektører,
 • d) belysningsanordninger til alle instrumenter og al udrustning, som er nødvendig til sikker betjening af luftfartøjet,
 • e) lys i alle passagerkabiner, samt
 • f) en elektrisk håndlampe ved hvert tjenstgørende besætningsmedlems plads.

Kapitel 7.

Radioudstyr i luftfartøjer.

7.1 Luftfartøjer, der flyves i overensstemmelse med VFR- bestemmelserne på ruter, hvor navigationen udelukkende gennemføres ved hjælp af jordkending, skal være forsynet med radioudstyr, ved hjælp af hvilket det er muligt:

 • a) at holde to-vejs forbindelse i en afstand af mindst 45 km (25 sømil) med flyveledelsen - hvor en sådan findes - på hver regulær flyveplads, hvor det er hensigten, at luftfartøjet skal starte eller lande,
 • b) at holde to-vejs forbindelse med mindst en luftfartsradiostation på et hvilket som helst tidspunkt under flyvningen, samt
 • c) at modtage vejrmeldinger på et hvilket som helst tidspunkt under flyvningen.

For mindre luftfartøjer kan luftfartsdirektoratet i særlige tilfælde dispensere fra disse krav.

7.2 Luftfartøjer, der anvendes på ruter, hvor navigationen ikke bliver udført eller ikke kan udføres ved hjælp af jordkending, eller som flyves efter IFR-bestemmelserne, skal være forsynet med radioudstyr, ved hjælp af hvilket det er muligt:

 • a) at holde to-vejs forbindelse i en afstand af mindst 45 km (25 sømil) med flyveledelsen - hvor en sådan findes - på enhver regulær eller alternativ flyveplads, som er opført i flyveplanen,
 • b) at holde to-vejs forbindelse med mindst en luftfartsradiostation på et hvilket som helst tidspunkt under flyvningen,
 • c) at modtage vejrmeldinger på et hvilket som helst tidspunkt under flyvningen, samt
 • d) på et hvilket som helst tidspunkt under flyvningen at modtage signaler fra radiohjælpemidler for navigering undervejs. Hvis navigationen kan gennemføres ved astronomiske eller tilsvarende navigationsmetoder, behøver udstyret dog kun at være i stand til at modtage signaler, der kan lede luftfartøjet til enhver regulær eller alternativ flyveplads, inden for en afstand af 370 km (200 sømil).

7.3 Et luftfartøj skal ved flyvninger, hvor landing agtes foretaget under vejrforhold, der betinger instrumentflyvning, være forsynet med radioudstyr, der er i stand til at modtage signaler, der kan lede luftfartøjet til et punkt, hvorfra en landing med jordsigt kan gennemføres. Dette udstyr skal være i stand til at modtage sådanne signaler fra enhver flyveplads, der er opført i flyveplanen.

7.4 Det i 7.1, 7.2 og 7.3 nævnte radioudstyr skal være således indrettet, at det er muligt at udveksle de i 7.1 a) og b) samt 7.2 a) og b) angivne meddelelser og modtage de i 7.1 c), 7.2 c), d) og 7.3 angivne meldinger og signaler, selv om en hvilken som helst komponent skulle svigte.

7.5 De i 7.1, 7.2 og 7.4 indeholdte krav betragtes som opfyldt, såfremt det kan fastslås, at de deri angivne meddelelser kan udveksles under de for ruten normale radiomæssige forhold.

Kapitel 8.

Vedligeholdelse af luftfartøjer.

8.1 Et luftfartsforetagende skal sørge for, at dets luftfartøjer vedligeholdes efter nærmere af luftfartsdirektoratet fastsatte eller godkendte bestemmelser.

8.2 Regnskab over brugstid.

8.2.1 Et luftfartsforetagende skal sørge for, at der efter luftfartsdirektoratets nærmere bestemmelse føres regnskab med brugstid samt tidspunkter for eftersyn for dets luftfartøjer, motorer, propeller, instrumenter og udstyr.

8.2.1.1 Disse regnskaber skal opbevares i et tidsrum af 90 dage, efter at den del, de omhandler, endeligt er taget ud af brug.

