Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registrering af rettigheder over luftfartøjer


§ 1

I bekendtgørelse nr. 274 af 28. august 1964 om registrering af rettigheder over luftfartøjer foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 16 i lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 620 af 15. september 1986, som ændret ved lov nr. 396 af 13. juni 1990, fastsættes følgende:.

2. I § 1 ændres »Københavns byrets tinglysningsafdeling« til: »Statens Luftfartsvæsen«.

3. I § 2, stk. 1, ændres »tinglysningsafdelingens« til: »Statens Luftfartsvæsens«.

4. § 3, stk. 1, affattes således:

»Indlevering af dokumenter og bestilling af udskrifter m.v. finder sted i Statens Luftfartsvæsens åbningstid, jf. dog § 4, stk. 1.«

5. § 4, stk. 1, affattes således:

»Dagbogen føres hver dag, kontoret er åbent. Dokumenter modtages til registrering i tiden 9-13. Dokumenter, der anmeldes senere, indføres i dagbogen for den følgende dag, kontoret er åbent.«

6. § 4, stk. 2, affattes således:

»Dagbogen underskrives for hver dag, indførsler har fundet sted.«

7. I § 6, stk. 2, ændres »dommeren eller en fuldmægtig på hans vegne« til: »chefen for Statens Luftfartsvæsens juridiske kontor eller en fuldmægtig på dennes vegne.«.

8. I § 7, stk. 4, 2. pkt. og i § 13, stk. 1 ændres »rettens« til: »Statens Luftfartsvæsens«.

9. I § 7, stk. 5, 3. pkt. og i § 13, stk. 1, ændres »Retten« til: »Statens Luftfartsvæsen«.

10. I § 14 ændres »retten« til: »Statens Luftfartsvæsen«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 1990.

Trafikministeriet, den 6. august 1990

Knud Østergaard

/ Inge Guldborg Henriksen

Officielle noter

Ingen