Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (* 1)


I medfør af § 84, stk. 1, § 85, stk. 1 og § 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 16. november 1990, som senest ændret ved lov nr. 386 af 20. maj 1992, fastsættes:

Kapitel 1

Køretøjers bredde

§ 1. Et køretøj må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have en bredde, der overstiger 2,55 m, jf. dog § 2.

Stk. 2. Registreringspligtigt påhængskøretøj til bil må endvidere ikke have en bredde, der overstiger den trækkende bils bredde i hver side med mere end:

 • 1) 0,1 m, hvis påhængskøretøjets bredde overstiger 2,3 m, og
 • 2) 0,3 m, hvis påhængskøretøjets bredde overstiger 2,1 m, men ikke 2,3 m.

Stk. 3. Kørsel med et køretøj, der er konstrueret med en arbejdsstilling og en transportstilling, således at udragende dele kan afmonteres eller slås ind, må kun finde sted med sådanne dele i transportstilling.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3 finder dog ikke anvendelse:

 • 1) ved passage eller krydsning af vej eller i lignende tilfælde, hvor vej kun benyttes i ubetydeligt omfang, og
 • 2) ved kørsel på vej, hvorunder køretøjet udfører en arbejdsfunktion.

§ 2. Ved kørsel med løst læsset hø, halm eller utærsket sæd eller med motorredskab, arbejds- eller påhængsredskab til landbrugs- eller vejarbejde kan bredden for såvel det trækkende køretøj som påhængskøretøjet overstige 2,55 m. Bredden må dog kun overstige 3,3 m, såfremt der køres mellem mark og avlsgård, mellem ejendomme, der har redskabet i fælleseje, eller mellem en maskinstation og dennes kunder. Bestemmelserne i § 1, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse på den i 1. og 2. pkt. nævnte kørsel.

Stk. 2. Politiet kan forbyde den i stk. 1 nævnte kørsel, når særlige forhold taler derfor.

Stk. 3. Kølekasser på kølevogne med svær sidevæg må have en bredde på indtil 2,60 m. Bestemmelsen i § 1, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for de i 1. pkt. nævnte køretøjer.

Stk. 4. Ved kølevogn med svær sidevæg forstås ethvert køretøj, hvis faste eller aftagelige kølekasse er specielt udstyret til transport af varer ved en kontrolleret temperatur i overensstemmelse med klasse B, C, E og F i Traktaten af 1. september 1970 om International Transport af Letfordærvelige Levnedsmidler m.v. (ATP), og hvis sidevægges tykkelse inklusive isolering mindst udgør 45 mm.

§ 3. Bredden af et køretøj eller læs måles over de længst udragende dele, idet der dog bortses fra førerspejle og sideblinklygter.

§ 4. Ved kørsel med bredt køretøj eller læs på smal vej skal der udvises særlig forsigtighed og agtpågivenhed over for den øvrige færdsel. Det bredere køretøj skal om nødvendigt standse så langt til højre som muligt og lade andre køretøjer passere.

Stk. 2. Ved kørsel med redskab, hvis bredde overstiger 2,55 m, jf. § 2, skal der på den del af redskabet, der er nærmest vejmidten, anbringes en tydelig afmærkning op til 1 meters højde, såfremt denne del af redskabet har en højde på mindre end 1 m.

§ 5. Politiet kan tillade overskridelse af bestemmelserne om største bredde, når den pågældende transport ikke med rimelighed vil kunne kræves gennnemført på anden måde. Politiets tilladelse skal medbringes under kørslen.

Stk. 2. Tilladelse kan meddeles som engangstilladelse eller som generel tilladelse for en periode på indtil 1 år. Politiet kan fastsætte nærmere vilkår for tilladelsen.

Kapitel 2

Køretøjers længde

§ 6. Et motordrevet køretøj må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have en længde, der overstiger 12 m.

Stk. 2. En påhængsvogn med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg må i ubelæsset stand ikke have en længde, der overstiger 10 m.

