Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B XXII Regler om kontrol med forurening med skadelige flydende stoffer i bulk, 1. juli 2001

 

Regler om kontrol med forurening med skadelige flydende stoffer i bulk

 

Indledning

Bestemmelserne i kapitel XXII er udformet på baggrund af bilag II til den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe - 1973 Marpol-konventionen - med de ændringer og tilføjelser, som er indeholdt i 1978 - protokollen til Marpol 73 samt senere ændringer. Regel 16 indeholder de seneste ændringer, som træder i kraft den 1. januar 2001.

Reglernes administration er fordelt således, at Miljøstyrelsen er ansvarlig for reglerne om udtømning og Søfartsstyrelsen er ansvarlig for reglerne om de tekniske installationer om bord i skibene herunder certifikater, journaler og planer. Denne ansvarsfordeling er angivet i indholdsfortegnelsen ud for hver regel med et "M" for Miljøstyrelsen og et "S" for Søfartsstyrelsen.

I forbindelse med indførelsen af MARPOL-konventionens bestemmelser i Danmark er der ud over de tekniske forskrifter i Søfartsstyrelsens regelværker udstedt bekendtgørelser af Miljøministeriet, som også skal følges.

I bestemmelserne angives IMO ved Organisationen, MARPOL 73/78 ved konventionen og henholdsvis Miljøstyrelsen og Søfartsstyrelsen ved Administrationen.

 

Regel 1 Definitioner

I dette kapitel betyder:

1 »Kemikalietankskib« - et skib bygget eller indrettet til primært at føre en ladning af skadelige, flydende stoffer i bulk, herunder også et »olietankskib« som defineret i kapitel XXI, når det føreren ladning eller partladning af skadelige, flydende stoffer i bulk.

2 »Ren ballast« - ballast, der føres i en tank, som siden den sidste gang blev anvendt til en ladning indeholdende i et stof under kategori A, B, C eller D er blevet fuldstændig renset og tømt for
resterne efter en sådan rensning samt tømt i overensstemmelse med de pågældende bestemmelser i dette kapitel.

3 »Adskilt ballast« - ballastvand tilført en tank, som udelukkende anvendes til at føre ballast eller til at føre andre ladninger end olie eller skadelige, flydende stoffer som defineret forskellige steder i disse kapitler.

4 »Nærmeste kyst« - som defineret i kapitel XXI, regel 1, stk. 9.

5 »Flydende stoffer« - de stoffer, hvis damptryk ikke overstiger 280 kPa ved en temperatur på 37,8 grader C.

6 »Skadeligt, flydende stof« - et hvilket som helst stof, der er opført i tillæg II til dette kapitel eller som i henhold til bestemmelserne i regel 3, stk. 4, midlertidigt er fastsat til at høre under kategori A, B, C eller D.

7 »Særligt område« - et havområde, hvor det under hensyn til områdets oceanografiske og økologiske forhold og dets særlige trafik af anerkendt tekniske årsager er nødvendigt at indføre særlige obligatoriske metoder til at forhindre forurening af havet med skadeligt flydende stoffer.

Særlige områder er:

a) Østersøområdet og

b) Sortehavsområdet og

c) det Antarktiske område

8 »Østersøområdet« - dette havområde som defineret i regel 10, stk. 1, pkt. b), i kapitel XXI.

9 »Sortehavsområdet« - dette havområde som defineret i regel 10, stk. 1, pkt. c), i kapitel XXI.

9A »Det Antarktiske område« - havområdet syd for 60 grader sydlig bredde.

10 »International Bulk Chemical Code« - den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk, vedtaget af Organisationens komite til beskyttelse af havmiljøet ved Resolution MEPC 19(22), med eventuelle ændringer fra Organisationen, forudsat at sådanne ændringer vedtages og bringes til virkning i overensstemmelse med bestemmelserne i MARPOL-konventionens artikel 16 vedrørende ændringsprocedurer, der gælder for et tillæg til et bilag.

11 »Bulk Chemical Code« betyder kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk, vedtaget ved Resolution MEPC 20 (22) af Organisationens komite til beskyttelse af havmiljøet, med eventuelle ændringer foretaget af Organisationen, forudsat, at sådanne ændringer vedtages og bringes til virkning i overensstemmelse med bestemmelserne i MARPOL-konventionens artikel 16 vedrørende ændringsprocedurer, der gælder for et tillæg til et bilag.

12 »Skib bygget« betyder et skib, hvis køl er lagt eller som befinder sig på et lignende byggestadium. Et skib, der er ombygget til kemikalietankskib, uanset byggedato, skal behandles som et kemikalietankskib, der er bygget på den dato, hvor en sådan ombygning påbegyndtes. Denne bestemmelse ombygning gælder ikke for en ændring på et skib, som opfylder alle følgende betingelser:

a) skibet er bygget før 1. juli l986, og

b) skibet har certifikat i henhold til »Bulk Chemical Code« til at føre kun de ladninger, der er defineret i koden som stoffer med alene forureningsfarer.

13 »Lignende byggestadium« betyder det stadium på hvilket:

a) der påbegyndes bygning, der kan identificeres med et specifikt skib, og

b) samling af dette skib er påbegyndt, omfattende mindst 50 tons eller 1% af den anslåede samlede skrogvægt, hvis denne er mindre.

14 »Årsdagen« betyder den dag og måned i året, som svarer til datoen for udløbet af det internationale certifikat om forebyggelse af forurening ved transport af skadelige flydende stoffer i bulk.

Regel 2 Anvendelse

1 Medmindre andet udtrykkeligt er bestemt, gælder bestemmelserne i dette kapitel for alle skibe, der fører skadelige, flydende stoffer i bulk.

2 Når en ladning, der er omfattet af bestemmelserne i kapitel XXI, føres i et lastrum i en kemikalietanker, gælder tillige de pågældende bestemmelser i kapitel XXI.

3 Regel 13 i dette kapitel gælder kun for skibe, der fører stoffer, som af hensyn til kontrollen med stoffernes udtømning er kategoriseret under kategori A, B eller C.

4 For skibe, der er bygget før 1. juli l986, gælder bestemmelserne i regel 5, i dette kapitel med hensyn til kravet om udtømning under vandlinjen og maximum koncentration i kølvandet fra 1. januar 1988.

5 Administrationen kan give tilladelse til montering af alle former for udstyr, materialer, indretninger eller apparater i et skib som alternativ til, hvad der kræves i henhold til dette kapitel, såfremt udstyret, materialerne, indretningerne eller apparaterne er mindst lige så effektive, som hvad der kræves i henhold til dette kapitel. Denne bemyndigelse til Administrationen skal ikke udstrække sig til at erstatte konstruktionsmæssige krav med operationelle procedurer i forbindelse med kontrollen med udtømning af skadelige flydende stoffer, som foreskrevet i bestemmelserne i dette kapitel.

6 Administrationen, som i henhold til stk. 5 i denne regel tillader udstyr, materialer, indretninger eller apparater som alternativer til kravene i dette kapitel, skal tilstille Organisationen nærmere oplysninger herom, som skal videresendes til konventionsparterne til underretning og eventuel videre foranstaltning.

7 a) Hvor en ændring til dette kapitel og til den internationale kode om konstruktion og udstyr af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk, medfører ændringer af konstruktion eller udstyr og installationer på grund af forøgede krav til transport af visse stoffer, kan Administrationen for et specificeret tidsrum modificere eller udsætte indførelsen af kravene i sådanne ændringer for skibe, som er bygget før ikrafttrædelsen af den pågældende ændring, hvis den umiddelbare håndhævelse af en sådan ændring synes urimelig eller uigennemførlig. Sådanne lempelser skal vurderes i forhold til hvert stof, idet der skal tages hensyn til de retningslinier, som er udarbejdet af Organisationen .

b) Den Administrationen, som tillader sådanne lempelser i forhold til en ændring under dette stykke, skal sende en rapport til Organisationen, som angiver detaljer om det pågældende skib eller skibe, de laster som skibet kan føre, det fartsområde det enkelte skib har og begrundelsen for lempelsen, som så kan cirkuleres til de øvrige konventionslande med henblik på information eller eventuel reaktion.

Regel 3 Kategorisering af skadelige, flydende stoffer

1 For anvendelsen af dette kapitels regler skal flydende stoffer inddeles i følgende fire kategorier:

a) Kategori A - skadelige, flydende stoffer, som hvis de blev udtømt i havet ved tankrensning eller ved udtømning af ballast, ville frembyde stor fare enten for havenes ressourcer eller den menneskelige sundhed eller ville volde stor skade på havenes rekreative værdier eller være til alvorlig gene for anden retmæssig udnyttelse af havet og derfor berettige iværksættelsen af strenge foranstaltninger til bekæmpelse af forurening.

b) Kategori B - skadelige, flydende stoffer, som hvis de blev udtømt i havet ved udtømning af ballast, ville frembyde enten for havenes ressourcer eller den menneskelige sundhed eller ville volde skade på havenes rekreative værdier eller være til gene for anden retmæssig udnyttelse af havet og derfor berettige iværksættelsen af særlige foranstaltninger til bekæmpelse af forurening.

c) Kategori C - skadelige, flydende stoffer, som, hvis de blev udtømt i havet ved tankrensning eller ved udtømning af ballast, ville frembyde ringe fare enten for havenes ressourcer eller den menneskelige sundhed eller ville volde mindre skade på havenes rekreative værdier eller være til mindre gene for anden retmæssig udnyttelse af havet og derfor kræve særlige betingelser for deres behandling.

d) Kategori D - skadelige, flydende stoffer, som, hvis de blev udtømt i havet ved tankrensning eller ved udtømning af ballast, ville frembyde en målelig fare enten for havenes ressourcer eller den menneskelige sundhed eller ville volde minimal gene for anden retmæssig udnyttelse af havene og derfor kræve nogen opmærksomhed med hensyn til de betingelser, hvorpå de kan behandles.

