Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B XXI (2) Forebyggelse af olieforurening fra skibe, 1. juli 2001

 

Forebyggelse af olieforurening fra skibe

 

Afsnit III Krav om begrænsning af olieforurening fra olietankskib på grund af skader på side eller bund

Regel 22 Havariantagelser

1 Til brug ved beregningen af den hypotetiske udstrømning af olie fra olietankskibe antages tre dimensioner af en skades omfang i form af et parallelpipedum på skibets sider og bund som følger. For så vidt angår skader på bund anføres to betingelser, som skal anvendes særskilt på de anførte sektioner af olietankskibet.

    1. Skader på skibssiden:

1) Langskibs udstrækning (lc)

den mindste af følgende to værdier:

 

AD1034_1.GIF Size: (30 X 42) eller 14,5 meter

2) Tværskibs udstrækning (tc): (indefter fra skibssiden vinkelret på centerlinien i den højde, der svarer til det tildelte sommerfribord)

den mindste af følgende to værdier

AD1034_2.GIF Size: (17 X 38)eller 11,5 meter

3) Lodret udstrækning (vc):

fra basislinien opefter uden begrænsning

b) Skader på skibets bund:

For 0,3L fra skibets forreste perpendikulær

Enhver anden del af skibet

1) Langskibs udstrækning

AD1034_3.GIF Size: (49 X 38)

Den mindste af følgende to værdier: AD1034_4.GIF Size: (21 X 38) eller 5 meter

2) Tværskibs udstrækning (ts):

 

Den mindste af følgende værdier AD1034_5.GIF Size: (17 X 38) eller 10 meter dog ikke under 5 meter

5 meter

3) Lodret udstrækning fra basislinien (vs)

Den mindste af følgende to værdier:

AD1034_6.GIF Size: (20 X 38) eller 6 meter

2 Hvor de i denne regel anførte symboler forekommer i dette afsnit, har de den i denne regel definerede betydning.

Regel 23 Hypotetisk udstrømning af olie

1 Den hypotetiske udstrømning af olie i tilfælde af skade på skibssiden (Oc) og skade på skibsbunden (Os) skal beregnes efter følgende formler for så vidt angår rum med lækage, forårsaget af skader, på alle tænkelige steder i hele skibets længde i det omfang, som er defineret i regel 22.

a) for skader på skibssiden:

AD1034_7.GIF Size: (134 X 26) (I)

b) for skader på skibsbunden:

AD1034_8.GIF Size: (168 X 38) (II)

hvor:

Wi = rumfanget i m3 af en sidetank, som antages at være beskadiget ved havari som nærmere angivet i regel 22; Wi kan for tank til adskilt ballast sættes lig nul.

Ci = rumfanget i m3 af en centertank, der antages at være beskadiget ved havari som nærmere angivet i regel 22; Ci kan for en tank til adskilt ballast sættes lig nul.

Ki = AD1034_9.GIF Size: (38 X 42) Såfremt bi er lig med eller større end tc sættes Ki lig nul

Zi = AD1034_10.GIF Size: (40 X 42) Såfremt hi er lig med eller vs større end vs, sættes Zi lig med nul.

bi = bredden i meter af pågældende sidetanke, målt indefter fra skibssiden vinkelret på centerlinien i den højde, der svarer til det tildelte sommerfribord.

hi = mindste dybde i meter af den pågældende dobbeltbund; hvor der ikke findes dobbeltbund, sættes hi lig nul.

Når de i dette stykke anførte symboler forekommer i dette afsnit, har de den i denne regel definerede betydning.

2 Hvis et tomrum eller separat ballasttank af en længde mindre end 1c som defineret i regel 22 er anbragt mellem sideolietanke, kan Oc i formel (I) beregnes på grundlag af rumfang Wi , som er det faktiske rumfang af en af disse tanke (hvor de har lige stort rumfang) eller (hvis de har forskelligt rumfang) af den mindste af de to tanke, der støder op til et sådant rum, multipliceret med Si som defineret nedenfor, idet man for alle andre sidetanke, der er berørt af en sådan kollision, tager værdien af det faktiske fulde omfang.

