Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-5 N Lastelinier, 1. juli 2001

 

Lastelinier

 

Regel 1 Anvendelsesområde

 1. Dette kapitel indeholder regler, som udfylder, udbygger eller afviger fra lasteliniekonventionens bestemmelser.
 2. Medmindre andet udtrykkeligt er bestemt, finder dette kapitel anvendelse på skibe med en længde på eller over 24 m, samt på skibe under 24 m, hvis køl er lagt 1. januar 2002 eller senere.

Regel 2 Undtagelser

Dette kapitel finder ikke anvendelse på de i kapitel I, regel 3 angivne skibe.

Regel 3 Definitioner

 1. »Lasteliniekonventionen« er den Internationale Konvention om Lastelinier af 5. april 1966, som ændret ved protokollen af 1988.
 2. »Længde«: som defineret i lasteliniekonventionens tillæg I, regel 3(1).
 3. Regel 3 Fritagelser

  Foruden de i lasteliniekonventionens artikel 6 nævnte muligheder for fritagelser kan Søfartsstyrelsen tillade afvigelse fra bestemmelser i dette kapitel, hvis det for det enkelte skib gælder:

  .1 at skibet udelukkende sejler i national fart, og

  .2 at sejlads i det tildelte fartområde foregår under så beskyttede forhold, at den fulde anvendelse af bestemmelserne vil være urimelig eller unødvendig.

  Regel 4 Beskyttelse for besætningen

  Foranstaltninger til beskyttelse for besætningen, som angivet i lasteliniekonventionens regel 25(4) og i regel 26(2) og(3), samt i dette regelværks kapitel II-1, regel 3-3 for tankskibe, skal udføres i overensstemmelse med et anerkendt klassifikationsselskabs regler, samt IACS  fortolkninger og retningslinier.

  Regel 5 Rækværk på passagerskibe

  1 Passagerskibe skal på de dæk, hvor passagerne tillades adgang, og hvor skanseklædning af fornøden højde ikke forefindes, være forsynet med rækværk, der opfylder følgende:

  .1 Rækværkets totale højde skal være mindst 1000 mm målt fra dækket.

  .2 Rækværket skal konstrueres med lodrette stænger, der kun er forbundet til en øvre og en nedre vandret stang, evt. stringer eller gardinplade.

  .3 Afstanden mellem de i punkt 2 nævnte øvre og nedre vandrette stænger/stringer- eller gardinplader må ikke være mindre end 800 mm.

  .4 Åbningen under den i punkt 2 nævnte nedre vandrette stang må ikke overstige 120 mm.

  .5 Lysningen mellem de lodrette stænger må ikke overstige 120 mm, og afstanden mellem sceptre må ikke overstige 1,5 m.

  2 Udvendige trapper, afsatser o.l. skal forsynes med rækværk af tilsvarende konstruktion.

 4. De dæk, der er effektivt afspærrede for passagerers ophold og færden, skal enten være forsynede med rækværk, der opfylder ovennævnte punkter 1.1-1.5, eller rækværk/skanseklædning som foreskrevet i lasteliniekonventionen.
 5. Som effektiv afspærring vil ikke kunne godkendes et arrangement, der er ringere end et rækværk eller en låge, der opfylder ovennævnte punkter 1.1-1.5.
 6. Hvor låge anvendes, må lukkeanordningen ikke være umiddelbar tilgængelig for passagererne, og passende skiltning skal forefindes.
 7. Søfartsstyrelsen kan tillade afvigelser fra ovenstående under forudsætning af, at den efter retningslinjerne tilsigtede sikring mod forcering og fald opnås.

Afsnit A Lastelinier for skibe med længde på eller over 24 m

Regel 6 Anvendelsesområde

 1. Dette afsnit finder anvendelse på skibe med en længde på eller over 24 m.
 2. Skibe køllagt før 1. januar 2002, der udelukkende går i national fart, skal opfylde de hidtil gældende bestemmelser. For skibe med en bruttotonnage under 500 skal bestemmelser om syn og certifikater i regel 13 følges, og for skibe med en bruttotonnage på 500 og derover foretages der syn på de fribordsmæssige forhold i forbindelse med de i kapitel I regel 10 litra (a) nr. (ii) og (iii) angivne syn.

