Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B XII Yderligere sikkerhedsforanstaltninger for bulkskibe, 1. juli 2001

 

Yderligere sikkerhedsforanstaltninger for bulkskibe

 

Regel 1 Definitioner

Følgende definitioner gælder for dette kapitel:

1 »Bulkskib«: Et bulkskib som defineret i kapitel IX, regel 1.6.

2 »Bulkskib med enkeltklædningskonstruktion«: Et bulkskib i hvilket et lastrum er begrænset af sideklædningen .

3 »Længde«: Et bulkskibs længde, er den længde, som er defineret i den gældende Internationale Konvention om Lastelinier.

4 »Fast bulklast«: Ethvert materiale, bortset fra væsker eller gas, som består af en kombination af partikler, granulater eller større materialestykker, generelt af ensartet sammensætning, og som lastes direkte i skibets lastrum, uden yderligere emballering.

5 »Standarder for styrken af et bulkskibs skot og dobbeltbund« er »Standarder til bedømmelse af materialedimensionerne af det tværskibs vandtætte lodret korrugerede skot mellem de to forreste lastrum og bedømmelse af den tilladelige belastning af det forreste lastrum«, som er vedtaget den 27. november 1997 ved resolution 4 på Konferencen mellem de Kontraherende Regeringer til den Internationale Konvention om Sikkerhed for Menneskeliv på Søen, 1974, som kan blive ændret af Organisationen, forudsat at sådanne ændringer er vedtaget, trådt i kraft og bragt til virkning i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel VIII i nærværende Konvention vedrørende ændringsprocedurerne, som finder anvendelse på andre tillæg end kapitel I.

6 Betegnelsen »skibe bygget« har den samme betydning, som defineret i kapitel II-1 regel 1.1.3.1.

Regel 2 Anvendelsesområde

Bulkskibe skal opfylde kravene i dette kapitel udover de krav, som finder anvendelse i andre kapitler.

Regel 3 Plan for gennemførelsen

Denne regel gælder for bulkskibe bygget før 1. juli 1999.

Bulkskibe, for hvilke reglerne 4 og 6 gælder, skal opfylde bestemmelserne i disse regler i henhold til følgende tidsplan under henvisning til det skærpede inspektionsprogram, som krævet i kapitel XI, regel 2:

.1 Bulkskibe, der er 20 år gamle og derover den 1. juli 1999, skal opfylde bestemmelserne fra datoen for det første mellemliggende syn eller det første fornyelsessyn, efter 1. juli 1999, alt efter, hvad måtte komme først;

.2 Bulkskibe, der er 15 år gamle og derover, men under 20 år, den 1. juli 1999, skal opfylde bestemmelserne fra datoen for det første fornyelsessyn efter 1. juli 1999, dog ikke senere end 1. juli 2002; og

.3 Bulkskibe, som er under 15 år den 1. juli 1999, skal opfylde bestemmelserne fra datoen for det første fornyelsessyn efter den dato, hvor skibet er 15 år gammelt, dog ikke senere end den dato, hvor skibet er 17 år gammelt.

Regel 4 Bulkskibes stabilitet i læk tilstand

1 Bulkskibe med en længde på 150 meter og derover, bygget med enkeltklædningskonstruktion, beregnet til at transportere bulklaster med en massefylde på 1000 kg/m3 og derover, bygget på eller efter 1. juli 1999, skal, når det er lastet til sommerlastevandlinien, være i stand til at modstå vandfyldning af et hvilket som helst lastrum under alle lastekonditioner og holde sig flydende i tilfredsstillende ligevægtskondition, som angivet i stk. 3.

2 Bulkskibe med en længde på 150 meter og derover, bygget med enkeltklædningskonstruktion, som transporterer bulklaster med en massefylde på 1780 kg/m3 og derover, bygget før 1.juli 1999, skal, når det er lastet til sommerlastevandlinen, være istand til at modstå vandfyldning af det forreste lastrum under alle lastekonditioner og holde sig flydende i en tilfredsstillende ligevægtskondition, som angivet i stk. 3. Dette krav skal opfyldes i overensstemmelse med tidsplanen for gennemførelsen, som angivet i regel 3.

3 Under forbehold af bestemmelserne i stk. 6, skal ligevægtskonditionen efter vandfyldning være i overensstemmelse med ligevægtskonditionen anført i bilaget til resolution A.320(IX) svarende til regel 27 i den Internationale Konvention om Lastelinier, 1966, ændret med resolution A.514(13). Den antagne vandfyldning behøver kun tage hensyn til fyldning af lastrummet. Fyldbarheden af et lastet lastrum skal sættes til 0.9, og fyldbarheden af et tomt lastrum skal sættes til 0.95, medmindre en fyldbarhed relevant for en speciel last antages for det rumfang af et vandfyldt lastrum, som er optaget af last, og en fyldbarhed på 0.95 antages for det resterende tomme rumfang af lastrummet.