2 Retningslinier til brug ved klassifikationen af skadelige, flydende stoffer er givet i tillæg I til dette kapitel.

3 I tillæg II til dette kapitel er anført en liste over de skadelige, flydende stoffer, der føres i bulk, som allerede er kategoriseret som kategori A, B, C eller D, og som er omfattet af bestemmelserne i dette kapitel.

4 Hvis et flydende stof, som ikke er blevet klassificeret i henhold til stk. 1 i denne regel eller vurderet som anført i regel 4, stk. 1, agtes ført i bulk, skal regeringerne i de konventionslande, som berøres af den påtænkte transport, foretage og enes om en midlertidig vurdering af den påtænkte transport på grundlag af de i denne regels stk. 2 omtalte retningslinier. Indtil der er opnået fuld enighed mellem de berørte regeringer, så hurtigt som muligt, men ikke senere end 90 dage efter den første transport, skal den pågældende Administration underrette Organisationen og stille detaljerede oplysninger vedrørende stoffet og den midlertidige vurdering til rådighed, således at disse straks kan tilstilles alle kontraherende parter til underretning og overvejelse. Hvert konventionslands regering skal have en periode på 90 dage, inden for hvilken den kan fremsende sine bemærkninger til Organisationen med hensyn til vurderingen af stoffet.

Regel 4 Andre flydende stoffer

1 De stoffer, der er anført i tillæg III til dette kapitel, er blevet vurderet og anset for at falde uden for kategorierne A, B, C og D som defineret i regel 3, stk. 1, fordi de på indeværende tidspunkt skønnes ikke at frembyde nogen fare for den menneskelige sundhed, havenes ressourcer, rekreative værdier eller anden retmæssig udnyttelse af havet, når de udtømmes i havet ved tankrensning eller udtømning af ballast.

2 Ingen af disse bestemmelser finder anvendelse på udtømning af rendestens- eller ballastvand eller andre rester eller blandinger, der kun indeholder stoffer, som er anført i tillæg III til dette kapitel.

3 Ingen af disse bestemmelser finder anvendelse på udtømning i havet af ren ballast eller adskilt ballast.

Regel 5 Udtømning af skadelige flydende stoffer

Stoffer under kategorierne A, B, og C uden for særlige områder og stoffer under kategori D i alle områder

Med forbehold af bestemmelser i stk. 14 i denne regel samt i regel 6:

1 Udtømning i havet af stoffer, der hører under kategori A som defineret i regel 3, stk. 1, pkt. a, eller af stoffer, der midlertidigt er vurderet som hørende under kategori A, eller af ballastvand, tankskyllevand eller andre rester eller blandinger, der indeholder sådanne stoffer, er forbudt. Hvis tanke, der indeholder sådanne stoffer eller blandinger, skal renses, skal de herved fremkomne rester udtømmes i et modtageanlæg, indtil koncentrationen af stoffet i udløbet til et sådant anlæg er på eller under 0,1% (vægt) og indtil tanken er tom med undtagelse af hvidt eller gult forsvor, hvor restkoncentrationen skal være på eller under 0,01% (vægt). Vand der efterfølgende påfyldes tanken kan udtømmes i havet, når alle følgende betingelser er opfyldt:

a) skibet skal gøre mindst 7 knobs fart, såfremt det fremdrives ved egen kraft, eller mindst 4 knobs fart, såfremt det ikke fremdrives ved egen kraft,

b) udtømningen skal ske under vandlinien under hensyntagen til søvandsindtagenes placering, og

c) udtømningen skal ske i en afstand af mindst 12 sømil fra nærmeste kyst og på en vanddybde af mindst 25 meter.

2 Udtømning i havet af stoffer, der hører under kategori B som defineret i regel 3, stk. 1, pkt. b, eller af de stoffer, der midlertidigt er vurderet som hørende under kategori B eller af ballastvand, tankskyllevand eller af andre rester eller blandinger, der indeholder sådanne stoffer, er forbudt, medmindre følgende betingelser alle er opfyldt:

a) skibet skal gøre mindst 7 knobs fart, såfremt det fremdrives ved egen kraft, eller mindst 4 knobs fart, såfremt det ikke fremdrives ved egen kraft,

b) fremgangsmåderne ved og anordningerne til udtømning skal være godkendt af Administrationen. Sådanne fremgangsmåder og anordninger skal være baseret på normer, der er udformet af Organisationen, og skal sikre, at udløbets koncentration og udtømningshastighed er sådan, at koncentrationen af stoffet ikke overstiger 1 ppm i skibets kølvand,

c) den maksimale lastmængde, der udtømmes fra hver tank med tilhørende rørsystem, må ikke overstige den maksimale mængde, der kan godkendes efter dette stykkes punkt b, og må i intet tilfælde overstige den største af værdierne 1 kbm eller 1/3000 af tankens totale kapacitet i kubikmeter,

d) udtømning skal ske under vandlinien under hensyntagen til søvandsindtagenes placering, og

e) udtømningen skal ske i en afstand af mindst 12 sømil fra nærmeste kyst og på en vanddybde af mindst 25 meter.

3 Udtømning i havet af stoffer, der hører under kategori C som defineret i regel 3, stk. 1, pkt. c, eller af de stoffer, der midlertidigt er vurderet som hørende under kategori C, eller af ballastvand, tankskyllevand eller af andre rester eller blandinger, der indeholder sådanne stoffer, er forbudt, medmindre følgende betingelser alle er opfyldt:

a) skibet skal gøre mindst 7 knobs fart, såfremt det fremdrives ved egen kraft, eller mindst 4 knobs fart, såfremt det ikke fremdrives ved egen kraft,

b) fremgangsmåder ved og anordningerne til udtømning skal være godkendt af Administrationen. Sådanne fremgangsmåder og anordninger skal være baseret på normer, der er udformet af Organisationen, og skal sikre, at udløbets koncentration og udtømningshastighed er sådan, at koncentrationen af stoffet ikke overstiger 10 ppm i skibets kølvand,

c) den maksimale lastmængde, der udtømmes fra hver tank med tilhørende rørsystem må ikke overstige den maksimale mængde, der kan godkendes efter dette stykkes punkt b, og må i intet tilfælde overstige den største af værdierne 3 kbm eller 1/1000 af tankens totale kapacitet i kubikmeter,

d) udtømningen skal ske under vandlinien under hensyntagen til søvandsindtagenes placering, og

e) udtømningen skal ske i en afstand af mindst 12 sømil fra nærmeste kyst og på en vanddybde af mindst 25 meter.

4 Udtømning i havet af stoffer, der hører under kategori D som defineret i regel 3, stk. 1, pkt. d, eller af de stoffer, der midlertidigt er vurderet som hørende under kategori D, eller af ballastvand, tankskyllevand eller af andre rester eller blandinger, der indeholder sådanne stoffer, er forbudt, medmindre følgende betingelser alle er opfyldt:

a) skibet skal gøre mindst 7 knobs fart, såfremt det fremdrives ved egen kraft, eller mindst 4 knobs fart, såfremt det ikke fremdrives ved egen kraft,

b) sådanne blandinger må ikke være af en koncentration, der overstiger 1 del stof til 10 dele vand, og

c) udtømningen skal ske i en afstand af mindst 12 sømil fra nærmeste kyst.

5 Udluftning foretaget efter en af Administrationen godkendt fremgangsmåde kan benyttes til fjernelse af ladningsrester fra en tank. En sådan fremgangsmåde skal være baseret på normer, der er udformet af Organisationen. Vand der efterfølgende påfyldes tanken skal anses for værende rent og er ikke under iagttagelse af denne regels stk. 1, 2, 3 eller 4.

6 Udtømning i havet af stoffer, som ikke er klassificeret eller midlertidigt bedømt eller vurderet som omtalt i regel 4, stk. 1, eller af ballastvand, tankskyllevand eller andre rester eller blandinger, der indeholder sådanne stoffer, er forbudt.

Stoffer under kategorierne A, B og C inden for særlige områder

Under forbehold af bestemmelserne stk. 14 samt i regel 6:

7 Udtømning i havet af stoffer under kategori A som defineret i regel 3, stk. 1, pkt. a, eller af de stoffer, der midlertidigt er vurderet som hørende under kategori A, eller af ballastvand, tankskyllevand eller af andre rester eller blandinger, der indeholder sådanne stoffer, er forbudt. Hvis tanke, der rummer sådanne stoffer eller blandinger, skal renses, skal de herved fremkomne rester udtømmes i et modtageanlæg, som de stater, der grænser op til det særlige havområde, skal oprette i overensstemmelse med regel 7, indtil koncentrationen af stoffet i udløbet til modtageanlægget er nede på eller under 0,05% (vægt) og indtil tanken er tom med undtagelse at hvidt og gult fosfor, hvor restkoncentrationen skal være på eller under 0,005% (vægt). Vand der efterfølgende påfyldes tanken kan udtømmes i havet, når samtlige følgende betingelser er opfyldt.

a) skibet skal gøre mindst 7 knobs fart, såfremt det fremdrives ved egen kraft, eller mindst 4 knobs fart, såfremt det ikke fremdrives ved egen kraft,

b) udtømningen skal ske under vandlinien under hensyntagen til søvandsindtagenes placering, og

c) udtømningen skal ske i en afstand af mindst 12 sømil fra nærmeste kyst og på en vanddybde af mindst 25 meter.