§ 7. Et vogntog bestående af en bil med sættevogn må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have en længde, der overstiger 16,5 m, for ledbus dog 18 m.

Stk. 2. For sættevogn må afstanden mellem hovedboltens akse og sættevognens bagende ikke overstige 12 m, og den vandrette afstand (radius) mellem hovedboltens akse og et vilkårligt punkt på sættevognens forende må ikke overstige 2,04 m. Målene gælder i såvel belæsset som ubelæsset stand, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Elektroinstallatørfirmaer kan på bil med sættevogn lade transportere ledningsmaster af en sådan længde, at vogntoget i belæsset stand har en længde på indtil 22 m. Overstiger længden 20 m, skal føreren af køretøjet ledsages af en person, der ved vanskelige passager skal bistå føreren af køretøjet og advare andre trafikanter.

§ 8. Et vogntog bestående af et motordrevet køretøj med påhængsvogn eller påhængsredskab må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have en længde, der overstiger 18,5 m.

Stk. 2. Elektroinstallatørfirmaer kan på motordrevet køretøj med påhængsvogn lade transportere ledningsmaster af en sådan længde, at vogntoget i belæsset stand har en længde på indtil 22 m. § 7, stk. 3, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

§ 9. Længden af et køretøj eller vogntog måles over de dele, der rager længst fremefter og bagud, ved sammenkoblede køretøjer under fuld udstrækning af koblingen.

Stk. 2. Afstanden mellem bagkant af trækkende bil og forkant af lad eller opbygning på påhængsvogn eller registreringspligtigt påhængsredskab må ikke overstige 2 m.

§ 10. Politiet kan tillade overskridelse af bestemmelserne om største længde, når den pågældende transport ikke med rimelighed vil kunne kræves gennemført på anden måde. Politiets tilladelse skal medbringes under kørslen.

Stk. 2. Tilladelse kan meddeles som engangstilladelse eller som generel tilladelse for en periode på indtil 1 år. Politiet kan fastsætte nærmere vilkår for tilladelsen.

Kapitel 3

Køretøjers højde

§ 11. Et køretøj må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have større højde end 4 m.

Stk. 2. Uanset køretøjets højde har føreren efter færdselslovens § 84, stk. 2, pligt til ved kørsel under viadukter, ledninger og lignende at sikre sig, at passagen kan foretages uden fare eller ulempe.

§ 12. Højden måles lodret fra plan vejbane til den del, der rager højest op.

§ 13. Politiet kan tillade overskridelse af bestemmelserne om største højde, når den pågældende transport ikke med rimelighed vil kunne kræves gennemført på anden måde. Politiets tilladelse skal medbringes under kørslen.

Stk. 2. Tilladelse kan meddeles som engangstilladelse eller som generel tilladelse for en periode på indtil 1 år. Politiet kan fastsætte nærmere vilkår for tilladelsen.

Kapitel 4

Køretøjers akseltryk

§ 14. Motordrevet køretøj med hjul, der er forsynet med luftgummiringe, må hverken i belæsset eller ubelæsset stand køre på vej, såfremt det tryk, der overføres til vejen fra hjulene på en aksel (akseltrykket), overstiger 10.000 kg.

Stk. 2. For 2 aksler, hvis indbyrdes afstand er større end eller lig med 1,0 m, men mindre end 2,0 m, må det samlede akseltryk ikke overstige 16.000 kg. For den enkelte af 2 aksler, hvis indbyrdes afstand er mindre end 1,3 m, må akseltrykket dog ikke overstige 8.000 kg.

Stk. 3. For den enkelte af 3 aksler, hvor afstanden mellem 1. og 2. samt 2. og 3. aksel er mindre end 2,0 m, må akseltrykket heller ikke overstige 8.000 kg. Såfremt een af disse afstande er mindre end 1,3 m, må det samlede akseltryk dog ikke overstige 22.000 kg.

Stk. 4. Ved beregningen af akseltrykket anses aksler, hvis indbyrdes afstand er mindre end 1,0 m, som een aksel.

