Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af tillægget til den med Thailand afsluttede luftfartsoverenskomst af 23. november 1949.


Ved en den 27. februar 1963 stedfunden noteveksling mellem den danske ambassade i Bangkok og den thailandske udenrigsminister er der indgået følgende overenskomst om ændring af tillægget til den dansk-thailandske luftfartsoverenskomst (jfr. udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 9 af 30. januar 1950, Lovtidende C.):

UDENRIGSMINISTERIET

Bangkok, den 21. februar 1963.

Deres Excellence,

Jeg har den ære at henvise til den under drøftelserne i København fra den 28. til den 29. maj 1962 mellem de thailandske og de danske luftfartsmyndigheder trufne aftale vedrørende ændring af tillægget til den i Bangkok den 23. november 1949 undertegnede overenskomst mellem Thailands og danmarks regeringer vedrørende luftfartsforbindelserne, og til Den kgl. danske Ambassades note nr. 93. D. 2. af 26. september 1962, indeholdende forslag til ændring af forannævnte luftfartsoverenskomst ved tilføjelse af en bestemmelse om konsultationer mellem de kontraherende parters luftfartsmyndigheder.

Jeg har herved den ære at meddele Deres Excellence, at de ovennævnte ændringer kan tiltrædes af Thailands regering.

I overensstemmelse med artikel 8 i overenskomsten mellem Thailands og Danmarks regeringer vedrørende luftfartsforbindelserne vil det ændrede tillæg til denne overenskomst have følgende ordlyd:

1. Der tilstås de af Thailands regering udpegede og i henhold til nærværende overenskomst koncessionerede luftfartsselskaber ret til overflyvning og tekniske mellemlandinger såvel som ret til i international trafik at optage og afsætte passagerer, ladning og post i de for international lufttrafik bestemte lufthavne på dansk territorium på følgende ruter:

A. Thailand, pladser i Asien, Pladser i Europa, til Danmark og derudover, i begge retninger.

2. Der tilstås de af Danmarks regering udpegede og i henhold til nærværende overenskomst koncessionerede luftfartsselskaber ret til overflyvning og tekniske mellemlandinger såvel som ret til i international trafik at optage og afsætte passagerer, ladning og post i de for international lufttrafik bestemte lufthavne på thailandsk territorium på følgende ruter:

A. danmark, pladser i Europa, Pladser i den nære Orient, det mellemste Østen, Iran, Pakistan og Indien og derfra til pladser i Burma og Thailand og derudover, via mellemliggende pladser, i begge retninger.

3. En hvilken som helst eller samtlige pladser på de i dette tillæg angivne ruter kan efter de(t) udpegede luftfartsselskab(er)s ønske udelades på en hvilken som helst eller samtlige flyvninger.

4. De takster, som agtes anvendt af luftfartsselskaberne, skal i første instans aftales mellem disse. Alle således aftalte takster skal forelægges de kontraherende parters kompetente lufthavnsmyndigheder til godkendelse, og i tilfælde af uenighed skal afgørelsen træffes i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende overenskomsts artikel 10.

5. A. Det anerkendes, at de af de kontraherende parter udpegede luftfartsselskaber skal have rimelig og lige adgang til på de aftalte ruter at medtage trafik, som har sin oprindelse på den ene kontraherende parts territorium og sit bestemmelsessted på den anden kontraherende parts, og at hvert udpeget luftfartsselskab skal betragte den trafik, som optages eller afsættes på den anden kontraherende parts territorium til eller fra pladser på ruten, som værende af supplerende art. I tilfælde, hvor trafikken har sin oprindelse på den ene kontraherende parts territorium og sit bestemmelsessted på en plads eller pladser på de angivne ruter eller vice versa, skal det af den anden kontraherende part udpegede luftfartsselskab ved tilvejebringelse af kapacitet til transport af denne trafik tage hensyn til den primære interesse, som den anden kontraherende part har i denne trafik, således at denne interesse ikke unødig krænkes.