8 Udtømning i havet af stoffer under kategori B som defineret i regel 3, stk. 1, pkt. b, eller af de stoffer, der midlertidigt er vurderet som hørende under kategori B, eller af ballastvand, tankskyllevand eller af andre rester eller blandinger, der indeholder sådanne stoffer, er forbudt, medmindre følgende betingelser er opfyldt:

a) tanken er blevet forrenset i overensstemmelse med den af Administrationen godkendte metode, som skal være baseret på normer, der er udformet af Organisationen, og det fremkomne tankskyllevand er blevet udtømt i et modtageanlæg.

b) skibet skal gøre mindst 7 knobs fart, såfremt det fremdrives ved egen kraft, eller mindst 4 knobs fart, såfremt det ikke fremdrives ved egen kraft,

c) fremgangsmåderne ved og anordningerne til udtømning og rensning skal være godkendt af Administrationen. Sådanne fremgangsmåder og anordninger skal være baseret på normer, der er udformet af Organisationen, og skal sikre, at udløbets koncentration og udtømningshastighed er sådan, at koncentrationen af stoffet i skibets kølvand ikke overstiger 1 ppm,

d) udtømningen skal ske under vandlinien under hensyntagen til søvandsindtagenes placering, og

e) udtømningen skal ske i en afstand af mindst 12 sømil fra nærmeste kyst og på en vanddybde af mindst 25 meter.

9 Udtømning i havet af stoffer under kategori C som defineret i regel 3, stk. 1, pkt. c, eller af de stoffer, som midlertidigt er vurderet som hørende under kategori C, eller ballastvand, tankskyllevand eller af andre rester eller blandinger, der indeholder sådanne stoffer, er forbudt, medmindre følgende betingelser alle er opfyldt:

a) skibet skal gøre mindst 7 knobs fart, såfremt det fremdrives ved egen kraft, eller mindst 4 knobs fart, såfremt det ikke fremdrives ved egen kraft,

b) fremgangsmåderne ved og anordningerne til udtømning skal være godkendt af Administrationen. Sådanne fremgangsmåder og anordninger skal være baseret på normer, der er udformet af Organisationen, og skal sikre, at udløbets koncentration og udtømningshastighed er sådan, at koncentrationen af stoffet i skibets kølvand ikke overstiger 1 ppm,

c) den maksimale lastmængde, der udtømmes fra hver tank med tilhørende rørsystem, må ikke overstige den maksimale mængde, der kan godkendes efter dette stykkes punkt b, og må i intet tilfælde overstige den største af værdierne 1 kb eller 1/3000 af tankens totale kapacitet i kubikmeter,

d) udtømningen skal ske under vandlinien under hensyntagen til søvandsindtagenes placering, og

e) udtømningen skal ske i en afstand af mindst 12 sømil fra nærmeste kyst og på en vanddybde af mindst 25 meter.

10 Udluftningen, som foretages efter en af Administrationen godkendt fremgangsmåde, kan benyttes til fjernelse af ladningsrester fra en tank. En sådan fremgangsmåde skal være baseret på normer, der er udformet af Organisationen. Vand der efterfølgende påfyldes tanken skal anses for værende rent og er ikke omfattet af denne regels stk. 7, 8 eller 9.

11 Udtømning i havet af stoffer, som ikke er blevet klassificeret, midlertidigt bedømt eller vurderet som anført i regel 4, eller af ballastvand, tankskyllevand eller af andre rester eller blandinger, der indeholder sådanne stoffer, er forbudt.

12 Intet i denne regel forbyder et skib at beholde resterne fra en ladning af stoffer hørende under kategori B eller C om bord og at udtømme sådanne rester i havet uden for et særligt område i overensstemmelse med stk. 2 henholdsvis stk. 3 i denne regel.

13 a) Regeringerne i de konventionslande, hvis kyster grænser op til et givet særligt område, skal sammen enes om at fastsætte dato, hvorpå kravet i regel 7, stk. 1, skal være opfyldt, og fra hvilken kravene i stk. 7, 8, 9 og 10 i denne regel skal træde i kraft for det pågældende områdes vedkommende, og underrette Organisationen om den således fastsatte dato mindst seks måneder i forvejen. Organisationen skal derpå straks give alle parter meddelelse om denne dato.

b) Hvis datoen for denne konventions ikrafttræden ligger forud for den dato, der er fastsat i overensstemmelse med pkt. a i dette stykke, skal kravene i denne regels stykke 1, 2 og 3 gælde i mellemtiden.

14 I det Antarktiske område er udledning af skadelige flydende stoffer eller sådanne blandinger ikke tilladt.

Regel 5A Pumper, rør- og lossesystemer

1 Alle skibe, der er bygget den 1. juli 1986 eller senere, skal forsynes med pumpe- og rørsystemer som ved afprøvning under gunstige pumpebetingelser sikrer, at hver enkelt tank, der er beregnet til at føre et kategori B-stof, ikke indeholder en restmængde, der overstiger 0,1 kb i tanken og dens tilhørende rørsystem og i umiddelbar nærhed af den pågældende tanks sugested.

2 a) Regeringerne i de konventionslande, hvis kyster grænser op til et givet særligt område, skal sammen enes om at fastsætte dato, hvorpå kravet i regel 7, stk. 1, skal være opfyldt, og fra hvilken kravene i stk. 7, 8, 9 og 10 i denne regel skal træde i kraft for det pågældende områdes vedkommende, og underrettes Organisationen om den således fastsatte dato mindst seks måneder i forvejen. Organisationen skal derpå straks give alle parter meddelelse om denne dato.

b) Hvis datoen for denne konventions ikrafttræden ligger forud for den dato, der er fastsat i overensstemmelse med pkt. a i dette stykke, skal kravene i denne regels stykke 1, 2 og 3 gælde i mellemtiden.

3 Alle skibe, der er bygget den 1. juli 1986 eller derefter, skal forsynes med pumpe- og rørsystemer, som ved afprøvning under gunstige pumpebetingelser sikrer, at hver enkelt tank, der er beregnet til at føre et kategori C-stof, ikke indeholder en restmængde, der overstiger 0,3 (m3) i tankens tilhørende rørsystem og i umiddelbar nærhed af den pågældende tanks sugested.

4 a) Med forbehold af bestemmelserne i dette stykkes pkt. b) skal alle skibe, der er bygget før 1. juli 1986, forsynes med pumpe- og rørsystemer, som ved afprøvning under gunstige pumpebetingelser sikrer, at hver enkelt tank, der er beregnet til at føre kategori C-stoffer ikke indeholder en restmængde, der overstiger 0,9 (m3) i tankens tilhørende rørsystem og i umiddelbar nærhed af den pågældende tanks sugested.

b) Indtil 2. oktober 1994 skal de skibe, der er henvist til i dette stykkes pkt. a), såfremt de ikke allerede opfylder kravene i dette pkt., som et minimum forsynes med pumpe- og rørsystemer som ved afprøvning under gunstige pumpebetingelser og overfladerestbedømmelse sikrer, at hver enkelt tank, der er beregnet til at føre kategori C-stoffer ikke indeholder restmængder i tankens tilhørende rørsystem, der overstiger den største af værdierne 3 (m3) eller 1/1000 af tankens totale kapacitet i kubikmeter.

5 De pumpebetingelser, der er henvist til i stykkerne 1, 2, 3 og 4 i denne regel, skal godkendes af Administrationen og skal være baseret på normer, der er udformet af Organisationen. De pumpeprøver, der er henvist til i denne regels stykke 1, 2, 3 og 4, skal benytte vand som prøvemedium og skal godkendes af Administrationen samt skal være baseret på normer, der er udformet af Organisationen. De restmængder på lasttankoverflader, der er henvist til i denne regels stk. 2.b) og 4.b) skal fastsættes på basis af normer, der er udformet af Organisationen.