4 Bulkskibe, bygget før juli 1999, og som har fået tildelt reduceret fribord i overensstemmelse med regel 27(7) i den Internationale Konvention om Lastelinier, 1966, vedtaget den 5. april 1966, kan anses at opfylde stk. 2 i denne regel.

5 Bulkskibe, som har fået tildelt reduceret fribord i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. (8) i regel 27 i den Internationale Konvention om Lastelinier, 1966, vedtaget med resolution A.320(IX), ændret ved resolution A.514(13), kan anses at opfylde stk.1 eller 2, alt efter hvilket, der måtte være relevant.

6 For bulkskibe, som har fået tildelt reduceret fribord i overensstemmelse med bestemmelserne i regel 27(8), angivet i bilag B i Protokollen af 1988 til den Internationale Konvention om Lastelinier, 1966, skal ligevægtskonditionen efter vandfyldning opfylde de relevante bestemmelser i denne Protokol.

Regel 5 Bulkskibes konstruktionsmæssige styrke

Denne regel gælder for bulkskibe bygget på eller efter 1. juli 1999

Bulkskibe med en længde på 150 meter og derover, bygget med enkeltklædningskonstruktion, beregnet til transport af faste bulklaster med en massefylde på 1000 kg/m3 og derover, skal have tilstrækkelig styrke til at modstå vandfyldning af et hvilket som helst lastrum under alle laste- og ballastkonditioner, idet der skal tages hensyn til den dynamiske effekt fra forekomsten af vand i lastrummet samt anbefalingerne vedtaget af Organisationen .

Regel 6 Konstruktionsmæssige og øvrige krav til bulkskibe

Denne regel gælder for bulkskibe bygget før 1. juli 1999

1 Bulkskibe med en længde på 150 meter og derover, bygget med enkeltklædningskonstruktion, som transporterer faste bulklaster med en massefylde på 1780/m3 og derover, skal opfylde kravene i denne regel i overensstemmelse med tidsplanen for gennemførelsen angivet i regel 3.

2 Det tværskibs vandtætte skot mellem de to forreste lastrum og dobbeltbunden i det forreste lastrum skal have tilstrækkelig styrke til at modstå vandfyldning af det forreste lastrum, idet der også skal tages hensyn til den dynamiske effekt fra forekomsten af vand i lastrummet, i overensstemmelse med standarder for styrken af bulkskibes skotter og dobbeltbund. Med hensyn til denne regel er standarderne for styrken af bulkskibes skotter og dobbeltbund obligatoriske.

3 Ved vurdering af behovet for og udstrækningen af en forstærkning af det tværskibs vandtætte skot eller dobbeltbund, således at kravene i stk. 2 kan opfyldes, kan følgende begrænsninger anvendes:

.1 begrænsninger i forbindelse med fordelingen af den totale lastvægt mellem lastrummene; og

.2 begrænsninger af den maksimale dødvægt.

4 Bulkskibe, der anvender én eller begge begrænsninger angivet i stk. 3.1 og 3.2 med det formål at opfylde kravene i paragraf 2, skal efterkomme disse begrænsninger, når som helst faste bulklaster med en massefylde på 1780 kg/m3 og derover transporteres.

Regel 7 Syn af bulkskibes lastrumskonstruktion

Denne regel gælder for bulkskibe bygget før 1. juli 1999

Et bulkskib med en længde på 150 meter eller derover, bygget med enkeltklædningskonstruktion, som er 10 år gammelt eller mere, må ikke transportere faste bulklaster med en massefylde på 1780 kg/m3 eller derover, medmindre det med tilfredsstillende resultat har fået foretaget enten:

.1 et periodisk syn i overensstemmelse med det skærpede inspektionsprogram, krævet i regel XI/2; eller

.2 et syn på alle lastrum i samme omfang som krævet for periodiske syn i det skærpede synsprogram for inspektioner, krævet i kapitel XI, regel 2.

Regel 8 Oplysninger om opfyldelsen af kravene til bulkskibe

1 Det i kapitel VI regel 7.2 krævede hæfte skal påtegnes af Administrationen, eller på vegne af denne, for at angive at reglerne 4, 5, 6 og 7, alt efter hvilke der er relevante, er opfyldt.

