Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bade- og bådebroer


§ 1. Bade- og bådebroer må ikke anbringes på søterritoriet uden tilladelse.

Stk. 2. Tilladelse meddeles af ministeriet for offentlige arbejder med de i § 2 angivne undtagelser.

§ 2. Vedkommende amtsråd, for hovedstadsrådets områdes vedkommende hovedstadsrådet, bemyndiges til at give tilladelse til at anbringe en bade- eller bådebro på søterritoriet ud for en enkelt ejendom til udelukkende brug for ejeren og hans husstand eller ud for et areal, der tilhører en grundejerforening, til udelukkende brug for dennes medlemmer og disses husstande alt under forudsætning af, at broens længde målt fra kystlinien højst er 50 m, at vanddybden ved broens yderende ikke overstiger 1,5 m, at broen udføres som en enkeltbro uden sidebroer, og såfremt:

  • a) broen udføres i træ som en åben pælebro, eller
  • b) broen udføres som en flydebro forankret med glidebeslag til pæle.

§ 3. Amtsrådet, henholdsvis hovedstadsrådet, fastsætter i tilladelsen de nærmere vilkår.

§ 4. En af et amtsråd, henholdsvis hovedstadsrådet, truffet afgørelse kan påklages til ministeriet for offentlige arbejder.

Stk. 2. En afgørelse kan påklages af den, som har fået afslag på en ansøgning om tilladelse, eller som har fået en tilladelse, men ønsker de for denne fastsatte vilkår efterprøvet. En afgørelse kan desuden påklages af en offentlig myndighed og endvidere af en privat, der under sagens behandling over for amtsrådet, henholdsvis hovedstadsrådet, har fremsat indsigelser eller forslag om vilkår uden, at der er taget hensyn hertil ved tilladelsens udfærdigelse.

Stk. 3. Klage i henhold til stk. 2, 2. pkt., skal være ministeriet for offentlige arbejder i hænde senest 4 uger efter tilladelsens dato.

§ 5. Udfærdiger amtsrådet, henholdsvis hovedstadsrådet, en tilladelse, hvorved en indsigelse eller bemærkning ikke tages til følge, får tilladelsen først gyldighed, når klagefristen i henhold til § 4, stk. 3, er udløbet uden, at påklage er sket.

Stk. 2. Det skal fremgå af en tilladelse, om bestemmelsen i stk. 1 gælder for den.

§ 6. Amtsrådet, henholdsvis hovedstadsrådet, skal i hvert tilfælde gøre de myndigheder, der har udtalt sig, og private klageberettigede opmærksom på reglerne i § 4.

§ 7. Ministeriet for offentlige arbejder kan på ethvert tidspunkt bestemme, at en sag skal fremsendes til afgørelse af ministeriet.

Stk. 2. Amtsrådet, henholdsvis hovedstadsrådet, kan efter eget skøn undlade at træffe afgørelse i en sag og fremsende den til afgørelse af ministeriet for offentlige arbejder.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1982.

Ministeriet for offentlige arbejder, den 28. september 1981

J. RISGAARD KNUDSEN

/F. Reidar Jørgensen

Officielle noter

(* 1) Jf. § 2 i Trafikministeriets BEK. nr. 352 af 06051994 om Kystinspektoratets beføjelser.