Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse vedrørende ordensreglement for flyvepladser


I henhold til lov om luftfart, jfr. lovbekendtgørelse nr. 381 af 10. juni 1969, som senest ændret ved lov nr. 261 af 8. juni 1983, § 70, § 149, stk. 10 og § 153 og i henhold til færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976 § 72, stk. 2, § 84, stk. 1, og § 85, stk. 2, samt efter justitsministeriets bemyndigelse fastsættes:

Bekendtgørelsens område

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for offentlige godkendte flyvepladser med permanent flyvepladsledelse, jfr. dog stk. 2.

Stk. 2. Statens Luftfartsvæsen bemyndiges til at fastsætte regler om adgang til, samt ophold og færdsel på offentlige godkendte flyvepladser, der ikke har permanent flyvepladsledelse.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1. Lufttrafiktjeneste: Fællesbetegnelse for flyveinformationstjeneste, alarmeringstjeneste, flyverådgivningstjeneste, flyvekontroltjeneste, områdekontroltjeneste, indflyvningskontroltjeneste og tårnkontroltjeneste.

2. Flyveplads (aerodrome): Et bestemt område på land eller vand (omfattende bygninger, installationer og udstyr), beregnet til anvendelse helt eller delvis ved landing, start og manøvrering af luftfartøjer.

3. Flyvepladsledelse: Den organisation, som af Statens Luftfartsvæsen, for Københavns Lufthavnsvæsens lufthavnes vedkommende dog af ministeriet for offentlige arbejder, er godkendt til at forestå den daglige drift og tilsyn med pladsen.

4. Køretøj: Indretning på hjul, bælter, valser, meder eller andet, som er indrettet til kørsel på vej, og som ikke løber på skinner.

5. Luftfartøj (aircraft): Enhver indretning, der kan bæres oppe i atmosfæren ved luftens påvirkning, bortset fra indretninger, der bæres oppe alene ved direkte luftpåvirking på jordens overflade.

6. Manøvreområde (manoeuvring area): Den del af flyveplads, der anvendes til luftfartøjers start, landing og kørsel, bortset fra forpladsen.

7. Forplads (apron): Et på landflyveplads afgrænset område, som er beregnet til luftfartøjers ophold under optagning eller afsætning af passagerer eller gods, tankning, parkering eller vedligeholdelse.

Adgang til en flyveplads

§ 3. Flyvepladser skal være således afgrænset, at der kan føres kontrol med adgangen til disse. Ind- og udpassage må kun ske ad de af flyvepladsledelsen bestemte adgangsveje. Ophold og færdsel kan gøres betinget af særlig legitimation udstedt af vedkommende flyvepladsledelse. Denne kan på nærmere fastsatte vilkår bemyndige enkeltpersoner eller selskaber til at forsyne ansatte, passagerer og andre med fornøden legitimation til adgang til flyvepladsen.

Færdsel

§ 4. Færdsel inden for flyvepladsens område er underkastet flyvepladsledelsens direktiver, herunder også særlige krav vedrørende køretøjers udstyr eller afmærkning.

Stk. 2. Til færdsel på manøvreområdet kræves endvidere tilladelse i hvert enkelt tilfælde fra lufttrafiktjenesten eller, hvor en sådan ikke findes, fra flyvepladsledelsen. Grænsen mellem manøvreområdet og det øvrige flyvepladsområde bør i fornødent omfang være afmærket. Afmærkningen skal fremgå af flyvepladsreglementet, jfr. § 12.

§ 5. For luftfartøjer, der manøvrerer ved egen kraft, gælder de til enhver tid gældende lufttrafikregler, for tiden bekendtgørelse nr. 93 af 8. marts 1982.

Stk. 2. For alle andre færdselsarter gælder den almindelige færdselslovgivning, medmindre andet følger af denne bekendtgørelse.

Stk. 3. For luftpudefartøjers færdsel på Københavns Lufthavn kan særlige bestemmeser fastsættes i flyvepladsreglementet for Københavns Lufthavn.

§ 6. For luftfartøjer, der manøvrerer ved egen kraft, har al anden færdsel ubetinget vigepligt.

Stk. 2. For personer og køretøjer, der vejleder et manøvrerende luftfartøj, har al anden færdsel end den i stk. 1 nævnte ubetinget vigepligt.

Stk. 3. For luftfartøjer, der er under bugsering, har al anden færsel end den i stk. 1 og 2 nævnte ubetinget vigepligt.

Stk. 4. For brand- og redningskøretøjer samt lodskøretøjer under udrykning har al anden færdsel end den i stk. 1-3 nævnte ubetinget vigepligt.

Stk. 5. Færdsel mellem et manøvrerende luftfartøj og personer eller køretøjer, som vejleder dette, er forbudt.

Stk. 6. Luftfartøjer må ikke køres ind i eller ud af hangar med motoren i gang.

Køretøjers registrering m.v.

§ 7. Køretøjer, der er registreringspligtige efter færdselsloven, fritages efter færdselslovens § 72, stk. 2, for registrering, hvis flyvepladsledelsen giver tilladelse til anvendelse af køretøjerne på flyvepladsen. Tilladelse kan meddeles personer eller selskaber, der har fast tilknytning til flyvepladsen og et særligt behov for tilladelse.

