Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af luftfartsoverenskomst af 27. februar 1967 med Republikken Congo (Brazzaville). (* 1)


Der 27. februar 1967 er der i Brazzaville undertegnet følgende luftfartsoverenskomst mellem Danmark og Republikken Congo samt foretaget notevekslinger i tilknytning hertil:

Overenskomst mellem Kongeriget Danmark og Republikken Congo angående regelsmæssig luftfart

Kongeriget Danmarks regering og Republikken Congos regering, som i betragtning af, at Danmark og Congo er deltagere i konventionen om international civil luftfart, der blev åbent for undertegnelse i Chicago den 7. december 1944,

ønsker i videst muligt omfang at fremme det internationale samarbejde på luftfartens område og

ønsker at indgå en overenskomst med det formål at oprette regelmæssig lufttrafik mellem og udover deres respektive landes territorier, har udpeget deres befuldmægtigede, som er behørigt bemyndigede i dette øjemed, og som er kommet overens om følgende:

Artikel 1

Ved anvendelsen af nærværende overenskomst og dens tillæg skal

a. udtrykket »konvention« betyde konventionen om international civil luftfart, der blev åbnet for undertegnelse i Chicago den 7. december 1944;

b. udtrykket »luftfartsmyndigheder« for Congos vedkommende betyde ministeriet for civil luftfart og for Danmarks vedkommende ministeriet for offentlige arbejder eller i begge tilfælde enhver person eller ethvert organ, der er bemyndiget til at udøve de funktioner, som for nærværende er tillagt disse;

c. udtrykket »udpeget selskab« betyde et luftfartsselskab, som en af de kontraherende parter i overensstemmelse med artikel 3 i nærværende overenskomst har udpeget til at drive den aftalte lufttrafik.

Artikel 2

1. Hver kontraherende part tilstår den anden kontraherende part de i nærværende overenskomst angivne rettigheder med henblik på at iværksætte lufttrafik på de ruter, der er angivet i rutelisterne i tillægget til nærværende overenskomst. Denne trafik og disse ruter benævnes i det følgende »aftalt trafik« og angivne ruter'.

2. Med forbehold af nærværende overenskomsts bestemmelser skal det af hver kontraherende part udpegede selskab ved driften af international trafik nyde følgende rettigheder:

a. ret til at overflyve den anden kontraherende parts territorium uden landing,

b. ret til at foretage tekniske landinger på nævnte territorium,

c. ret til i international trafik på de i tillægget angivne pladser på nævnte territorium at optage og afsætte passagerer, gods og postforsendelser.

Artikel 3

1. Hver kontraherende part har ret til at udpege et luftfartsselskab til at drive den aftalte trafik. De to kontraherende parters luftfartsmyndigheder skal give hinanden skriftlig underretning om denne udpegelse.

2. Den kontraherende part, som har modtaget underretning om udpegelsen, skal under forbehold af bestemmelserne i nærværende artikels stk. 3 og 4 uopholdeligt give det af den anden kontraherende part udpegede selskab den nødvendige driftstilladelse.

3. Den ene kontraherende parts luftfartsmyndigheder kan forlange, at det af den anden kontraherende part udpegede selskab skal bevise, at det er i stand til at opfylde de betingelser, som er foreskrevet i de love og bestemmelser, der af de nævnte myndigheder normalt anvendes for drift af international lufttrafik i overensstemmelse med konventionens bestemmelser.

4. Hver kontraherende pat har ret til at undlade at give den i nærværende artikels stk. 2 omhandlede driftstilladelse eller til at stille sådanne betingelser, som den måtte anse for påkrævede for det udpegede selskabs udøvelse af de i nærværende overenskomsts artikel 2 angivne rettigheder, når den nævnte kontraherende part ikke har bevis for, at en overvejende del af ejendomsretten til og den effektive kontrol med dette selskab beror hos den kontraherende part, som har udpeget selskabet, eller hos dennes statsborgere.