AD1034_11.GIF Size: (64 X 42)

hvor li = længde i meter af det pågældende tomrum eller separat ballasttank.

3 a) Begunstigelse må kun gives for dobbeltbundtanke, som enten er tomme eller fører rent vand, når der føres ladning i de ovenover liggende tanke.

b) Såfremt dobbeltbunden ikke strækker sig i den fulde længde og bredde af den pågældende tank, betragtes dobbeltbunden som ikke-eksisterende, og rumfanget af tankene over den havarerede del af bunden skal medtages i formel (II), selv om tanken ikke anses for at være gennembrudt, fordi der er indbygget en sådan partiel dobbeltbund.

c) Der kan ses bort fra sugebrønde ved bestemmelse af værdien hi, forudsat at sådanne brøndes areal ikke er usædvanlig stort, og forudsat at de kun stikker et minimalt stykke under tanken og i intet tilfælde mere end halvdelen af dobbeltbundens højde. Hvis en sådan brønds dybde overstiger halvdelen af dobbeltbundens højde, skal hi sættes lig med dobbeltbundens højde minus brøndhøjden. Rørledninger, der betjener sådanne brønde, skal, hvis de er installeret inden i dobbeltbunden, være forsynet med ventiler til andre lukkeanordninger, der er anbragt på forbindelsesstedet til den tank, der betjenes, for at forhindre udstrømning af olie i tilfælde af havari på rørsystemet.

Sådanne rørledninger skal installeres så højt som muligt over bundklædningen. Disse ventiler skal, når skibet er i søen, altid holdes lukket, når tanken indeholder olieladning, bortset fra at de kun må åbnes for flytning af ladning, når det måtte være nødvendigt for at trimme skibet.

4 I tilfælde, hvor havari på bunden samtidig omfatter fire centertanke, kan værdien af Os beregnes efter formlen.

AD1034_12.GIF Size: (166 X 38) (III)

5 Som et middel til at begrænse udstrømning af olie i tilfælde af skade på bunden kan en administration give begunstigelse for et indbygget system til flytning af ladning, der har et højt beliggende nødsugested i hver olietank, og som kan flytte last fra en læk tank eller lække tanke til separate ballasttanke eller til disponible lasttanke, hvis det kan godtgøres, at sådanne tanke har tilstrækkelig ullage. Begunstigelse for et sådant system vil være afhængig af, om systemet i løbet af to timer kan flytte en oliemængde lig med halvdelen af den største af de pågældende lække tanke og af, at der er tilsvarende modtagekapacitet til rådighed i ballast- eller lasttanke. Begunstigelsen skal være begrænset til at tillade, at Os beregnes efter formel (III). Rørene til sådanne sugesteder skal være installeret mindst i en højde, der ikke er mindre end den lodrette udstrækning af bundskaden vs. Administrationen skal forsyne Organisationen med oplysninger angående de systemer, den har godkendt, således at Organisationen kan underrette andre konventionslande.

Regel 24 Begrænsning af størrelsen af lasttanke og disses arrangement.

1 Ethvert nyt olietankskib skal opfylde bestemmelserne i denne regel. Ethvert eksisterende olietankskib skal, inden to år efter datoen for konventionens ikrafttræden, opfylde bestemmelserne i denne regel, hvis et sådant tankskib hører under en af følgende to kategorier:

a) et skib, som er afleveret efter den 1. januar 1977, eller

b) et skib, som begge følgende betingelser finder anvendelse på:

1) afleveret før end den 1. januar 1977, og

2) byggekontrakt er oprettet efter den 1. januar 1974, eller i tilfælde, hvor byggekontrakt ikke foreligger, kølen er lagt eller skibet befinder sig på et tilsvarende konstruktionsstadium efter den 30. juni 1974.