Kapitel 9.

Bestemmelser for flyvebesætningsmedlemmer.

9.1 Kvalifikationer.

9.1.1 Et luftfartsforetagende må som fartøjschef på en rute eller et ruteafsnit kun anvende en fører, der

 • 1) over for foretagendet har godtgjort, at han har fornødent kendskab til ruten, der skal gennemflyves, og til de lufthavne, der skal anvendes. Kendskabet skal bl.a. omfatte
 • a) terrænet,
 • b) de sæsonmæssige vejrforhold,
 • c) vejrtjenesternes, radiotjenesternes og flyvekontrolorganernes virksomhed,
 • d) eftersøgnings- og redningsfremgangsmåder, samt
 • e) navigationshjælpemidler på strækningen,
 • 2) over for foretagendet har godtgjort enten under virkelig eller fingeret flyvning, at han er fortrolig med brugen af de instrumentindflyvningssystemer, han kan få brug for under flyvningen.

9.1.1.1 (Ikke-regelmæssig).

For ikke-regelmæssig flyvning skal det i 9.1.1. 1) nævnte kendskab være godtgjort inden for de foregående 12 måneder, og de i 9.1.1. 2) omhandlede kvalifikationer skal være godtgjort inden for de foregående 8 måneder.

9.1.1.2 Ved afgørelsen af, i hvilket omfang det er nødvendigt at erhverve ovennævnte kendskab under virkelig flyvning, skal luftfartsforetagendet tage hensyn til: a) førerens og de øvrige flyvebesætningsmedlemmers erfaring,

 • b) det omgivende terræns og eventuelle luftfartshindringers indflydelse på indflyvnings- og udflyvningsfremgangsmåderne,
 • c) om hjælpemidlerne og fremgangsmåderne ved instrumentindflyvning er identiske med dem, føreren er kendt med,
 • d) størrelsen af lufthavnenes start- og landingsarealer og begrænsningerne i det benyttede luftfartøjs præstationsevne,
 • e) vejrforudsigelsernes pålidelighed og sandsynligheden for vanskelige vejrforhold,
 • f) omfanget af de tilgængelige oplysninger om lufthavnene,
 • g) de fremgangsmåder, flyvekontrolorganerne anvender, og førerens fortrolighed med disse fremgangsmåder,
 • h) forholdene på ruten, indbefattet terrænet, navigations- og hjælpemidlerne og radiokommunikationshjælpemidlerne, samt
 • i) muligheden for, at føreren ved hjælp af undervisning på jorden og ved anvendelse af træningsapparatur kan gøres fortrolig med usædvanlige indflyvnings-, udflyvnings- og »en-route«-forhold.

9.1.1.3 På en rute eller en lufthavn, hvor der forekommer særlige vanskeligheder, skal det nødvendige kendskab til ruten eller lufthavnen erhverves ved virkelig flyvning.

9.1.1.4. (Ikke-regelmæssig).

For ikke-regelmæssig flyvning på et bestemt område, hvor der forekommer særlig vanskelige vejrforhold på bestemte årstider, skal luftfartsforetagendet sikre sig, at en fører ikke virker som fartøjschef i dette område, før han har erhvervet sig passende erfaring som fører under sådanne forhold.

9.1.2 Et luftfartsforetagende skal føre en protokol over førernes kvalifikationer. Af protokollen skal det fremgå, på hvilken måde disse kvalifikationer er opnået.

9.1.3. En fører skal anses for kvalificeret til fortsat at fungere som fartøjschef på en rute eller et ruteafsnit, såfremt han inden for de foregående 12 måneder har:

 • a) opfyldt betingelserne i 9.1.1 eller
 • b) har fløjet som fører på den rute eller det ruteafsnit, han skal beflyve.

9.1.3.1 Som »fører« anses den, der virker som fartøjschef, andenpilot, kontrolpilot eller er under uddannelse som fører.

9.1.4 Før en fartøjschef eller en andenpilot gør tjeneste i offentlig lufttrafik, skal han have foretaget mindst 3 starter og landinger med vedkommende luftfartøjstype inden for de foregående 90 dage.