5. Efter at det udpegede selskab har modtaget den i nærværende artikels stk. 2 omhandlede driftstilladelse, kan det når som helst påbegynde driften af al aftalt trafik under forudsætning af, at en takst, fastsat i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende overenskomsts artikel 11, er i kraft for denne trafiks vedkommende.

Artikel 4

1. Hver kontraherende part har ret til at tilbagekalde en driftstilladelse eller til at suspendere det af den anden kontraherende part udpegede selskabs udøvelse af de i nærværende overenskomsts artikel 2 angivne rettigheder eller til at underkaste udøvelsen af disse rettigheder sådanne betingelser, som den finder påkrævede, såfremt:

a. den ikke har bevis for, at en overvejende del af ejendomsretten til og den effektive kontrol med dette selskab beror hos den kontraherende part, som har udpeget selskabet, eller hos dennes statsborgere, eller såfremt

b. dette selskab har undladt at overholde lovene og bestemmelserne hos den kontraherende part, som har tilstået disse rettigheder, eller såfremt

c. dette selskab ikke driver den aftalte trafik i overensstemmelse med de i nærværende overenskomst og dens tillæg foreskrevne betingelser.

2. Medmindre øjeblikkelig tilbagekaldelse, suspension eller fastsættelse af de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede betingelser er nødvendig for at undgå nye overtrædelser af love og bestemmelser, kan denne ret først gøres gældende efter drøftelse med den anden kontraherende part.

Artikel 5

1. Driften af den aftalte trafik fra congolesisk territorium til dansk territorium eller vice versa, hvilken trafik drives på de ruter, der er angivet i den nærværende overenskomst vedføjede liste, udgør en fundamental og væsentlig ret for de to lande.

2. De to kontraherende parter er enige om at anvende princippet om lighed og gensidighed på alle områder, der vedrører udøvelsen af de rettigheder, som følger af nærværende overenskomst.

De af de to kontraherende parter udpegede selskaber skal tilsikres en retfærdig og rimelig behandling, skal nyde godt af lige muligheder og rettigheder og skal respektere princippet om en ligelig fordeling af den kapacitet, der anvendes til driften af den aftalte trafik.

3. De skal på de fælles strækninger tage hensyn til hinandens interesser for ikke på utilbørlig måde at påvirk deres respektive ruter.

Artikel 6

1. Hovedformålet med den aftalte trafik skal på hver af de i tillægget til nærværende overenskomst angivne ruter være ved en udnyttelsesgrad, der anses for rimelig, at tilvejebringe en kapacitet, som er tilpasset det normale og med føje forventelige behov for international lufttrafik fra eller til det territorium, der tilhører den kontraherende part, som har udpeget det eller de selskaber, der driver den nævnte trafik.

2. Det eller de af en af de kontraherende parter udpegede selskaber kan inden for grænserne af den i nærværende artikels 1. stk. omhandlede samlede kapacitet tilfredsstille behovet for trafik mellem tredjelandes territorier, beliggende på de aftalte ruter, og den anden kontraherende parts territorium, under hensyntagen til lokal og regional trafik.

3. For at opfylde kravene med hensyn til en uforudset eller pludselig opstået trafik på disse ruter skal de udpegede luftfartsselskaber indbyrdes aftale passende forholdsregler til at imødekomme en sådan midlertidig trafikforøgelse. De skal uopholdeligt give meddelelse herom til deres respektive landes luftfartsmyndigheder, som kan rådføre sig med hinanden, såfremt de finder det gavnligt.

4. I tilfælde af, at det eller de af den ene kontraherende part udpegede selskaber på en eller flere ruter ikke udnytter enten en del af eller hele den transportkapacitet, som de kan anvende i overensstemmelse med deres rettigheder, skal de for et bestemt tidsrum overføre hele den pågældende transportkapacitet eller en del heraf til det eller de af den anden kontraherende part udpegede selskaber.

Det eller de udpegede selskaber, som helt eller delvis har overført deres rettigheder, kan tage disse tilbage ved udløbet af nævnte periode.