2 Lasttanke i olietankskibe skal være af en sådan størrelse og skal være således arrangeret, at den hypotetiske udstrømning Oc eller Os beregnet i overensstemmelse med forskrifterne i regel 23 intet sted i skibets længde overstiger den største af følgende to værdier:

30.000 m3 eller 400 AD1034_13.GIF Size: (41 X 22), dog højst 40.000 m3.

3 Rumfanget af hver vingetank til olielast i et olietankskib må ikke overstige 75% af grænserne for den hypotetiske olieudstrømning, som er omtalt i stk. 2. Rumfanget af enhver centertank til olielast må ikke overstige 50.000 m3. I olietankskibe med separat ballast som defineret i regel 13 kan det tilladte rumfang af en vingetank til olielast, som er anbragt mellem to separate ballasttanke, der hver er over 1c i længde, dog forøges til den maksimale grænse for hypotetisk olieudstrømning, forudsat at bredden af vingetanken overstiger tc.

4 Længden af hver lasttank må ikke overstige 10 meter eller en af følgende værdier, hvilken værdi der end måtte være størst:

a) hvor der ikke findes noget langskibsskot i lasttanken:

(0,5 AD1034_14.GIF Size: (20 X 38) + 0,1)L , som ikke må overstige 0,2L

b) hvor et langskibsskot forefindes i diametralplanet i lasttankene:

(0,25 AD1034_15.GIF Size: (20 X 38)+ 0,15)L

c) hvor to eller flere langskibsskotter forefindes i lasttankene:

i) for lastvingetanke: 0,2L

ii) for centerlasttanke:

1) hvis 15.GIF Size: (20 X 38) er lig med eller større end AD1034_16.GIF Size: (14 X 38): 0,2 L

2) hvis15.GIF Size: (20 X 38) er mindre end AD1034_17.GIF Size: (14 X 38) :

- hvor ingen langskibs centerskot er anbragt:

(0,5 15.GIF Size: (20 X 38)+ 0,1)L

- hvor et langskibs centerskot er anbragt:

(0,25 15.GIF Size: (20 X 38)+ 0,15)L

d) bi er den mindste afstand fra skibssiden til det ydre langsskibsskot i den pågældende tank målt indad i en ret vinkel på centerlinien i en højde, som svarer til det fastsatte sommerfribord.

5 For ikke at overskride de rumfangsgrænser, der er fastsat i stk. 2, 3 og 4, og uanset hvilken godkendt type laste- og lossesystem, som er installeret, skal der, når et sådant system forbinder to eller flere tanke, findes ventiler eller andre lignende lukkeanordninger til adskillelse af tankene fra hinanden. Disse ventiler eller anordninger skal være lukket, når tankskibet er i søen.

6 Rørledninger, der løber gennem lasttanke mindre end tc fra skibssiden eller mindre end vc fra skibsbunden, skal være forsynet med ventiler eller lignende lukkemidler på det sted, hvor de går ind i en lasttank. Disse ventiler skal holdes lukket, når skibet er i søen, og tankene indeholder olielast, dog således at de må åbnes for sådan flytning af last, som er nødvendig for at trimme skibet.

Regel 25 Vandtæt inddeling og stabilitet

1 Ethvert nyt olietankskib skal for enhver forekommende dybgang, som afspejler, at skibet faktisk er helt eller delvis lastet på en måde, som er i overensstemmelse med skibets trim og styrke og med ladningens specifikke vægt, opfylde de i stk. 3 anførte kriterier for vandtæt inddeling og lækstabilitet i forhold til den tænkte skade på side eller bund, som anført i stk. 2. Sådan skade skal anvendes på alle tænkelige steder i hele skibets længde som følger:

a) i tankskibe på over 225 meters længde, på et hvilket som helst sted i skibets længde,

b) i tankskibe på over 150 meter, men ikke over 225 meters længde, overalt i skibets længde med undtagelse af de skotter, der afgrænser et maskinrum, som er anbragt agter. Maskinrummet skal betragtes som et enkelt fyldbart rum,

c) i tankskibe på ikke over 150 meters længde, på et hvilket som helst sted i skibets længde mellem to på hinanden følgende tværskibsskotter, bortset fra maskinrummet. For tankskibe på 100 meter eller derunder i længde, hvor alle kravene i stk. 3 ikke kan opfyldes uden at forringe skibets driftsmæssige egenskaber væsentligt, kan administrationerne tillade lempelser i disse krav.