§ 15. Påhængskøretøj, der er koblet til motordrevet køretøj, og som er forsynet med hjul med luftgummiringe, må hverken i belæsset eller ubelæsset stand køre på vej, såfremt det tryk, der overføres til vejen fra hjulene på en aksel (akseltrykket), overstiger 10.000 kg.

Stk. 2. På et påhængskøretøj må det største samlede akseltryk i en akselgruppe på 2 aksler ikke overstige:

 • 1) 18.000 kg, såfremt afstanden mellem de 2 aksler er under 1,8 m, men mindst 1,3 m,
 • 2) 16.000 kg, såfremt den nævnte afstand er under 1,3 m, men mindst 1,0 m, og
 • 3) 11.000 kg, såfremt den nævnte afstand er under 1,0 m.

Stk. 3. På et påhængskøretøj må det største samlede akseltryk i en akselgruppe på 3 aksler ikke overstige 24.000 kg. Akseltrykket må dog ikke overstige:

 • 1) 22.000 kg, såfremt afstanden mellem blot 2 af de 3 aksler er under 1,3 m, men mindst 1,0 m, og
 • 2) 21.000 kg, såfremt den nævnte afstand er under 1,0 m.

Stk. 4. Ved beregningen af akseltrykket i andre akselgrupper end nævnt i stk. 2 og 3 anses aksler, hvis indbyrdes afstand er mindre end 1,0 m, som een aksel.

§ 16. For sættevogn må det samlede akseltryk ikke overstige 24.000 kg. Trækkes sættevognen af en bil med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, må det samlede akseltryk dog ikke være større end 1,5 gange den trækkende bils tilladte totalvægt.

Stk. 2. I sættevognstog med 5 eller flere aksler skal afstanden mellem bilens bageste aksel og sættevognens forreste aksel være mindst 2,5 m. Afstanden skal dog være mindst 3,0 m, såfremt sættevognen har 3 aksler, hvor nogen indbyrdes afstand er mindre end 1,1 m.

Stk. 3. I sættevognstog med en faktisk totalvægt på mere end 44.000 kg, skal afstanden mellem bilens bageste aksel og sættevognens forreste aksel være mindst 4,0 m.

§ 17. Køretøjer, der er forsynet med glatte ringe (valser), må hverken i belæsset eller ubelæsset stand køre på vej, såfremt trykket på berøringsfladen mellem hjul og vejbane overstiger 10 kg pr. mm af berøringsfladens bredde.

Stk. 2. Er ringenes yderdiametre mindre end 500 mm, nedsættes det tilladte tryk efter forholdet mellem ringenes faktiske diameter og en ringdiameter på 500 mm.

§ 18. For køretøjer, der helt eller delvis er forsynet med bælter eller lignende (larvefødder), må trykket på en løberulle ikke overstige 1.500 kg.

Stk. 2. Er bæltets bredde mindre end 350 mm nedsættes det tilladte tryk efter forholdet mellem bæltets faktiske bredde og en bredde på 350 mm.

§ 19. Et registreret eller godkendt køretøj må i øvrigt aldrig belastes til større akseltryk, end det er registreret eller godkendt til.

§ 20. Efter færdselslovens § 85, stk. 2, kan politiet efter forhandling med vedkommende vej- eller brobestyrelse tillade fravigelse af reglerne om største tilladte akseltryk, såfremt den pågældende transport ikke med rimelighed vil kunne kræves gennemført på anden måde. Politiets tilladelse skal medbringes under kørslen.

§ 21. Politiet kan endvidere efter forhandling med de i § 20 nævnte myndigheder tillade redningskorps og lignende at fravige reglerne om største tilladte akseltryk ved fjernelse af havarerede køretøjer.