B. De aftalte ruter, som tilvejebringes af de kontraherende parters udpegede luftfartsselskaber, skal være nøje afpasset efter publikums behov for befordring på de angivne strækninger, og deres hovedformål skal være med en rimelig lastfaktor at tilvejebringe en kapacitet, som er tilstrækkelig til at dække det eksisterende og med rimelighed forventede behov for befordring af passagerer, gods og post, som har deres oprindelse i eller er bestemt til den af de kontraherende parters territorium, som har udpeget luftfartsselskabet.

C. Tilvejebringelse af transport af passagerer, gods og post, som har deres oprindelse i den anden kontraherende parts territorium og er bestemt for tredjeland på en plads eller pladser på de aftalte ruter eller vice versa, skal ske i overensstemmelse med det almindelige princip om, at kapaciteten skal fastsættes i forhold til:

  • (i) behovet for trafik, som har sin oprindelse i eller er bestemt for den kontraherende parts territorium, der har udpeget luftfartsselskabet,
  • (ii) trafikbehovet i det område, luftruten passerer, under hensyntagen til andre luftruter, oprettet af luftfartsselskaber i de stater, som er beliggende i området, samt
  • (iii) behovet for drift af gennemgående luftruter.

6. Hver kontraherende parts luftfartsmyndigheder skal efter anmodning forsyne den anden kontraherende parts luftfartsmyndigheder med sådanne periodiske eller andre statistiske opgørelser, som med rimelighed kan forlanges med henblik på undersøgelse af den kapacitet, som er tilvejebragt på de aftalte ruter af de luftfartsselskaber, som er udpegede af den førstnævnte kontraherende part. Sådanne opgørelser skal omfatte alle oplysninger, der er nødvendige for at fastslå omfanget af de nævnte luftfartsselskabers trafik på de aftalte ruter.

7. Hver af de kontraherende parter skal foranledige, at dets udpegede luftfartsselskab på tidligt som muligt, men ikke med kortere frist end 30 dage, tilstiller den anden kontraherende parts luftfartsmyndigheder genparter af takster, tidstabeller, herunder oplysning om enhver ændring af disse, og alle andre relevante oplysninger om driften af de aftalte ruter, heri indbefattet oplysninger om en kapacitet, som planlægges tilvejebragt på hver af de aftalte ruter, og enhver yderligere oplysning, som måtte blive forlangt for over for den anden kontraherende parts luftfartsmyndigheder at godtgøre, at denne overenskomsts bestemmelse bliver behørigt iagttaget.

8. Der skal finde regelmæssige og hyppige rådslagninger sted mellem de kontraherende parters luftfartsmyndigheder til sikring af et nært samarbejde i alle forhold, som angår gennemførelsen af nærværende overenskomst.'

Hvis de ovennævnte ændringer også kan tiltrædes af Danmarks regering, har jeg den ære at foreslå, at nærværende note og Deres Excellences svarnote betragtes som udgørende en overenskomst mellem de to regeringer, hvilken overenskomst vil træde i kraft på datoen for Deres Excellences svarnote.

Modtag, Deres Excellence, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

(sign.) Th. Khoman

Udenrigsminister.

Hans Excellence

Hr. Ebbe Munck,

Danmarks overordentlige og befuldmægtigede ambassadør,

Bangkok.

KGL. DANSK AMBASSADE

Bangkok, den 27. februar 1963.

Deres Excellence,

Jeg har den ære at anerkende modtagelsen af Deres Excellences note nr. 5736 af 21. februar 1963, af følgende ordlyd:

(Her følger ordlyden af den thailandske note).

Som svar herpå har jeg den ære at meddele Deres Excellence, at den danske regering kan tiltræde de ovenanførte ændringer, og at Deres Excellences citerede note og mit svar kan betragtes som udgørende en overenskomst mellem de to regeringer, hvilken overenskomst træder i kraft på datoen for nærværende note.

Modtag, Deres Excellence, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

(sign.) Ebbe Munck

Kgl. dansk ambassadør.

Hans Excellence,

Hr. udenrigsminister Thanat Khoman,

Udenrigsministeriet,

Bangkok.

Overenskomsten er ifølge sin ordlyd trådt i kraft den 27. februar 1963.

Udenrigsministeriet, den 16. december 1963.

J. O. Krag.

Officielle noter

Ingen