Tankskibe i ballast, som ikke medfører olie i lasttanke bortset fra olierester, skal ikke tages i betragtning.

2 Følgende bestemmelser vedrørende omfanget og arten af den tænkte skade finder anvendelse på:

a) Skader på skibssiden

1) Langskibs udstrækning

den mindste af følgende to værdier:

 

AD1034_18.GIF Size: (30 X 42) eller 14,5 meter

2) Tværskibs udstrækning (indvendigt mål fra skibssiden, vinkelret på centerlinien i niveau med sommerlastelinien)

den mindste af følgende to værdier

2.GIF Size: (17 X 38)eller 11,5 meter

3) Lodret udstrækning

fra basislinien opad uden begrænsning

b) Skader på skibets bund:

Indtil 0,3 L fra skibets forreste perpendikulær

I enhver anden del af skibet

1) Langskibs udstrækning:

Den mindste af følgende to værdier:

18.GIF Size: (30 X 42) eller 14,5 meter

Den mindste af følgende to værdier:

18.GIF Size: (30 X 42) eller 14,5 meter

2) Tværskibs udstrækning:

 

Den mindste af to følgende værdier:

AD1034_19.GIF Size: (17 X 38) eller 10 meter

Den mindste af to følgende værdier :

19.GIF Size: (17 X 38) eller 5 meter

3) Lodret udstrækning :

 

Den mindste af følgende to værdier:

AD1034_20.GIF Size: (20 X 38) eller 6 meter målt fra basislinien

Den mindste af følgende to værdier:

20.GIF Size: (20 X 38) eller 6 meter målt fra basislinien

c) Hvis nogen skade af mindre udstrækning end de ovenfor under pkt. a) og b) angivne maksimale udstrækning medfører en ringere kondition skal en sådan skade medtages i beregningerne.

d) I tilfælde hvor skaden, som omfatter tværskibsskotter, forudses som nærmere angivet i stk. 1, pkt. a) og b) skal vandtætte tværskibsskotter have en indbyrdes afstand, der mindst er lig med den langskibs udstrækning af den tænkte skade som nærmere angivet i dette stykkes pkt. a), for at kunne anses for at være effektive. Hvor tværskibsskotter er anbragt med mindre indbyrdes afstand, skal et eller flere af disse skotter inden for skadens omfang anses for ikke-eksisterende ved bestemmelsen af fyldte rum.

e) Hvor skaden mellem to på hinanden følgende tværskibs vandtætte skotter forudses som nærmere angivet i stk. 1, pkt. c), skal intet hovedtværskibsskot eller tværskibsskot, der grænser op til sidetanke eller dobbeltbundtanke, antages at være beskadiget, medmindre:

1) mellemrummet mellem de på hinanden følgende skotter er mindre end den langskibs udstrækning af den tænkte skade som nærmere angivet i dette stykke, pkt. a), eller

2) der er en forskydning eller reces i et tværskibsskot over 3,05 meter i længde inden for udstrækningen af den tænkte skades dybde. Den forskydning, der dannes af agterpeakskottet og agterpeaktanktoppen, skal ikke betragtes som en forskydning i denne forbindelse.

f) Hvis rør, kanaler eller tunneler ligger inden for skadens tænkte omfang, skal der træffes sådanne foranstaltninger, at gradvis fyldning ikke kan strække sig til andre rum end dem, der antages at være fyldbare for hvert enkelt skadetilfælde.

3 Olietankskibe skal betragtes som havende opfyldt lækstabilitetskriterierne, hvis følgende krav er opfyldt:

a) Den endelige vandlinie skal, når man tager nedtrykning, krængning og trim i betragtning, være lavere end underkanten af enhver åbning, gennem hvilken gradvis fyldning kan foregå.