Kapitel 5

Køretøjers totalvægt

§ 22. Køretøj med hjul, der er forsynet med luftgummiringe, må hverken i belæsset eller ubelæsset stand køre på vej, såfremt køretøjets faktiske totalvægt overstiger summen af de akseltryk, der er tilladt for køretøjer, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Den faktiske totalvægt må ikke overstige:

 • 1) for motordrevet køretøj med 2 aksler: 18.000 kg,
 • 2) for motordrevet køretøj med 3 aksler: 24.000 kg,
 • 3) for motordrevet køretøj med 4 eller flere aksler: 29.500 kg, dog kan den tilladte totalvægt være indtil 32.000 kg, såfremt de to forreste aksler er styrende og afstanden mellem køretøjets forreste og bageste aksel er 5,0 m eller mere,
 • 4) for påhængsvogne og påhængsredskaber med 3 eller flere aksler: 24.000 kg,
 • 5) for vogntog bestående af bil med registreringspligtigt påhængskøretøj: 48.000 kg, og
 • 6) for andre vogntog: 44.000 kg.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for sættevogne. For sådanne køretøjer anvendes alene reglerne om akseltryk samt reglerne om faktisk totalvægt for vogntog.

Stk. 4. Ved beregningen af totalvægten anses 2 aksler, hvis indbyrdes afstand er mindre end 1,0 m, som een aksel.

§ 23. For påhængskøretøjer, der trækkes af en bil med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, må den tilladte totalvægt ikke overstige:

 • 1) den trækkende bils tilladte totalvægt, hvis påhængskøretøjet er forsynet med driftsbremse, og
 • 2) 50 pct. af den trækkende bils tjenestevægt, hvis påhængskøretøjet ikke er forsynet med driftsbremse.

Stk. 2. For påhængskøretøjer, der er forsynet med driftsbremse, og trækkes af terrængående biler, som defineret i Rådets direktiv nr. 70/156/EØF, som ændret ved direktiv 87/103/EØF(* 2), er den maksimalt tilladte totalvægt, jf. stk. 1, nr. 1, dog 1,5 gange den trækkende bils tilladte totalvægt. Påhængskøretøjets tilladte totalvægt må ikke overstige 3.500 kg.

Stk. 3. For påhængsvogn, campingvogn og andet registreringspligtigt påhængsredskab, der er godkendt og benyttes til synsfri sammenkobling, gælder de i stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., nævnte begrænsninger køretøjets faktiske totalvægt.

§ 24. For påhængsvogn eller registreret påhængsredskab, der trækkes af en bil med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, må den tilladte totalvægt ikke overstige 1,5 gange den trækkende bils tilladte totalvægt.

Stk. 2. Af hele vogntogets tilladte totalvægt skal mindst 20 pct. hvile på bilens drivhjul.

§ 25. Af den tilladte totalvægt for et vogntog bestående af en bil med sættevogn skal mindst 20 pct. hvile på bilens drivhjul.

§ 26. I vogntog, der trækkes af registreringspligtig traktor, skal mindst 20 pct. af vogntogets faktiske totalvægt hvile på traktorens drivhjul.

Stk. 2. Af vogntogets faktiske totalvægt skal endvidere mindst 50 pct. hvile på de bremsende hjul. Hjulene skal enten høre til traktoren, traktoren og det første påhængskøretøj eller traktoren og begge påhængskøretøjer.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for vogntog med ikke-registrerede påhængsredskaber.

§ 27. For påhængsvogne, der trækkes af en ikke-registreringspligtig traktor, må påhængsvognens samlede faktiske totalvægt ikke overstige 3 gange traktorens faktiske totalvægt, såfremt ingen af påhængsvognene er forsynet med bremser.

Stk. 2. Ved tohjulet påhængsvogn medregnes den del af påhængsvognens vægt, som hviler på traktoren, til traktorens vægt.

§ 28. For påhængsvogn til motorredskab må den faktiske totalvægt ikke overstige 2 gange det trækkende motorredskabs faktiske totalvægt, såfremt påhængsvognen ikke er forsynet med tilstrækkelig virksom bremse, der er automatisk virkende eller kan betjenes under kørslen.

