Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om transport af våben, eksplosivstoffer, krigsmateriel og krigsammunition m.v. med civile luftfartøjer.


I medfør af § 85, stk. 1 og stk. 2, og § 149, stk. 3, 8 og 10 i lov

om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 162 af 7. marts 1994,

fastsættes herved følgende:

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for flyvning inden for dansk område og for flyvning uden for dansk område med danske luftfartøjer, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Et luftfartøj betragtes som dansk, når det er dansk registreret, eller når det er udenlandsk registreret og opereres i henhold til en dansk driftstilladelse.

Stk. 3. Bekendtgørelsen gælder ikke for luftfartøjer, som af regeringen eller efter regeringens bestemmelse eller med dens samtykke anvendes til troppetransport.

§ 2. Ved våben, eksplosivstoffer, krigsmateriel og krigsammunition forstås:

 • 1) Enhver form for skydevåben samt piber, låsestole og baskyler til skydevåben.
 • 2) Ammunition til skydevåben, herunder også patronhylstre, tændskruer, fænghætter, brandrør og projektiler.
 • 3) Håndgranater, bomber og lignende våben, der virker ved en gennem eksplosion fremkaldt udslyngning af smålegemer.
 • 4) Håndgranater, bomber, patroner og lignende som våben eller ammunition fremtrædende genstande, der indeholder eller er beregnet til at indeholde faste stoffer, væsker eller luftarter, der virker skadevoldende, bedøvende eller irriterende, såvel som dele af sådanne våben eller ammunitionsgenstande samt redskaber til at bringe dem i virksomhed.
 • 5) Eksplosivstoffer (eksplosive stoffer og eksplosivholdige genstande).
 • 6) Armbrøster og slangebøsser.

§ 3. De tekniske instruktioner, der henvises til i denne bekendtgørelse, betegnet som International Civil Aviation Organisation Doc. 9284-AN/905: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO-TI), indføres ikke i Lovtidende, jf. Kongelig Anordning nr. 727 af 27. november 1989.

Stk. 2. Oplysning om indholdet af forskrifterne kan fås ved henvendelse til Statens Luftfartsvæsen, hvor dokumentet kan købes i engelsk udgave.

§ 4. Luftfartøjer må ikke uden tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen medføre våben, eksplosivstoffer, krigsmateriel eller krigsammunition, jf. dog § 5.

Stk. 2. Genstande og stoffer, som er omfattet af en tilladelse i henhold til stk. 1, må bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 6, ikke medføres i luftfartøjets kabine, men skal transporteres som registreret bagage eller luftfragt i luftfartøjets lastrum. Eksplosivstoffer og ammunition skal være pakket, mærket og deklareret som angivet i den til enhver tid gældende udgave af International Civil Aviation Organisation Doc. 9284-AN/905: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO-TI).

§ 5. I luftfartøj kan uden tilladelse efter § 4 transporteres:

 • 1) Tjenestevåben med tilhørende ammunition, som medbringes af personel fra forsvaret, civilforsvaret eller politiet.
 • 2) Våben med tilhørende ammunition, som medbringes af personer, der efter lovgivningen har fået særskilt tilladelse til at erhverve, besidde, bære, anvende, udføre eller indføre de omhandlede våben.

Stk. 2. Genstande og stoffer, som er omfattet af stk. 1, må bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 6, ikke medføres i luftfartøjets kabine, men skal transporteres som indskrevet bagage i luftfartøjets lastrum eller et andet for passagerer utilgængeligt sted. For hver person må der maksimalt transporteres ammunition af en samlet vægt på 5 kg i sikker emballage. Sampakning af ammunition til personligt brug for flere personer er ikke tilladt.

§ 6. Følgende genstande og stoffer må transporteres i luftfartøjets kabine:

 • 1) Funktionsdygtige tjenestevåben med tilhørende ammunition, der medbringes af politi eller militært personel over den strækning, hvor der er tjenstligt påkrævet.
 • 2) Våben, der af militært personel under kommando medtages under flyvning med luftfartøj specielt chartret til befordring af militært personel under forudsætning af, at våbnene ikke indeholder ammunition, og ammunition ikke transporteres i kabine.
 • 3) Låsetøj eller anden væsentlig del for våbenets funktion i tilfælde, hvor enkelte politi- eller militærpersoner skal medføre tjenestevåben til anvendelse på destinationsstedet.

§ 7. Den, der ønsker at medbringe eller forsende genstande og stoffer, der er omfattet af denne bekendtgørelse, er pligtig til over for vedkommende luftfartsforetagende at give alle oplysninger om genstande eller stoffer, der ønskes medbragt eller forsendt.

§ 8. I luftfartøjets kabine er det forbudt at medbringe:

 • 1) Stoffer og genstande, som rummer nærliggende risiko for forveksling med de stoffer og genstande, der er nævnt i § 2.
 • 2) Stoffer og genstande, der fremtræder som særlig egnet som middel til udøvelse af eller trussel om vold på person eller luftfartøj.
 • 3) Stoffer eller genstande, som rummer nærliggende risiko for forveksling med de stoffer og genstande, der er nævnt i pkt. 2.

§ 9. Overtrædelse af § 4, stk. 1, straffes i medfør af § 149, stk. 3 og stk. 8, i lov om luftfart med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Overtrædelse af § 4, stk. 2, § 5, stk. 2, og § 7 straffes i medfør af § 149, stk. 10 i lov om luftfart med bøde eller hæfte.

Stk. 3. Overtrædelse af § 8 straffes i medfør af 149, stk. 8, i lov om luftfart med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 4. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende kan der i medfør af § 149, stk. 14 i lov om luftfart, pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 10. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 5. juli 1995.

Stk. 2. Samtidig ophæves ministeriet for offentlige arbejders bekendtgørelse nr. 98 af 17. marts 1977.

Trafikministeriet, den 23. juni 1995

Jan Trøjborg

/ H. Spangenberg

Officielle noter

Ingen