Sådanne åbninger omfatter udluftninger og sådanne åbninger, som lukkes ved hjælp af vejrtætte døre eller lugedæksler, og behøver ikke at omfatte sådanne åbninger, som lukkes ved hjælp af vandtætte dæksler til mandehuller og smålemme i niveau med dækket, små vandtætte lasttankluger/ -dæksler, som har samme styrke og vandtæthed som dækket, fjernstyrede vandtætte skydedøre og faste koøjer.

b) I det endelige fyldningsstadium må krængningsvinklen som følge af asymmetrisk fyldning ikke overstige 25°, dog således at denne vinkel kan forøges op til 30°, hvis der ikke forekommer nogen nedsænkning af dækkets kant.

c) Stabiliteten i det endelige fyldningsstadium skal undersøges og kan betragtes som tilstrækkelig, hvis stabilitetskurven strækker sig mindst 20° udover ligevægtspunktet, sammen med en største reststabilitetsarm på ikke under 0,1 m inden for 20° området. Arealet under kurven inden for dette område må ikke være mindre end 0,0175 radianmeter. Ubeskyttede åbninger må ikke være under nedsænkningslinien inden for dette område, medmindre det pågældende rum er medregnet som blivende fyldt. Inden for dette område kan nedsænkning tillades af åbninger, som anført under pkt. a) samt andre åbninger, som kan lukkes vejrtæt.

d) Administrationen skal finde det godtgjort, at stabiliteten er tilstrækkelig i de mellemliggende fyldningsstadier.

e) Udligningssystemer, der kræver brug af mekaniske hjælpemidler som ventiler og udligningsledninger, hvis sådanne er monteret, skal ikke tages i betragtning, når formålet hermed er at reducere krængningsvinklen eller at opnå den mindste reststabilitet med henblik på opfyldelse af bestemmelserne i pkt. a, b og c). Den nødvendige reststabilitet skal holdes på alle stadier, hvor krydsfyldning benyttes. Rum, der er forbundet ved ledningerne med stor diameter, kan regnes som fælles.

4 Opfyldelse af kravene i stk. 1 skal bekræftes ved beregninger, som tager skibets konstruktionskarakteristika, de beskadigede rums arrangement, form og indhold samt fordelingen og vægtfylden af væsker og effekten af disses frie overflader i betragtning. Beregningerne skal være baseret på følgende:

a) Alle tomme eller delvis fyldte tanke, vægtfylden af transporterede ladninger såvel som udstrømning af væsker fra beskadigede rum skal tages i betragtning.

b) Fyldbarhedsværdierne som følge af skader skal antages som følger:

Rum Fyldbarhed

Beregnet til stores 0,60

Optaget af beboelse 0,95

Optaget af maskineri 0,85

Tomme rum 0,95

Beregnet til forbrugsvæsker 0 til 0,95

Beregnet til andre væsker 0 til 0,951

c) Opdriften af enhver overbygning, som ligger direkte over sideskaden, skal lades ude af betragtning. De udfyldte dele af overbygningen, som ligger uden for skadens omfang, kan dog tages i betragtning, forudsat at der er adskilt fra det beskadigede rum af vandtætte skotter, og at bestemmelserne i stk. 3, pkt. a), med hensyn til ubeskadigede rum er opfyldt. Hængslede vandtætte døre kan accepteres i vandtætte skotter i overbygningen.

d) Effekten af den frie overflade skal beregnes under en krængningsvinkel på 5° for hvert enkelt rum. Administrationen kan kræve eller tillade, at korrektionerne for den frie overflade beregnes under en krængningsvinkel, der er større end 5º for delvis fyldte tanke.

e) Ved beregningen af effekten af frie overflader af forbrugsvæsker skal det antages, at for hver type væske har mindst en tværskibs par tanke eller en enkelt centertank en fri overflade, og den tank eller kombination af tanke skal tages i betragtning, som har den største effekt af fri overflade.