Regel 7 Konstruktion og fribordsmæssige forhold

Med mindre andet er udtrykkeligt bestemt i dette afsnit, skal skibe, der går i såvel national som international fart, opfylde Lasteliniekonventionens bestemmelser.

Regel 8 Mærkning2

 1. Lasteliniemærket påmærkes D-L for angivelse af den myndighed, der tildeler lastelinier.
 2. På skibe, der indflages fra udlandet, kan det accepteres, at de eksisterende bogstaver, der er anbragt for at angive skibets klassifikationsselskab som den myndighed, der tildeler lastelinier, bibeholdes.
 3. For- og agterstævn forsynes med dybgangsmærker i decimeter på begge sider. Mærkerne placeres så tæt ved perpendikulærerne som muligt.

Regel 9 Syn og certifikater

 1. De fribordsmæssige forhold synes efter bestemmelserne i artikel 14 i lasteliniekonventionen.
 2. Et internationalt lasteliniecertifikat udstedes til de skibe, der er synet og mærket i overensstemmelse med lasteliniekonventionen og som opfylder nærværende bestemmelser.
 3. Certifikaternes gyldighed og gyldighedsperiode er bestemt af lasteliniekonventionens artikel 19.
 4. Klassifikationsselskaber, som er anerkendt af Søfartsstyrelsen i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel XI, regel 1, er bemyndiget til at udføre fribordsberegning og fribordssyn samt til at udstede og påtegne lasteliniecertifikater.

 

Afsnit B Lastelinier for skibe med længde under 24 m

Regel 10 Anvendelsesområde

 1. Dette afsnit finder anvendelse på skibe med længde under 24 m.
 2. Skibe, der er køllagt før 1. januar 2002, skal opfylde de hidtil gældende bestemmelser. For disse skibe skal bestemmelserne om syn og certifikater i regel 13 følges.

Regel 11 Konstruktion og fribordsmæssige forhold2

 1. Skibe skal opretholde et sikkerhedsniveau, som tilfredsstiller kriterierne i lasteliniekonventionen.
 2. Fribord tildeles ud fra lasteliniekonventionens kriterier, under hensynstagen til skibets skrogstyrke, stabilitet, flydeevne og fartsområde.
 3. Fribord fastsættes udfra et tabelfribord på 200 mm og korrigeres med de relevante parametre i lasteliniekonventionen. Hvor parameterværdier ikke umiddelbart kan udledes af lasteliniekonventionen, anvendes værdier, som benyttes for skibe med en længde på 24 m.
 4. Fribord må for lastskibe normalt ikke være mindre end 150 mm, dog kan der under særlige forhold og med hensyn til årstid og rejsens varighed tillades et mindre fribord, men dette må aldrig være mindre end 50 mm (jævnfør lasteliniekonventionens regel 40).

Regel 12 Mærkning2

 1. Der påmærkes dækslinie og lasteliniemærke som angivet i lasteliniekonventionen, men uden bogstaverne D-L. For små skibe kan lasteliniemærket udføres med en mindre diameter, dog ikke mindre end 200 mm i udvendig diameter.
 2. For- og agterstævn forsynes med dybgangsmærker i decimeter på begge sider. Mærkerne placeres så tæt ved perpendikulærerne som muligt.

Regel 13 Syn og certifikater

1 Passagerskibe

.1 De fribordsmæssige forhold synes i forbindelse med de i kapitel I, regel 7 nævnte syn af passagerskibe.

.2 Der udstedes et fribordscertifikat, når et fribord er godkendt af Søfartsstyrelsen, og det ved et tilfredsstillende syn er sikret, at nærværende bestemmelser er overholdt.

.3 Fribordscertifikater udstedes af Søfartsstyrelsen.

2 Lastskibe

.1 De fribordsmæssige forhold synes i forbindelse med de i kapitel I, regel 10-1 nævnte syn af lastskibe

.2 Minimumsfribordet angives på det i kapitel I, regel 12-1 nævnte sikkerhedscertifikat for lastskibe.

Officielle noter

) International Association of Classification Societies.

) Der henvises desuden til kapitel II-1, regel 13, om inddelingslastelinier i passagerskibe.

Redaktionel note
 • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B består af en kort forskrift og et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser b".