9.2 Bestemmelser for flyvebesætningens sammensætning.

9.2.1 Flyvebesætningen må ikke være mindre end den i driftshåndbogen angivne.

Flyvebesætningen skal indbefatte ekstra besætningsmedlemmer ud over det i luftfartøjets luftdygtighedsbevis, flyvehåndbogen eller andre dokumenter, tilknyttet luftdygtighedsbeviset, fastsatte minimum, såfremt dette er nødvendigt på grund af den anvendte luftfartøjstype, den pågældende flyvnings art eller flyvningens varighed mellem punkter, hvor flyvebesætningen udskiftes.

Såfremt flyvningens varighed medfører vagtfordeling mellem fartøjschefen og en anden fører, skal sidstnævnte være i besiddelse af de certifikater, der kræves, for at fungere som fartøjschef.

9.2.2 Flyvemaskinist.

Hvis et luftfartøj er indrettet med en særlig udstyret plads til en flyvemaskinist, skal flyvebesætningen omfatte mindst een flyvemaskinist, der særlig er udset til at gøre tjeneste på denne plads, medmindre et andet besætningsmedlem, der er indehaver af flyvemaskinistcertifikat, kan udføre det til nævnte plads knyttede arbejde på tilfredsstillende måde, uden at det går ud over hans normale opgaver.

9.2.3 Luftnavigatør.

Flyvebesætningen skal under alle flyvninger, hvor navigation ikke kan udføres ved hjælp af navigationshjælpemidler på jorden, omfatte mindst et medlem, der er indehaver af luftnavigatørcertifikat.

9.2.4 Flyvetelegrafist og/eller flyvetelefonist.

Flyvebesætningen skal omfatte mindst et medlem, der er indehaver af gyldigt certifikat, udstedt eller godkendt af luftfartsdirektoratet, som giver ham ret til at betjene det anvendte radioudstyr.

Kapitel 10.

Bestemmelser for flyveklarerere.

10.1 En flyveklarerer, der gør tjeneste inden for rammerne af det i 4.2 angivne driftstilsyn, skal være indehaver af et certifikat i henhold til de gældende certifikatbestemmelser.

10.2 Ingen flyveklarerer må for første gang gøre tjeneste ved en bestemt rute, før han:

 • a) inden for de sidste 6 måneder har foretaget mindst een flyvning over den del af ruten, som hører ind under hans område,
 • b) over for luftfartsforetagendet har godtgjort, at han har kendskab til:
 • 1) driftshåndbogens indhold som beskrevet i 11.1 og
 • 2) radioudstyret i de anvendte luftfartøjer,
 • c) over for luftfartsforetagendet har godtgjort, at han er bekendt med følgende detaljer angående beflyvningen af ruten:
 • 1) den meteorologiske informationstjeneste og vejrforholdenes afhængighed af årstiderne,
 • 2) vejrforholdenes indvirkning på radiomodtageforholdene i de pågældende luftfartøjer,
 • 3) de benyttede radionavigationshjælpemidlers særlige egenskaber og begrænsninger, samt
 • 4) bestemmelser for luftfartøjernes lastning,
 • d) over for luftfartsforetagendet har bevist, at han er i stand til at løse de opgaver, der er anført i 4.6.

10.3 En flyveklarerer, der er udtaget til at gøre tjeneste ved en rute, skal til stadighed holde sig ajour med alle enkeltheder, som angår hans tjeneste vedrørende flyvning på denne rute.

10.4 Ingen flyveklarerer må udpeges til at gøre tjeneste ved en rute efter 12 på hinanden følgende måneders fravær fra tjeneste ved denne, medmindre han opfylder bestemmelserne i 10.2.

Kapitel 11.

Bestemmelser angående håndbøger m. v.

