Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af årsregnskabslovens § 371)

 

I medfør af § 165, stk. 5, i lov nr. 448 af 7. juni 2001 om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven), fastsættes:

§ 1. Bestemmelserne i årsregnskabslovens § 37 sættes i kraft, således at enhver virksomhed indenfor denne lovs rammer skal anvende lovens regler om dagsværdi m.v. for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2002 eller senere.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2002. En virksomhed kan dog anvende reglerne i årsregnskabslovens § 37 for et regnskabsår, der begynder før 1. januar 2002, under iagttagelse af betingelserne herfor i denne lovs § 168, stk. 1, 1. pkt.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 21. december 2001

Bendt Bendtsen

/Ole Blöndal

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, som gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/65/EF af 27. september 2001 (EF-Tidende 2001 nr. L 283, s. 28).