§ 29. I et vogntog med et ikke-registreret påhængsredskab må påhængsredskabets vægt ikke overstige 2 gange det trækkende køretøjs faktiske totalvægt, såfremt påhængsredskabet ikke er forsynet med tilstrækkelig virksom bremse, der virker automatisk eller kan betjenes under kørslen.

Stk. 2. For vogntog, jf. stk. 1, hvor det trækkende køretøj er en bil med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg gælder § 23.

§ 30. Køretøjer, der er forsynet med glatte ringe (valser), må hverken i belæsset eller ubelæsset stand køre på vej, såfremt køretøjets eller vogntogets faktiske totalvægt overstiger 15.000 kg med et tillæg af 250 kg for hver fulde 0,2 m, hvormed afstanden mellem køretøjets eller vogntogets første og sidste aksel overstiger 2,5 m.

§ 31. For køretøjer, der helt eller delvis er forsynet med bælter eller lignende (larvefødder), må vægten ikke overstige 4.000 kg pr. m af afstanden mellem forreste og bageste løberulle, og totalvægten må ikke overstige 16.000 kg.

§ 32. Et registreret eller godkendt køretøj må i øvrigt aldrig belastes med større vægt, end det er registreret eller godkendt til at bære.

§ 33. Efter færdselslovens § 85, stk. 2, kan politiet efter forhandling med vedkommende vej- eller brobestyrelse tillade fravigelse af reglerne om største tilladte totalvægt, såfremt den pågældende transport ikke med rimelighed vil kunne kræves gennemført på anden måde. Politiets tilladelse skal medbringes under kørslen.

§ 34. Politiet kan endvidere efter forhandling med de i § 33 nævnte myndigheder tillade redningskorps og lignende at fravige reglerne om største tilladte totalvægt ved fjernelse af havarerede køretøjer.

Kapitel 6

International trafik

§ 35. 5- og 6-akslede vogntog bestående af lastbil og påhængs- eller sættevogn med tilladt totalvægt over 3.500 kg, som er forsynet med luftgummiringe, må hverken i belæsset eller ubelæsset stand i international trafik have et drivakseltryk, der overstiger 11.500 kg.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte vogntog med et faktisk drivakseltryk på over 10.000 kg må ikke have en faktisk totalvægt, der overstiger 40.000 kg, dog 44.000 kg for 3-akslet lastbil med sættevogn, der medfører en 40-fods ISO-container.

Kapitel 7

Indgivelse af ansøgning

§ 36. Ansøgning om transporttilladelse skal indgives skriftligt.

Kapitel 8

Straf

§ 37. Overtrædelse af §§ 1 og 2, § 4, § 5, stk. 1, 2. pkt., § 6, § 7, stk. 1-3, § 8, § 9, stk. 2, § 10, stk. 1, 2. pkt., § 11, stk. 1, § 13, stk. 1, 2. pkt., § 14, stk. 1-3, § 15, stk. 1-3, §§ 16-19, § 20, 2. pkt., § 22, stk. 1 og 2, §§ 23-25, § 26, stk. 1 og 2, § 27, stk. 1, §§ 28-32, § 33, 2. pkt., og § 35 straffes med bøde.

Stk. 2. Tilsidesættelse af vilkår for en tilladelse i henhold til § 5, § 10, § 13, § 20, § 21, § 33 og § 34 straffes efter færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 2, med bøde.

Stk. 3. For overtrædelse af reglerne i kapitel 4, 5 og 6 kan der efter færdselslovens § 118, stk. 6, pålægges ejeren eller brugeren af køretøjet bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom.

Kapitel 9

Ikrafttrædelse m.v.

§ 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1992.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 330 af 21. juni 1977 om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk med senere ændringer.

Justitsministeriet, den 24. juni 1992

Hans Engell

/ Henrik Waaben

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 92/21/EØF, EF-tidende 1992 L 129, s. 1.

(* 2) EF-tidende 1970 L 42, 1 og EF-tidende 1987 L 220, s. 44.