Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om styrthjelme


I medfør af § 68, stk. 1 og stk. 2, § 81, stk. 5, og § 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992, som ændret ved lov nr. 469 af 30. juni 1993, lov nr. 98 af 9. februar 1994, lov nr. 382 af 18. maj 1994, lov nr. 258 af 19. april 1995 og lov nr. 317 af 17. maj 1995, fastsættes:

Kapitel 1

Markedsføring og anvendelse af styrthjelme

§ 1. Styrthjelme må kun markedsføres og anvendes, hvis de er godkendt i henhold til bestemmelserne i:

  • 1) ECE-regulativ nr. 22 om ensartede forskrifter om godkendelse af styrthjelme for førere og passagerer på motorcykler og knallerter. Hjelmen skal være forsynet med følgende godkendelsesmærke:

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

(tallet efter bogstavet »E« angiver i hvilket land godkendelsen er udstedt) eller

  • 2) Dansk Standard, Finsk Standard eller Svensk Standard. Styrthjelmen skal være forsynet med følgende fælles godkendelsesmærke:

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Stk. 2. Godkendelsesmærket skal være anbragt på synlig og læselig måde og således, at det vanskeligt kan fjernes. Der må ikke påsættes mærker eller angivelser på styrthjelme, der kan forveksles med godkendelsesmærket.

§ 2. En styrthjelm må ikke bemales eller påføres udsmykning, herunder refleksmateriale. Dette gælder dog ikke bemaling og påklæbning med materialer, der er godkendt af fabrikanten.

Kapitel 2

Pligten til at anvende styrthjelm

§ 3. Føreren af en tohjulet motorcykel eller af en motorcykel med sidevogn og enhver passager, som er fyldt 15 år, skal under kørsel anvende fastspændt styrthjelm. Det samme gælder en knallertkører.

Stk. 2. Føreren skal påse, at passagerer, der er fyldt 12 år, men endnu ikke 15 år, anvender fastspændt styrthjelm.

Stk. 3. Pligten til at anvende fastspændt styrthjelm gælder ikke for personer, der ved attest er fritaget herfor. Attesten skal medbringes under kørslen og på forlangende forevises politiet.

Stk. 4. Attest udstedes af ansøgerens sædvanlige læge eller en speciallæge på en af Sundhedsstyrelsen godkendt blanket. Tvivlstilfælde kan af lægen forelægges for embedslægen.

Stk. 5. Sundhedsstyrelsen fastsætter efter samråd med Færdselsstyrelsen retningslinier for, i hvilke tilfælde attest om hjelmfritagelse må udstedes.

Kapitel 3

Straf

§ 4. Overtrædelse af § 1, § 2, og § 3, stk. 3, 2. pkt., straffes med bøde.

Kapitel 4

Ikrafttrædelse

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1995.

Stk. 2. Bekendtgørelsen afløser for så vidt angår styrthjelme bekendtgørelse nr. 926 af 19. december 1991 om cykel- og styrthjelme, der er ophævet ved Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 508 af 22. juni 1995 om cykelhjelme og andre personlige værnemidler.

Trafikministeriet, den 22. juni 1995

Jan Trøjborg

/ Vibeke R. von Stemann

Officielle noter

Ingen