2 En hvilken som helst begrænsning, som er pålagt transporten af faste bulklaster med en massefylde på 1780kg/m3 og derover, i overensstemmelse med kravene i regel 6, skal identificeres og indføres i hæftet refereret til i stk.1.

3 Et bulkskib, for hvilket stk. 2 gælder, skal være permanent mærket på sideklædningen midtskibs i bagbord og styrbord side med en massiv ligesidet trekant, hvis sider er på 500 mm, med spidsen placeret 300 mm under dækslinien og malet i en farve, som er i kontrast til farven på skroget .

Regel 9 Krav til bulkskibe, som ikke kan opfylde bestemmelserne i regel 4.2 på grund af lastrummenes indretning

Denne regel gælder for bulkskibe bygget før 1. juli 1999

For bulkskibe, som falder inden for anvendelsesgrænserne i regel 4.2, og som er konstrueret med et utilstrækkeligt antal vandtætte tværskibsskotter til at kunne opfylde kravene i denne regel, kan Administrationen tillade lempelse med hensyn til anvendelse af reglerne 4.2 og 6, på betingelse af at de opfylder følgende krav:

.1 for det forreste lastrum skal de inspektioner, som er foreskrevet for det årlige syn i det skærpede program for inspektioner krævet i kapitel XI, regel 2, erstattes med de deri foreskrevne inspektioner for det mellemliggende syn af lastrum;

.2 de er forsynet med vandstandsalarmer i lænsebrøndene/rendestenene i alle lastrum eller i tunneler for lasttransportører, hvor dette er relevant, som giver en hørlig og visuel alarm på kommandobroen, og som er godkendt af Administrationen eller af en organisation anerkendt af denne, i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel XI regel 1; og

.3 de er forsynet med detaljerede oplysninger om konkrete scenarier med vandfyldning af lastrum. Disse oplysninger skal følges af detaljerede instruktioner om evakueringsberedskab efter bestemmelserne i afsnit 8 i Den Internationale Kode om Sikker Skibsdrift (ISM-koden), der skal anvendes som basis for besætningens træning og øvelser.

Regel 10 Deklaration om massefylden af fast bulklast

1 Inden et bulkskib lastes med bulklast, skal afskiberen angive lastens massefylde udover at sørge for de lasteinformationer, som er krævet i kapitel VI, regel 2.

2 For bulkskibe, for hvilke regel 6 gælder, medmindre sådanne bulkskibe opfylder alle de relevante krav i dette kapitel, som finder anvendelse for transport af bulklaster med en massefylde på 1780 kg/m3 og derover, skal en hvilken som helst last, som er angivet til en massefylde inden for området 1250 kg/m3 til 1780 kg/m3, have sin massefylde bekræftet af et godkendt prøveinstitut.

Regel 11 Lasteinstrumenter

Denne regel gælder for bulkskibe uanset tidspunktet for skibets bygning.

1 Bulkskibe med en længde på 150 meter og derover skal være forsynet med et lasteinstrument, der kan angive skrogbjælkens forskydningskræfter og bøjningsmomenter, idet der tages hensyn til anbefalingen, der er vedtaget af Organisationen .

2 Bulkskibe med en længde på 150 meter og derover, bygget før 1. juli 1999, skal opfylde kravene i stk. 1, senest ved det første mellemliggende eller periodiske syn af skibet efter 1. juli 1999.

Officielle noter

) Som følge af skærpede krav til konstruktioner med dobbeltklædning, skal følgende fortolkning fra MSC resolution 89(71), anneks 1, anvendes: »Bulkskib med enkeltklædningskonstruktion« betyder et bulkskib, i hvilket et eller flere lastrum udelukkende er begrænset af sideklædningen eller af to vandtætte afgrænsninger, hvoraf den ene er sideklædningen, og hvor disse er placeret med under 760 mm afstand i bulkskibe bygget før 1. januar 2000, og med under 1000 mm afstand i bulkskibe bygget på eller efter den 1. januar 2000. Afstanden mellem de vandtætte begrænsninger skal måles vinkelret på sideklædningen.

) Der henvises til resolution 3 vedrørende anbefaling om opfyldelsen af SOLAS, Kapitel XII regel 5, vedtaget på SOLAS konferencen, 1997.

) Et permanent mærke er ikke altid krævet. Der henvises til MSC resolution 89(71), anneks 2, hvor dette er specificeret.

) For verificering af massefylden af fast bulklaster, henvises der til MSC/Circ. 908, Uniform method of measurement of the density of bulk cargoes.

) Der refereres til resolution 5 om anbefaling vedrørende lasteinstrumenter, vedtaget på SOLAS Konferencen 1997.

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B består af en kort forskrift og et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser b".