Artikel 7

1. De luftfartøjer, der anvendes i international trafik af det af en kontraherende part udpegede selskab, og deres normale udstyr, deres beholdninger af brændstof og smøreolie samt deres ombordværende forsyninger, herunder levnedsmidler, drikkevarer og tobak, skal ved ankomsten til den anden kontraherende parts territorium være fritaget for alle toldafgifter, undersøgelsesgebyrer og andre afgifter eller gebyrer under forudsætning af, at dette udstyr og disse beholdninger og forsyninger forbliver ombord i luftfartøjerne, indtil de genudføres.

2. ligeledes fritaget for de samme afgifter og gebyrer, med undtagelse af afgifter opkrævet for ydede tjenester, er:

a. luftfartøjsforsyninger indtaget på den ene kontraherende parts territorium inden for de af nævnte kontraherende parts myndigheder fastsatte grænser og bestemt til forbrug ombord i det af den anden kontraherende part udpegede selskabs i international trafik anvendte luftfartøjer;

b. reservedele og normalt luftfartøjsudstyr indført på en af de kontraherende parters territorium til vedligeholdelse eller reparation af luftfartøjer, der benyttes i international trafik;

c. brændstof og smøreolie bestemt til forsyning af luftfartøjer, der af det af den anden kontraherende part udpegede selskab benyttes i international trafik, selv om disse forsyninger skal anvendes på den del af flyvningen, der foregår over den kontraherende parts territorium, hvor de er taget ombord.

3. Det normale luftfartøjsudstyr samt de effekter og forsyninger, som befinder sig ombord i luftfartøjer, der anvendes af det af en kontraherende part udpegede selskab, kan kun udlosses på den anden kontraherende parts territorium med tilladelse fra dette territoriums toldmyndigheder. I så fald kan de undergives nævnte myndigheders opsyn, indtil de genudføres eller der på anden måde er disponeret over dem i overensstemmelse med toldbestemmelserne.

Artikel 8

Passagerer, bagage og gods i direkte transit gennem en kontraherende parts territorium, som ikke forlader det hertil reserverede lufthavnsområde, skal kun underkastes en meget forenklet kontrol. Bagage og gods i direkte transit er fritaget for toldafgifter og andre lignende afgifter.

Artikel 9

1. En kontraherende parts love og bestemmelser vedrørende ankomst til og afgang fra dens territorium, for så vidt angår luftfartøjer, som anvendes i international luftfart, eller disse luftfartøjers flyvninger over nævnte territorium, skal finde anvendelse på det af den anden kontraherende part udpegede selskab.

2. En kontraherende parts love og bestemmelser vedrørende ankomst til, ophold på og afgang fra dens territorium, for så vidt angår passagerer, besætninger, gods eller postforsendelser, som f.eks. med hensyn til formaliteter ved indrejse, udrejse, udvandring og indvandring, told samt sanitære forholdsregler, skal finde anvendelse på passagerer, besætninger, gods eller postforsendelser, der befordres med luftfartøjer tilhørende det af den anden kontraherende part udpegede selskab, medens disse luftfartøjer befinder sig på det nævnte territorium.

3. Hver kontraherende part forpligter sig til ikke at give sine egne selskaber en fortrinsstilling i forhold til det af den anden kontraherende part udpegede selskab ved anvendelsen af de i nærværende artikel omhandlede love og bestemmelser.

4. For benyttelsen af lufthavne og andre faciliteter, der stilles til rådighed af en kontraherende part, skal det af den anden kontraherende part udpegede selskab ikke betale afgifter, som er højere end dem, der skal betales for nationale luftfartøjer, der anvendes i regelmæssig international trafik.

Artikel 10

1. Luftdygtighedsbeviser, duelighedsbeviser og certifikater, som er udstedt eller gjort gyldige af den ene kontraherende part, skal, så længe de er i kraft, anerkendes som gyldige af den anden kontraherende part.