6 a) Med forbehold af dette stykkes pkt. b), behøver bestemmelserne i stk. 2 og 4 i denne regel ikke at findes anvendelse på skibe, der er bygget før 1. juli l986, der er beskæftiget i begrænsede farter som fastlagt af administrationen mellem:

(i) havne eller terminaler inden for en stat, der har tiltrådt konventionen eller

(ii) havne eller terminaler i stater, der har tiltrådt konventionen.

b) Bestemmelser i dette stykkes pkt. a) gælder kun for skibe, der er bygget inden 1. juli l986, såfremt følgende iagttages:

(i) hver gang en tank indeholdende kategori B eller C-stoffer eller blandinger heraf skal renses eller forsynes med ballast, skal tanken renses i overensstemmelse med en renseprocedure, der er godkendt af Administrationen og som er baseret på normer, der er udformet af Organisationen, og tankskyllevæskerne skal udtømmes til et modtageanlæg,

(ii) efterfølgende skylninger eller ballastvand skal udtømmes til et modtageanlæg i overensstemmelse med andre bestemmelser i dette kapitel,

(iii) tilstrækkeligheden af de ovenfor nævnte havnes og terminalers modtageanlæg med henblik på dette punkt skal godkendes af regeringerne i konventionslandene inden for hvilke disse havne og terminaler er beliggende,

(iv) i tilfælde af at skibe sejler til havne eller terminaler, der er under jurisdiktion af andre konventionslande, skal Administrationen underrette Organisationen og tilstille nærmere oplysninger om undtagelsen med henblik på videresendelse til konventionsparterne til underretning og eventuel videre foranstaltning, og

(v) det certifikat, der kræves i henhold til dette kapitel skal påtegnes med, at skibet alene er beskæftiget i begrænsede farter.

7 Såfremt et skib, hvis bygning og drift er indrettet således, at der ikke kræves ballast i lasttanke, og lasttankrensning kun kræves i tilfælde af reparation eller tørdokning, kan Administrationen give tilladelse til dispensation fra bestemmelserne i denne regels stykker 1, 2, 3 og 4, forudsat at samtlige følgende betingelser opfyldes:

a) at skibets konstruktion, bygning og udstyr godkendes af Administrationen, idet der tages hensyn til skibets påtænkte fart,

b) at enhver restmængde fra tankrensninger, som måtte udføres inden reparation eller tørdokning, udtømmes til et modtageanlæg, hvis tilstrækkelig administration skal have forvisset sig om,

c) at det i henhold til dette kapitel krævede certifikat angiver:

(i) at hver lasttank er godkendt til at føre kun et benævnt stof, og

(ii) nærmere detaljer om undtagelsen,

d) at skibet medbringer en egnet driftsmanual, der er godkendt af Administrationen, og

e) at i tilfælde af at skibet sejler på havne eller terminaler, der er under en anden konventionsstats jurisdiktion, at Administrationen underretter Organisationen og tilstiller nærmere oplysninger om undtagelsen med henblik på videresendelse til konventionsparterne til deres underretning og eventuel videre foranstaltning.

Regel 6 Undtagelser

Regel 5 i dette kapitel finder ikke anvendelse på:

a) udtømning i havet af skadelige, flydende stoffer eller blandinger indeholdende sådanne stoffer, som er nødvendig af hensyn til et skibs sikkerhed eller for at redde menneskeliv på havet, eller

b) udtømning i havet af skadelige flydende stoffer eller blandinger indeholdende sådanne stoffer som følge af skade på et skib eller dets udstyr:

1) under forudsætning af, at der efter skadens indtræden eller opdagelsen af udtømningen er blevet iagttaget alle rimelige forholdsregler med henblik på at undgå udtømningen eller begrænse den til det mindst mulige, og

2) medmindre skibets reder eller fører har forårsaget skaden enten forsætligt eller ved grov fejl eller fordømmelse og med viden om, at der var fare for skade, eller

c) udtømning i havet af skadelige, flydende stoffer eller blandinger indeholdende sådanne stoffer, når dette sker med Administrationens godkendelse og med det formål at bekæmpe specifikke forureningshændelser for at begrænse forureningsskaden. Enhver sådan udtømning skal godkendes af den kontraherende part, inden for hvis jurisdiktion udtømningen forventes at ville finde sted.

Regel 7 Modtageanlæg og arrangementer i losseterminaler

1 Hver konventionsparts regering forpligter sig til at sørge for, at der efter nedenstående retningslinier tilvejebringes modtageanlæg i det omfang, det er nødvendigt for de skibe, der benytter dens havne, terminaler eller reparationshavne:

a) laste- og lossehavne og terminaler skal have anlæg, der er tilstrækkelige til uden unødig forsinkelse for skibene at modtage sådanne rester og blandinger med indhold af skadelige, flydende stoffer, der som følge af bestemmelserne i dette kapitel skal fjernes fra de skibe, der fører dem, og

b) skibsreparationshavne, hvor der foretages reparationer af kemikalietankskibe, skal have anlæg, der er tilstrækkelige til at modtage rester og blandinger, som indeholder skadelige, flydende stoffer.

2 Hver konventionspart skal træffe bestemmelse om de typer anlæg, der skal tilvejebringes i hver enkelt laste- og lossehavn, terminal og skibsreparationshavn for at opfylde stk. 1 i denne regel, og underrette Organisationen derom.

3 Hver konventionsparts regering forpligter sig til at sikre, at losseterminaler har arrangementer der gør det muligt, at anvende det i disse regler krævede strippesystem i skibe, der losser farlige, flydende stoffer i disse terminaler. Lastslanger og rørsystemer i terminalen, indeholdende farlige, flydende stoffer, som modtages fra skibe, der losser disse stoffer i terminalen, må ikke ledes tilbage til skibet.

4 Hver part skal til Organisationen til videreforanstaltning til de berørte parter, meddele om alle tilfælde hvor de anlæg, der kræves i henhold til denne regels stk. 3, påstås at være utilstrækkelige.

Regel 8 Kontrolforanstaltninger

1 a) Hver konventionsparts regering skal udpege eller bemyndige inspektører med det formål at gennemføre denne regel. Inspektørerne skal udføre kontrol i overensstemmelse med kontrolprocedurer, der er udformet af Organisationen.

b) En fører af et skib, der fører farlige, flydende stoffer i bulk skal sikre, at bestemmelserne i regel 5 og denne regel er blevet opfyldt og at lastjournalen udfyldes i overensstemmelse med regel 9, når som helst der finder operationer sted, der er henvist til i denne regel.

c) En undtagelse som den, der er henvist til i stk. 2, pkt. b), stk. 5, pkt. b), stk. 6, pkt. c) eller stk. 7, pkt. c) i denne regel kan kun udstedes af regeringen for den modtagende part til et skib, der går i fart på havne eller terminaler, der er under andre konventionsparters jurisdiktion. Hvis en sådan undtagelse er tilladt skal den relevante tekst indføres i lastjournalen og påtegnes af inspektøren, der er henvist til i dette stykkes pkt. a).

Kategori A-stoffer i alle områder

2 Med hensyn til kategori A-stoffer gælder følgende bestemmelser i alle områder:

a) En tank, der er blevet losset, skal med forbehold af bestemmelserne i dette stykkes pkt. b), renses i overensstemmelse med kravene i stykke 3 eller 4 i denne regel, inden skibet forlader lossehavnen.

b) Efter anmodning fra skibsføreren kan regeringen for den modtagende part undtage skibet fra de krav, der er henvist til i dette stykkes pkt. a), når følgende er godtgjort:

(i) at den lossede tank genlastes med samme stof eller et andet stof, der er foreneligt med det tidligere og at tanken ikke bliver renset eller får tilført ballast forud for lastningen, eller

(ii) at den lossede tank hverken renses eller får tilført ballast til søs og at bestemmelserne i stk. 3 eller 4 i denne regel er opfyldt i en anden havn, forudsat at det er blevet bekræftet skriftligt, at der er et modtageanlæg til rådighed i den pågældende havn og at den er egnet til et sådant formål, eller

(iii) at lastrester fjernes ved en udluftningsmetode, der er godkendt af Administrationen og er baseret på normer, der er udformet af Organisationen.

3 Hvis tanken skal renses i overensstemmelse med denne regels pkt. 2 a) skal restmængden fra tankskylningen udtømmes til et modtageanlæg, i det mindste indtil koncentrationen af stoffet målt ved analyser af prøver af restmængden udtaget af inspektøren, er faldet til den pågældende restkoncentration, der er fastsat i regel 5, stk. 1 eller stk. 7 til dette kapitel. Når den foreskrevne restkoncentration er nået, skal det resterende tankskyllevand forsat udtømmes til modtageanlægget, indtil tanken er tom. Oplysninger herom skal indføres i lastjournalen og attesteres af inspektøren, der er henvist til under denne regels stk. 1, pkt. a).

4 Såfremt modtagerlandets regering finder godtgjort, at det er umuligt at måle stofkoncentrationen i restmængden, uden at dette medfører unødig forsinkelse af skibet, kan den godkende en alternativ fremgangsmåde som svarende til denne regels stk. 3, forudsat:

a) At tanken forrenses i overensstemmelse med en fremgangsmåde, der er godkendt af Administrationen og baseret på normer, der er udformet af Organisationen, og

b) at den inspektør, der er henvist til under stk. 1, pkt. a), attesterer i lastjournalen, at

(i) tanken med tilhørende pumpe- og rørsystem er blevet tømt, og

(ii) at forrensningen er udført i overensstemmelse med den forrensningsmetode, der er godkendt af Administrationen for den pågældende tank og det pågældende stof, og

(iii) at tankskyllevandet fra en sådan forrensning er blevet udtømt i et modtageanlæg, samt at tanken er tom.

