Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej (* 1)


I henhold til færdselsloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 58 af 17. februar 1986, § 87, stk. 3, 1. pkt., og § 118, stk. 3, fastsættes:

§ 1. Anbringelse af beholdere og lignende genstande (containere m.v.) på offentlig vej samt anbringelse heraf på private fællesveje i byer og bymæssige områder kræver tilladelse fra vejbestyrelsen henholdsvis vejmyndigheden, jfr. lov om offentlige veje § 102, stk. 1, nr. 1 (lovbekendtgørelse nr. 368 af 6. august 1985), og lov om private fællesveje § 49, stk. 1, nr. 1 (lovbekendtgørelse nr. 370 af 6. august 1985). Tilladelse meddeles med samtykke fra politiet.

Stk. 2. Beholdere og lignende genstande, der er anbragt på vej, hvor anbringelse kan ske uden tilladelse fra vejmyndighederne (f.eks. private fællesveje på landet), kan af politiet forlanges fjernet, såfremt det skønnes nødvendigt af færdselsmæssige hensyn, herunder færdselsregulerende og færdselssikkerhedsmæssige hensyn.

§ 2. Beholdere og lignende genstande, der er anbragt på vej, skal være afmærket med refleksanordninger og lygter efter følgende regler:

  • 1) Hver af beholderens eller genstandens side- og endeflader skal være forsynet med to refleksanordninger med røde og hvide diagonale striber som vist i bilag 1. Refleksanordningerne skal anbringes lodret således, at beholderens eller genstandens omrids så tydeligt som muligt angives forfra, bagfra og fra siden. Striberne skal pege skråt ned mod den side, som trafikanterne skal passere.
  • 2) På hver af endefladerne skal der yderligere anbringes to refleksanordninger med et rødt og et hvidt trekantet felt som vist i bilag 1.
  • 3) Sådanne refleksanordninger skal endvidere anbringes på sidefladerne i et sådant antal, at afstanden mellem de enkelte refleksanordninger på sidefladerne ikke overstiger 2 meter.
  • 4) I lygtetændingstiden et antal hvide blinkende lygter, der er tydeligt synlige i mindst 150 meters afstand uden at blænde. Lygterne skal være anbragt i et sådant antal og på en sådan måde, at beholderens eller genstandens omrids så tydeligt som muligt angives forfra, bagfra og fra siden.

Stk. 2. Såfremt det er mere hensigtsmæssigt som følge af beholderens eller genstandens udformning, kan refleksanordningerne anbringes på anden måde end foreskrevet i stk. 1, nr. 1-3.

§ 3. De refleksanordninger, der er nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1-3, skal opfylde kravene i bilag 1. Refleksanordninger og lygter, der indgår i et par, skal være ens og så vidt muligt anbragt symmetrisk.

Stk. 2. Refleksanordninger må ikke være anbragt højere end 1550 mm over vejbanen, målt til refleksanordningernes øverste kant.

Stk. 3. De refleksanordninger, der er nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1, skal være anbragt så tæt ved beholderens eller genstandens yderste kant som muligt og højst 400 mm fra denne, jfr. bilag 2.

Stk. 4. Refleksanordninger og lygter skal holdes rene og må ikke være beskadiget eller tildækket.

Stk. 5. Beholdere og lignende genstande må ikke være forsynet med andre refleksanordninger end nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1-3.

§ 4. Bestemmelsen i § 2 finder ikke anvendelse med hensyn til beholdere eller genstande, der er anbragt bag afspærring efter reglerne om afmærkning af vejarbejde.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 2, stk. 1, nr. 4, finder ikke anvendelse med hensyn til beholdere eller genstande, der er anbragt på gårdarealer uden gennemgående trafik, anbragt uden for kørebanen på parkeringsplads eller anbragt uden for kørebanen på andet afmærket område for parkering.

§ 5. Beholderen eller genstanden skal være forsynet med ejerens navn, adresse og telefonnummer. Disse oplysninger skal være tydeligt angivet på beholderen eller genstanden og må ikke let kunne fjernes.

§ 6. Overtrædelse af § 2, stk. 1, § 3 og § 5 samt undladelse af at efterkomme påbud efter § 1, stk. 2, straffes med bøde.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1987.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 511 af 19. november 1985 om anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej ophæves.

JUSTITSMINISTERIET, DEN 12. DECEMBER 1986

ERIK NINN-HANSEN

/Walsted Hansen

Bilag 1

De refleksanordninger, der er nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1-3, skal opfylde følgende krav:

UDSEENDE:

Refleksanordning after § 2, stk. 1, nr. 1.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Refleksanordning efter § 2, stk. 1, nr. 2 og 3.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Mål i mm. Tolerance plus/minus 5%

REFLEKTIONSEVNE OG FARVE:

Det reflekterende materiale skal opfylde

  • a) enten de lystekniske krav til vejtavlemateriale type 4, der fremgår af vejregelpublikation 9.20.05, håndbog i vejbelysning,
  • b) eller kravene til reflektionsevne og farve i DIN 67250, Teil 2, Typ 2, og DIN 6171, Typ 2.

Bilag 2

Eksempel på placering:

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Redaktionel note
  • (* 1) Optaget i Juristforbundets færdselslovsamling.