2. Hver kontraherende part forbeholder sig dog ret til, for så vidt angår trafik over dens eget territorium, at nægte at anerkende gyldigheden af duelighedsbeviser og certifikater, som er udstedt til dens egen statsborgere eller gjort gyldige for disse af den anden kontraherende part eller af en hvilken som helst anden stat.

Artikel 11

1. Taksterne for al aftalt trafik skal fastsættes på et rimeligt niveau under hensyntagen til alle bestemmende faktorer, herunder driftsomkostninger, en rimelig fortjeneste, hver rutes særlige karakter samt de takster, der afkræves af andre luftfartsselskaber.

2. De i nærværende artikels stk. 1 omhandlede takster skal så vidt muligt fastsættes af de to kontraherende parters udpegede selskaber efter indbyrdes aftale og efter samråd med andre luftfartsselskaber, der beflyver hele den samme rute eller en del deraf. De udpegede selskaber skal så vidt muligt træffe denne aftale under anvendelse af den fremgangsmåde for fastsættelse af takster, som er vedtaget af det internationale organ, der normalt afgør sådanne anliggender (I.A.T.A., Den internationale Lufttransportsammenslutning).

3. De således fastsatte takster skal forelægges de kontraherende parters luftfartsmyndigheder til godkendelse mindst tredive dage før deres påtænkte ikrafttrædelsesdato. I særlige tilfælde kan denne frist forkortes under forbehold af de nævnte myndigheders indforståelse hermed.

4. Såfremt de udpegede selskaber ikke kan nå til enighed, eller såfremt taksterne ikke er blevet godkendt af den ene kontraherende parts luftfartsmyndigheder, skal de to kontraherende parters luftfartsmyndigheder søge at fastsætte taksten ved indbyrdes aftale.

5. Såfremt der ikke kan opnås enighed, skal tvisten afgøres ved voldgift som omhandlet i artikel 16 nedenfor.

6. De allerede indførte takster skal forblive i kraft, indtil nye takster er blevet fastsat i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende artikel eller i artikel 16 nedenfor.

Artikel 12

Hver kontraherende part forpligter sig til at sikre den anden kontraherende part overførsel ifølge de gældende love og bestemmelser til den officielle kurs af de beløb, hvormed de på dens territorium oppebårne indtægter overstiger udgifterne i forbindelse med beordring af passagerer, bagage, gods op postforsendelser udført af den anden kontraherende parts udpegede selskab eller selskaber.

Artikel 13

1. Senest tredive (30) dage inden driften af den aftalte trafik påbegyndes, skal de udpegede luftfartsselskaber oplyse de to kontraherende parters luftfartsmyndigheder om arten af befordringen, de anvendte luftfartøjstyper samt de påtænkte fartplaner. Samme regel finder anvendelse ved senere ændringer.

2. Hver kontraherende parts luftfartsmyndigheder skal efter anmodning tilsende den anden kontraherende parts luftfartsmyndigheder alle regelmæssige eller andre statistiske oplysninger om det eller de udpegede selskaber, som med rimelighed kan forlanges med henblik på at bedømme den transportkapacitet, der anvendes af det eller de af den første kontraherende part udpegede selskaber. Disse statistikker skal indeholde alle de oplysninger, som er nødvendige for at bestemme omfanget af trafikken til og fra den anden kontraherende parts territorium; dette gælder især ombordtagnings- og afsætningspladser.

Artikel 14

De kontraherende parters luftfartsmyndigheder skal i det nære samarbejdes ånd fra tid til anden rådføre sig med hinanden for at forvisse sig om, at de i nærværende overenskomst fastsatte principper bringes i anvendelse, og at dens formål opfylde spå tilfredsstillende måde.

Artikel 15

1. Såfremt en af de kontraherende parter finder det ønskeligt at ændre nogen bestemmelse i nærværende overenskomst, kan den anmode om en konsultation med den anden kontraherende part. En sådan konsultation skal påbegyndes inden for en frist af tres dage fra datoen for denne anmodnings modtagelse. Enhver ændring af nærværende overenskomst træder i kraft, når de to kontraherende parter har givet hinanden meddelelse om, at deres særlige forfatningsmæssige formaliteter er blevet opfyldt.