Kategori B og C-stoffer uden for særlige områder

5 For så vidt angår kategori B og C-stoffer, gælder følgende bestemmelser uden for særlige områder:

a) En tank, der er blevet losset, skal med forbehold af bestemmelser i dette stykkes pkt. b), forrenses inden skibet forlader lossehavnen i følgende tilfælde:

(i) når det lossede stof er angivet i de normer, der er udformet af Organisationen som førende til en restmængde, der overstiger den maksimummængde, der må udtømmes i havet i henhold til regel 5, pkt. 2) eller pkt. 3) i tilfælde af henholdsvis kategori B eller C-stoffer, eller

(ii) når losningen udføres i overensstemmelse med de pumpebetingelser for tanken, som er godkendt af Administrationen og som er baseret på normer, der er udformet af Organisationen, som henvist til i regel 5A, pkt. 5, eller såfremt de nævnte godkendte pumpebetingelser ikke kan opnås, at den inspektør, der er nævnt i stk. 1, pkt. a i denne regel, træffer tilfredsstillende alternative foranstaltninger til fjernelse af lastrester fra skibet ned til den relevante værdi, som angivet i regel 5A.

Den anvendte metode til forrensning skal godkendes af Administrationen og skal baseres på normer, der er udformet af Organisationen og det fremkomne skyllevand skal udtømmes til et modtageanlæg i lossehavnen.

b) Efter anmodning fra skibets fører, kan regeringen i modtagerlandet undtage skibet fra kravene i dette stykkes pkt. a), såfremt det godtgøres:

(i) at den lossede tank genlastes med samme stof eller et andet stof, der er foreneligt med det tidligere og at tanken ikke bliver renset eller får tilført ballast forud for lastningen, eller

(ii) at den lossede tank hverken renses eller får tilført ballast til søs og tanken bliver forrenset i overensstemmelse med en fremgangsmåde, der er godkendt af Administrationen, og som er baseret på normer, der er udformet af Organisationen, og at det fremkomne skyllevand udtømmes til et modtageanlæg i en anden havn, forudsat at det er blevet bekræftet skriftligt, at der i den pågældende havn findes et modtageanlæg og at dette er egnet til formålet, eller

(iii) at lastrester fjernes ved en udluftningsmetode, der er godkendt af Administrationen og som er baseret på normer, der er udformet af Organisationen.

Kategori B-stoffer inden for særlige områder

6 Med hensyn til kategori B-stoffer, gælder følgende bestemmelser inden for særlige områder:

a) En tank, der er blevet losset, skal med forbehold af bestemmelserne i pkt. b) og c) i denne regel forrenses inden skibet forlader lossehavnen. Den til forrensningen anvendte fremgangsmåde skal godkendes af Administrationen og skal baseres på normer, der er udformet af Organisationen og det fremkomne skyllevand skal udtømmes til et modtageanlæg i lossehavnen.

b) De i dette stykkes pkt. a) nævnte krav gælder ikke, såfremt samtlige nedenstående betingelser er opfyldt:

(i) at det lossede kategori B-stof er angivet i de normer, der er udformet af Organisationen som førende til restmængder, der ikke overstiger den maksimumsmængde, der kan udtømmes i havet uden for særlige områder i henhold til dette bilags regel 5, stk. 2 og resterne bibeholdes om bord for efterfølgende udtømning i havet uden for særlige områder i overensstemmelse med regel 5, stk. 2 og

(ii) at losningen udføres i overensstemmelse med de pumpebetingelser for den pågældende tank, som er godkendt af Administrationen og som er baseret på normer, der er udformet af Organisationen som henvist til i regel 5A, stk. 5, eller såfremt de nævnte pumpebetingelser ikke kan opnås, at den inspektør, der er nævnt i stk. 1, pkt. a), træffer alternative foranstaltninger til fjernelse af lastrester fra skibet ned til den relevante værdi, som angivet i regel 5 A.

c) Efter anmodning fra skibets fører, kan regeringen i modtagerlandet undtage skibet fra kravene i dette stykkes pkt. a), såfremt det godtgøres:

(i) at den lossede tank genlastes med samme stof eller et andet stof, der er foreneligt med det tidligere og at tanken ikke bliver renset eller får ballast tilført forud for lastningen, eller

(ii) at den lossede tank hverken renses eller får tilført ballast til søs, og tanken bliver forrenset i overensstemmelse med en fremgangsmåde, der er godkendt af Administrationen, og som er baseret på normer, der er udformet af Organisationen, og at det fremkomne skyllevand udtømmes til et modtageanlæg i en anden havn, forudsat at det er blevet bekræftet skriftligt, at der i den pågældende havn findes et modtageanlæg, og at dette er egnet til formålet, eller

(iii) at lastrester fjernes ved en udluftningsmetode, der er godkendt af Administrationen og som er baseret på normer, der er udformet af Organisationen.

Kategori C-stoffer inden for særlige områder

7 Med hensyn til kategori C-stoffer, gælder følgende bestemmelser inden for særlige områder:

a) En tank, der er blevet losset, skal med forbehold af bestemmelserne i dette stykkes pkt. b) og c), forrenses, inden skibet forlader lossehavnen, i følgende tilfælde:

(i) når det lossede kategori C-stof er angivet i de normer, der er udformet af Organisationen som førende til restmængder, der overstiger den maksimummængde, der må udtømmes i havet i henhold til regel 5, stk. 9, eller

(ii) når losningen ikke udføres i overensstemmelse med de pumpebetingelser for den pågældende tank, der er godkendt af Administrationen og som er baseret på normer, der er udformet af Organisationen, som henvist til i regel 5A, stk. 5, medmindre der for den inspektør, der er henvist til i denne regels stk. 1, pkt. a), træffes tilfredsstillende foranstaltninger til fjernelse af lastrester fra skibet ned til den relevante værdi, som angivet i regel 5A.

Den anvendte metode til forrensning skal godkendes af Administrationen og skal baseres på normer, der er udformet af Organisationen, og det fremkomne skyllevand skal udtømmes i et modtageanlæg i lossehavnen.

b) De i dette stykkes pkt. a) nævnte krav gælder ikke, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

(i) såfremt det lossede kategori C-stof er angivet i de normer, der er udformet af Organisationen som førende til restmængder, der ikke overstiger den maksimumsmængde, der kan udtømmes i havet uden for særlige områder i henhold til regel 5, stk. 3, og resterne bibeholdes om bord for efterfølgende udtømning i havet uden for de særlige områder i overensstemmelse med regel 5, stk. 3 og

(ii) såfremt losningen udføres i overensstemmelse med de pumpebetingelser for den pågældende tank, som er godkendt af Administrationen og er baseret på normer, der er udformet af Organisationen, som henvist til i regel 5A, stk. 5, eller såfremt de nævnte pumpebetingelser ikke kan opnås, at den inspektør, der er henvist til i denne regels stk. 1, pkt. a), træffer alternative foranstaltninger til fjernelse af lastrester fra skibet i mængder, der er angivet i regel 5A.

c) Efter anmodning fra skibets fører, kan regeringen i modtagerlandet undtage skibet fra kravene i dette stykkes pkt. a), såfremt det godtgøres:

(i) at den lossede tank genlastes med samme stof eller et andet stof, der er foreneligt med det tidligere, og at tanken ikke bliver renset eller får tilført ballast forud for lastningen, eller

(ii) at den lossede tank hverken renses eller får ballast tilført til søs og at tanken forrenses i overensstemmelse med en fremgangsmåde, der er godkendt af Administrationen og som er baseret på normer, der er udformet af Organisationen og at det fremkomne skyllevand udtømmes til et modtageanlæg i en anden havn, forudsat at det er blevet bekræftet skriftligt, at der i den pågældende havn findes et modtageanlæg og at det er egnet til formålet, eller

(iii) at lastrester fjernes ved en udluftningsmetode, der er godkendt af Administrationen og er baseret på normer, der er udformet af Organisationen.

Kategori D-stoffer i alle områder

8 Med hensyn til kategori D-stoffer skal en tank, der er blevet losset enten renses og det fremkomne skyllevand udtømmes til et modtageanlæg eller de tilbageværende rester i tanken skal fortyndes og udtømmes i havet i overensstemmelse med regel 5, stk. 4.

Udtømning fra en sloptank

9 Alle rester, som bibeholdes om bord i en sloptank, herunder rester fra pumperumsrendestene, som indeholder et kategori A-stof, eller inden for et særligt område, enten et kategori A-stof eller et kategori B-stof skal udtømmes til et modtageanlæg i overensstemmelse med bestemmelserne i regel 5, stk. 1, 7 eller 8, som finder anvendelse på det enkelte tilfælde.

Regel 9 Lastjournal

1 I ethvert skib, der omfattes af dette kapitel, skal der enten som en del af skibsdagbogen eller som en selvstændig bog forefindes en lastjournal for skadelige stoffer, udformet som angivet af Organisationen. Lastjournalen skal være ført i overensstemmelse med instruktionen i journalen og bestemmelserne i stk. 2 5 og stk. 9.

2 Lastjournalen skal føres for hver tank for sig, når der i skibet foretages en af følgende operationer, der omfatter et skadeligt flydende stof:

1) indtagning af last

2) intern overførsel af last

3) losning af last

4) rensning af lasttanke

5) indtagning af ballast fra lasttanke

6) udtømning af ballast fra lasttanke

7) bortfjernelse af rester til modtageanlæg

8) udtømning i havet eller fjernelse ved udluftning, i overensstemmelse med regel 5.