5 Føreren af ethvert nyt olietankskib og den person, der har ansvaret for et nyt ikke-selvfremdrevet olietankskib, som dette kapitel finder anvendelse på, skal i godkendt form være forsynet med:

a) oplysninger angående lastning og fordeling af last, som måtte være nødvendige for at sikre, at bestemmelserne i denne regel overholdes, og

b) data angående skibets evne til at overholde lækstabilitetskriterierne som fastsat i denne regel, herunder virkningen af lempelser, som måtte være indrømmet i henhold til stk. 1, pkt. c).

Regel 25 A Intakt stabilitet

1 Denne regel gælder for olietankskibe på 5000 tons dødvægt og der over:

a) Hvor byggekontrakten er oprettet på eller efter 1. februar 1999,

b) hvor byggekontrakt ikke er oprettet, hvor kølen er lagt eller hvor skibet er på et tilsvarende konstruktionsstadium på eller efter 1. august 1999, eller

c) som er afleveret på eller efter 1. februar 2002, eller

d) som har undergået større ombygning:

i) Hvor byggekontrakten er oprettet efter 1. februar 1999, eller

ii) hvor byggekontrakt ikke er oprettet, hvor arbejdet på konstruktionsændringen er påbegyndt efter den 1. august 1999, eller

iii) som er afsluttet efter den 1. februar 2002.

2 Ethvert olietankskib skal alt efter omstændighederne opfylde bestemmelserne for intakt stabilitet, som er anført under a) og b) i dette stykke og under enhver dybgang under de værst tænkelige last- og ballastkonditioner i overensstemmelse med god operationel praksis inklusive interne flytninger af væsker. Under alle konditionerne skal ballasttankene formodet at være slække.

a) I havn må den begyndende metacenterhøjde GMo ikke være mindre end 0,15 m, når der er korrigeret for frie overflader ved 0° s krængning,

b) til søs skal følgende kriterier følges:

i) Arealet under kurven for stabilitetsarmen (GZ kurven) må ikke være mindre end 0,055 radianmeter op til en krængningsvinkel u = 30° og ikke mindre end 0,09 radianmeter op til en krængningsvinkel u = 40° eller en anden krængningsvinkel u f, som medfører vandfyldning, hvis denne vinkel er mindre end 40°.

Endvidere må arealet under kurven for stabilitetsarmen (GZ kurven) mellem krængningsvinklerne 30° og 40° eller mellem 30° og uf ikke være mindre end 0,03 radianmeter, hvis krængningsvinklen er mindre end 40°,

ii) stabilitetsarmen GZ skal være mindst 0,20 m ved en krængningsvinkel, der er lig med eller større end 30°,

iii) den maksimale stabilitetsarm skal forekomme ved en foretrukken krængningsvinkel på 30° men ikke mindre end 25°, og

iv) den begyndende metacenterhøjde GMo må ikke være mindre end 0,15 m, når der er korrigeret for frie overflader ved 0° s krængning.

3 Kravene i 2) skal opfyldes ad konstruktionsmæssig vej. For »combination carriers« er enkle supplerende operationelle procedurer tilladt.

4 Enkle supplerende operationelle procedurer for væskeflytninger, som der er refereret til under 3), skal være nedskrevne procedurer til anvendelse for skibsføreren, og som

i) er godkendt af Administrationen,

ii) angiver de last- og ballasttanke, som under enhver specifik kondition under væskeflytninger under hensyntagen til lastens mulige vægtfylder, der må være slække under opretholdelsen af stabilitetskriterierne. De slække tanke må varierer under væskeflytningerne og kombineres på enhver måde forudsat stabilitetskriterierne er opfyldt,

iii) vil være let forståelige af den officer, som er ansvarlig for væskeflytningerne,

iv) angiver planlagte arbejdsgange for flytning af last og ballast,

v) giver et sammenligningsgrundlag for den aktuelle og krævede stabilitet ved at anvende stabilitetskriterierne i grafisk- eller tabelform,

vi) ikke kræver omfattende matematiske udregninger fra den ansvarlige officers side,

vii) angiver de korrekte indgreb, som skal tages af den ansvarlige officer i tilfælde af afvigelser fra de anbefalede værdier og i tilfælde af en nødsituation, og

viii) er anbragt på et iøjnefaldende sted i den godkendte trim- og stabilitetsbog og i kontrolrummet hvor fra last- og ballastoperationer udføres og i ethvert computerprogram hvor med stabilitetsberegningerne udføres.