2. Ændringer i tillægget til nærværende overenskomst kan aftales direkte mellem de kontraherende parters luftfartsmyndigheder. De træder i kraft, når de er blevet stadfæstet ved udveksling af diplomatiske noter.

Artikel 16

1. Enhver tvist mellem de kontraherende parter angående fortolkningen eller anvendelsen af nærværende overenskomst, som ikke kan bilægges ved direkte forhandlinger eller ad diplomatisk vej, skal på begæring af den ene eller den anden kontraherende part forelægges for en voldgiftsdomstol bestående af tre medlemmer.

2. Med henblik herpå skal hver af de kontraherende parter udpege en voldgiftsmand, og de to voldgiftsmænd skal udpege en tredje voldgiftsmand, der er statsborger i et tredjeland, til formand. Hvis en kontraherende part ikke inden for en frist af to måneder fra datoen for den anden kontraherende parts udpegelse af en voldgiftsmand har udpeget sin, eller såfremt de således udpegede voldgiftsmænd ikke i løbet af den måned, der følger efter udpegelsen af den anden voldgiftsmand, er blevet enige om valget af formanden, kan hver kontraherende part anmode præsidenten for Den internationale civile Luftfartsorganisations råd om at foretage de nødvendige udpegelser.

3. Voldgiftsdomstolen bestemmer selv sin procedure.

4. De kontraherende parter forpligter sig til at rette sig efter enhver afgørelse, som træffes i medfør af nærværende artikel.

5. Voldgiftsdomstolen træffer afgørelse om fordelingen af de omkostninger, der følger af denne virksomhed.

Artikel 17

Nærværende overenskomst og eventuelle ændringer deri skal registreres hos Den internationale civile Luftfartsorganisation.

Artikel 18

Nærværende overenskomst og dens tillæg skal bringes i overensstemmelse med enhver konvention af multilateral karakter, som måtte blive bindende for de to kontraherende parter.

Artikel 19

Hver kontraherende part kan til enhver tid meddele den anden kontraherende part sit ønske om at ophæve nærværende overenskomst. En sådan meddelelse skal samtidig tilstilles Den internationale civile Luftfartsorganisation Opsigelsen får virkning tolv måneder efter datoen for den anden kontraherende parts modtagelse af meddelelsen, medmindre denne opsigelse efter indbyrdes aftale er trukket tilbage inden denne periodes udløb. Såfremt den anden kontraherende part ikke anerkender modtagelsen, skal opsigelsen anses for at være kommet den i hænde fjorten dage efter datoen for Den internationale civile Luftfartsorganisations modtagelse af meddelelsen derom.

Artikel 20

Nærværende overenskomst skal anvendes foreløbigt fra datoen for dens undertegnelse; den træder i kraft, når de to kontraherende parter har givet hinanden meddelelse om, at deres særlige forfatningsmæssige formaliteter er blevet opfyldt.

Til bekræftelse heraf har de to kontraherende parters befuldmægtigede underskrevet nærværende overenskomst.

Udfærdiget i Brazzaville den 27. februar 1967 i to eksemplarer på fransk.

For Kongeriget Danmarks regering

H. Halck

For Republikken Congos regering

J.-P. Bockonda

TILLÆG

Ruteliste

  • I) Danske ruter

Pladser i Danmark - en (1) plads i Nederlandene

En (1) plads i Forbundsrepublikken Tyskland til en (1) plads i Congo og derudover til Lusaka og vice versa.

  • II) Congolesiske ruter

Pladser i Congo - en (1) plads i Forbundsrepublikken Tyskland.

En (1) plads i Nederlandene og en anden mellemliggende eller udover Danmark liggende plads, der fastsættes senere, til en (1) plads i Danmark og vice versa.