3 I tilfælde af udtømning af en i konventionens artikel 8 og dette kapitels regel 6 omhandlede art af et skadeligt, flydende stof eller en blanding med indhold af et sådant stof, skal der, hvad enten udtømningen er tilsigtet eller ej, i lastjournalen gives oplysning herom med angivelse af omstændighederne ved udtømningen og begrundelsen herfor.

4 En inspektør, der af et konventionslands regering er udpeget eller autoriseret til at føre tilsyn med handlinger, der omfattes af dette kapitel, skal efter inspektion af et skib indføre oplysning herom i skibets lastjournal. Udgifterne ved påtegning af journalen skal afholdes af ladningsmodtager.

5 Enhver handling, der omfattes af denne regels stk. 2 og 3, skal straks indføres i lastjournalen, således at alle indførsler i journalen vedrørende den pågældende handling er afsluttet. Hver indførsel skal underskrives af den eller de officerer, der har ansvaret for den pågældende operation, og hver side underskrives af skibets fører. Indførslerne i lastjournalen skal udfærdiges på det officielle sprog i den stat, hvis flag skibet er berettiget til at føre, og for skibe, der har et internationalt certifikat om forebyggelse af forurening for transport af skadelige flydende stoffer i bulk eller et certifikat, som henvist til i regel 12A på engelsk eller fransk. Indførslen på et sprog, som er officielt i det land, hvis flag skibet er berettiget til at føre, skal have forret i tilfælde af tvister eller uoverensstemmelser.

6 Lastjournalen skal opbevares på et sådant sted, at den er let tilgængelig for eftersyn og skal, bortset fra ubemandede skibe under bugsering, opbevares om bord. Journalen skal opbevares indtil tre år efter sidste indførsel.

7 Den kompetente myndighed under et konventionslands regering har ret til at efterse lastjournalen om bord på ethvert skib, som omfattes af dettes kapitel, medens skibet ligger i dets havn, og til at tage en afskrift af enhver indførsel i journalen samt til at forlange, at føreren attesterer afskriftens rigtighed.

8 Enhver sådan afskrift, der er blevet bekræftet af føreren som værende en rigtig afskrift af en indførsel i skibets journal for skadelige stoffer, skal kunne fremlægges i enhver retssag som bevis for de kendsgerninger, der er angivet i indførslen. Den kompetente myndigheds eftersyn af lastjournalen og udfærdigelsen af en bekræftet afskrift skal udføres så hurtigt som muligt og må ikke medføre unødig forsinkelse for skibet.

9 Lastjournalen skal føres tydeligt, og intet blad må udrives. Det, der en gang er indført, må ikke raderes, overstreges eller på anden måde gøres ulæseligt. Bliver det nødvendigt at foretage rettelser i journalen, skal rettelsen tilføjes som anmærkning.

10 Skibets agent skal underrette Søfartsstyrelsen eller den i stk. 4 nævnte virksomhed om anløb af skibe, som skal losse skadelige flydende stoffer, der transporteres i bulk. Underretningen skal gives så tidligt, at påtegningen i henhold til stk. 4 kan gennemføres, uden at skibet unødigt forsinkes.

Regel 10 Syn

1 Skibe, der fører skadelige flydende stoffer i bulk skal underkastes nedenfor anførte syn:

a) Et første syn før skibet sættes i fart eller før det i regel 11 foreskrevne certifikat udstedes første gang og som skal omfatte et fuldstændigt syn af dets konstruktion, udstyr, anlæg, tilbehør, anordninger og materialer, i den udstrækning skibet omfattes af dette kapitel. Dette syn skal være så effektivt, at det sikrer, at konstruktionen, udstyret, anlægget, tilbehøret, systemerne, anordningerne og materialerne fuldstændigt opfylder de pågældende forskrifter i dette kapitel.

b) Periodiske syn med mellemrum, hvis længde fastsættes af Administrationen, og som ikke må overstige 5 år, undtagen hvor regel 12, stk. 2, 5 og 6 finder anvendelse. Dette periodiske syn skal være så effektivt, at det derved konstateres at konstruktion, udstyr, anlæg, tilbehør, anordninger og materialer fuldstændigt opfylder dette kapitels forskrifter.

c) Et mellemliggende syn inden for 3 måneder før eller efter 2-årsdagen eller inden for 3 måneder før eller efter 3-årsdagen for certifikatets udstedelse. Synet skal foretages samtidigt med et af de årlige syn, som der er specificeret i stk. 1, punkt d) i denne regel. Synet skal sikre, at udstyret og de dermed forbundne pumpe- og rørsystemer, herunder systemer til registrering og kontrol af olieudtømning, systemer til tankrensning med råolie og udstyr til separation af olieholdigt vand og oliefiltreringsanlæg, fuldstændig opfylder de pågældende forskrifter i dette kapitel og er i god driftsmæssig stand. Det i henhold til regel 11 udstedte certifikat skal forsynes med påtegning om sådanne mellemliggende syn.

d) Et årligt syn inden for 3 måneder før eller efter 1-årsdagen for certifikatets udstedelse, som omfatter et generelt syn af konstruktion, udstyr, anlæg, tilbehør, anordninger og materialer, som der er henvist til i stk. 1, punkt a) i denne regel for at sikre, at det er blevet vedligeholdt i henhold til stk. 3 i denne regel og at det vedbliver med at være tilfredsstillende for den fart skibet er beregnet til. Certifikatet skal påtegnes om sådanne årlige syn i henhold til regel 11.

e) Yderligere syn skal afholdes enten generelt eller delvist efter en reparation som følge af de undersøgelser, der er foreskrevet i stk. 3 i denne regel, eller når vigtige reparationer eller fornyelser foretages. Synet skal udføres således, at det sikres at de nødvendige reparationer eller fornyelser er blevet udført effektivt, at materialer og den håndværksmæssige udførelse af sådanne reparationer og fornyelser under alle forhold er tilfredsstillende og at skibet under alle forhold opfylder bestemmelserne i dette kapitel.

2 a) Syn af skibe, der foretages med henblik på håndhævelsen af bestemmelser i dette kapitel, skal udføres af Administrationens embedsmænd. Dog kan Administrationen overdrage synene til inspektører, der er udnævnt til formålet eller til Organisationer, der er anerkendt af den.

b) En Administration, der udnævner inspektører eller anerkendte Organisationer til at udføre synene og inspektionerne således som beskrevet i dette stykkes pkt. a), skal som et minimum bemyndige enhver udnævnt inspektør eller anerkendt organisation til:

(i) at kræve reparation af et skib, og

(ii) udføre syn og inspektioner efter anmodning fra behørige myndigheder i et konventionslands havn.

Administrationen skal underrette Organisationen om de specifikke ansvarsområder og betingelser for den myndighed, der er udgivet til de udnævnte inspektører eller anerkendte Organisationer, og disse oplysninger skal tilstilles alle kontraherende parter til underretning af disses embedsmænd.

c) Når en udnævnt inspektør eller anerkendt organisation fastslår, at skibets stand med tilhørende udstyr ikke i det væsentlige svarer til oplysningerne i certifikatet, eller er af en sådan beskaffenhed, at skibet ikke er egnet til at fortsætte til søs uden at frembyde en urimelig fare for skade på havmiljøet, skal den pågældende inspektør eller organisation omgående påse, at der foretages en udbedring af fejlen og i rette tid underrette Administrationen. Hvis der ikke foretages en sådan udbedring, bør certifikatet inddrages og Administrationen skal underrettes omgående; og såfremt skibet befinder sig i en anden konventionsparts land, skal de behørige havnemyndigheder i det pågældende konventionsland underrettes omgående. Når en embedsmand fra Administrationen, en udnævnt inspektør eller anerkendt organisation har underrettet de behørige havnemyndigheder i det pågældende konventionsland, skal konventionslandets regering yde den nødvendige bistand til vedkommende embedsmand, inspektør eller organisation til udførelse af vedkommendes forpligtelser i henhold til denne regel. Hvor dette finder anvendelse skal det pågældende konventionslands regering træffe sådanne foranstaltninger, der sikrer, at skibet ikke sejler, før det kan fortsætte til søs eller forlader havnen med henblik på at fortsætte til det nærmeste reparationsværft uden at frembyde en urimelig fare for skade på havmiljøet.

d) I alle tilfælde påtager Administrationen sig det fulde ansvar for synets fuldstændighed og effektivitet og forpligter sig til at sikre de nødvendige forholdsregler til opfyldelse af denne forpligtelse.

3 a) Skibets stand med tilhørende udstyr skal opretholdes, således at det er i overensstemmelse med bestemmelser i dette kapitel, for at sikre at skibet i alle henseender forbliver egnet til at fortsætte til søs uden at frembyde nogen urimelig fare for skade på havmiljøet.

b) Efter at syn af skibet ifølge stk. 1 i denne regel er blevet foretaget, må der ikke foretages nogen ændring i konstruktion, udstyr, anlæg, tilbehør, anordninger eller materialer, som omfattes af synet, uden godkendelse af Administrationen, bortset fra direkte udskiftning af sådant udstyr og tilbehør.

c) I tilfælde af en ulykke i forbindelse med et skib, eller hvis der opdages en fejl, som væsentligt berører skibets stand eller udstyrets effektivitet eller fuldstændighed, som er omfattet af dette kapitel, skal skibets fører eller reder aflægge rapport ved første lejlighed til Administrationen, den anerkendte organisation eller den udnævnte inspektør, der er ansvarlig for udstedelsen af det relevante certifikat, som derefter skal foranstalte undersøgelser påbegyndt til fastlæggelse af, hvorvidt et syn, som påkrævet i henhold til denne regels stk. 1, er nødvendigt. Hvis skibet befinder sig i en anden konventionsparts havn, skal føreren eller rederen ligeledes omgående underrette de behørige myndigheder i den pågældende stats havn, og den udnævnte inspektør eller anerkendte organisation skal forvisse sig om, at der er aflagt den pågældende rapport.