Stk. 2. Registreringsfritagelsen sker på de af Centralregisteret for Motorkøretøjer nærmere fastsatte vilkår, herunder om hvilke nummerplader køretøjerne, bortset fra bagagevogne, skal være forsynet med, inden de tages i brug. Køretøjer, der fritages for registrering, må kun anvendes til kørsel på en flyveplads.

Stk. 3. Reglerne i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 723 af 23. november 1982 med senere ændringer om registrering af motorkøretøjer m.v., bortset fra § 46-48, finder anvendelse på køretøjer, der er omfattet af stk. 2.

§ 8. Køretøjer, der anvendes på en flyveplads, skal opfylde de i henhold til færdselsloven fastsatte krav til indretning og udstyr m.v. medmindre dispensation er meddelt af Statens Bilinspektion efter de af justitsministeriet fastsatte regler herom.

Stk. 2. Færdselslovens bestemmelser om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk finder ikke anvendelse for køretøjer, der alene anvendes på en flyveplads.

Uheld

§ 9. Uheld på en flyveplads, der medfører personskade, væsentlig materiel skade eller har betydning for flyvepladsens drift, skal snarest meddeles til flyvepladsledelsen eller lufttrafiktjenesten.

Stk. 2. Enhver hændelse, som er omfattet af luftfartslovens § 135 om flyvehavarier og flyvehændelser, behandles efter de i loven herom givne retningslinjer, jfr. Ministeriet for offentlige arbejders bekendtgørele nr. 272 af 29. maj 1984. Meddelelse gives til havarikommissionen.

Stk. 3. Færdselsuheld indberettes til vedkommende politimyndighed, såfremt der foreligger væsentlig materiel skade, personskade, eller uheldet i øvrigt skønnes at give anledning til politimæssig behandling.

Stk. 4. Sker der uheld på grund af defekter ved jordudstyr/luftfartøj eller ved forkert udførte procedurer skader på et luftfartøj under ophold på jorden, eller kommer personer til skade herved, skal der ske indberetning til Statens Luftfartsvæsen.

Myndighed

§ 10. Flyvepladsledelsen er berettiget til generelt eller konkret at anvise flyvepladsens brugere nærmere angivne områder til passagerers ophold, luftfartøjers og køretøjers tankning, parkering og vedligeholdelse m.m. samt til at give nærmere direktiver i forbindelse med afviklingen af ekspeditionen af luftfartøjer, passagerer, fragt, catering m.m.

Stk. 2. Hvis sådanne direktiver ikke efterkommes, kan flyvepladsledelsen forbyde vedkommende bruger at anvende pladsen. Et sådant forbud kan påklages til Statens Luftfartsvæsen, dog for så vidt angår Københavns Lufthavnsvæsens lufthavne til ministeriet for offentlige arbejder.

§ 11. Luftfartøjer, installationer eller andet, der på grund af brand, havari eller andre forhold, som ikke er omfattet af luftfartslovens § 135 og § 136, er til hindring for flyvepladsens anvendelse, kan af flyvepladsledelsen kræves fjernet med et efter forholdene fastsat rimeligt varsel. Flyvepladsledelsens påbud kan påklages til Statens Luftfartsvæsen, dog for så vidt angår Københavns Lufthavnsvæsens lufthavne til ministeriet for offentlige arbejder.

Stk. 2. Efterkommes et efter stk. 1 meddelt påbud ikke, er flyvepladsledelsen berettiget til på vedkommende brugers bekostning at lade de pågældende luftfartøjer m.v. fjerne. Brugeren og dennes forsikringsselskab skal om muligt forinden underrettes.

Flyvepladsreglement

§ 12. For en flyveplads, der er omfattet af denne bekendtgørelse, jfr. § 1, stk. 1, fastsætter Statens Luftfartsvæsen - for Københavns Lufthavnsvæsens lufthavne efter forelæggelse for ministeriet for offentlige arbejder - et flyvepladsreglement indeholdende nærmere ordens- og færdselsregler, herunder afmærkning og skiltning, som navnlig bør tilstræbe størst mulig adskillelse mellem trafik med luftfartøjer og al anden trafik, samt en kortsitse over flyvepladsen med speciel markering af manøvreområdet.

Stk. 2. Et eksemplar af det godkendte flyvepladsreglement skal forefindes på pladsen på et for offentligheden tilgængeligt sted, ligesom brugere af pladsen skal kunne rekvirere eksemplarer af reglementet hos flyvepladsledelsen.

Straf

§ 13. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes overtrædelse af § 3, stk. 1, 2. pkt., § 4, stk. 2, 1. pkt., § 6 samt overtrædelse af det i medfør af § 12 udstedte flyvepladsreglement med bøde eller hæfte.

Ikrafttrædelse m.v.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1986.

§ 15. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Ministeriet for offentlige arbejder, den 16. juni 1985

Arne Melchior

/B. Willumsen

Officielle noter

Ingen