Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af koncession for Det Danske Luftfartsselskab A/S til regelmæssig luftfart


I medfør af § 75, stk. 1, jfr. § 78 i lov om luftfart, jfr. lovbekendtgørelse nr. 381 af 10. juni 1969, og i medfør af § 1 og § 2 i lov nr. 273 af 26. juni 1975 om forlængelse af Danmarks deltagelse i det skandinaviske luftfartssamarbejde, foretages der følgende ændringer i Det Danske Luftfartselskabs koncession, jfr. Bekendtgørelse nr. 322 af 26. november 1959, til at drive erhvervsmæssig luftfart med passagerer, post og gods i form af regelmæssig trafik på indenlandske og fra Danmarks udgående internationale luftruter:

1. § 2 udgår.

2. § 20, stk. 3,3. punktum, affattes således:

»Er aktierne erhvervet ved overdragelse, er det desuden en betingelse for at udøve stemmeret, at de senest 3 måneder før generalforsamlingens afholdelse er noteret på navn i aktiebogen.«

3. Som § 20 a indsættes:

»§ 20 a. Repræsentantskabet består af 18 medlemmer, hvoraf 9 medlemmer vælges af ministeriet for offentlige arbejder og 9 medlemmer af generalforsamlingen og således, at de på statens navn noterede aktier ikke deltager i valget af sidstnævnte medlemmer. Medlemmer af repræsentantskabet behøver ikke at være aktionærer i selskabet. De af ministeriet valgte medlemmers mandater vedvarer, indtil de tilbagekaldes. De øvrige medlemmer vælges for et år ad gangen. Fratrædende medlemmer af repræsentantskabet kan genvælges.«

4. § 24 udgår.

5. Koncessionen forlænges med 10 år fra den 1. oktober 1985 til 1. oktober 1995.

Forlængelsen omfatter ikke retten til at drive indenlandske luftruter på Færøerne og i Grønland eller internationale luftruter udgående fra Færøerne og Grønland. Desuden skal DDLs fortrinsret til at drive indenlandske luftruter ikke være til hinder for, at et færøsk og et grønlandsk luftfartsselskab deltager i trafikeringen af ruter mellem Danmark og henholdsvis Færøerne og Grønland.

Ministeriet for offentlige arbejder, den 11. juni 1976.

Niels Matthiasen.

/Ove Skands.

Officielle noter

Ingen