Regel 11 Udstedelse og påtegning af certifikat

1 Efter at der har været afholdt syn i overensstemmelse med bestemmelserne i regel 10, skal der udstedes et internationalt certifikat om forebyggelse af forurening ved transport af skadelige flydende stoffer i bulk, til ethvert skib, der fører disse stoffer i bulk, og som går i fart til havne eller terminaler under andre konventionslandes jurisdiktion.

2 Et sådant certifikat udstedes af Administrationen eller af en person eller Organisation, som er behørigt bemyndiget af denne. I alle tilfælde påtager Administrationen sig det fulde ansvar for certifikatet.

3 a) Et konventionslands regering kan efter anmodning fra Administrationen lade afholde syn på et skib og, hvis den finder det godtgjort, at dette kapitels bestemmelser er overholdt, skal den udstede eller give bemyndigelse til udstedelse af et internationalt certifikat om forebyggelse af forurening ved transport af skadelige, flydende stoffer i bulk til skibet i overensstemmelse med dette kapitel.

b) En kopi af certifikatet samt kopi af synsrapporten skal så hurtigt som muligt tilstilles den begærende Administration.

c) Et således udstedt certifikat skal indeholde en påtegning om, at det er blevet udstedt efter Administrationens anmodning, og det skal have samme gyldighed og nyde samme anerkendelse som et certifikat, der er udstedt i henhold til stk. 1 i denne regel.

d) Der må ikke udstedes internationalt certifikat om forebyggelse af forurening ved transport af skadelige, flydende stoffer i bulk til et skib, som er berettiget til at føre en ikke-kontraherende stats flag.

4 Det internationale certifikat om forebyggelse af forurening ved transport af skadelige flydende stoffer i bulk skal udformes i overensstemmelse med den model, der er angivet af Organisationen. Hvis det anvendte sprog hverken er engelsk eller fransk, skal teksten indeholde en oversættelse til et af disse sprog.

5 Uanset enhver anden bestemmelse i ændringerne til dette kapitel, som er vedtaget af IMO's miljøkomite (MEPC) ved resolution MEPC. 39 (29), skal ethvert internationalt certifikat om forebyggelse af olieforurening, som er gyldigt, når disse ændringer træder i kraft, vedblive med at være gyldigt indtil det udløber under dette kapitels betingelser før ændringerne trådte i kraft.

Regel 12 Certifikatets gyldighedsperiode

1 Administrationen skal udstede et internationalt certifikat om forebyggelse af forurening ved transport af skadelige, flydende stoffer i bulk for en af den nærmere fastsat periode, der ikke må overstige 5 år fra udstedelsesdatoen.

2 a) Uanset bestemmelserne i stk. 1 i denne regel skal, selv om det periodiske syn er udført inden for 3 måneder før det eksisterende certifikats udløbsdato, det nye certifikat være gyldigt fra den dato, hvor det periodiske syn blev afholdt til en dato, som ikke må overstige 5 år fra udløbsdatoen af det eksisterende certifikat.

b) Når det periodiske syn er udført efter udløbsdatoen af det eksisterende certifikat, skal det nye certifikat være gyldigt fra den dato, hvor det periodiske syn blev afholdt til en dato, som ikke må overstige 5 år fra udløbsdatoen af det eksisterende certifikat.

c) Når det periodiske syn er afholdt mere end 3 måneder før udløbsdatoen af det eksisterende certifikat, skal det nye certifikat være gyldigt fra den dato hvor det periodiske syn blev afholdt til en dato, som ikke må overstige 5 år fra den dato det periodiske syn blev afholdt.

3 Hvis et certifikat er udstedt med en løbetid, som er mindre end 5 år, kan Administrationen forlænge certifikatets gyldighedsperiode til den maksimumsperiode, som er angivet i stk. 1 i denne regel forudsat, at de syn, som der er omtalt i regel 10, stk. 1, punkt c) og d) i dette kapitel, afholdes, når certifikatet udstedes med en gyldighedsperiode på 5 år.

4 Hvis et periodisk syn er afholdt og et nyt certifikat ikke kan udstedes eller anbringes ombord i skibet før det eksisterende certifikat udløber, kan den person eller Organisation, som er autoriseret af Administrationen, forlænge det eksisterende certifikat. Et sådant certifikat skal anerkendes som værende gyldigt for den angivne periode, som ikke må overstige 5 år.

5 Hvis et skib befinder sig i en havn, hvor syn ikke kan afholdes og certifikatet er udløbet, kan Administrationen forlænge certifikatets gyldighedsperiode, men denne forlængelse må kun tillades med det formål, at tillade skibet at fuldføre rejsen til den havn, hvor synet kan finde sted, og da kun i tilfælde hvor det anses for forsvarligt og rimeligt at gøre det. Intet certifikat må forlænges ud over en periode på 3 måneder, og et skib, som har fået tilladt en sådan forlængelse, må ikke i kraft af forlængelsen forlade den havn, hvor synet skulle finde sted, uden et nyt certifikat. Når det periodiske syn er afholdt, må det udstedte certifikats gyldighedsperiode ikke overstige 5 år fra den dato det eksisterende certifikat udløb før forlængelsen blev tilladt.

6 Et certifikat, som er udstedt til et skib, der foretager korte rejser, og som ikke er blevet forlænget i medfør af de tidligere bestemmelser, kan forlænges af Administrationen i en periode op til en måned fra den udløbsdato, som er angivet på det. Når det periodiske syn er foretaget, må det nye certifikat være gyldigt til en dato, som ikke overstiger 5 år fra den dato det eksisterende certifikat udløb før forlængelsen blev tilladt.

7 I særlige tilfælde, som afgøres af Administrationen, behøver et nyt certifikats gyldighedsperiode ikke at løbe fra det eksisterende certifikats udløbsperiode, som krævet i henhold til stk. 2, punkt b) og stk. 5 og 6 i denne regel. I disse særlige tilfælde må det nye certifikats gyldighedsperiode ikke overstige 5 år fra den dato, det periodiske syn blev afholdt.

8 Hvis et årligt eller mellemliggende syn er afholdt før den periode, som er anført i regel 10, så skal,

a) den årlige synsdato på certifikatet ændres ved påtegningen til en dato, som ikke må være mere end 3 måneder senere end den dato på hvilken synet blev afholdt,

b) de efterfølgende årlige- og mellemliggende syn, som er krævet i henhold til regel 4 i dette kapitel, skal afholdes med mellemrum, som anført i denne regel.

c) udløbsdatoen kan forblive uændret forudsat et eller flere årlige- eller mellemliggende syn afholdes således, at det maksimale tidsrum mellem synene, som anført i regel 10 i dette kapitel, ikke overskrides.

9 Et certifikat, som er udstedt i henhold til regel 5 og 6 i dette kapitel, skal anses for ikke at være gyldigt i enhver af følgende tilfælde:

a) Hvis de foreskrevne syn ikke er afholdt inden for de perioder, som er anført i regel 10, stk. 1 i dette kapitel.

b) Hvis certifikatet ikke er påtegnet i henhold til regel 10, stk. 1, punkt c) og d) i dette kapitel.

10 Når et skib overføres til et andet lands flag, må et nyt certifikat kun udstedes, når regeringen, der udsteder det nye certifikat, finder det godtgjort, at skibet fuldt ud opfylder kravene i regel 10, stk. 3, pkt. a) og b). Når det drejer sig om en overførsel mellem konventionslande, skal den regering, hvis flag skibet tidligere var berettiget til at føre, såfremt anmodning fremsættes inden tre måneder, efter at overførslen har fundet sted, hurtigst muligt indstille den nye administration en kopi af det certifikat, som skibet havde inden overførslen, og hvis den er til rådighed, en kopi af den pågældende synsrapport.

Regel 12A Syn og udstedelse af certifikat til kemikalietankskibe

Uanset bestemmelserne i regel 10, 11 og 12, skal kemikalietankskibe, der er blevet synet og som har fået udstedt certifikat af et konventionsland i henhold til bestemmelser i »International Bulk Chemical Code« eller »Bulk Chemical Code«, anses for at have opfyldt bestemmelserne i dette kapitel, og det certifikat, der er udstedt i henhold til den pågældende kode, skal have samme gyldighed og nyde samme anerkendelse som et certifikat, der er udstedt i henhold til regel 11.

Regel 13 Krav om begrænsning af forurening ved uheld

1 Konstruktionen, bygningen, udstyret og driften af skibe, der fører skadelige, flydende stoffer af kategori A, B eller C i bulk, skal være indrettet på en sådan måde, at ukontrolleret udtømning i havet af sådanne stoffer bliver mindst mulig.

2 Kemikalietankskibe, der er bygget den 1. juli l986 eller senere, skal opfylde bestemmelserne i »International Bulk Chemical Code«.