11.1 Driftshåndbogen.

Den i 4.2.1 omhandlede driftshåndbog skal i det mindste indeholde følgende:

 • a) udførlige instruktioner, der angiver ansvarsfordelingen blandt det personel, der er beskæftiget ved flyvningens drift,
 • b) angivelse af den mindste tilladte flyvebesætning på ethvert afsnit af de ruter, der beflyves, samt kommandofølgen,
 • c) beskrivelse af fremgangsmåder, der skal følges i nødsituationer, herunder fremgangsmåder for luftfartøjsførere, der observerer en ulykke, jfr. de til enhver tid gældende bestemmelser om flyveredningstjeneste,
 • d) angivelse af mindste, sikre flyvehøjder for hver rute, der skal beflyves, henholdvis for ikke-regelmæssig trafikangivelse af den metode, der anvendes til bestemmelse af mindste, sikre flyvehøjder.
 • e) program for den periodiske afprøvning af besætningsmedlemmer, jfr. 4.2.7.2 og 4.2.7.5.
 • f) angivelse af vejrminima, henholdvis for ikke-regelmæssig trafik angivelse af den metode, der anvendes til fastsættelse af vejrminima til brug under start og landing, på alle flyvepladser på de ruter, der skal beflyves, og som
 • 1) sandsynligvis vil blive benyttet som regulære eller alternative flyvepladser, eller som
 • 2) med rimelighed vil kunne forventes at komme til anvendelse i en nødsituation,
 • g) angivelse af de omstændigheder, under hvilke der kræves opretholdelse af radiolyttevagt,
 • h) en liste over det navigationsudstyr, der skal medføres,
 • i) udførlige instrukser for beregning af de mængder brændstof og olie, der skal medføres på hver enkelt rute, idet alle forhold, som kan forekomme under flyvningen, herunder muligheden af, at en eller flere motorer svigter undervejs, tages i betragtning,
 • j) en rutevejledning for hver enkelt rute, der skal beflyves, indeholdende oplysninger om kommunikations- og navigationshjælpemidler, flyvepladser, indflyvningsmetoder og alle øvrige oplysninger, som må anses for nødvendige for en forsvarlig gennemførelse af flyvningen,
 • k) instruktion om, hvornår der skal anvendes oxygen, samt
 • l) flyvetids- og tjenestetidsbestemmelser.

11.2 Fortegnelse over nød- og redningsudstyr, der medføres i luftfartøjet.

Et luftfartsforetagende skal altid have liggende klar til øjeblikkelig meddelelse til redningscentrer lister, der indeholder oplysninger om nød- og redningsudstyr om bord på ethvert af dets anvendte luftfartøjer.

Oplysningerne skal angive antal, farve og type af redningsflåder, lyssignaludstyr, specifikation af førstehjælpsudstyr, vandbeholdninger samt det transportable nødradioudstyrs type og frekvenser.

Kapitel 12.

Opnåelse af koncession til ikke-regelmæssig, offentlig lufttrafik.

12. (Ikke-regelmæssig).

Andragende om koncession til ikke-regelmæssig, offentlig lufttrafik skal ledsages af dokumentation for, at andrageren ejer mindst et til formålet egnet luftfartøj.

Ansøgeren skal til luftfartsdirektoratet indsende en oversigt over det tilsynssystem, der skal oprettes i overensstemmelse med bestemmelserne i 4.2, bilagt en fuldt udarbejdet driftshåndbog, jfr. 4.2.1, 4.2.4 og 4.2.5, en kopi af foretagendets almindelige instruktioner i overensstemmelse med 4.2.2. og kopi af det i overensstemmelse med 4.2.3 udarbejdede checklistesystem. Desuden skal han indsende oplysninger om den påtænkte vedligeholdelsesorganisation, jfr. 8.1.

Kapitel 13.

Straf.

13. Overtrædelse af bestemmelserne i nærværende bekendtgørelses kapitel 3, i kapitel 4, punkt 4.2.1, og i kapitel 11 straffes med bøde eller hæfte.

I øvrigt straffes overtrædelse af bekendtgørelsen i medfør af § 149, stk. 8, i lov om luftfart med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år.

Kapitel 14.

Ikrafttrædelsesbestemmelser.

14.1 Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. august 1966.

14.2 Samtidig ophæves bekendtgørelserne nr. 188 og 189 af 10. juni 1953.

Ministeriet for offentlige arbejder, den 27. juni 1966.

Kai Lindberg.

/Poul Andersen.

Officielle noter

Ingen