Anmærkninger:

  • 1) - Det eller de af de kontraherende parter udpegede selskaber kan undlade at foretage landing på en eller flere af de i tillægget angivne pladser på alle eller en del af flyvningerne.
  • 2) - Det eller de af en kontraherende part udpegede selskaber kan foretage landing på en eller flere pladser, som ikke er nævnt under de i tillægget angivne ruter, men uden at tage del i trafikken mellem den eller disse pladser og den anden kontraherende parts territorium.
  • 3) - De landingspladser, der er nævnt i ovenstående ruteliste, kan efter de udpegede selskabers ønske vælges som mellemliggende pladser eller som pladser eller som pladser derudover.

Teksten til de afgivne noter er som følger:

FORMANDEN FOR DEN CONGOLESISKE DELEGATION

til hr. formanden for den danske delegation.

Hr. formand,

Jeg har den ære at anerkende modtagelsen af Deres brev af dags dato, der lyder som følger:

»Under henvisning til den i dag mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Congo-Brazzavilles regering undertegnede luftfartsoverenskomst har jeg den ære at meddele Dem, at Kongeriget Danmarks regering i overensstemmelse med artikel 3 i nævnte overenskomst har udpeget luftfartsselskabet Det Danske Luftfartselskab (DDL) til at drive den i tillægget angivne trafik.

På min regerings vegne har jeg den ære at bekræfte, at der under de forhandlinger, som er gået forud for overenskomstens undertegnelse, er opnået enighed på følgende punkter:

1. - Det danske Luftfartselskab (DDL), der samarbejder med Det Norske Luftfartselskap A/S (DNL) og AB Aerotransport (ABA) under betegnelsen Scandinavian Airlines System (SAS), har tilladelse til at drive den aftalte trafik med luftfartøjer, besætninger og materiel tilhørende det ene eller det andet af de to andre luftfartsselskaber eller dem begge, og

2. - i det omfang Det Danske Luftfartselskab (DDL) benytter luftfartøjer, besætninger og materiel tilhørende de to andre i Scandinavian Airlines System (SAS) deltagende selskaber, finder overenskomstens bestemmelser anvendelse på sådanne luftfartøjer og besætninger og sådant materiel på samme måde, som hvis disse tilhørte Det Danske Luftfartselskab (DDL), og de kompetente danske myndigheder og Det Danske Luftfartselskab (DDL) skal i så henseende påtage sig det fulde ansvar i henhold til overenskomstens bestemmelser.«

Jeg har den ære over for Dem at bekræfte min regerings tilslutning til foranstående.

Modtag, hr. formand. forsikringerne om min udmærkede højagtelse.

J.-P. Bockonda

FORMANDEN FOR DEN DANSKE DELEGATION

til hr. formanden for den congolesiske delegation.

Hr. formand,

Jeg har den ære at anerkende modtagelsen af Deres brev af dags dato, hvis tekst lyder som følger:

»Hr. formand,

Under henvisning til den i dag mellem Republikken Congo og Kongeriget Danmark undertegnede luftfartsoverenskomst har jeg den ære at meddele Dem, at Republikken Congos regering i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i nævnte overenskomst udpeger luftfarsselskabet AIR AFRIQUE til at drive den i tillægget angivne aftalte trafik.

Jeg har den ære at anmode Dem om over for mig at ville bekræfte, at De er enig i ovenstående dispositioner.

Modtag, hr. formand, forsikringen om min udmærkede højagtelse.« samt at give Dem min tilslutning til dets indhold.

Modtag, hr. formand, forsikringen om min udmærkede højagtelse.

H. Halck

Overenskomsten, som endnu ikke er trådt i kraft, finder i medfør af artikel 20 foreløbig anvendelse fra undertegnelsesdatoen.

Udenrigsministeriet, den 13. juni 1967.

Hans Sølvhøj.

Redaktionel note
  • (* 1) Overenskomsten er ikrafttrådt ved bek. nr. 89 af 14/10/1967, bekendtgjort i 'lovtidende C', 24/11/1967.