3 Kemikalietankskibe, der er bygget før 1. juli l986, skal opfylde følgende krav:

a) Følgende kemikalietankskibe skal overholde kravene i »Bulk Chemical Code«, som finder anvendelse på skibe, der er nævnt i denne kodes regel 1.7.2:

(i) skibe for hvilke byggekontrakten er afgivet den 2. november l973 eller senere og som går i fart til havne eller terminaler under en anden konventionsparts jurisdiktion, og

(ii) skibe, der er bygget den 1. juli l983 eller senere som kun går i fart mellem havne eller terminaler inden for den stat, hvis flag skibet er berettiget til at føre.

b) Følgende kemikalietankskibe skal overholde kravene i »Bulk Chemical Code«, som finder anvendelse på skibe, der er nævnt i denne kodes regel 1.7.3.:

(i) skibe for hvilke byggekontrakten er afgivet den 2. november l973 og som går i fart til havne eller terminaler under en anden konventionsparts jurisdiktion, og

(ii) skibe der er bygget inden 1. juli l983, som går i fart mellem havne eller terminaler inden for den stat, hvis flag det er berettiget til at føre, bortset fra at for skibe på mindre end 1600 tons skal opfyldelse af koden med hensyn til bygning og udstyr finde sted senest den 1. juli l994.

4 Med hensyn til skibe, bortset fra kemikalietankskibe, der fører skadelige flydende stoffer af kategori A, B eller C i bulk, skal Administrationen etablere behørige foranstaltninger, baseret på retningslinier, der er udformet af Organisationen, for at sikre at bestemmelserne i denne regels stk. 1 overholdes.

Regel 14 Transport og udtømning af olielignende stoffer

Uanset bestemmelserne i andre regler i dette kapitel, kan skadelige flydende stoffer, som er angivet i tillæg II til dette kapitel, og som falder ind under kategori C eller D, og som er angivet af Organisationen som olielignende stoffer under de kriterier, der er udformet af Organisationen, føres på et olietankskib som defineret i kapitel XXI i dette regelsæt og udtømmes i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel XXI, forudsat at alle følgende betingelser overholdes:

a) at skibet opfylder bestemmelserne for produkttankskibe i kapitel XXI,

b) at skibet fører et internationalt certifikat om forebyggelse af forurening med olie med tillæg B, og at certifikatet bærer en påtegning om, at skibet må føre olielignende stoffer i overensstemmelse med denne regel samt at påtegningen omfatter en liste over olielignende stoffer, som skibet har tilladelse til at føre,

c) at skibet i forbindelse med kategori C-stoffer opfylder bestemmelserne for skibstype 3 med hensyn til lækstabilitet i:

(i) »International Bulk Chemical Code« i tilfælde af et skib, der er bygget den 1. juli l986 eller senere, eller

(ii) »Bulk Chemical Code«, som finder anvendelse i henhold til regel 13 i dette kapitel, såfremt skibet er bygget før den 1. juli l986, og

d) at olieindholdsmåleren i skibets overvågnings- og kontrolsystem for olieudtømning er godkendt af Administrationen til brug for overvågning af de olielignende stoffer, der skal føres.

Regel 15 Havnestatskontrol på operationelle krav

1 Et skib, som befinder sig i et andet konventionslands havn, kan underkastes inspektion af en person, som er behørigt autoriseret af konventionslandet, når der er klare grunde til at tro, at skibets fører eller besætning ikke er fortrolige med væsentlige skibsprocedurer i forbindelse med forebyggelse af forurening med olie.

2 På baggrund af omstændighederne i stk. 1 skal konventionslandet tage sådanne skridt, der vil sikre, at skibet ikke afsejler før forholdene er bragt i orden i henhold til bestemmelserne i dette bilag.

3 Den procedure for havnestatskontrol, som er foreskrevet i artikel 5 i MARPOL-konventionen, skal anvendes i forbindelse med håndhævelsen af denne regel.

4 Intet i denne regel skal opfattes som en begrænsning i de rettigheder og forpligtelser et konventionsland har i forbindelse med udførelsen af kontrol af operationelle krav, som specifikt er foreskrevet i MARPOL-konventionen.

Regel 26 Skibsberedskabsplan ved forurening med skadelige flydende stoffer

1) Ethvert skib med en bruttotonnage på 150 og derover, som er godkendt til transport af skadelige flydende stoffer i bulk, skal være forsynet med en skibsberedskabsplan til anvendelse ved forurening med skadelige flydende stoffer, som er godkendt af Administrationen. Sådanne skibe skal opfylde kravet senest den 1. januar 2003.

2) En sådan plan skal udføres i henhold til de retningslinier , som er udarbejdet af Organisationen, og skal være skrevet på skibsførerens og officerernes arbejdssprog.

Planen skal mindst indeholde:

a) proceduren, som skal følges af skibsføreren eller andre personer, som har kommando over skibet, i tilfælde af forurening med skadelige flydende stoffer i forbindelse med indrapporteringskravene i konventionens artikel 8 og Protokol I, skal ske i henhold til de principper for indrapporteringen, som er udarbejdet af Organisationen,

b) en liste over myndigheder eller personer, som skal kontaktes i tilfælde af et forureningsuheld med skadelige flydende stoffer,

c) en detaljeret beskrivelse af de handlinger, som øjeblikkeligt skal tages af personerne om bord for at mindske eller kontrollere udslippet efter uheldet, og

d) procedurer og kontakter på skibet for en koordinering af handlingerne om bord med de nationale lokale myndigheder i forbindelse med bekæmpelsen af forureningen.

3) Planen kan kombineres med skibsberedskabsplanen for olieforurening, som er krævet i regel 26 i kapitel XXI. Den kombinerede plan skal i så fald angives ved: »Skibsberedskabsplan ved forurening«.

TILLÆG I
Retningslinier for kategorisering af
skadelige flydende stoffer

Kategori A: Stoffer, som bioakkumuleres og kan frembringe fare for livet i havet eller den menneskelige sundhed; eller som er stærkt giftige for livet i havet (som udtryk ved fareklasse 4, defineret ved en TLm under 1 ppm); og tillige visse stoffer, som er jævnt giftige for livet i havet (som udtrykt ved fareklasse 3, defineret ved TLm på 1 eller derover, men under 10 ppm), når der lægges særlig vægt på yderligere faktorer i fareprofilen eller til særlige egenskaber ved stoffet.

Kategori B: Stoffer, som bioakkumuleres med en kort retentionsperiode på en uge eller derunder, eller som kan frembringe fordærvelse af føden i havet; eller som er jævnt giftige for livet i havet (som udtrykt ved fareklasse 3, defineret ved en TLm på 1 ppm eller derover men under 10 ppm); og tillige visse stoffer, som er let giftige for livet i havet (som udtrykt ved fareklasse 2, defineret ved en TLm på 10 ppm eller derover, men under 100 ppm), når der lægges særlig vægt på yderligere faktorer i fareprofilen eller til særlige egenskaber ved stoffet.

Kategori C: Stoffer, som er let giftige for livet i havet (som udtrykt ved fareklasse 2, defineret ved en TLm på 10 ppm eller derover, men under 100 ppm), og tillige visse stoffer, som er praktisk taget ugiftige for livet i havet (som udtrykt ved fareklasse 1, defineret ved en TLm på 100 ppm eller derover, men under 1.000 ppm), når der lægges særlig vægt på yderligere faktorer i fareprofilen eller til særlige egenskaber ved stoffet.

Kategori D: Stoffer, som er praktisk taget ugiftige for livet i havet (som udtrykt ved fareklasse 1, defineret ved en TLm på 100 ppm eller derover, men under 1.000 ppm); eller som forårsager en aflejring på havbunden med et stort biokemisk iltforbrug (BOD); eller er yderst farlige for den menneskelige sundhed med en LD 50 på mindre end 5 mg/kg, eller bevirker en let forringelse af rekreative værdier på grund af nedbrydelighedsforhold, lugt eller giftige eller irriterende egenskaber, som muligvis indvirker på benyttelsen af strande; eller jævnt farlige for den menneskelige sundhed med en LD 50 på 5 mg/kg eller derover, men under 50 mg/kg og bevirker en let forringelse af rekreative værdier.

Andre flydende stoffer (for anvendelsen af regel 4 i dette kapitel): Andre stoffer end dem, der er kategoriserede under kategorierne A, B, C og D herover.

TILLÆG II
Liste over skadelige flydende stoffer i bulk.

Der henvises til kapitel 17 og 18 i »International Bulk Chemical Code.«

 

TILLÆG III
Liste over andre flydende stoffer

Der henvises til kapitel 17 og 18 i »International Bulk Chemical Code.«

Officielle noter

) Der henvises til MEPC. 31/12, annex 2.

) Der henvises til "Procedure for port state control adopted by the Organisation by resolution A.787(19)".

) Der henvises til , »Guidelines for the Development of the shipboard marine pollution emergency plan for oil and/or noxious liquid substances«.

) Der henvises til »General Principles for Ship Reporting Systems and Ship Reporting Requirements, including Guidelines for Reporting incidents Involving Dangerous Goods, Harmful Substances and/or Marine Pollutants«, som er vedtaget af Organisationen ved resolution A. 851(20).

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B består af en kort forskrift og et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser b".