Regel 26 Skibsberedskabsplan ved olieforurening

1) Ethvert olietankskib på 150 bruttotons og derover og ethvert andet skib med en bruttotonnage på 400 og derover skal være forsynet med en nødplan over olieforurening, som er godkendt af Administrationen.

For skibe bygget før 4. april 1993 (afleveringsdato) finder disse forskrifter anvendelse 24 måneder efter denne dato.

2) En sådan plan skal udføres i henhold til de retningslinier , som er udarbejdet af organisationen, og skal være skrevet på skibsførerens og officerernes arbejdssprog.

Planen skal mindst indeholde:

a) proceduren, som skal følges af skibsføreren eller andre personer, som har kommando over skibet, i tilfælde af olieforurening i forbindelse med indrapporteringskravene i konventionens artikel 8 og Protokol I, skal ske i henhold til de principper for indrapporteringen,4 som er udarbejdet af organisationen,

b) en liste over myndigheder eller personer, som skal kontaktes i tilfælde af et olieforureningsuheld,

c) en detaljeret beskrivelse af de handlinger, som øjeblikkeligt skal tages af personerne om bord for at mindske eller kontrollere olieudslippet efter uheldet, og

d) procedurer og kontakter på skibet for en koordinering af handlingerne om bord med de nationale lokale myndigheder i forbindelse med bekæmpelsen af forureningen.

3) Planen kan kombineres med skibsberedskabsplanen for skadelige flydende stoffer, som er krævet i regel 16 i kapitel XXII. Den kombinerede plan skal i så fald angives ved: "Skibsberedskabsplan ved forurening".

TILLÆG I

Liste over olier

ASPHALT SOLUTIONS1 GAS OIL

Blending Stocks Cracked

Roofers Flux

Straight Run Residue GASOLINE BLENDING STOCKS

Alkylates - fuel

OILS Reformates

Clarified Polymer - fuel

Crude Oil

Mixtures containing crude oil GASOLINES

Diesel Oil Casinghead (natural)

Fuel Oil No. 4 Automotive

Fuel Oil No. 5 Aviation

Fuel Oil No. 6 Straight Run

Residual Fuel Oil Fuel Oil No. 1 (Kerosene)

Road Oil Fuel Oil No. 1-D

Transformer Oil Fuel Oil No. 2

Aromatic Oil (excluding

vegetable oil)

Lubricating Oil and Blending JET FUELS

Stocks

Mineral Oil JP-1 (Kerosene)

Motor Oil JP-3

Penetrating Oil JP-4

Spindle Oil JP-5 (Kerosene, Heavy)

Turbine Oil Turbo Fuel

Kerosene

DISTILLATES Mineral Spirit

Straight Run

Flashed Feed Stocks NAPHTA

Solvent

Petroleum

Heartcut Distillate Oil

Officielle noter

) Fyldbarheden af delvis fyldte rum skal svare til mængden af væske i rummet. Uanset hvilken skade, lækagen er forårsaget af, skal det forudsættes, at tankens indhold er gået helt tabt og erstattet af saltvand til en højde, der svarer til det endelige ligevægtsplan.

) Vedtaget på MEPC 31 og træder i kraft den 4. april 1993.

) Der henvises til MEPC/circ. 256, »Guidelines for the Development of the Shipboard Oil Pollution Emergency Plan«.

) Der henvises til »General Principles for Ship Reporting Systems and Ship Reporting Requirements, including Guidelines for Reporting incidents Involving Dangerous Goods, Harmful Substances and/or Marine Pollutants«, som er vedtaget af Organisationen ved resolution A. 648(16).

) Listen over olier skal ikke nødvendigvis betragtes som udtømmende.

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B består af en kort forskrift og et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser b".