Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F VII, Redningsmidler og -arrangementer, 1. januar 2001

 

KAPITEL VII

Redningsmidler og -arrangementer

Regel 1 Anvendelse

Dette kapitel finder anvendelse på nye og eksisterende fartøjer.

 

Regel 2 Redningsveste

Til hver person om bord skal der være en redningsvest af godkendt type forsynet med godkendt lys.

 

Regel 3 Redningsdragter

Fartøjer i fart i fartsområde F5 skal for hver person om bord have en godkendt redningsdragt.

 

Regel 4 Redningskranse

1 Fartøjer med en længde på 12 m og derover skal medføre 2 godkendte redningskranse. Den ene skal være forsynet med elektrisk blus, den anden med en line på mindst 27,5 m, der kan flyde på vandet.

2 Fartøjer med en længde under 12 m skal medføre én godkendt redningskrans. Redningskransen skal være forsynet med både elektrisk blus og en line på mindst 27,5 m, der kan flyde på vandet.

3 Redningskranse skal være påmærket fartøjets navn og hjemsted med let læselige blokbogstaver i det latinske alfabet.

 

Regel 5 Redningsflåder

1 Hvert fartøj skal medføre en eller flere godkendte »SOLAS« redningsflåder eller godkendte 4 personers redningsflåder med en samlet kapacitet til at optage alle personer om bord. Hver flåde skal være udrustet med en SOLAS B-pakke.

2 Redningsflåder skal anbringes med fanglinen permanent fastgjort til fartøjet og med automatisk frigørelse, således at flåden flyder frit op og oppustes automatisk, hvis fartøjet synker. Redningsflåder skal så vidt muligt anbringes, så de umiddelbart kan overføres til udsætning fra en hvilken som helst af fartøjets sider. Flåders surring skal forsynes med godkendte hydrostatiske udløserapparater.

3 Fartøjer med en længde under 12 m kan i stedet for en godkendt »SOLAS« redningsflåde have en redningsflåde godkendt og udrustet til brug i udlejningsfartøjer. Flåden skal anbringes på samme måde som flåden ovenfor. Flåden skal være termisk isoleret i bunden.

4 Fartøjer med en længde under 7 m, som ikke fjerner sig mere end 3 sømil fra nærmeste kyst i farvande inden for Skagen, samt i beskyttede fjorde og lignende langs den jyske vestkyst, kan i stedet for ovenstående vælge et af følgende alternativer:

.1 Fartøjet skal medføre en redningsflåde med mindst 2 opdriftskamre, der er fremstillet i henhold til anerkendte normer for redningsflåder til fritidsfartøjer. Flåden skal være pakket i container, have kapacitet til at optage mindst 4 personer og være forsynet med lysrefleks. Flåden skal være certificeret af en anerkendt kontrolinstans i et EU/EØS-land.

.2 Fartøjet kan undlade at medføre en redningsflåde, hvis det dokumenteret er forsynet med opdriftsmidler i et sådant omfang, at det i alle konditioner flyder med tilstrækkelig fribord til at kunne lænses i tilfælde af bordfyldning1) . Et sådant fartøj skal have en termisk beskyttende flydedragt fremstillet efter anerkendte normer til hver person om bord.

5 Fartøjer med en længde under 7 m, som alene har fartsområde i havne, åer, indsøer, fjorde, eller inden for 1,5 sømil af nærmeste kyst, behøver ikke at have redningsflåde. Et sådant fartøj skal i stedet have en termisk beskyttende flydedragt fremstillet efter anerkendte normer til hver person om bord.

 

6 Arbejdspramme, der bruges i forbindelse med bundgarnsfiskeri og ikke fjerner sig mere end 3 sømil fra nærmeste kyst, er ikke forpligtiget til at medføre redningsflåde, når de er i følge med et fartøj udrustet med flåde med kapacitet til at optage alle personer på fartøj og pram.

7 Fartøjer, der anvendes i afgrænsede, beskyttede områder, kan af Søfartsstyrelsen efter en konkret vurdering på særlige vilkår fritages for at opfylde kravet om redningsflåde.

8 Redningsflåder og hydrostatiske udløserapparater, bortset fra engangs hydrostatiske udløserapparater, skal efterses ved en godkendt servicestation med højst 12 måneders mellemrum. Hvor dette ikke er praktisk muligt kan Søfartsstyrelsen forlænge tidsrummet til 17 måneder.

 

Regel 6 Pyroteknik

1 Hvert fartøj skal medføre mindst 3 faldskærmssignaler, der udsender rødt lys. Ved fart vest for 6° øst og nord for 58° nord skal antallet af faldskærmssignaler være mindst 6.

2 Faldskærmssignalerne skal være af en godkendt type og være således placeret, at de er umiddelbart tilgængelige. Deres placering skal være tydeligt markeret. Faldskærmssignalerne skal udskiftes ved første lejlighed efter udløbet af 4 år regnet fra fabrikationsdatoen.

Officielle noter

1) Der henvises i øvrigt til reglerne om flydeegenskaber i Nordisk Båt Standard for fritidsfartøjer under 15 m.

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser f".